กำหนดการสอบ TEDET ประจำปี 2559 พร้อมตัวอย่างข้อสอบและเฉลย

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 ณ โรงเรียนที่นักเรียนศึกษาอยู่หรือโรงเรียนที่เป็นสนามสอบทั่วประเทศ โดยโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการและเป็นสนามจัดสอบประเมินของ สสวท. : Tutor Ferry

โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ TEDET

===============================

เฉลยข้อสอบ TEDET 2559 คลิกที่นี่ !

===============================
เรียนคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ติวสอบ TEDET ที่บ้าน Line ID : tutorferry


แจ้งเลื่อนสอบโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  TEDET  ปีการศึกษา  2559จากเดิมสอบวันอาทิตย์ที่  28  สิงหาคม  2559 นั้น   เลื่อนไปเป็นวันอาทิตย์ที่  4  กันยายน   2559  แทน

การสมัคร การสอบประเมิน และการประกาศผล1. การสมัคร

ค่าสมัครสอบประเมิน วิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ วิชาละ 150 บาท 2วิชา รวม 300 บาท

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • กำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 – มัธยมศึกษาปีที่ 3
 • นักเรียนที่กำลังศึกษาในชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2559 มีสิทธิ์สมัคร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
 • นักเรียนที่กำลังศึกษาในชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 มีสิทธิ์สมัคร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
 • นักเรียนที่กำลังศึกษาในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559 มีสิทธิ์สมัคร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
 • นักเรียนที่กำลังศึกษาในชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2559 มีสิทธิ์สมัคร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
 • นักเรียนที่กำลังศึกษาในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 มีสิทธิ์สมัคร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
 • นักเรียนที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 มีสิทธิ์สมัคร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
 • นักเรียนที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2559 มีสิทธิ์สมัคร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
 • นักเรียนที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 มีสิทธิ์สมัคร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

วิธีสมัคร


 1. ขอรับใบสมัครหรือดาวน์โหลดใบสมัครที่เว็บไซต์ tedet.ac.th/download และสมัครได้ที่โรงเรียนที่นักเรียนศึกษาอยู่หรือโรงเรียนที่เป็นสนามสอบ
 2. กรอกข้อความลงในใบสมัครทั้ง 3 ส่วน ให้ครบถ้วนตรงตามความเป็นจริง
 3. นำรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จ านวน 3รูป ติดในใบสมัครตรงช่องที่ระบุไว้ (สามารถถ่ายสำเนาได้)


วันรับสมัคร

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 ณ โรงเรียนที่นักเรียนศึกษาอยู่หรือโรงเรียนที่เป็นสนามสอบทั่วประเทศ โดยโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการและเป็นสนามจัดสอบประเมินของ สสวท. 


เรียนคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ติวสอบ TEDET ที่บ้าน Line ID : tutorferry


สาระที่ใช้ในการสอบ

ความรู้ด้านเนื้อหาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 – มัธยมศึกษาปีที่3และความรู้ด้านทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ที่จ าเป็นในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
ความรู้ด้านเนื้อหาวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 – มัธยมศึกษาปีที่ 3แนวคิดและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันที่ 22 สิงหาคม 2559 เป็นต้นไป ที่เว็บไซต์ tedet.ac.th


2. การสอบประเมิน


สถานที่สอบ

โรงเรียนที่เป็นสนามสอบที่นักเรียนยื่นใบสมัครไว้เท่านั้น

กำหนดวัน เวลาสอบระดับประถมศึกษา วันอาทิตย์ ที่ 28 สิงหาคม 2559

สอบวิชาคณิตศาสตร์  
08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียน แนะนำการเขียนคำตอบลงในกระดาษคำตอบ OMR และแจกข้อสอบ
08.30 – 10.00 น. ลงมือทำข้อสอบ

สอบวิชาวิทยาศาสตร์
10.00 – 10.30 น. ลงทะเบียน แนะนำการเขียนคำตอบลงในกระดาษคำตอบ OMR และแจกข้อสอบ
10.30 – 12.00 น. ลงมือทำข้อสอบ

กำหนดวัน เวลาสอบ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น วันอาทิตย์ ที่ 28 สิงหาคม 2559
( เลื่อนไปเป็นวันอาทิตย์ที่  4  กันยายน   2559  แทน )

สอบวิชาคณิตศาสตร์
12.30 – 13.00 น. ลงทะเบียน แนะนาการเขียนคาตอบลงในกระดาษคาตอบ OMR และแจกข้อสอบ
13.00 – 14.30 น. ลงมือทาข้อสอบ

สอบวิชาวิทยาศาสตร์
14.30 – 15.00 น. ลงทะเบียน แนะนาการเขียนคาตอบลงในกระดาษคาตอบ OMR และแจกข้อสอบ
15.00 – 16.30 น. ลงมือทาข้อสอบ


3. การประกาศผลสอบ


สสวท.จะประกาศผู้ที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง เหรียญเงิน และเหรียญทองแดง (ระดับประเทศ) และรางวัลชมเชยทั้งวิชาคณิตศาสตร์และวิชาวิทยาศาสตร์ ในวันที่ 25 พฤศจิกำยน 2559 ที่เว็บไซต์ tedet.ac.th ทั้งนี้จะประกาศเฉพาะรายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัลเท่านั้น โดยไม่เปิดเผยคะแนนของผู้เข้าสอบไม่ว่ากรณีใด ๆ และผลการพิจารณาของ สสวท.ถือเป็นที่สิ้นสุด

