สอบ 9 วิชาสามัญ คืออะไร เป็นอย่างไรและนำไปใช้ทำอะไร?

เตรียมสอบ9วิชาสามัญ เรียนพิเศษตัวต่อตัวที่บ้านกับติวเตอร์คุณภาพ รับประกันผลและความพอใจ เรียนพิเศษที่บ้าน หรือสถานที่ ที่ผู้เรียนสะดวก เรียนก่อน จ่ายทีหลัง สะดวก ปลอดภัย

ที่นี่มีคำตอบ


สอบ 9วิชาสามัญประกอบด้วยข้อสอบวิชาสามัญ 7 วิชาและเพิ่มอีก 2 วิชา คือ วิชาคณิตศาสตร์ 2 และ วิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป เพื่อรองรับนักเรียนสายศิลป์

 1. วิชาคณิตศาสตร์
 2. วิชาฟิสิกส์
 3. วิชาเคมี
 4. วิชาชีววิทยา
 5. วิชาภาษาอังกฤษ
 6. วิชาภาษาไทย
 7. วิชาสังคมศึกษา
 8. วิชาคณิตศาสตร์ 2 (จัดสอบเพิ่ม)
 9. วิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (จัดสอบเพิ่ม)

โดยการสอบนักเรียนไม่จำเป็นต้องสอบทุกวิชา เลือกสอบเฉพาะวิชาที่ทางมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งแต่ละคณะประกาศว่าจะต้องใช้คะแนนวิชานั้นๆ


กำหนดการสอบ 9 วิชาสามาญ ปี 59

 • สมัครสอบ 1 - 20 ตุลาคม 58
 • สอบวันที่ 26 - 27 ธันวาคม 58
 • ประกาศผล 8 กุมภาพันธ์ 59
 • ยืนยันสิทธิ์ รับตรงคณะและมหาวิทยาลัยที่ต้องการวันที่ 22 เมษายน 59
 • คัดเลือกวันที่ 26 - 29 เมษายน 59

คะแนนจากการสอบ 9 วิชาสามัญเอาไว้ใช้สมัครสอบ รับตรงร่วมกันของมหาวิทยาลัยสมาชิกดังนี้

 1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 2. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 3. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 4. มหาวิทยาลัยมหิดล
 5. มหาวิทยาลัยศิลปากร
 6. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 7. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช (การรับเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีโดยไม่ต้องสอบคัดเลือก)
 8. มหาวิทยาลัยรามคำแหง (การรับเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีโดยไม่ต้องสอบคัดเลือก)
 9. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (ไม่มีการรับเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี)
 10. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 11. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 12. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 13. มหาวิทยาลัยบูรพา
 14. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 15. มหาวิทยาลัยนเรศวร
 16. มหาวิทยาลัยพะเยา
 17. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 18. มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 19. มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 20. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 21. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 22. มหาวิทยาลัยนครพนม
 23. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 24. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 25. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 26. มหาวิทยาลัยทักษิณ
 27. มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

แต่ละคณะ แต่ละมหาวิทยาลัยที่เปิดรับตรง นอกจากจะใช้คะแนนจากการสอบ 9 วิชาสามัญแล้ว อาจจะใช้คะแนนการสอบอื่นๆประกอบด้วยเช่น

 • คะแนนจากการสอบ Onet
 • คะแนนจากการสอบ GAT
 • คะแนนจากการสอบ PAT

โดยมหาวิทยาลัยจะกำหนดสัดส่วนของคะแนนต่างๆ ในแต่ละคณะที่เปิดรับตรง


การยื่นสมัครรับตรงนักเรียนสามารถสมัครได้ทุกสาขาและมหาวิทยาลัยที่ตัวเองมีคุณสมบัติครบ

และที่สำคัญเมื่อผ่านการคัดเลือกและมีการยืนยันสิทธิ์ในการรับตรงของคณะและมหาวิทยาลัยใดแล้ว นักเรียนจะถูกตัดสิทธิ์ในระบบแอดมิชชั่นทันที

Tutor Ferry

Author & Editor

รับสอนพิเศษที่บ้าน เรียนพิเศษตัวต่อตัวที่บ้านกับติวเตอร์คุณภาพ รับประกันผลและความพอใจ 100% เรียนก่อนจ่ายทีหลังสะดวกมั่นใจได้

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น