Onet คณิตศาสตร์ ป.6 ปี 2561 มาดูว่า โอเน็ต 2561 จะออกข้อสอบอะไรบ้าง

บทวิเคราะห์จากข้อสอบโอเน็ต คณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมปีที่ 6 ของ 3 ปีหลังสุด (Onet 2558 ,Onet2559 ,Onet2560) มีออกเรื่องอะไรบ้าง เรื่องไหนออกมาก เรื่องไหนออกน้อย และแนวโน้มเนื้อหาที่จะออกข้อสอบโอเน็ตปี 2561 นี้

วิเคราะห์เจาะลึก ข้อสอบ Onet คณิตศาสตร์ ป.6 มาดูว่า โอเน็ต 2561 จะออกข้อสอบอะไรบ้าง


แนวข้อสอบ Onet คณิตศาสตร์ ประถม 6

วิเคราะห์เจาะลึกข้อสอบคณิตศาสตร์โอเน็ต

บทวิเคราะห์จากข้อสอบโอเน็ต คณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมปีที่ 6 ของ 3 ปีหลังสุด (Onet 2558 ,Onet2559 ,Onet2560) มีออกเรื่องอะไรบ้าง เรื่องไหนออกมาก เรื่องไหนออกน้อย และแนวโน้มเนื้อหาที่จะออกข้อสอบโอเน็ตปี 2561 นี้


1. จำนวนการบวกและการลบ 

3 ปีหลังสุดออกจำนวน 10 ข้อ 
คิดเป็น 14.29 % 
แนวโน้มออกเรื่องแบบรูปและความสัมพันธ์มากขึ้น
นักเรียนควรทำโจทย์แบบฝึกหัดเรื่องแบบรูปความสัมพันธ์ ทั้งเรื่องจำนวนและเรื่องเรขาคณิตด้วย

2. สมการและการแก้สมการ 

3 ปีหลังสุดออกจำนวน 3 ข้อ 
คิดเป็น 4.29 % 
เน้นโจทย์ปัญหาสมการ
นักเรียนจำเป็นต้องตีความโจทย์ปัญหาออกมาเป็นรูปสมการได้

3. ตัวประกอบของจำนวนนับ 

3 ปีหลังสุดออกจำนวน 6 ข้อ 
คิดเป็น 8.57 % 
เน้นเรื่องการหา ครน. หรม. ในรูปแบบของการแบ่งสิ่งของ การจัดแถว และเรื่องของเวลา

4. มุมและส่วนของเส้นตรง 

3 ปีหลังสุดออกจำนวน 0 ข้อ 
คิดเป็น 0.00 %
เป็นแค่ส่วนประกอบของโจทย์เรื่องอื่นๆ เป็นเรื่องพื้นฐานเรขาคณิตขั้นต้น ไม่นำมาออกเป็นข้อสอบแล้ว แต่อาจจะนำไปผสมกับโจทย์เรขาคณิตหรือโจทย์คณิตศาสตร์เรื่องอื่น นักเรียนจำเป้นต้องเข้าใจด้วย

5. เส้นขนาน 

3 ปีหลังสุดออกจำนวน 1 ข้อ 
คิดเป็น 1.43 % 
ออกน้อย ข้อสอบไม่ยากมาก
นักเรียนจำเป็นต้องรู้ทฤษฎีบทเรื่องเส้นขนาน รวมถึงการนำไปประยุกต์ใช้กับโจทย์ที่มีเส้นขนานแบบที่ไม่สมบูรณ์ นักเรียนต้องมองให้ออก

6. ทิศและแผนผัง 

3 ปีหลังสุดออกจำนวน 1 ข้อ 
คิดเป็น 1.43 % 
ออกน้อยข้อสอบไม่ยากมาก
นักเรียนเข้าใจและจำเรื่องของทิศและแผนผังได้ก็สามารถทำโจทย์เรื่องนี้ได้

7. เศษส่วน 

3 ปีหลังสุดออกจำนวน 2 ข้อ 
คิดเป็น 2.86 % 
เป็นส่วนประกอบของเรื่องอื่น และมักเป็นโจทย์ผสมกับเรื่องทศนิยม
นักเรียนต้องเข้าใจเรื่องเศษส่วนทุกแบบและสามารถบวกลบคูณหารเศษส่วนได้ รวมถึงการแปลงเศษส่วนเป็นทศนิยมได้เพราะพื้นฐานเหล่านี้มีนำไปใช้ในโจทย์คณิตศาสตร์หลายๆข้อ

8. บวกลบคูณหารทศนิยม 

3 ปีหลังสุดออกจำนวน 5 ข้อ 
คิดเป็น 7.14 %
เป็นส่วนประกอบของเรื่องอื่น และเป็นโจทย์ผสมกับเรื่องเศษส่วน
นักเรียนต้องเข้าใจเรื่องเศษส่วนทุกแบบและสามารถบวกลบคูณหารทศนิยมได้ รวมถึงการแปลงทศนิยมเป็นเศษส่วนได้เพราะพื้นฐานเหล่านี้มีนำไปใช้ในโจทย์คณิตศาสตร์หลายๆข้อ

