โปรเจคจบวิศวะฯคอมพิวเตอร์ ทำอะไรดี ?

สอนคอมพิวเตอร์ โปรแกรมมิ่งที่บ้าน เรียนโปรแกรมมิ่งที่บ้านกับทีมติวเตอร์อันดับ 1 เรียนก่อนจ่ายที่หลัง สะดวกมั่นใจได้ รับประกันผลและความพอใจ 100%

การทำโปรเจคเพื่อจบปริญญาตรีคณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาคอมพิวเตอร์

โดยทั่วไปในปีสุดของการเรียนคณะวิศวกรรมฯ คอมพิวเตอร์ ของทุกมหาวิทยาลัยจะต้องทำโปรเจคจบซึ่งรายละเอียดคร่าวๆของการทำโปรเจคจบของคณะวิศวกรรมศาสตร์-คอมพิวเตอร์ นั้นส่วนใหญ่จะมีเงื่อนไขดังนี้ (อาจแตกต่างกันบ้างในแต่ละมหาวิทยาลัย)


  • สามารถทำงานรวมกันได้ตั้งแต่ 1-3 คน
  • หัวข้อที่ทำเกี่ยวข้องกับเนื้อหาวิชาที่เรียนในสาขาหรือประยุกต์ได้
  • จะต้องผ่านการเข้าสอบโปรเจคทั้ง 4 ครั้งเพื่อส่งรายละเอียดความคืบหนั้าของโปรเจค คือ รอบแนะนำโครงงาน,รอบ 30%,รอบ 50%,รอบ 100%

และการทำโปรเจคเพื่อจบปริญญาตรีนั้นจะมีอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้อนุมัติและตรวจสอบ โดยนิสิตนักศึกษาจะเป็นผู้นำเสนอโปรเจค ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะไม่รู้ว่าจะทำโปรเจคทางด้านไหนดี วันนี้เรามาดูกันว่าเวลาทำโปรเจคจบ ปริญญาตรีคณะวิศวฯคอมนั้นจะทำโปรเจคอะไรดี

ก่อนทำโปรเจคก็คงต้องดูว่าตัวเองนั้นมีความถนัดทางด้าน  Hardware หรือ Software ซึ่งส่วนใหญ่ ก็จะทำโปรเจคทางด้าน  Software กันทีนี้ก็มาดูว่าถนัดอะไรระหว่าง

  • Database
  • Graphic
  • Network
  • Progamming


จริงๆแล้วไม่ว่าจัถนัดทางด้านไหนก็ต้องเกี่ยวข้องกับ Programing ทั้งนั้น ซึ่งอาจจะเลือกใช้ ภาษาอะไรมาพัฒนาระบบ นั้น ก็ขึ้นอยู่กับความถนัดอีกเช่นกัน โดยอาจจะเป็นเรื่องง่ายๆสำหรับนิสิตนักศึกษาบางคน แต่ก็อาจเป็นเรื่องยากมากสำหรับนิสิตนักศึกษาบางคนเหมือนกัน

สำหรับนิสิตนักศึกษาที่คิดยังไม่ออกว่าจะทำโปรเจคอะไรดีลองมาดูตัวอย่างกันครับ (หรือต้องการครูสอนพิเศษคอมพิวเตอร์โปรแกรมมิ่งคลิกที่นี่)

1. โปรเจคการควบคุม MIDI บนเครื่องดนตรี Theremin (Theremin MIDI Controller)

อาจารย์ที่ปรึกษา : 

อ.สรยุทธ กลมกล่อม 
อ.สรยุทธ กลมกล่อม 

รายชื่อนักศึกษา : 

