50 ข้อสอบพื้นฐาน วิชาคณิตศาสตร์สอบเข้า ม.1 ที่เด็กๆควรทำได้

ข้อสอบเข้า ม. 1 วิชาคณิตศาสตร์โรงเรียนสาธิต หรือโรงเรียนดังต่างๆ โดยเฉพาะข้อสอบหลักสูตร Gifted ในปัจจุบันเป็นข้อสอบที่ออกแนวแอดวานซ์ หรือค่อนข้างประยุกต์ มีความซับซ้อนขึ้น น้องๆนักเรียนที่มีพื้นฐานคณิตศาสตร์ปานกลาง อาจจะเกิดอาการท้อใจถ้าต้องไปฝึกทำข้อสอบที่ยากเกินไปสำหรับเด็กผลการเรียนปานกลาง

50 ข้อสอบพื้นฐาน วิชาคณิตศาสตร์สอบเข้า ม.1 ที่เด็กๆควรทำได้


แนวข้อสอบเข้ามัธยม 1 วิชาคณิตศาสตร์

ข้อสอบเข้า ม. 1 วิชาคณิตศาสตร์โรงเรียนสาธิต หรือโรงเรียนดังต่างๆ โดยเฉพาะข้อสอบหลักสูตร Gifted ในปัจจุบันเป็นข้อสอบที่ออกแนวแอดวานซ์ หรือค่อนข้างประยุกต์ มีความซับซ้อนขึ้น น้องๆนักเรียนที่มีพื้นฐานคณิตศาสตร์ปานกลาง อาจจะเกิดอาการท้อใจถ้าต้องไปฝึกทำข้อสอบที่ยากเกินไปสำหรับเด็กผลการเรียนปานกลาง

แต่ก้ไม่ใช่ว่าเด็กๆเหล่านี้จะทำไม่ได้เลยซะทีเดียว แต่ก่อนอื่นให้น้องมาฝึกทำแนวข้อสอบแบบพื้นฐานกันก่อน ซึ่งเป็นโจทย์ข้อสอบที่ไม่ยาก และไม่ซับซ้อนมาก ถ้าน้องๆทำข้อสอบแนวนี้ได้ก็แสดงว่าน้องๆสามารถที่จะพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์ต่อไปได้อีก แล้วค่อยไปฝึกทำแนวข้อสอบที่แอดวานซ์ขึ้น ค่อยๆก้าวไปทีละขั้นนะครับ พี่เอาใจช่วย

1)ตัวเลข 8 ข้อใดมีค่ามากที่สุด

ก.18,003
ข.37,869
ค.54,853
ง.63,289

2)ค่าของ (2×100) + (6×10) + (9×1) ตรงกับข้อใด

ก.269
ข.2,069
ค.2,691
ง.20,069

3)(17×27) + (17×23) มีค่าเท่ากับข้อใด

ก.17×(27×23)
ข.17+(27×23)
ค.17×(27+23)
ง.(17×17)+(27×23)

4)ถ้า a เป็นจำนวนคี่ จำนวนคี่ที่มากกว่า a เป็นจำนวนแรก คือจำนวนใด

ก.a + 1
ข.a + 2
ค.a
ง.2a

5)ต้องการซื้อแท่งพลาสติกแท่งละ 54 บาทจำนวน 22 แท่ง จะต้องเตรียมเงินอย่างคร่าวๆ ประมาณเท่าใดจึงจะใกล้เคียงที่สุด