รายงานการประเมินผลรายบุคคล

สสวท. จะเปิดให้นักเรียนดาวน์โหลดและพิมพ์รายงานผลการประเมินฉบับนักเรียนของนักเรียนทุกคนทางเว็บไซต์ tedet.ac.thด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2559 โดยใช้หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน 13 หลักในการล็อกอิน ทั้งนี้รายงานผลการประเมินฉบับนักเรียนแต่ละฉบับจะเป็นความลับเฉพาะรายบุคคล และ สสวท. จะด าเนินการจัดส่งรายงานผลการประเมินของนักเรียนฉบับจริง ไปยังโรงเรียนต้นสังกัดของนักเรียน ภายในเดือนมกราคม 2560


เรียนคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ติวสอบ TEDET ที่บ้าน Line ID : tutorferry

ดาวน์โหลดใบสมัครโครงการ TEDET 59ได้ที่นี่  http://tedet.ac.th/download/TEDET59/TEDET59_Register_Form.pdf

ดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการ TEDET 59ได้ที่นี่ http://tedet.ac.th/download/TEDET59/TEDET59_Form.pdf

รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดตามได้ที่ http://tedet.ac.th/


ติวคณิตศาสตร์ สอบ TEDET คลิกที่นี่
ติววิทยาศาสตร์ สอบ TEDET คลิกที่นี่
ตัวอย่างข้อสอบ TEDT วิชาคณิตศาสตร์ ประถม 6

เรียนคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ติวสอบ TEDET ที่บ้าน Line ID : tutorferry

เรียนคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ติวสอบ TEDET ที่บ้าน Line ID : tutorferry

เรียนคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ติวสอบ TEDET ที่บ้าน Line ID : tutorferry

เรียนคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ติวสอบ TEDET ที่บ้าน Line ID : tutorferry


เฉลยข้อสอบคณิตศาสตร์ TEDET ประถม 6 ปี 2558เรียนคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ติวสอบ TEDET ที่บ้าน Line ID : tutorferry

เรียนคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ติวสอบ TEDET ที่บ้าน Line ID : tutorferry

เรียนคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ติวสอบ TEDET ที่บ้าน Line ID : tutorferry

เรียนคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ติวสอบ TEDET ที่บ้าน Line ID : tutorferry

เรียนคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ติวสอบ TEDET ที่บ้าน Line ID : tutorferry

เรียนคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ติวสอบ TEDET ที่บ้าน Line ID : tutorferry

เรียนคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ติวสอบ TEDET ที่บ้าน Line ID : tutorferry


ต้องการตัวอย่างข้อสอบ TEDET ปี 2558 วิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถม 2 - มัธยม 3 ลงอีเมลล์ไว้ในคอนเม้นท์ด้านล่างนี้ได้เลยครับ
เพิ่มเพื่อน

HOTLINE

Tutor Ferry

Author & Editor

รับสอนพิเศษที่บ้าน เรียนพิเศษตัวต่อตัวที่บ้านกับติวเตอร์คุณภาพ รับประกันผลและความพอใจ 100% เรียนก่อนจ่ายทีหลังสะดวกมั่นใจได้

305 ความคิดเห็น:

«เก่าที่สุด   ‹เก่ากว่า   1 – 200 จาก 305   ใหม่กว่า›   ใหม่ที่สุด»
Chaiwat Rungsiriyuenyong กล่าวว่า...

x_701@yahoo.comอยากได้ของป.2คับ
ขอบคุณคับ

Chokchai Taveecharoenpun กล่าวว่า...

ส่งไฟล์ให้แล้วนะครับ ^^

Chokchai Taveecharoenpun กล่าวว่า...

มีตั้งแต่ ป.2 - ม.3 ทั้งคณิตและวิทย์นะครับคุณพ่อลองดูนะครับ สามารถแชร์ต่อได้นะครับ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

Pnn2615@gmail.com

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ขอแนวข้อสอบของชั้น ป3 ด้วยค่ะ ขอขอบพระคุณล่วงหน้าอย่างสูงค่ะ

Chokchai Taveecharoenpun กล่าวว่า...

ดาวน์โหลดข้อสอบและเฉลยของน้อง ป.3 ได้ตามลิ้งค์ด้านล่างนี้เลยครับ

ข้อสอบวิทย์ ป.3 ครับ
https://drive.google.com/open?id=0Bw93qBnURBl2LUMzQ0xXaGRiakk

เฉลยข้อสอบวิทย์ ป.3 ครับ
https://drive.google.com/open?id=0Bw93qBnURBl2QlJnY0FHeTc2ZDQข้อสอบคณิต ป.3 ครับ
https://drive.google.com/open?id=0Bw93qBnURBl2MzlhcGdBSjNfeE0


เฉลยข้อสอบคณิต ป.3 ครับ
https://drive.google.com/open?id=0Bw93qBnURBl2N0RkN2ROVHdZX0E

นางวาสนา โรจน์จินตกานต์ กล่าวว่า...

