สำรวจ
รีวิว
สอบเข้า
ออนไลน์

ครูสอนพิเศษ คุณภาพอันดับ1

หาครูสอนพิเศษตัวต่อตัว คลิกเลย

ค้นหาด้วยเสียง
ค้นหาด้วยเสียงคลิกที่นี่

» » รู้ภาษาญี่ปุ่นทำงานอะไรได้บ้าง ?

19 กรกฎาคม 2559

รู้ภาษาญี่ปุ่นทำงานอะไรได้บ้าง ?

งานที่ต้องใช้ภาษาญี่ปุ่นแต่ละงานนั้นเป็นอย่างไรกันบ้าง ? ไกด์ เงินเดือนดีมาก และได้ท่องเที่ยวไปยังสถานที่ต่างๆ ครูสอนภาษาญี่ปุ่น นอกจากจะสอนภาษาญี่ปุ่นได้แล้ว ยังสามารถสอนภาษาไทยให้คนญี่ปุ่นได้อีกด้วย นักแปล แปลนิยาย แปลหนัง แปลการ์ตูน แปลนิตยสาร ล่าม ไม่ว่าจะล่ามบริษัทญี่ปุ่นธรรมดา ล่ามโรงงาน ล่ามพิธีกร ล่ามออกสื่อ ล่ามโรงพยาบาล นอกจากนี้ยังมีล่ามประชุมนานาชาติ ล่ามต่างๆอีกมากมาย ทำงานในองค์กรญี่ปุ่น แอร์โฮสเตส เลขา อื่นๆ ยังมีตำแหน่งอื่นๆ ที่ต้องใช้ภาษาญี่ปุ่น รู้ภาษาไม่ตกงานแน่นอน

โอกาสทางวิชาชีพ

เรียนภาษาญี่ปุ่นที่บ้าน Tutor Ferry

 1. เลขานุการ
 2. มัคคุเทศก์ หรือพนักงานด้านธุรกิจการท่องเที่ยว
 3. ครู หรืออาจารย์
 4. เจ้าหน้าที่โรงแรม สถานที่พัก รีสอรท์
 5. เจ้าหน้าที่สายการบิน หรีอพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน หรีอภาคพี้น
 6. เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์
 7. ประกอบอาชีพอิสระที่ใช้ภาษาญี่ปุ่น
 8. ล่าม
 9. นักแปล
 10. เจ้าหน้าที่ธุรการมาดูกันครับว่างานที่ต้องใช้ภาษาญี่ปุ่นแต่ละงานนั้นเป็นอย่างไรกันบ้าง ?


เรียนภาษาญี่ปุ่นที่บ้าน Tutor Ferry 099-823-0343


 • ไกด์      เงินเดือนดีมาก และได้ท่องเที่ยวไปยังสถานที่ต่างๆ
 • ครูสอนภาษาญี่ปุ่น     นอกจากจะสอนภาษาญี่ปุ่นได้แล้ว ยังสามารถสอนภาษาไทยให้คนญี่ปุ่นได้อีกด้วย 
 • นักแปล       แปลนิยาย แปลหนัง แปลการ์ตูน แปลนิตยสาร 
 • ล่าม        ไม่ว่าจะล่ามบริษัทญี่ปุ่นธรรมดา  ล่ามโรงงาน ล่ามพิธีกร ล่ามออกสื่อ ล่ามโรงพยาบาล นอกจากนี้ยังมีล่ามประชุมนานาชาติ ล่ามต่างๆอีกมากมาย
 • ทำงานในองค์กรญี่ปุ่น
 • แอร์โฮสเตส
 • เลขา     
 • อื่นๆ       ยังมีตำแหน่งอื่นๆ ที่ต้องใช้ภาษาญี่ปุ่น รู้ภาษาไม่ตกงานแน่นอน
เรียนภาษาญี่ปุ่นที่ไหนได้บ้าง

การศึกษาภาษาญี่ปุ่น ในมหาวิทยาลัยของไทยนั้นมีทุกมหาวิทยาลัยและมีหลายคณะ วันนี้ขอแนะนำคณะที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารธุรกิจโดยเฉพาะเลย มาให้ดูกันครับ


เรียนภาษาญี่ปุ่นที่บ้าน Tutor Ferry สอนภาษาญี่ปุ่นที่บ้าน Line ID @tutorferrygroupศิลปศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารธุรกิจ)


ชื่อเต็ม (ไทย)       :     ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารธุรกิจ)
ชื่อย่อ (ไทย)        :     ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารธุรกิจ)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ)   :     Bachelor of Arts (Japanese for Business Communication)
ชื่อย่อ (อังกฤษ)    :     B.A. (Japanese for Business Communication)

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารธุรกิจ) หลักสูตร 4 ปี

หลักสูตรมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้เรียนบรรลุเป้าหมาย คือการได้งานทำในบริษัทที่ใช้ภาษาญี่ปุ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในและต่างประเทศ เนื้อหาของหลักสูตรที่ใช้ประกอบการสอน หรือตัวอย่างที่ใช้เรียนจะเกี่ยวข้องกับธุรกิจซึ่งนักศึกษา ไม่จำเป็นต้องศึกษาสาขาวิชาบริหารธุรกิจ นักศึกษาก็สามารถเรียนรู้ มีทักษะ และมีความสามารถ เรื่องบริหารธุกิจได้จากการศึกษาหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเพื่อการเสื่อสารธุรกิจได้ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรมีตำราหนังสือและวัสดุอุปกรณ์ต่างๆรวมทั้งโสตทัศนศึกษา เทคโนโลยีทางการศึกษา และอื่นๆ พร้อมส่งเสริมคุณภาพและประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรมีรายวิชาที่เตรียมความพร้อม สำหรับการทดสอบ เพื่อวัดระดับประสิทธิภาพความรู้ความสามรถด้านภาษาญี่ปุ่นให้กับนักศึกษาทุกคนเป็นหลักสูตรที่สร้างขึ้นโดยผู้เชี่ยวชาญจากภาคการศึกษาและภาคอุตสาหกรรม จึงเป็นหลักสูตรที่ตรงกับความต้องการ และตรงกับเนื้อหาความรู้ ที่ปฏิบัติจริงในองค์กรต่างๆ โดยมีทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติและมีการปฏิบัติงานในสถานประกอบการที่ใช้ภาษาญี่ปุ่นหลักสูตรให้ความสำคัญกับการเรียนภาษาต่างประเทศอื่นๆควบคู่ไปกับภาษาอังกฤษ ภาษาจีนภาษาญี่ปุ่น ภาษาฝรั่งเศส ภาษาเกาหลี และภาษาพม่า โดยนักศึกษาที่จบในสาขานี้สามารถสื่อสารได้เป็นอย่างดี อย่างน้อย 2 ภาษา


เรียนภาษาญี่ปุ่นที่บ้าน เรียนภาษาญี่ปุ่นแบบตัวต่อตัว นนทบุรี สมุทรปราการ ชลบุรี พัทยา ระยอง ภูเก็ต สงขลา หาดใหญ่ ขอนแก่น เชียงใหม่ กรุงเทพ


การเรียนการสอนและอาจารย์ผู้สอน เป็นอาจารย์ประจำเจ้าของภาษาที่ดีและเก่งโดยเฉพาะ มีประสบการณ์ที่ดีในการสอนมากกว่า 5 ปี เป็นอาจารย์พิเศษมาจากหน่วยงานหรือบริษัทที่ดีเยี่ยม และเป็นที่ยอมรับในแวดวงของชาวญี่ปุ่นการสอนของอาจารย์ผู้สอนจะเน้นการฝึกฝนและเสริมความสามรถในการติดต่อสื่อสารภาษาญี่ปุ่นในระดับสากล และผู้เรียนได้ถ่ายทอดความคิด ของบุคคล และวัฒธรรมทางสังคม เสมือนได้ไปเรียนที่ประเทศญี่ปุ่น
มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมกับเพื่อนชาวญี่ปุ่นในช่วงภาคฤดูร้อน โดยจะมีผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนจากประเทศญี่ปุ่นมาช่วยสอนด้วยระหว่างเรียนมีทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาโดยนักศึกษาสามารถไปเรียนที่ประเทศญี่ปุ่นได้

เครือข่ายของหลักสูตรมีการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับหลายมหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น ฉะนั้น นักศึกษาจึงสามารถ ไปลงทะเบียนเรียนในบางรายวิชาในประเทศญี่ปุ่นได้ มีความร่วมมือทางวิชาการกับ สมาคมเพื่อการส่งเสริมการศึกษาภาษาญี่ปุ่นคณะกรรมการกำกับมาตรฐานหลักสูตร เป็นผู้ทรงคุณวุฒิและเชี่ยวชาญด้านภาษาญี่ปุ่นโดยเฉพาะ จากภายนอกที่มีชื่อเสียงในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับประเทศญี่ปุ่น
Total Rating ✔

9.2 stars – 2,789 reviews

More Reviews

แสดงความคิดเห็น

รู้ภาษาญี่ปุ่นทำงานอะไรได้บ้าง ?

บทความจาก TutorFerry, News