ก.1,000 บาท
ข.1,100 บาท
ค.1,200 บาท
ง.1,300 บาท

6)ผลลัพธ์ของข้อใดมีค่ามากที่สุด

ก.864 + 44
ข.(120×7) + (2×12)
ค.74,070 – 73,172
ง.13,986 ÷ 14

7)ตัวเลขจำนวนใดมีค่าประมาณใกล้เคียงกับ 1,000,000 มากที่สุด

ก.900,900
ข.999,990
ค.999,999
ง.9,999,999

8)ถ้า A+2 = 7, B+3 = 11, C+4 = 17 ค่าของ A+B+C ตรงกับข้อใด

ก.24
ข.25
ค.26
ง.27

9)กำหนดให้ 2 + ∆ = 4, ∆ + @ = 8 จงหาค่าของ ∆ และ @

ก.2, 4
ข.2, 6
ค.4, 4
ง.6, 6

10)∆ + 17.42 = 86   ∆ มีค่าเท่ากับเท่าไร

ก.68.58
ข.68.85
ค.103.24
ง.103.42

11)ข้อใดไม่เป็นตัวประกอบของ 35

ก.3
ข.5
ค.7
ง.35

12)ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ของ 36, 48 และ 54 ต่างกันเท่าไร

ก.396
ข.406
ค.416
ง.426

13)ข้อใดเป็นตัวประกอบเฉพาะของ 27

ก.9
ข.7
ค.5
ง.3

14)จำนวนนับที่มากที่สุด ที่หาร 60, 85 และ 125 ลงตัวคือจำนวนใด

ก.5
ข.10
ค.15
ง.30

15)ค.ร.น. ของ 45 และ 60 เป็นกี่เท่าของ ห.ร.ม. ของจำนวนทั้งสอง

ก.8
ข.10
ค.12
ง.14

16)3.4 × 4.2 = ...... ควรเติมข้อใด

ก.13.28
ข.13.58
ค.14.28
ง.142.8

17)กำหนด 0.996, 0.097, 1.3, 1.009 ผลต่างของจำนวนมากที่สุดกับจำนวนที่น้อยที่สุด มีค่าตรงกับข้อใด

ก.1.001
ข.1.103
ค.1.203
ง.1.301

18)85.004 – (57.59 + 12.304) ได้ผลลัพธ์ตรงกับข้อใด

ก.15.11
ข.15.01
ค.14.11
ง.14.01

19)รูปสามเหลี่ยมใดที่มีมุมภายในเท่ากัน

ก.รูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว
ข.รูปสามเหลี่ยมมุมฉาก
ค.รูปสามเหลี่ยมด้านไม่เท่า
ง.รูปสามเหลี่ยมด้านเท่า

20)ที่ดินรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีด้านกว้างสั้นกว่าด้านยาว 9 เมตร ถ้าวัดด้านยาวได้ 30 เมตรที่ดินผืนนี้มีพื้นที่เท่าใด

ก.195 ตารางเมตร
ข.270 ตารางเมตร
ค.630 ตารางเมตร
ง.930 ตารางเมตร

21)จานรูปวงกลมใบหนึ่งมีรัศมียาว 7 เซนติเมตรจะมีเส้นรอบรูปยาวเท่าไร

ก.20 เซนติเมตร
ข.25 เซนติเมตร
ค.32 เซนติเมตร
ง.44 เซนติเมตร

22)สนามหญ้ารูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง 60.5 เมตรยาว 72.7 เมตร ถ้าก่อกำแพงโดยรอบ จะได้กำแพงยาวกี่เมตร

ก.262.8 เมตร
ข.264.4 เมตร
ค.265.6 เมตร
ง.266.4 เมตร

23)สระน้ำรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก มีด้านกว้าง 6 เมตร ลึก 2 เมตร มีความยาวรอบสระ 30 เมตร สระนี้จุน้ำกี่ลูกบาศก์เมตร

ก.96 ลูกบาศก์เมตร
ข.108 ลูกบาศก์เมตร
ค.112 ลูกบาศก์เมตร
ง.120 ลูกบาศก์เมตร

24)สนามรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง 8 เมตร ยาว 15 เมตร ต้องการทำสนามหญ้าให้ห่างจากกำแพงด้านละ 1 เมตร ดังนั้นพื้นที่ที่ติดกำแพงมีพื้นที่กี่ตารางเมตร

ก.38 ตารางเมตร
ข.40 ตารางเมตร
ค.42 ตารางเมตร
ง.44 ตารางเมตร

25)ระยะทางจากบ้านสมชายถึงโรงเรียนวัดได้ 1 กิโลเมตร 50 เมตร เขียนอยู่ในรูปทศนิยมที่มีหน่วยเป็นกิโลเมตรได้ตรงกับข้อใด