ขอด้วยนะคะ จะได้ศึกษา อธิบายได้ละเอียด ดีคะ vasrote56@gmail.com
ขอบคุณคะ

นางวาสนา โรจน์จินตกานต์ กล่าวว่า...

ขอด้วยนะ vasrote56@gmail.com อธิบายได้ละเอียดดีคะ

Unknown กล่าวว่า...

ข้อแนวข้อสอบ ม.1 หน่อยค่ะ ^_^

LIN PRANEE กล่าวว่า...

ขอตัวอย่างทั้ง 2 วิชาของป.2, ป.3 ด้วยค่ะ
S_bvet@hotmail.com

Chokchai Taveecharoenpun กล่าวว่า...

ส่งไฟล์ให้แล้วนะครับ
ส่งให้ทุกชั้นเลยครับลองเลือกดูนะครับ ^^

Chokchai Taveecharoenpun กล่าวว่า...

ส่งไฟล์ให้แล้วนะครับ
ส่งให้ทุกชั้นเลยครับลองเลือกดูนะครับ ^^

Chokchai Taveecharoenpun กล่าวว่า...

ขออีเมลล์หน่อยครับเดี๋ยวส่งให้ทางเมลล์นะครับ

กรรณิกา หลักหาญ กล่าวว่า...

ขอตัวอย่างทั้ง 2 วิชา ของ ป.2,3 ด้วยค่ะ kannika.lak@gmail.com

กรรณิกา หลักหาญ กล่าวว่า...

ขอตัวอย่างทั้ง 2 วิชาของป.2, ป.3 ด้วยนะคะ kannika.lak@hotmail.com

ครูสามัญประจำบ้าน กล่าวว่า...

kannika.lak@hotmail.com

ส่งไฟล์ให้แล้วนะครับ ^^

Unknown กล่าวว่า...

ของตัวอย่างข้อสอบ วิทยาศาสตร์กับคณิต ป.2หน่อยคะ nufineja@gmail.com ขอบคุณคะ

fai janya กล่าวว่า...

ขอแนวขอบสอบ วิทย กับคณิต ป.2 หน่อยคะ nufineja@gmail.com ขอบคุณคะ

Rung กล่าวว่า...

ขอตัวอย่างข้อสอบป.2 คณิตครับ

Chokchai Taveecharoenpun กล่าวว่า...

ส่งไฟล์ให้แล้วนะครับ

Chokchai Taveecharoenpun กล่าวว่า...

https://drive.google.com/file/d/0Bw93qBnURBl2ZnNPZXJjcmFaSGM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0Bw93qBnURBl2clZYV24yRDNZVVU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0Bw93qBnURBl2NzBlaWR1RF9aNkU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0Bw93qBnURBl2Yzdva0swYUlUWUk/view?usp=sharing

Chokchai Taveecharoenpun กล่าวว่า...

ตามลิ้งค์เลยนะครับ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ขอแนวข้อสอบคณิตวิทย์ ป.4ค่ะ ขอบคุณค่ะ
fonfontym@outlook.com

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ขอแนวข้อสอบวิทย์และคณิตป.2ค่ะ lexladda@hotmail.com

อนันต์ กล่าวว่า...

anant1054@yahoo.com รบกวนขอข้อสอบคณิต-วิทย์ ป.5 ครับ

Unknown กล่าวว่า...

รบกวนขอแนวข้อสอบ วิทย์-คณิต ป.2 คะ
Pompam_149@hotmail.com

Chokchai Taveecharoenpun กล่าวว่า...

ส่งให้แล้วนะครับ ^^

Chokchai Taveecharoenpun กล่าวว่า...

ส่งให้แล้วนะครับ ^^

Chokchai Taveecharoenpun กล่าวว่า...

ส่งให้แล้วนะครับ ^^

Chokchai Taveecharoenpun กล่าวว่า...

ส่งให้แล้วนะครับ ^^

Wathiwut Phakarinchai กล่าวว่า...

ขอตัวอย่างข้อสอบคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ของ ป.2
wathiwut1973@gmail.com ขอบคุณครับ

กัสซ่า หาโลกระเบิด กล่าวว่า...

ขอเเนวข้อสอบ คณิต,วิทย์ป.5 ได้มั้ยครับ.
Marlinsuttikul@gmail.com

กัสซ่า หาโลกระเบิด กล่าวว่า...

ขอแนวข้อสอบคณิต,วิทย์ป.5ได้มั้ยครับ
Marlinsuttikulza@gmail.com

กัสซ่า หาโลกระเบิด กล่าวว่า...

ขอแนววิทย์คณิตป.5หน่อยคร้าบผม. Marlinsuttikulza@gmail.com

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

รบกวนขอแนวข้อสอบคณิต ป.2 ด้วยค่ะ ขอบคุณมากค่ะ
wiwinnin@yahoo.com

Chokchai Taveecharoenpun กล่าวว่า...

ส่งไฟล์ให้แล้วนะครับ ^_^

Chokchai Taveecharoenpun กล่าวว่า...

ส่งไฟล์ให้แล้วนะครับ ^_^

Chokchai Taveecharoenpun กล่าวว่า...

ส่งไฟล์ให้แล้วนะครับ ^_^

Unknown กล่าวว่า...