9. รูปสามเหลี่ยม 

3 ปีหลังสุดออกจำนวน 4.5 ข้อ 
คิดเป็น 6.43 % 
เป็นเรื่องการหาพื้นที่สามเหลี่ยม การหาพื้นที่ส่วนที่แรเงา ที่รวมกับเรื่องของสี่เหลี่ยมด้วย
นักเรียนต้องจำสูตรการหาพื้นที่ได้ และต้องรู้ทฤษฎีและมุมของสามเหลี่ยมแบบต่างๆ

10. รูปสี่เหลี่ยม 

3 ปีหลังสุดออกจำนวน 5 ข้อ 
คิดเป็น 7.14 % 
เป็นเรื่องการหาพื้นที่ส่วนที่แรเงา การหาพื้นที่สี่เหลี่ยม ที่รวมกับเรื่องสามเหลี่ยมและวงกลมด้วย
นักเรียนต้องรู้สูตรการหาพื้นที่สี่เหลี่ยมทุกแบบได้

11. วงกลม 

3 ปีหลังสุดออกจำนวน 1.5 ข้อ 
คิดเป็น 2.14 %  
รวมกับเรื่องสี่เหลี่ยม เป็นเรื่องการหาพื้นที่ส่วนที่แรเงา และการหาพื้นที่และเส้นรอบวงกลม
นักเรียนต้องรู้สูตรการหาพื้นที่ และการหาเส้นรอบวงได้

12. บทประยุกต์ 

3 ปีหลังสุดออกจำนวน 5 ข้อ 
คิดเป็น 7.14 % 
เรื่องร้อยละ เปอร์เซนต์ กำไร ขาดทุน โจทย์มักจะเป็นรูปแบบของ เปอร์เซนต์ร้อยละ

13. รูปทรงและปริมาตร 

3 ปีหลังสุดออกจำนวน 13 ข้อ 
คิดเป็น 18.57 % 
แนวโน้มออกมากขึ้น ทั้งเรื่องการหาปริมาตร และรูปทรงการมองภาพ 3 มิติ

14. แผนภูมิและกราฟ 

จำนวน 3 ข้อ 
คิดเป็น 4.29 % 
แนวโน้มออกน้อยลง 


เนื้อหาแอดวานซ์

15. ความน่าจะเป็น 

3 ปีหลังสุดออกจำนวน 5 ข้อ 
คิดเป็น 7.14 % 
มีออกทุกปี เน้นเรื่องความน่าจะเป็นของการหยิบสิ่งของ

16. อัตราส่วน 

3 ปีหลังสุดออกจำนวน 2 ข้อ 
คิดเป็น 2.86 % 
เริ่มมีออกปีที่แล้ว 

17. เลขยกกำลัง 

3 ปีหลังสุดออกจำนวน 1 ข้อ 
คิดเป็น 1.43 % 
เริ่มมีออกปีที่แล้ว

18. การแปลงทางเรขา 

3 ปีหลังสุดออกจำนวน 1 ข้อ 
คิดเป็น 1.43 % 
เริ่มมีออกปีที่แล้ว

19. กราฟเส้นตรง 

3 ปีหลังสุดออกจำนวน 1 ข้อ 
คิดเป็น 1.43 % 
เริ่มมีออกปีที่แล้ว


สรุป

แนวโน้มการออกข้อสอบคณิตศาสตร์โอเน็ต เนื้อหาเริ่มแอดวานซ์มากขึ้น หลายโรงเรียนอาจจะยังไม่ได้สอน เรื่องเลขยกกำลัง อัตราส่วน หรือเรื่องความน่าจะเป็นและอีกหลายๆเรื่องที่เป็นเนื้อหาระดับมัธยม แต่จะออกไม่มาก ส่วนใหญ่ข้อสอบเป็นเรื่องเรขาคณิต สมการ การหาครน. หรม. และบทประยุกต์ ซึ่งถ้านักเรียนเข้าใจเนื้อหาในระดับชั้น ป.6 ดี คะแนนไม่น่าต่ำกว่า 70 % สำหรับนักเรียนที่มีปัญหาในการเรียนคณิตศาสตร์ ต้องปรับพื้นฐานเรื่องการเศษส่วนและทศนิยมก่อน เพราะถึงแม้ข้อสอบที่เกี่ยวข้องกับเรื่องทั้ง 2 เรื่องออกไม่มาก แต่การคำนวณโจทย์เกือบทุกเรื่องมักมีเรื่องของเศษส่วนและทศนิยมเกี่ยวข้องด้วย
Ferry Group

Author & Editor

รับสอนพิเศษที่บ้าน เรียนพิเศษตัวต่อตัวที่บ้านกับติวเตอร์คุณภาพ รับประกันผลและความพอใจ 100% เรียนก่อนจ่ายทีหลังสะดวกมั่นใจได้

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น