54010752 ปฏิญญา สถาพรเจริญยิ่ง 
54010891 พลัช สุขเจริญยิ่งยง 


โปรเจคจบวิศวะฯคอมพิวเตอร์ ทำอะไรดี

บทคัดย่อ

MIDI Controller คือเครื่องดนตรีสำหรับเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ที่ใช้สำหรับควบคุมโปรแกรมต่างๆ ที่รองรับ MIDI Protocol ส่วนมาก ทำอยู่ในรูปแบบ knob slider และ keyboard แต่มีรูปแบบหนึ่งที่ยังไม่เป็นที่แพร่หลาย คือ Antenna ซึ่งมีเครื่องดนตรีประเภทนี้อยู่แล้ว เรียกว่า Theremin ซึ่งมีราคาสูง และ ทุก Prototype ที่ออกแบบมาไม่มีความต่อเนื่องของเสียงสูงเสียงต่ำ ซึ่งเป็นเสน่ห์ของเครื่องดนตรีนี้ จึงได้ออกแบบ MIDI Controller ชนิดนี้ในรูปแบบใหม่ขึ้นมา โดยใช้ Microcontroller เป็นตัวกลางรับไฟฟ้ากระแสตรง จากวงจร Analog ที่เชื่อมต่อกับเสาอากาศ และ ถูกออกแบบขึ้นมาเฉพาะกิจ แล้วนำค่าที่ได้รับมาประมวลผล ส่ง MIDI เข้าคอมพิวเตอร์ Microcontroller จะทำหน้าที่ในการ Sampling ค่าที่ได้รับจากวงจร แบ่งช่วงค่าที่ได้รับให้ผู้เล่นควบคุมเสียงสูงต่ำได้ง่ายขึ้น และ คำนวณค่าที่ใช้สำหรับส่ง MIDI Messages


Abstact

 Most of MIDI Controllers, digital instruments, used for controlling MIDI supported program, generally are built in with knobs, sliders or keyboard but there is also a fascinating alternative media which controlled without physical contact. The antenna can be used based on Theremin. Common Theremins are high cost and they send out MIDI note without smooth pitch bend which is an attractive point of Theremin. Therefore, I designed a new low-cost Theremin MIDI controller that could produce continuous pitch message to computer. Development board is brought to be an interface between specifically designed Analog Circuit connected with the antenna and computer. The microcontroller handles sampling process, value quantization for simplifying pitch control and compatible value calculation for MIDI Message.2. โปรเจค การจำแนกความน่าเชื่อถือของผู้ใช้งานของระบบศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน (User Credibility Classification for Emergency Response Call Center System)

อาจารย์ที่ปรึกษา : 

อ.สรยุทธ กลมกล่อม 

รายชื่อนักศึกษา : 

54010753 ปฏิพัทธ์ ชนะชัย 
54011109 วชิรวิทย์ โหมดเครือ 


โปรเจคจบวิศวะฯคอมพิวเตอร์ ทำอะไรดี


บทคัดย่อ

ประเทศของเราทุกวันนี้มีผู้คนหลากหลายจำพวกเข้ามาอยู่รวมกันในสังคมซึ่งนั่นก็เป็นสาเหตุให้เกิดการสื่อสารและมีปฏิสัมพันธ์กัน และแน่นอนว่าในคนจำนวนมากๆที่มาอยู่ร่วมกันนั้นก็สามารถเป็นผลก่อให้เกิดความขัดแย้งกันเกิดขึ้นได้ ซึ่งก็เป็นแนวโน้มให้เกิดอาชญากรรมในสังคมได้ดังที่เราได้เห็นกันทุกๆวันไม่ว่าจะเจอด้วยตัวเองหรือจากข่าวสารในแต่ละวัน นอกจากนั้นยังมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นได้ในสังคมเพราะการใช้ชีวิตที่ประมาทเลินเล่ออีกด้วย ซึ่งเมื่อเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นสิ่งแรกที่คนส่วนใหญ่คิดถึงคงจะเป็นการแจ้งตำรวจเพื่อขอความช่วยเหลือและเบอร์แรกที่คิดได้ก็คงจะเป็น 191 แต่ด้วยจำนวนคู่สายของเจ้าหน้าที่ๆมีน้อยมากเมื่อเทียบกับจำนวนประชากรของประเทศแล้วจึงทำให้บางทีการขอความช่วยเหลือของผู้ประสบเหตุทำได้ยากเพราะไม่สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ นอกจากนั้นเจ้าหน้าที่ยังต้องประสบปัญหาในการถูกโทรเข้ามาแกล้งหรือแจ้งข้อมูลเท็จอีก จึงเป็นที่มาของโครงงานนี้ที่จะพัฒนาและออกแบบแอพพลิเคชันในการแจ้ง-รับแจ้งเหตุผ่านเครือข่ายอินเทอร์เนตซึ่งจะสามารถแก้ปัญหาดังที่กล่าวมาแล้วได้เพราะเมื่อผู้ใช้แจ้งเหตุฉุกเฉินเข้าไป ถ้าหากผู้รับแจ้งเหตุไม่สามารถตอบรับได้ทันทีก็ยังสามารถกลับมาดูข้อมูลและให้ความช่วยเหลือไว้ได้หลังจากเสร็จภารกิจที่ทำอยู่ เพราะข้อมูลที่ผู้ใช้ส่งไปก็จะถูกเก็บไว้ในฐานข้อมูลและลิสต์เหตุการณ์ให้เห็น ไม่เหมือนการโทรแจ้งที่จะไม่สามารถสื่อสารกันได้เลยหากผู้รับแจ้งเหตุไม่สามารถรับโทรศัพท์จากผู้แจ้งได้ทัน ทำให้ผู้ประสบเหตุอาจไม่ได้รับความช่วยเหลืออย่างทันท่วงที นอกจากนี้แอพพลิเคชันยังมีฟังก์ชันการให้คะแนนผู้ใช้ในการวัดระดับความน่าเชื่อถือของการแจ้งเหตุด้วย เพื่อช่วยให้ผู้รับแจ้งเหตุสามารถตัดสินใจตอบรับและให้ความช่วยเหลือกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงอย่างมีประสิทธิภาพ


Abstact

        At present, our community has a lot of people from anywhere living together, so they communicate and interact to each other. Consequently, It’s typically to have an argument and tend to be a crime or accident because of careless. When an emergency situation was happened, the first thing that almost of people will do is call 191. The problems are number of officers that aren’t enough for operations and fake notification from troublemaker. Therefore, this project happened to reduce those problems.  Because of Calling by telephone to notify, victim won’t get a help if the officer can’t pick up the phone in time. So, this project is to create an android application which users can notify the emergency situations via an application that officer can recognize and give help whenever they’re available because the information from victim will keep in the database system and show on the web application until the case are done. Moreover, this application can reduce fake notification problems by adding a “level-credit” field into user database to provide the officer to give credit marks which express the credibility of the users, so the officer can choose the case to execute easier.


3. โปรเจค ระบบจดจำใบหน้าและแสดงข้อมูลบุคคล (Face ID)

อาจารย์ที่ปรึกษา : 

ผศ. ดร.ชุติเมษฏ์ ศรีนิลทา 

รายชื่อนักศึกษา : 

54010424 ณัฐพงษ์ ไทยอุบุญ 
54010764 ปฐมพล สงวนพานิช 


โปรเจคจบวิศวะฯคอมพิวเตอร์ ทำอะไรดี


บทคัดย่อ

ในปัจจุบันมีเทคโนโลยีที่ใช้ในการยืนยันตัวตนบุคคลมากมาย เช่น การกำหนดรหัสผ่านเป็นตัวเลขหรือข้อความ การใช้บัตรที่มีแถบแม่เหล็ก การสแกนลายนิ้วมือหรือรูม่านตา ทั้งนี้การจะเลือกเทคโนโลยีใดมาใช้งานก็ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม ในสถานที่สำคัญที่ต้องมีการรักษาความลับ หรือเป็นที่อยู่ของบุคคลสำคัญต้องคำนึงถึงความปลอดภัยไว้เป็นลำดับแรกสุด หรือ ถ้าเป็นที่สาธารณะมีคนจำนวนมากเข้าออกเป็นประจำอาจจะต้องคำนึงถึงความสะดวกสบายและรวดเร็วเป็นสำคัญ ผู้พัฒนาจึงได้มีแนวความคิดที่จะพัฒนาระบบที่เข้ามาช่วยในการระบุตัวบุคคลผ่านทางกล้องด้วยใบหน้า เพื่อที่จะสามารถตรวจสอบการเข้าออกสถานที่ของบุคคลได้ โดยผู้พัฒนาเลือกนำเทคโนโลยีการระบุตัวบุคคลจากใบหน้ามาใช้ เนื่องจากบุคคลส่วนใหญ่นั้นมีใบหน้าที่แตกต่างกัน ทำให้การปลอมแปลงทำได้ยาก และยังมีความสะดวกกว่าวิธีการระบุตัวตนทางชีวภาพแบบอื่นๆ ซึ่งพัฒนาโดยการนำความรู้ทางทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการระบุใบหน้า การวิเคราะห์และประมวลผล และการรู้จำใบหน้า มาใช้ในการระบุและแสดงผลข้อมูลบุคคล ผ่านทางจอภาพแบบเรียลไทม์ด้วยเทคโนโลยีความจริงเสมือน (Augmented Reality) โดยระบบจะมีการเพิ่มความแม่นยำ และลดความผิดพลาดของการระบุใบหน้าบุคคล ด้วยการตัดส่วนของใบหน้าที่สนใจ , masking ภาพใบหน้า , ทำการสรุปผลลัพธ์ที่ได้จากการรู้จำหลายครั้งเพื่อให้ได้ผลลัพธ์สุดท้าย และ ทำการ train ใบหน้าเพิ่มเข้าไปในฐานข้อมูลโดยวัดจากค่า confident ที่คำนวณได้


Abstact

Nowadays in the world has many personal authentication method such as password , smart card , fingerprint scan , and retina scan.Then we should choose a proper method to use depend on situation. In the secret place or celebrity place security must come first or in busily public place that has many people. They’ll need a speedy and comfortably method. Then we had develop system that help at personal authentication via camera with face to identify person that entering place by use face recognition and identification theory with image processing for identify and display personal data in real time with augmented reality technology that we can use more less time and have more easily to authenticate person. System will improve accuracy of identification and reduce false positive rate by specify region of interest on face image , masking image , use many result to find final result , and retrain image that has enough confident into database.


4. โปรเจค ระบบฟาร์มอัจฉริยะ (Smart Farm System)

อาจารย์ที่ปรึกษา : 

ดร.อำนาจ ขาวเน 

รายชื่อนักศึกษา : 

54010067 กฤษณ์ ไพบูลย์ 
54010297 ช่อองุ่น ประเสริฐวัฒนกุล 


โปรเจคจบวิศวะฯคอมพิวเตอร์ ทำอะไรดี


บทคัดย่อ

เนื่องจากระบบฟาร์มเมล่อนในปัจจุบันต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์ ในการเพาะปลูกและดูแลค่อนข้างมากจึงมีผู้ที่มีความรู้ในด้านนี้น้อย เช่นในหนึ่งฟาร์มจะมีเจ้าของฟาร์ม เท่านั้นที่สามารถบอกได้ว่าจะทำการเพาะปลูก และดูแลอย่างไรในแต่ละวัน เมื่อฟาร์มมีขนาดใหญ่ขึ้น จึงต้องมีการบริหารจัดการที่ดีมากขึ้นด้วย เช่นการจัดการเก็บข้อมูลการปลูกในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็น อุณหภูมิ แสง ความชื้น ปุ๋ย (ธาตุหลัก, ธาตุรอง) ลงสมุดบันทึกทุกวันโดยคนงาน และจะส่งให้เจ้าของฟาร์มทุกวันเพื่อดูว่าจะวางแผนการเพาะปลูกอย่างไรในอนาคต ทั้งระยะสั้นและระยะยาว แต่เมื่อถึง ณ จุดๆหนึ่งระบบเก่านี้ก็จะเกิดข้อจำกัดเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นขนาดของฟาร์มที่ใหญ่ขึ้น ตามความต้องการของลูกค้าที่มากขึ้น เวลาที่จะสามารถลงมาจัดการฟาร์มทั้งหมดด้วยตัวเจ้าของฟาร์มเพียงคนเดียวนั้นอาจไม่เพียงพอ ดังนั้นจึงต้องมีระบบที่จะสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ ซึ่งก็คือระบบฟาร์มอัจฉริยะ คณะผู้จัดทำจึงคิดว่าการนำเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบันมาใช้กับระบบฟาร์มเมล่อนแบบเดิมต้องมีส่วนช่วยให้ปัญหาข้างต้นบรรเทาลงไปได้ ซึ่งผู้จัดทำคาดหวังว่าระบบฟาร์มอัจฉริยะนี้จะสามารถช่วยให้การทำฟาร์มเมล่อนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มความสะดวกสบายและรวดเร็วในการดูหรือตรวจสอบข้อมูลของปัจจัยของความสมบูรณ์ต่างๆของเมล่อนได้ดียิ่งขึ้น


Abstact

 The melon farm system currently requires knowledge and experience in the cultivation and care quite a lot, so have a little knowledge in this field. For example, in one farm to farm owners. Only to be told that they are planting. And daily care? When farms are larger It must be managed very well. Such as storage management to grow in areas such as temperature, light, water, fertilizer (major ions, trace elements secondary) into diaries every day by workers. And will be sent to the owner of the farm every day to see how it plans to grow in the future. Both short and long term, but at some point, the old system will be restricted to happen. Whether the size of the larger farms. Meet the needs of more customers. Time to be able to deal with the owner of the farm, the farm alone is not enough. Therefore, the system is able to resolve this issue. The farm system is intelligent The provider can assume that the information technology currently used with conventional melon farm to contribute to alleviate the above problems to be. The Issuer expects that the system is able to provide intelligent farm farming melon is very effective. More convenient and fast way to view or check the integrity of the various factors of melon better.5. โปรเจค เกมการรบบนระบบรักษาความปลอดภัย (Cyber Security War Games)

อาจารย์ที่ปรึกษา : 

ดร.อักฤทธิ์ สังข์เพ็ชร 
ดร.อรทัย สังข์เพ็ชร 

รายชื่อนักศึกษา : 

54011442 เสริมศักดิ์ ธรรมรัตนรังสี 
54011458 อดิศร คำหว่าง


โปรเจคจบวิศวะฯคอมพิวเตอร์ ทำอะไรดี


บทคัดย่อ

ระบบเกมจำลองการโจมตีทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เป็นระบบที่นำข้อมูลช่องโหว่ต่างๆภายในศูนย์ข้อมูลมาทำเป็นเกมเพื่อจำลองเส้นทางการโจมตีภายใต้เงื่อนไขต่างๆกัน โดยผู้ที่ทำการโจมตีไม่จำเป็นต้องมีความรู้ด้านการโจมตีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เนื่องจากในปัจจุบันระบบความปลอดภัยในเครือข่ายคอมพิวเตอร์เป็นเรื่องสำคัญมาก และการป้องกันการโจมตีทั้งหมดนั้นเป็นไปได้ยากเนื่องจากข้อจำกัดทั้งด้านทรัพยากรและบุคลากรผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาความปลอดภัยแต่ถ้าผู้ดูแลระบบสามารถวิเคราะห์ได้ว่าเส้นทางการโจมตีเส้นทางไหนมีโอกาสที่จะถูกโจมตีมาก ก็จะสามารถทำการป้องกันหรือเฝ้าระวังได้ดีขึ้น ความปลอดภัยของระบบก็จะสูงขึ้น ดังนั้นโครงงานนี้จึงถูกพัฒนาขึ้นเพื่อใช้ศึกษาโอกาสที่เครือข่ายจะถูกโจมตีในแต่ละเส้นทาง โดยแบ่งการทำงานออกเป็นสามส่วนได้แก่ ส่วนเชื่อมต่อกับระบบภายนอก ทำหน้าที่รับข้อมูลต่างๆของเครือข่ายมาในรูปแบบที่กำหนด เช่น อุปกรณ์และช่องโหว่ของอุปกรณ์นั้นๆ เพื่อนำไปใช้แปลงเป็นวัตถุในเกมต่อไป ส่วนที่สองคือส่วนของเกมจำลองการโจมตีโดยนำข้อมูลเส้นทางการโจมตีมาแปลงเป็นวัตถุในเกมและกำหนดการปฏิสัมพันธ์กันของวัตถุแต่ละชนิด เพื่อพัฒนาให้เป็นเกมที่บุคคลทั่วไปสามารถเข้าใจได้ และเผยแพร่สู่สาธารณะเพื่อเก็บข้อมูลกลวิธีการโจมตีที่ใช้ ส่วนที่สามคือ ส่วนแสดงผล ซึ่งแปลงผลการเล่นเกมกลับมาเป็นข้อมูลเชิงสถิติให้ผู้ดูแลระบบ เช่น ลำดับ เส้นทาง ชนิด ช่องโหว่ที่ใช้เป็นต้น


Abstact

 Cyber Security War game is a system that uses the vulnerabilities in a system for generating content in the game and then publish it to players. In this game, the players could be a person who don’t have network security background. Computer security has increasingly become an important issue. Protecting a computer system from all intrusion attempt is virtually impossible.The alternative is to identify components of the system with the highest probability of being hacked. The administrator can then closely monitor the most vulnerable components and decrease the risk of being compromised. This project consists of three parts -- the input, the game and the report. The input takes attack graphs from vulnerability assessment tools. The game then generates a scenario map for a turn-based strategy game from the attack graph. After the players playedthe game,the administrator can inspect the statistical report, such as path probability, sequence, attack type, etc. in order to identify the components that need to be monitored and protected.


Ferry Group

Author & Editor

รับสอนพิเศษที่บ้าน เรียนพิเศษตัวต่อตัวที่บ้านกับติวเตอร์คุณภาพ รับประกันผลและความพอใจ 100% เรียนก่อนจ่ายทีหลังสะดวกมั่นใจได้

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น