Patimaporn41@gmail.com
ขอของม.3นะค่ะ

Unknown กล่าวว่า...

saruayked.bo@ubu.ac.th
saruayked@hotmail.com

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ขอแนวข้อสอบคณิตศาสตร์ ป.5 ด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ
aschara2510@hotmail.com

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ขอแนวข้อสอบคณิตศาสตร์ป.5ด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ
aschara2510@hotmail.com

Chokchai Taveecharoenpun กล่าวว่า...

ส่งไฟล์ให้แล้วนะครับ

Chokchai Taveecharoenpun กล่าวว่า...

ส่งไฟล์ให้แล้วนะครับ

Chokchai Taveecharoenpun กล่าวว่า...

ส่งไฟล์ให้แล้วนะครับ

Dussadee Reamkulchai กล่าวว่า...

ขอแนวข้อสอบคณิตศาสตร์ป.2ด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ
bee_offis@hotmail.com

สุกานดา กล่าวว่า...

ขอแนวข้อสอบ ป.4 ทั้งวิทย์ และคณิตเลยค่า ขอบคุณนะคะ
sukanda_lek@yahoo.com

สุกานดา กล่าวว่า...

ขอแนวข้อสอบ ป.4 ทั้งวิทย์ และคณิตเลยค่า ขอบคุณนะคะ
sukanda_lek@yahoo.com

Plub Craft กล่าวว่า...

ขอแนวข้อสอบคณิตศาสตร์ ม.1 นะครับข
plubcraft1@gmail.com

Plub Craft กล่าวว่า...

ขอแนวข้อสอบคณิตศาสตร์ ม.1 นะครับ
plubcraft1@gmail.com

Plub Craft กล่าวว่า...

ขอแนวข้อสอบคณิตศาสตร์ ม.1 นะครับข
plubcraft1@gmail.com

Plub Craft กล่าวว่า...

ขอแนวข้อสอบคณิตศาสตร์ ม.1 นะครับข
plubcraft1@gmail.com

2benben Goodhope กล่าวว่า...

รบกวนขอคณิตและวิทย์ ระดับชั้นป.2 คะ
ขอบคุณค่ะ
in_not@hotmail.com
kritsanah@hotmail.com

rachada boonta กล่าวว่า...

ขอแนวข้อสอบวิทย์คณิต ป.3 ด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ tookrachada@gmail.com

mee กล่าวว่า...

ขอแนวข้อสอบและเฉลยของป.2 วิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาตร์ด้วยค่ะ ขอบคุณล่วงหน้าน่ะค่ะ mail น่ะค่ะ kratinmai2@hotmail.com

Chokchai Taveecharoenpun กล่าวว่า...

ส่งไฟล์ให้แล้วนะครับ

Chokchai Taveecharoenpun กล่าวว่า...

ส่งไฟล์ให้แล้วนะครับ

Chokchai Taveecharoenpun กล่าวว่า...

ส่งไฟล์ให้แล้วนะครับ

Chokchai Taveecharoenpun กล่าวว่า...

ส่งไฟล์ให้แล้วนะครับ

Chokchai Taveecharoenpun กล่าวว่า...

ส่งไฟล์ให้แล้วนะครับ

Chokchai Taveecharoenpun กล่าวว่า...

ส่งไฟล์ให้แล้วนะครับ

Unknown กล่าวว่า...

รบกวนขอคณิตและวิทย์ ระดับชั้นป.2 ขอบคุณล่วงหน้านะครับ
civices2001@hotmail.com

yorch กล่าวว่า...

รบกวนขอแนวข้อสอบคณิตและวิทย์ ระดับชั้นป.2
ขอบคุณล่วงหน้านะครับ civices2001@hotmail.com

yorch กล่าวว่า...

รบกวนขอแนวข้อสอบคณิตและวิทย์ ระดับชั้นป.2
ขอบคุณล่วงหน้านะครับ civices2001@hotmail.com

น้องนวล วีระสมวงศ์ กล่าวว่า...

18503.nongnuan@gmail.com ขอแนวข้อสอบม.ต้นหน่อยค่ะ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ขอแนวข้อสอบและเฉลยของป.2 ,ป4 วิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาตร์ด้วยค่ะ ขอบคุณล่วงหน้าน่ะค่ะ operation1@pioneergroup.in.th

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ขอแนวข้อสอบและเฉลยวิชาคณิตศาสตร์กับวิทยาศาสตร์ของ ม.3 หน่อยค่ะ two2409@outlook.co.th ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

Chokchai Taveecharoenpun กล่าวว่า...

ส่งไฟล์ให้แล้วนะครับ

Chokchai Taveecharoenpun กล่าวว่า...

ส่งไฟล์ให้แล้วนะครับ

Chokchai Taveecharoenpun กล่าวว่า...

ส่งไฟล์ให้แล้วนะครับ

Chokchai Taveecharoenpun กล่าวว่า...

ส่งไฟล์ให้แล้วนะครับ

pompunpuk กล่าวว่า...

พรทิพย์ มาแก้ว
ขอข้อสอบ วิทย์ + คณิต ป.6 และ ม.1 ค่ะ
pom-pun@hotmail.com
ขอบคุณค่ะ

pompunpuk กล่าวว่า...

พรทิพย์ มาแก้ว
ขอข้อสอบ วิทย์ + คณิต ป.6 และ ม.1 ค่ะ
pom-pun@hotmail.com
ขอบคุณค่ะ

pompunpuk กล่าวว่า...

พรทิพย์
ขอแนวข้อสอบ วิทย์+คณิต ป.6+ม.1
pom-pun@hotmail.com
ขอบคุณค่ะ

pompunpuk กล่าวว่า...

รบกวนขอแนวข้อสอบ วิทย์-คณิต ป.6 - ม.1 ค่ะ
pom-pun@hotmail.com
ขอบคุณค่ะ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

รบกวนขอแนวข้อสอบพร้อมเฉลยวิชา เลขและวิทย์ของป5,กับป2 ด้วยคะ
SIMDY14@HOTMAIL.COM คะ

Chokchai Taveecharoenpun กล่าวว่า...

ส่งไฟล์ให้แล้วนะครับ

Chokchai Taveecharoenpun กล่าวว่า...

ส่งไฟล์ให้แล้วนะครับ

Piyachat Hansuek กล่าวว่า...

ขอของม.3หน่อยนะคะ
Piyachat.pond@gmail.com

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

รบกวนขอแนวข้อสอบป.2 คณิตศาสตร์กับวิทยาศาสตร์ด้วย ขอบคุณมากครับ te91@hotmail.com

Unknown กล่าวว่า...

ขอคณิตศาสตร์ ม.3 ด้วยครับ

Kunkanya Jaramai กล่าวว่า...

ข้อตัวอย่างข้อสอบคณิตม.3หน่อยค่ะ

Kunkanya Jaramai กล่าวว่า...

ข้อตัวอย่างข้อสอบคณิตม.3 หน่อยค่ะ

chawannut prusajumroon กล่าวว่า...

รบกวนขอแนวข้อสอบ ป.4-ป.6 ด้วยค่ะ lali_aoe@hotmail.com ขอบคุณมากเลยนะค่ะ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

รบกวนขอแนวข้อสอบของ ป.4-ป.6 ด้วยค่ะ lali_aoe@hotmail.com ขอบคุณมากค่ะ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

รบกวนขอแนวข้อสอบพร้อมเฉลยวิชา คณิตศาสตร์ และวิทย์ของป5,กับป2 นะคะ
ืmamajane@Hotmail.co.th

ขอบคุณค่ะ

Unknown กล่าวว่า...

สวัสดีค่ะ ขอแนวคณิตวิทย์ ป.4ด้วยนะค่ะ ขอบคุณมากๆค่ะ
nestum29@hotmail.co.th

Ammaratht S กล่าวว่า...

สวัสดีค่ะ รบกวนขอข้อสอบพร้อมเฉลย คณิต-วิทย์ ของป.4 ด้วยนะค่ะ nestum29@hotmail.co.th ขอบพระคุณค่ะ

Ammaratht S กล่าวว่า...

สวัสดีค่ะ ขอแนวคณิตวิทย์ ป.4ด้วยนะค่ะ ขอบคุณมากๆค่ะ
nestum29@hotmail.co.th

ไพรัตน์ รักข์สุวรรณกุล กล่าวว่า...

ขอแนวข้อสอบ วิทย์-คณิต ป.2-3 ด้วยอีกคนนะคะ
numaom10@windowslive.com ขอบคุณมากค่ะ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

รบกวนขอแนวข้อสอบ วิทย์-คณิต ป.2 ด้วยนะคะ suda_pook@hotmail.com ขอบคุณค่ะ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

รบกวนขอแนวข้อสอบพร้อมเฉลย วิชา คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ป.2 ค่ะ sayaporn.promjeen@gmail.com ขอบคุณค่ะ

nawapat กล่าวว่า...

ขอด้วยนะคะ

supattra chutimavutikul กล่าวว่า...

รบกวนขอแนวข้อสอบ ป.2 คณิต และ วิทย์ ที่อีเมล์ supattrabcd@gmail.com ขอบคุณมากคะ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

รบกวนขอแนวข้อสอบวิทย์ คณิต ป.6 กับ ม.2 ค่ะ ขอบคุณค่ะ
nongteam-128@hotmail.com

nuithanaphat กล่าวว่า...

รบกวนขอแนวข้อสอบพร้อมเฉลยวิชา เลขและวิทย์ของป.2 ด้วยค่ะ
nui.thanaphat@gmail.com
ขอบคุณมากนะคะ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ขอแนวข้อสอบและเฉลยวิชาคณิตศาสตร์กับวิทยาศาสตร์ของ ป.2 หน่อยค่ะ
kamontiprahain@gmail.com

sujin pinvisat กล่าวว่า...

ต้องการตัวอย่างข้อสอบวิชาคณิต และวิทย์ ป.4 ค่ะ sujinneena@ail.com ขอบคุณค่ะ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

รบกวนขอแนวข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ของชั้นป.6 ค่ะ kanthichap@yahoo.co.th ขอบคุณค่ะ
Chokchai Taveecharoenpun กล่าวว่า...

ส่งให้แล้วนะครับ ^^

Chokchai Taveecharoenpun กล่าวว่า...

ส่งให้แล้วนะครับ ^^

Chokchai Taveecharoenpun กล่าวว่า...