ก.1.0005 กิโลเมตร
ข.1.005 กิโลเมตร
ค.1.050 กิโลเมตร
ง.1.500 กิโลเมตร

26)ถังน้ำมีปริมาตร 2 ลูกบาศก์เมตร จะจุน้ำได้กี่ลิตร

ก.200 ลิตร
ข.2,000 ลิตร
ค.20,000 ลิตร
ง.200,000 ลิตร

27)ตั้งนาฬิกาปลุกไว้ 3 เรือน เรือนแรกปลุกทุกๆ 10 นาที เรือนที่สองปลุกทุกๆ 15 นาทีเรือนที่สามปลุกทุกๆ 20 นาที ถ้าครั้งแรกนาฬิกาปลุกพร้อมกัน เวลา 8.00 น. นาฬิกาจะปลุกพร้อมกันอีกครั้งเวลาเท่าใด

ก.9.00 นาฬิกา
ข.10.00 นาฬิกา
ค.10.30 นาฬิกา
ง.11.00 นาฬิกา

28)300% ของ 90 เท่ากับเท่าไร

ก.240
ข.250
ค.260
ง.270

29)ซื้อตุ๊กตามาราคา 120 บาท ขายไป 150 บาท ได้กำไรร้อยละเท่าไร

ก.ร้อยละ 15
ข.ร้อยละ 20
ค.ร้อยละ 25
ง.ร้อยละ 30

30)ซื้อพัดลมมาราคา 480 บาท ขายได้กำไร 20% คิดเป็นกำไรกี่บาท

ก.96 บาท
ข.64 บาท
ค.50 บาท
ง.32 บาท

31)ตู้เย็นหลังหนึ่งร้านค้าติดป้ายราคาไว้ 5,700 บาท ถ้าซื้อเงินสดลดให้ 15% ดังนั้นส่วนลดคิดเป็นเงินกี่บาท

ก.795 บาท
ข.825 บาท
ค.855 บาท
ง.875 บาท

32)สมชายมีรายได้ 25,000 บาท/เดือน เก็บไว้ใช้ส่วนตัว 30% ให้ครอบครัวไป 50% อยากทราบว่า สมชายมีเงินเหลือฝากธนาคารเดือนละเท่าไหร่

ก.4,500 บาท
ข.5,000 บาท
ค.5,500 บาท
ง.6,000 บาท

33)โรงภาพยนตร์แห่งหนึ่งมีผู้ชมนั่งเต็มทุกที่นั่งเมื่อการแสดงพักครึ่งเวลา มีผู้ชมเดินออกมา 22 คน ทำให้มีที่นั่งว่าง 5% โรงภาพยนตร์แห่งนี้จุผู้ชมได้กี่คน

ก.420 คน
ข.430 คน
ค.440 คน
ง.450 คน

34)ใช้ข้อมูลข้างล่าง ตอบคำถาม 4-6 ตารางแสดงจำนวนนักเรียนที่สอบผ่านวิชาคณิตศาสตร์ พ.ศ. พ.ศ. ชั้น 2547 2548 ป.4 550 600 ป.5 495 545 ป.6 445 450 ในปี พ.ศ. 2547 มีนักเรียน ป.4 ที่สอบผ่านวิชาคณิตศาสตร์คิดเป็นร้อยละเท่าไรของนักเรียนทั้งหมด(ตั้งแต่ ป.4 – ป.6)

ก.32.94%
ข.34.62%
ค.35.45%
ง.36.91%

35)จากข้อมูลในข้อ 4. อัตราส่วนของนักเรียนที่สอบผ่านวิชาคณิตศาสตร์ทั้งหมดในปี พ.ศ.2548 กับปี พ.ศ.2547 เป็นเท่าใด

ก.319 : 298
ข.279 : 198
ค.1 : 2
ง.2 : 1

36)จากข้อมูลในข้อ 4. ในปี พ.ศ.2548 มีนักเรียนชั้น ป.6 ที่สอบผ่านวิชาคณิตศาสตร์ คิดเป็นร้อยละเท่าไรของนักเรียนทั้งหมด (ตั้งแต่ ป.4 – ป.6)

