ปฏิทินการคัดเลือกแอดมิชชั่น ประจำปีการศึกษา 2559

เรียนพิเศษตัวต่อตัวที่บ้าน เตรียมสอบGAT PAt Onet กับทีมติวเตอร์คุณภาพ รับประกันผลและความพอใจ เรียนพิเศษที่บ้าน หรือสถานที่ ที่ผู้เรียนสะดวก เรียนก่อน จ่ายทีหลัง สะดวก ปลอดภัย

จากที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย หรือ ทปอ. ประกาศปฏิทินระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบคัดเลือก รวม (Central University Admissions System: CUAS) หรือการสอบ admissions ระบบกลาง ประจำปีการศึกษา 2559 ดังรายละเอียด ต่อไปนี้

Infographic admissions59


GAT PAT 1/59

1-20 กันยายน 2558 รับสมัครสอบ GAT PAT 1/59
29 ตุลาคม-1 พฤศจิกายน 2558 สอบ GAT PAT 1/59
12 มกราคม 2559 ประกาศผลสอบ GAT PAT 1/59


GAT PAT 2/59

6-25 มกราคม 2559 รับสมัครสอบ GAT PAT 2/59
5-8 มีนาคม 2559 สอบ GAT PAT 2/59
12 เมษายน 2559 ประกาศผลสอบ GAT PAT 2/59


O-NET  59

6-7 กุมภาพันธ์ 59 สอบ O-NET
21 มีนาคม 59 ประกาศผลสอบ O-NET


9 วิชาสามัญ

1-20 ตุลาคม 59 สมัครสอบ 9 วิชาสามัญ 59
26-27 ธันวาคม 59  สอบ 9 วิชาสามัญปี 59
8 ก.พ.59 ประกาศผลสอบ 9 วิชาสามัญ 59


รับตรง (เคลียริ่งเฮาส์)

ยืนยันสิทธิ วันที่ 22 เมษายน 2559
คัดเลือก วันที่ 26-29 เมษายน 2559

หมายเหตุ   
สอท.แจ้งรายชื่อผู้ที่ยืนยันสิทธิไปยังสถาบันอุดมศึกษาที่ร่วมในระบบเคลียริ่งเฮาส์ และตัดสิทธิการสมัครในระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาด้วยระบบกลางการรับนิสิตนักศึกษา หรือแอดมิสชั่นส์ วันที่ 6 พฤษภาคม 2559
แอดมิชชั่น 59

6-17 พฤษภาคม 2559 จำหน่ายระเบียบการแอดมิสชั่นส์
10-17 พฤษภาคม 2559 รับสมัครแอดมิสชั่นส์
10-19 พฤษภาคม 2559 ชำระเงินค่าสมัคร
5 มิถุนายน 2559 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย
14-17 มิถุนายน 2559 สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย
1 กรกฎาคม 2559 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา


โครงสร้างคะแนนแอดมิชชั่นแต่ละสาขาวิชาที่น้องๆจะต้องใช้บางสาขาก็มีรูปแบบเดียวบางสาขาวิชาก็มี 2-3 รูปแบบ ทุกรูปแบบนอกจากจะต้องใช้คะแนน 

  • GPAX 20%
  • O-net 30%

และจะต้องใช้ GAT และ PAT อะไรบ้างมาดูกัน


แพทยศาสตร์

           - รูปแบบที่ 1 GAT + PAT2
           - รูปแบบที่ 2 GAT + PAT1 + PAT2


ทันตแพทยศาสตร์ 

           - GAT + PAT1 + PAT2 


พยาบาลศาสตร์

           - รูปแบบที่ 1  GAT + PAT2 
           - รูปแบบที่ 2  GAT + PAT1 + PAT2 


สหเวชศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ รังสีเทค กายภาพบำบัด กิจกรรมบำบัด การส่งเสริมสุขภาพ กายอุปกรณศาสตร์ ความผิดปกติของการสื่อความหมาย เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก  ทัศนมาตรศาสตร์ 

           - GAT + PAT2 


วิศวกรรมชีวการแพทย์ ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์

           - รูปแบบที่ 1  GAT + PAT1 + PAT2
           - รูปแบบที่ 2  GAT + PAT1 + PAT3
           - รูปแบบที่ 3  GAT + PAT2 + PAT3  


การแพทย์แผนไทย การแพทย์แผนไทยประยุกต์ การแพทย์แผนจีน การแพทย์แผนตะวันออก

           - GAT + PAT2 


เทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ มีเดียทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์

           - รูปแบบที่ 1  GAT + PAT1
           - รูปแบบที่ 2  GAT + PAT2 + PAT6


อาหารและโภชนาการ โภชนาการและการกำหนดอาหาร 

           - รูปแบบที่ 1  GAT + PAT2  
           - รูปแบบที่ 2  GAT + PAT1 + PAT2 


คหกรรมศาสตร์

           - GAT + PAT1 + PAT2


เภสัชศาสตร์

          - รูปแบบที่ 1  GAT + PAT2
          - รูปแบบที่ 2  GAT + PAT1 + PAT2


วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง  เทคโนโลยีความงาม 

           - รูปแบบที่ 1  GAT + PAT2 
           - รูปแบบที่ 2  GAT + PAT1 + PAT2


วิทยาศาสตร์การกีฬา พละศึกษา

            - GAT + PAT2 


การออกกำลังกายและการกีฬา ผู้นำนันทาการ การจัดการกีฬา การฝึกสอนกีฬา สื่อสารมวลชนทางกีฬา กีฬาศึกษาและบริหารจัดการกีฬา

           -  รูปแบบที่ 1  GAT
           -  รูปแบบที่ 2  GAT + PAT1


สัตวแพทยศาสตร์  เทคนิคการสัตวแพทย์ 

           - GAT + PAT2 


ประมง สัตวศาสตร์ 

           - GAT +  PAT1 + PAT2 


วิศวกรรมศาสตร์ 

           - รูปแบบที่ 1  GAT + PAT1 + PAT3
           - รูปแบบที่ 2  GAT + PAT2 + PAT3
           - รูปแบบที่ 3  GAT + PAT1 + PAT2 + PAT3 


วิทยาศาสตร์

           - GAT +  PAT1 + PAT2  


ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วนศาสตร์

           - GAT +  PAT1 + PAT2  


เกษตรศาสตร์  อุตสาหกรรมเกษตร เทคโนโลยีการเกษตร

           - GAT +  PAT1 + PAT2  


เทคโนโลยีสารสนเทศ  เทคโนโลยีมีเดีย เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนนิเมชัน ดิจิทัลมีเดีย การจัดการสารสนเทศดิจิทัล 

           - GAT + PAT1 + PAT2 


มีเดียอาร์ต

           - GAT + PAT6


สารสนเทศศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์ศึกษา การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบสารสนเทศ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ การจัดการสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ 

           - รูปแบบที่ 1  GAT
           - รูปแบบที่ 2  GAT + PAT1
           - รูปแบบที่ 3  GAT + PAT1 + PAT2 