ขออีเมลล์หน่อยครับ

Chokchai Taveecharoenpun กล่าวว่า...

ส่งให้แล้วนะครับ ^^

Chokchai Taveecharoenpun กล่าวว่า...

ส่งให้แล้วนะครับ ^^

Chokchai Taveecharoenpun กล่าวว่า...

ส่งให้แล้วนะครับ ^^

Chokchai Taveecharoenpun กล่าวว่า...

ส่งให้แล้วนะครับ ^^

Chokchai Taveecharoenpun กล่าวว่า...

ส่งให้แล้วนะครับ ^^

Chokchai Taveecharoenpun กล่าวว่า...

ส่งให้แล้วนะครับ ^^

Chokchai Taveecharoenpun กล่าวว่า...

ส่งให้แล้วนะครับ ^^

Chokchai Taveecharoenpun กล่าวว่า...

ส่งให้แล้วนะครับ ^^

Chokchai Taveecharoenpun กล่าวว่า...

ส่งให้แล้วนะครับ ^^

Chokchai Taveecharoenpun กล่าวว่า...

ส่งให้แล้วนะครับ ^^

Chokchai Taveecharoenpun กล่าวว่า...

ส่งให้แล้วนะครับ ^^

Chokchai Taveecharoenpun กล่าวว่า...

ส่งให้แล้วนะครับ ^^

Lekko Peenang กล่าวว่า...

รบกวนขอแนวข้อสอบและเฉลยปี 2559ของป.2 วิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาตร์ด้วยค่ะ ขอบคุณล่วงหน้าน่ะค่ะ mail น่ะค่ะ peenungnammon@gmail.com

Lekko Peenang กล่าวว่า...

รบกวนขอแนวข้อสอบและเฉลยปี 2559ของป.2 วิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาตร์ด้วยค่ะ ขอบคุณล่วงหน้าน่ะค่ะ mail น่ะค่ะ peenungnammon@gmail.com

Lekko Peenang กล่าวว่า...

รบกวนขอแนวข้อสอบและเฉลยปี 2559ของป.2 วิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาตร์ด้วยค่ะ ขอบคุณล่วงหน้าน่ะค่ะ mail น่ะค่ะ peenungnammon@gmail.com

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

รบกวนขอแนวข้อสอบวิชาคณิตและวิทย์ ป.3กับป.5ขอบคุณค่ะ
taejunk@windowslive.com

Unknown กล่าวว่า...

ขอแนวข้อสอบ ป.4 ทั้งวิทย์ และคณิตเลยค่า ขอบคุณนะคะ
tontoey01@gmail.com

วารุณี จริยวิวัฒน์ กล่าวว่า...

ขอแนวข้อสอบ ป.4 ทั้งวิทย์ และคณิตเลยค่า ขอบคุณนะคะ
tontoey01@gmail.com

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

รบกวนขอข้อสอบวิทยาศาตร์พร้อมเฉลยของ ป.3 ค่ะ karn_thanyaphat@hotmail.com ขอบคุณค่ะ

Kv_Group กล่าวว่า...

ขอแนวข้อสอบวิทย์-คณิต ชั้น ป.4 ครับ kvgroup55@gmail.com ขอบคุณมากครับ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

สวัสดีค่ะ รบกวนขอข้อสอบพร้อมเฉลย คณิต-วิทย์ ของป.4 ด้วยนะค่ะ bonny2518_ch@hotmail.com ขอบพระคุณค่ะ

Nuch Saeb กล่าวว่า...

รบกวน ขอข้อสอบ. คณิต วิทย์ ของ ป .2 และ ป.44. ด้วยนะคะ
yuparut@windowslive.com. ขอบคุณค่ะ

Nuch Saeb กล่าวว่า...

รบกวนขอแนวข้อสอบ คณิต วิทย์ ของ ป.2 และ ป. 4 ด้วยนะคะ yuparut@windowslive.com ขอบคุณมากๆค่ะ

Unknown กล่าวว่า...

ขอข้อสอบ ม.1 ค่ะ
Pussamon09@gmail.com

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ขอข้อสอบ ม.1 คณิตศาสตร์ค่ะ pussamon09@gmail.com

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

อยากได้ของป2 ทั้งสองวิชาคะ
pk.kan89@gmail.com

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

รบกวน ข้อสอบ คณิต-วิทย์ ของ ป.2 ค่ะ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

รบกวนขอไฟล์บ้างได้ไหมค่ะ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

รบกวน ขอไฟล์ข้อสอบ คณิต-วิทย์ ป.2 ค่ะ ken_tk@hotmail.co.th

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ขอแนวข้อสอบ คณิต และ วิทยาศาสตร์ ป3 ค่ะ
Kookkik_2550@hotmail.com

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ขอแนวข้อสอบ คณิต และ วิทยาศาสตร์ ป3 ค่ะ
Kookkik_2550@hotmail.com

จริยา ศรีคำ กล่าวว่า...

รบกวนขอแนววิชาคณิตศาสตร์ของชั้นม.2 ม.3 ค่ะ
runray1602@gmail.com ขอบคุณค่ะ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

รบกวนส่งแนวข้อสอบคณิตศาสตร์และวิทยาศสตร์ป.5 และม.2 ด้วยนะคะ mmeepeem@hotmail.com ขอบคุณค่ะ

Tatchaya กล่าวว่า...

สวัสดีค่ะ รบกวนส่งให้ด้วยนะค่ะ ป.1 - ป.6
Vichakarn_2016@hotmail.com

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

รบกวนขอแนวข้อสอบและเฉลยวิชาคณิตศาสตร์กับวิทยาศาสตร์ของ ป.4 หน่อยค่ะ
aoae.munthana@gmail.com

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

รบกวนขอแนวข้อสอบและเฉลยวิชาคณิตศาสตร์กับวิทยาศาสตร์ของ ป.4 หน่อยค่ะ
aoae.munthana@gmail.com

จริยา ศรีคำ กล่าวว่า...

รบกวนขอแนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ของชั้นม.2-3 ค่ะ runray1602@gmail.com ขอบคุณค่ะ

Unknown teacher กล่าวว่า...

รบกวนขอข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์พร้อมเฉลยทุกชั้นด้วยค่ะ ขอบพระคุณมากๆ นะคะ
Thidarat.econ@gmail.com

Unknown teacher กล่าวว่า...

รบกวนขอข้อสอบพร้อมเฉลยวิชาคณิตศาสตร์ของทุกปีด้วยค่ะ ขอบคุณมากๆ นะคะ
Thidarat.econ@gmail.com

Prasert RR กล่าวว่า...

ขอแนวข้อสอบ คณิต กับวิทย์
ระดับชั้น ป3 ครับ
ที่ prasertrr.kung@gmail.com

Prasert RR กล่าวว่า...

ขอแนวข้อสอบ
วิชาคณิต กับวิทย์
ระดับชั้น ป 3 ครับ
ขอบคุณครับ

กัญจน์นิกข์ กล่าวว่า...

ขอแนวข้อสอบ คณิต+วิทย์ ป.2ด้วยค่ะ(พร้อมเฉลย) ขอบคุณคะ nakorn_chi@yahoo.co.th

กัญจน์นิกข์ กล่าวว่า...

ขอแนวข้อสอบ คณิต+วิทย์ ป.2ด้วยค่ะ(พร้อมเฉลย) ขอบคุณคะ nakorn_chi@yahoo.co.th

Unknown กล่าวว่า...

อยากสอบว่า การสอบของtedet นักเรียนสามารถนำข้อสอบออกมาได้มั้ยค่ะ จะได้บอกน้องไว้ค่ะ *-* ขอบคุณสำหรับคำตอบล่วงหน้านะค่ะ

ฐิติมา ลี้เกษมทรัพย์ กล่าวว่า...

อยากสอบว่า การสอบของtedet นักเรียนสามารถนำข้อสอบออกมาได้มั้ยค่ะ จะได้บอกน้องไว้ค่ะ *-* ขอบคุณสำหรับคำตอบล่วงหน้านะค่ะ

Chokchai Taveecharoenpun กล่าวว่า...

ส่งให้แล้วนะครับ

Chokchai Taveecharoenpun กล่าวว่า...

ส่งให้แล้วนะครับ

Chokchai Taveecharoenpun กล่าวว่า...

ส่งให้แล้วนะครับ

Chokchai Taveecharoenpun กล่าวว่า...

ส่งให้แล้วนะครับ

Chokchai Taveecharoenpun กล่าวว่า...

ส่งให้แล้วนะครับ

Chokchai Taveecharoenpun กล่าวว่า...

ส่งให้แล้วนะครับ

Chokchai Taveecharoenpun กล่าวว่า...

ส่งให้แล้วนะครับ

Chokchai Taveecharoenpun กล่าวว่า...

ส่งให้แล้วนะครับ

Chokchai Taveecharoenpun กล่าวว่า...

ส่งให้แล้วนะครับ

Chokchai Taveecharoenpun กล่าวว่า...

ส่งให้แล้วนะครับ

Chokchai Taveecharoenpun กล่าวว่า...

ส่งให้แล้วนะครับ

Chokchai Taveecharoenpun กล่าวว่า...

ส่งให้แล้วนะครับ

Chokchai Taveecharoenpun กล่าวว่า...

ส่งให้แล้วนะครับ

Chokchai Taveecharoenpun กล่าวว่า...

ส่งให้แล้วนะครับ

Chokchai Taveecharoenpun กล่าวว่า...

ส่งให้แล้วนะครับ

Chokchai Taveecharoenpun กล่าวว่า...

ส่งให้แล้วนะครับ

Chokchai Taveecharoenpun กล่าวว่า...

ส่งให้แล้วนะครับ

Chokchai Taveecharoenpun กล่าวว่า...

ส่งให้แล้วนะครับ

Chokchai Taveecharoenpun กล่าวว่า...

ส่งให้แล้วนะครับ

Chokchai Taveecharoenpun กล่าวว่า...

ส่งให้แล้วนะครับ

Chokchai Taveecharoenpun กล่าวว่า...

