คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดตัว สาขาวิชาภาษาเกาหลี

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเปิดตัวสาขาวิชาภาษาเกาหลี

ภาควิชาภาษาตะวันออก

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เปิดตัว “สาขาวิชาภาษาเกาหลี” อย่างเป็นทางการในงาน Korean Festival เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560 ไปเรียบร้อยแล้วเรียนภาษาเกาหลีตัวต่อตัว ติวสอบ PAT7 ภาษาเกาหลี
ประวัติความเป็นมา


คณะอักษรศาสตร์ได้เล็งเห็นความสำคัญของสาขาวิชาภาษาเกาหลี จึงได้จัดตั้ง สาขาวิชาภาษาเกาหลี ตั้งแต่ปีพ.ศ.2531 ซึ่งเป็นปีที่มีการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก ที่กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นับเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกในประเทศไทยที่จัดการเรียนการสอนวิชาภาษาเกาหลีเริ่มด้วยเปิดเป็น วิชาเลือกเสรี ด้วยความมุ่งหวังจะผลิตบุคลากร ผู้มีความสามารถทางสาขาวิชานี้ออกไปรับใช้สังคมให้ได้มากที่สุด

สาขาวิชาภาษาเกาหลีเปิดสอนเป็นรายวิชาโทสำหรับนิสิตอักษรศาสตร์และนิสิตต่างคณะ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2548 จนถึงปัจจุบัน ความต้องการผู้มีความสามารถด้านภาษา ซึ่งรวมถึงภาษาเกาหลีเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและจะเปิดสอนเป็นวิชาเอก ภาษาเกาหลีในปีการศึกษา 2561 นี้เป็นปีแรก


เพื่อให้นิสิตในและนอกคณะอักษรศาสตร์มีความรู้และทักษะในการสื่อสารภาษาเกาหลีอันจะเป็นประโยชน์ ต่อการประกอบอาชีพและการศึกษาต่อของนิสิตในอนาคต


รายวิชาที่เปิดสอน


วัตถุประสงค์ทางการศึกษา

เพื่อให้นิสิตในและนอกคณะอักษรศาสตร์มีความรู้และทักษะในการสื่อสารภาษาเกาหลีอันจะเป็นประโยชน์ ต่อการประกอบอาชีพและการศึกษาต่อของนิสิตในอนาคต


ข้อกำหนดของการศึกษา

1. กลุ่มวิชาโทนี้เปิดให้บริการแก่นิสิตคณะอักษรศาสตร์และนิสิตนอกคณะอักษรศาสตร์เอกอื่น โดยนิสิตจะต้องเรียน
ร่วมกันโดยไม่แบ่งกลุ่มตามคณะ

2. นิสิตที่ประสงค์จะศึกษาวิชาโท ภาษาเกาหลี จะต้องศึกษารายวิชาตามกำหนด 21 หน่วยกิตโดยเลือกเรียนจากวิชา ต่อไปนี้


 • วิชาบังคับ 12 หน่วยกิต
 • วิชาเลือก 9 หน่วยกิต


วิชาบังคับ 12 หน่วยกิต


 • 2225101 ภาษาเกาหลี 1 3 (3-0-6) Korean I
 • 2225102 ภาษาเกาหลี 2 3 (3-0-6) Korean II
 • 2225201 ภาษาเกาหลี 3 3 (3-0-6) Korean III
 • 2225202 ภาษาเกาหลี 4 3 (3-0-6) Korean IV


วิชาเลือก 9 หน่วยกิต


 • 2225211 การฟังและการพูดภาษาเกาหลี 1 3 (3-0-6) Korean Listening/Speaking I
 • 2225212 การฟังและการพูดภาษาเกาหลี 2 3 (3-0-6) Korean Listening/Speaking II
 • 2225203 การอ่านภาษาเกาหลี 1 3 (3-0-6) Korean Reading I
 • 2225204  การเขียนภาษาเกาหลี 1 3 (3-0-6) Korean Writing I
 • 2225205 ไวยากรณ์ภาษาเกาหลี 1 3 (3-0-6) Korean Grammar I
 • 2225206 วัฒนธรรมเกาหลี 3 (3-0-6) Korean Culture
 • 2225207 ภาพยนตร์เกาหลี 3 (3-0-6) Korean Movies
 • 2225305 เกาหลี ปัจจุบัน 3 (3-0-6) Korea Today
 • 2225311 การพูดภาษาเกาหลีในที่ชุมชน 3 (3-0-6) Korean Public Speaking
 • 2225312 ภาษาเกาหลีเพื่อธุรกิจ 3 (3-0-6) Korean for Business


ยืนยันเปิดสอบ PAT7 ภาษาเกาหลีปี 2561จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะอักษรศาสตร์ ภาควิชาภาษาตะวันออก สาขาวิชาภาษาเกาหลี


ติดต่อสาขา


จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะอักษรศาสตร์ ภาควิชาภาษาตะวันออก สาขาวิชาภาษาเกาหลี
ถนนพญาไท เขตปทุมวัน แขวงวังใหม่ กรุงเทพฯ 10330
Korean Section, Department of Eastern Languages, Faculty of Arts, Chulalongkorn Universiy
Phayathai Road, Pathumwan, Bangkok, Thailand 10330
Ferry Group

Author & Editor

รับสอนพิเศษที่บ้าน เรียนพิเศษตัวต่อตัวที่บ้านกับติวเตอร์คุณภาพ รับประกันผลและความพอใจ 100% เรียนก่อนจ่ายทีหลังสะดวกมั่นใจได้

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น