พาณิชยศาสตร์และการบัญชี

           - รูปแบบที่ 1  GAT  
           - รูปแบบที่ 2  GAT + PAT1 


บริหารธุรกิจ การเงิน การตลาด การจัดการ ธุรกิจระหว่างประเทศ ธุรกิจวิศวกรรม

           - รูปแบบที่ 1  GAT  
           - รูปแบบที่ 2  GAT + PAT1 


เศรษฐศาสตร์ 

           - รูปแบบที่ 1  GAT  
           - รูปแบบที่ 2  GAT + PAT1 


สถิติ สถิติประยุกส์ สถิติธุรกิจ 

           - GAT + PAT1 + PAT2


การประกันภัย

           - รูปแบบที่ 1  GAT + PAT1
           - รูปแบบที่ 2  GAT + PAT1 + PAT2


โลจิสติกส์ 

           - แบบที่ 1  GAT + PAT1 
           - แบบที่ 2  GAT + PAT1 + PAT2  


พาณิชยนาวี วิทยาการเดินเรือ

           - GAT +  PAT1 + PAT2 


ธุรกิจการบิน การจัดการธุรกิจการบิน การจัดการการบิน

           - รูปแบบที่ 1  GAT 
           - รูปแบบที่ 2  GAT + PAT1


นักบินพาณิชย์ การปฏิบัติการทางการบิน

           - รูปแบบที่ 1  GAT + PAT1 
           - รูปแบบที่ 2  GAT + PAT1 + PAT2


การท่องเที่ยว การโรงแรม

           - รูปแบบที่ 1  GAT
           - รูปแบบที่ 2  GAT + PAT1
           - รูปแบบที่ 3  GAT + PAT7


ครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์  เทคโนโลยีการศึกษา

           - รูปแบบที่ 1  GAT + PAT5 
           - รูปแบบที่ 2  GAT + PAT5  + PAT1-7


ครุศาสตร์อุตสาหกรรม

           - รูปแบบที่ 1  GAT + PAT5
           - รูปแบบที่ 2  GAT + PAT1 + PAT5
           - รูปแบบที่ 3  GAT + PAT3 + PAT5
           - รูปแบบที่ 4  GAT + PAT2 + PAT3


สถาปัตยกรรมศาสตร์ 

           - รูปแบบที่ 1  GAT
           - รูปแบบที่ 2  GAT + PAT4
           - รูปแบบที่ 3  GAT + PAT1 + PAT2 + PAT4 


ศิลปกรรมศาสตร์ วิจิตรศิลป์ ออกแบบภายใน ออกแบบนิเทศศิลป์  ออกแบบแฟชัน ศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์ ออกแบบอุตสาหกรรม ออกแบบหัตถอุตสาหกรรม

           - รูปแบบที่ 1  GAT + PAT4
           - รูปแบบที่ 2  GAT + PAT6


ดุริยางศิลป์ นาฏศิลป์ ศิลปะการแสดง

           - รูปแบบที่ 1  GAT 
           - รูปแบบที่ 2  GAT + PAT6


นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน วิทยาลัยนวัติกรรมสื่อสารสังคมเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

           - รูปแบบที่ 1  GAT
           - รูปแบบที่ 2  GAT + PAT1
           - รูปแบบที่ 3  GAT + PAT7


เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

           - รูปแบบที่ 1  GAT + PAT1 + PAT2
           - รูปแบบที่ 2  GAT + PAT1
           - รูปแบบที่ 3  GAT + PAT7


อักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์ 

           - รูปแบบที่ 1  GAT
           - รูปแบบที่ 2  GAT + PAT1
           - รูปแบบที่ 3  GAT + PAT7


โบราณคดี

           - รูปแบบที่ 1  GAT
           - รูปแบบที่ 2  GAT + PAT7


รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ นิติศาสตร์

           - รูปแบบที่ 1  GAT
           - รูปแบบที่ 2  GAT + PAT1
           - รูปแบบที่ 3  GAT + PAT7


สังคมวิทยาและมนุษยวิทยา วิทยาลัยสหวิทยาการ

           - รูปแบบที่ 1  GAT
           - รูปแบบที่ 2  GAT + PAT1
           - รูปแบบที่ 3  GAT + PAT7


สังคมสงเคราะห์ศาสตร์

           - รูปแบบที่ 1  GAT
           - รูปแบบที่ 2  GAT + PAT1


จิตวิทยา

           - รูปแบบที่ 1  GAT
           - รูปแบบที่ 2  GAT + PAT1
           - รูปแบบที่ 3  GAT + PAT2


ภูมิศาสตร์ ภูมิสารสนเทศ

           - รูปแบบที่ 1  GAT + PAT1
           - รูปแบบที่ 2  GAT + PAT1 + PAT2

Tutor Ferry

Author & Editor

รับสอนพิเศษที่บ้าน เรียนพิเศษตัวต่อตัวที่บ้านกับติวเตอร์คุณภาพ รับประกันผลและความพอใจ 100% เรียนก่อนจ่ายทีหลังสะดวกมั่นใจได้

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น