ส่งให้แล้วนะครับ

Unknown กล่าวว่า...

nanthanaamy@gmail.com ค่ะ ขอบคุณมากค่ะ ข้อสอบ คณิต ป.2-ป.6 ค่ะ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

รบกวนขอแนวข้อสอบ คณิต+วิทย์ ระดับป.2ด้วยค่ะ(พร้อมเฉลย) ขอบคุณคะ
manatsanun_ann@hotmail.co.th

Unknown กล่าวว่า...

pkicswasdi992@gmil.com ส่งของ ม1 ทั้งสองวิชาไห้หน่อยน่ะค่ะ

พิยดา กิจสวัสดิ์ กล่าวว่า...

pkicswasdi992@gmail.com ของม1 ทั้งสองวิชาเรยค้ะ

พิยดา กิจสวัสดิ์ กล่าวว่า...

pkicswasdi992@gmil.com ส่งของ ม1 ทั้งสองวิชาไห้หน่อยน่ะค่ะ

Unknown กล่าวว่า...

ขอแนวข้อสอบ คณิต+วิทย์ ม.1 ด้วยครับ(พร้อมเฉลย)ขอบคุณครับ
ohm2napat@gmail.com

Koonohmza!!! กล่าวว่า...

ขอแนวข้อสอบ คณิต+วิทย์ ม.1ด้วยครับ(พร้อมเฉลย)ขอบคุณครับ
ohm2napat@gmail.com

Isaree Chareonsatheinchoke กล่าวว่า...

ขอข้อสอบวิทย์ + คณิต ม.3 ด้วยค่ะ
ขอบคุณมากๆ ค่ะ

Isaree Chareonsatheinchoke กล่าวว่า...

ขอข้อสอบ tedet2558 คณิต+วิทย์ ม.3 ค่ะ
tawbaji@gmail.com
ขอบคุณมากค่ะ

Unknown กล่าวว่า...

mewrotjarin2037@gmail.com ขอข้อสอบพร้อมเฉลยวิชาคณิตศาสตร์ของทุกปีด้วยค่ะ ขอบคุณมากๆ นะคะ

Rotjarin Rungruang กล่าวว่า...

ขอข้อสอบพร้อมเฉลยวิชาคณิตศาสตร์ของทุกปีด้วยค่ะ ขอบคุณมากๆ นะคะ
mewrotjarin2037@gmail.com

kip yajai กล่าวว่า...

รบกวนขอแนวข้อสอบ คณิต+วิทย์ ป.5 พร้อมเฉลย ด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ
kip_yajai@hotmail.com

kip yajai กล่าวว่า...

รบกวนขอแนวข้อสอบ คณิต+วิทย์ ป.5 พร้อมเฉลย ด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ
kip_yajai@hotmail.com

AU TYN กล่าวว่า...

ขอแนวข้อสอบ คณิต+วิทย์ ป.2ด้วยค่ะ(พร้อมเฉลย) ขอบคุณคะ autyon@gmail.com

Unknown กล่าวว่า...

ขอแนวข้อสอบคณิต+วิทยาพร้อมเฉลย ของ ม.1 ด้วยค่ะ
fahsasina@gmail.com

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ขอแนวข้อสอบ คณิต+วิทย์ ป.2 พร้อมเฉลยได้ไหมครับ ขอบคุณครับ

E-mail cherd3000@hotmail.com

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ขอแนวข้อสอบ คณิต+วิทย์ ป.4 ป.5 ป.6 พร้อมเฉลยค่ะ
ขอบคุณมากค่ะ
cherrypinkz@me.com

Chokchai Taveecharoenpun กล่าวว่า...

ส่งไฟล์ให้แล้วนะครับ

Chokchai Taveecharoenpun กล่าวว่า...

ส่งไฟล์ให้แล้วนะครับ

Chokchai Taveecharoenpun กล่าวว่า...

ส่งไฟล์ให้แล้วนะครับ

Chokchai Taveecharoenpun กล่าวว่า...

ส่งไฟล์ให้แล้วนะครับ

Chokchai Taveecharoenpun กล่าวว่า...

ส่งไฟล์ให้แล้วนะครับ

Chokchai Taveecharoenpun กล่าวว่า...

ส่งไฟล์ให้แล้วนะครับ

Chokchai Taveecharoenpun กล่าวว่า...

ส่งไฟล์ให้แล้วนะครับ

Chokchai Taveecharoenpun กล่าวว่า...

ส่งไฟล์ให้แล้วนะครับ

Chokchai Taveecharoenpun กล่าวว่า...

ส่งไฟล์ให้แล้วนะครับ

Chokchai Taveecharoenpun กล่าวว่า...

ส่งไฟล์ให้แล้วนะครับ

Chokchai Taveecharoenpun กล่าวว่า...

ส่งไฟล์ให้แล้วนะครับ

Chokchai Taveecharoenpun กล่าวว่า...

ปกติผู้คุมสอบจะแจ้งนักเรียนก่อนอยู่ครับว่าสามารถนำข้อสอบออกมาได้หรือป่าวครับ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

รบกวนขอแนวข้อสอบพร้อมเฉลยของ ม.3 ทั้งสองวิชาด้วยนะคะ ขอบคุณมากค่ะ tetening@gmail.com

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ขอแนวข้อสอบคณิต วิทย์ฯ ป.2 ด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ
Chantanase@gmail.com

miftah กล่าวว่า...

sumaiyahmw@gmail.com

«เก่าที่สุด ‹เก่ากว่า   1 – 200 จาก 305   ใหม่กว่า› ใหม่ที่สุด»

แสดงความคิดเห็น