หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขากฎหมายธุรกิจ (อินเตอร์) LL.B. Program in Business Law

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขากฎหมายธุรกิจ (ภาษาอังกฤษ) หรือที่เรียกว่า LL.B. Program in Business Law โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำให้การสอนนิติศาสตร์ในระดับชาติไปสู่มาตรฐานสากล

วัตถุประสงค์เพื่อทำให้การสอนนิติศาสตร์ในระดับชาติไปสู่มาตรฐานสากล

คณะนิติศาสตร์ได้เปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขากฎหมายธุรกิจ (ภาษาอังกฤษ) หรือที่เรียกว่า LL.B. Program in Business Law โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำให้การสอนนิติศาสตร์ในระดับชาติไปสู่มาตรฐานสากล


คณะนิติศาสตร์ได้เล็งเห็นถึงความจำเป็นในการเตรียมความพร้อมเพื่อผลิตนักกฎหมายเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันด้านวิชาชีพกับนักกฎหมายต่างชาติที่กำลังจะเข้ามาทำงานในประเทศไทย และจำต้องผลิตนิติศาสตรบัณฑิตที่มีความสามารถเพื่อเข้าไปแข่งขันในตลาดแรงงานด้านกฎหมายในประเทศอื่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน บัณฑิตเหล่านี้ควรมีความรู้ทั้งกฎหมายและวัฒนธรรมของประเทศที่ตนจะเข้าไปแข่งขันในตลาดแรงงาน จึงจำเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตให้สามารถตอบสนองความต้องการดังกล่าว


วัตถุประสงค์หนึ่งของหลักสูตร

คือการสร้างบัณฑิตให้สามารถรู้และใช้กฎหมายเป็นโดยมีจริยธรรม คุณธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นผู้มีความเชื่อมั่นในตนเอง กล้าคิดและกล้าแสดงออกอย่างมีเหตุผล มีความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายธุรกิจ และสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการทำงานในวิชาชีพกฎหมายได้เป็นอย่างดี

การศึกษาเป็นแบบระบบทวิภาคคือหนึ่งปีการศึกษาแบ่งออกเป็นสองภาคการศึกษา และอาจเปิดภาคฤดูร้อน ระยะเวลาในการศึกษาตามหลักสูตรคือสี่ปี

คณะนิติศาสตร์เปิดรับผู้สนใจเข้าศึกษาในช่วงเดือนพฤศจิกายนของทุกปี ผู้สนใจสามารถสมัครเรียนผ่านทางเว็บไซต์ของคณะหรือสมัครด้วยตนเอง

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขากฎหมายธุรกิจ (อินเตอร์) LL.B. Program in Business Law

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขากฎหมายธุรกิจ (อินเตอร์) LL.B. Program in Business Law

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขากฎหมายธุรกิจ (อินเตอร์) LL.B. Program in Business Law

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขากฎหมายธุรกิจ (อินเตอร์) LL.B. Program in Business Law

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขากฎหมายธุรกิจ (อินเตอร์) LL.B. Program in Business Law

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขากฎหมายธุรกิจ (อินเตอร์) LL.B. Program in Business Law


เข้านิติศาสตรบัณฑิต สาขากฎหมายธุรกิจ (อินเตอร์) LL.B. Program in Business Law ใช้คะแนนอะไรยื่นบ้างหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขากฎหมายธุรกิจ (อินเตอร์) LL.B. Program in Business Law

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขากฎหมายธุรกิจ (อินเตอร์) LL.B. Program in Business Law


ติดตามความรู้ดีๆที่แอพพลิเคชั่น ติดตั้งได้ที่ Google Play Store
ติดตั้งแอพพลิเคชั่น เพื่อติดตามความรู้ดีๆ

Tutor Ferry

Author & Editor

รับสอนพิเศษที่บ้าน เรียนพิเศษตัวต่อตัวที่บ้านกับติวเตอร์คุณภาพ รับประกันผลและความพอใจ 100% เรียนก่อนจ่ายทีหลังสะดวกมั่นใจได้

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น