ก.22.81%
ข.26.21%
ค.28.21%
ง.30.31%

37)ซื้อเตาอบมาราคา 8,000 บาท ขายไปขาดทุน 5% ขายไปขาดทุนคิดเป็นเงินกี่บาท

ก.200 บาท
ข.400 บาท
ค.800 บาท
ง.1,600 บาท

38)ค่าของตัวเลข 3 ในจำนวน 325,673 มีค่าแตกต่างกันเท่าไร

ก.290,007
ข.290,097
ค.290,997
ง.299,997


39)ถ้า a + 1 = จำนวนคี่ จงหาว่า a มีค่าเท่ากับข้อใด

ก.13
ข.27
ค.32
ง.41

40)สองเท่าของจำนวนจำนวนหนึ่งมากกว่า 19 อยู่ 19 จำนวนนั้นคือจำนวนอะไร

ก.19
ข.38
ค.45
ง.190

41)6 เท่าของจำนวนๆ หนึ่ง รวมกับ 6 เป็น 72 จำนวนนั้นคืออะไร

ก.7
ข.9
ค.11
ง.13

42)ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องการขนทราย 1,150 คิว แต่รถคันหนึ่งสามารถบรรทุกได้ 21 คิว จงประมาณคร่าวๆ ว่ารถคันนี้ต้องขนทรายทั้งหมดกี่เที่ยว

ก.65 เที่ยว
ข.60 เที่ยว
ค.55 เที่ยว
ง.50 เที่ยว

43)88 × ...... = 792 ควรเติมตัวเลขใดลงในช่องว่าง

ก.6
ข.7
ค.8
ง.9

44)สมการในข้อใดมีคำตอบเหมือนคำตอบของสมการ [8×(7 – a)] + 4 = 28

ก.8×(7–a) = 32
ข.8×(7–a) = 7
ค.6a–8 = 58
ง.7–a = 3

45)จากสมการ a – 0.8 = 2.40 ดังนั้น a มีค่าเท่าไร

ก.1.6
ข.3.2
ค.4.8
ง.4.48

46)ผลบวกของจำนวนเฉพาะตั้งแต่ 1 ถึง 20 มีค่าเท่าไหร่

ก.54
ข.68
ค.72
ง.77

47)จำนวนใดที่มีค่าน้อยที่สุดซึ่งหารด้วย 24, 32 และ 48 แล้วเหลือเศษ 4

ก.112
ข.100
ค.98
ง.86

48)ข้อใดเป็นตัวประกอบทั้งหมดของ 12

ก.1, 2, 3, 4
ข.1, 2, 3, 4, 6
ค.1, 2, 3, 4, 6, 12
ง.1, 2, 3, 4, 6, 10, 12

49)จำนวนใดเป็นตัวหารร่วมมากของ 6 และ 12

ก.12
ข.6
ค.4
ง.3

50)ตัวคูณร่วมน้อยของ 15 และ 20 คือจำนวนใด

ก.15
ข.20
ค.40
ง.60

==============================

เฉลยคำตอบ 10 ข้อแรก

ส่วนข้ออื่นๆน้องๆลองทำกันดูนะครับ มีข้อสงสัยตรงไหนโพสต์คำถามที่คอมเม้นท์ด้านล่างได้เลยครับ

ข้อ 1 ตอบ ก
ข้อ 2 ตอบ ก
ข้อ 3 ตอบ ค
ข้อ 4 ตอบ ข
ข้อ 5 ตอบ ค
ข้อ 6 ตอบ ง
ข้อ 7 ตอบ ค
ข้อ 8 ตอบ ค
ข้อ 9 ตอบ ข

ข้อ 10 ตอบ ก

Ferry Group

Author & Editor

รับสอนพิเศษที่บ้าน เรียนพิเศษตัวต่อตัวที่บ้านกับติวเตอร์คุณภาพ รับประกันผลและความพอใจ 100% เรียนก่อนจ่ายทีหลังสะดวกมั่นใจได้

1 ความคิดเห็น: