สำรวจ
เรตติ้ง
สอบเข้า
ออนไลน์

ครูสอนพิเศษ คุณภาพอันดับ1

» » อยู่ขอนแก่น มาดูโควต้า ม.ขอนแก่น ไม่ระบุเกรด ได้ที่นี่

05 พฤศจิกายน 2560

อยู่ขอนแก่น มาดูโควต้า ม.ขอนแก่น ไม่ระบุเกรด ได้ที่นี่

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2561 รับสมัคร11 ม.ค. 2561 - 24 ม.ค. 2561 ชำระเงิน 11 ม.ค. 2561 - 26 ม.ค. 2561 ประกาศผลคัดเลือก 23 เม.ย. 2561 สัมภาษณ์ 26 เม.ย. 2561 - 27 เม.ย. 2561 ประกาศผลสุดท้าย 30 เม.ย. 2561TCAS รอบที่ 2 - โควตามหาวิทยาลัยขอนแก่น

  • มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2561
  • รับสมัคร11 ม.ค. 2561 - 24 ม.ค. 2561
  • ชำระเงิน 11 ม.ค. 2561 - 26 ม.ค. 2561
  • ประกาศผลคัดเลือก 23 เม.ย. 2561
  • สัมภาษณ์ 26 เม.ย. 2561 - 27 เม.ย. 2561
  • ประกาศผลสุดท้าย 30 เม.ย. 2561
  • ตัดสิทธิ์แอดมิชชั่นระเบียบการสมัคร คลิกที่นี่
สมัครสอบตรง คลิกที่นี่
1. แพทยศาสตร์ สาขาวชิาแพทยศาสตร์

60 ที่นั่ง
ไม่ระบุเกรด
ไม่ระบุสาย
9 วิชาสามัญ + สัมภาษณ์

2. แพทยศาสตร์ สาขาวชิาเวชนิทัศน์

20 ที่นั่ง
ไม่ระบุเกรด
ไม่ระบุสาย
GAT/PAT + 9 วิชาสามัญ + สัมภาษณ์

3. เทคนิคการแพทย์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์

35 ที่นั่ง
ไม่ระบุเกรด
ไม่ระบุสาย
9 วิชาสามัญ+สัมภาษณ์

4. เทคนิคการแพทย์ สาขาวิชากายภาพบำบัด

35 ที่นั่ง
ไม่ระบุเกรด
ไม่ระบุสาย
9 วิชาสามัญ+สัมภาษณ์

6. พยาบาลศาสตร์(โครงการพิเศษ)

60ที่นั่ง
ไม่ระบุเกรด
ไม่ระบุสาย
9 วิชาสามัญ + สัมภาษณ์

7. สาธารณสุขศาสตร์ วิชาเอกอนามัยสิ่งแวดล้อม

20ที่นั่ง
ไม่ระบุเกรด
ไม่ระบุสาย
9 วิชาสามัญ+สัมภาษณ์

8. สาธารณสุขศาสตร์ วิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

35 ที่นั่ง
ไม่ระบุเกรด
ไม่ระบุสาย
9 วิชาสามัญ+สัมภาษณ์

9. ทันตแพทยศาสตร์

40ที่นั่ง
ไม่ระบุเกรด
ไม่ระบุสาย
9วิชาสามัญ+สัมภาษณ์

10. เภสัชศาสตร์

45ที่นั่ง
ไม่ระบุเกรด
ไม่ระบุสาย
GAT/PAT+9 วิชาสามัญ+สัมภาษณ์11. สัตวแพทยศาสตร์

35ที่นั่ง
ไม่ระบุเกรด
ไม่ระบุสาย
GAT/PAT +9 วิชาสามัญ+สัมภาษณ์


12. สัตวแพทยศาสตร์ โครงการความสามารถพิเศษสำหรับบุคลากรผู้เลี้ยงปศุสัตว์

5ที่นั่ง
ไม่ระบุเกรด
ไม่ระบุสาย
O-NET+GAT/PAT+สัมภาษณ์


13. สัตวแพทยศาสตร์ โครงการความสามารถพิเศษสำหรับผู้ประกอบการวิชาชีพการสัตวแพทย์

4ที่นั่ง
ไม่ระบุเกรด
ไม่ระบุสาย
GAT/PAT+9 วิชาสามัญ+สัมภาษณ์


14. สัตวแพทยศาสตร์ โครงการความสามารถพิเศษสำหรับบุตรผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับวชิาชีพการสัตวแพทย์

4ที่นั่ง
ไม่ระบุเกรด
ไม่ระบุสาย
GAT/PAT
9 วิชาสามัญ+สัมภาษณ์


15. สัตวแพทยศาสตร์ โครงการความสามารถพิเศษสำหรับบุตรผู้ให้การสนับสนุนสำหรับการเรียนการสอน

2ที่นั่ง
ไม่ระบุเกรด
ไม่ระบุสาย
GAT/PAT+9 วิชาสามัญ+สัมภาษณ์


16. เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วิชาเอกกีฏวิทยา

14ที่นั่ง
ไม่ระบุเกรด
ไม่ระบุสาย
9 วิชาสามัญ+สัมภาษณ์


17. เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วิชาเอกโรคพืชวิทยา

14ที่นั่ง
ไม่ระบุเกรด
ไม่ระบุ
สาย
9 วิชาสามัญ+สัมภาษณ์


18. เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วิชาเอกปฐพีศาสตรแ์ละสิ่งแวดล้อม

30ที่นั่ง
ไม่ระบุเกรด
ไม่ระบุสาย
9 วิชา+สัมภาษณ์


19. เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วิชาเอกพืชสวน

40ที่นั่ง
ไม่ระบุเกรด
ไม่ระบุสาย
9 วิชาสามัญ+สัมภาษณ์


20. เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วิชาเอกพืชไร่

44ที่นั่ง
ไม่ระบุเกรด
ไม่ระบุสาย
9 วิชาสามัญ+สัมภาษณ์


21. เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วิชาเอกการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

27ที่นั่ง
ไม่ระบุเกรด
ไม่ระบุสาย
9 วิชาสามัญ+สัมภาษณ์


22. เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วิชาเอกสัตวศาสตร์

52ที่นั่ง
ไม่ระบุเกรด
ไม่ระบุสาย
9 วิชาสามัญ+สัมภาษณ์


23. เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตร

40ที่นั่ง
ไม่ระบุเกรด
ไม่ระบุสาย
9 วิชาสามัญ+สัมภาษณ์


24. เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาการประมง

30ที่นั่ง
ไม่ระบุเกรด
ไม่ระบุสาย
9 วิชาสามัญ+สัมภาษณ์


25. วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา

70ที่นั่ง
ไม่ระบุเกรด
ไม่ระบุสาย
9 วิชาสามัญ+สัมภาษณ์


26. วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี

60ที่นั่ง
ไม่ระบุเกรด
ไม่ระบุสาย
9 วิชาสามัญ+สัมภาษณ์


27. วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์

20ที่นั่ง
ไม่ระบุเกรด
ไม่ระบุสาย
9 วิชาสามัญ+สัมภาษณ์


28. วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์

25ที่นั่ง
ไม่ระบุเกรด
ไม่ระบุสาย
9 วิชาสามัญ+สัมภาษณ์


29. วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์

40ที่นั่ง
ไม่ระบุเกรด
ไม่ระบุสาย
9 วิชาสามัญ+สัมภาษณ์


30. วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาสถิติ

30ที่นั่ง
ไม่ระบุเกรด
ไม่ระบุสาย
9 วิชาสามัญ+สัมภาษณ์


31. วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์

60ที่นั่ง
ไม่ระบุเกรด
ไม่ระบุสาย
9 วิชาสามัญ+สัมภาษณ์


32. วิทยาศาสตร์ สาขาวชิาภูมิสารสนเทศศาสตร์(โครงการช้างเผือก)

5ที่นั่ง
ไม่ระบุเกรด
ไม่ระบุสาย
9 วิชาสามัญ+สัมภาษณ์


33. วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์(โครงการพิเศษ)

60ที่นั่ง
ไม่ระบุเกรด
ไม่ระบุสาย
9 วิชาสามัญ+สัมภาษณ์


34. วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

60ที่นั่ง
ไม่ระบุเกรด
ไม่ระบุสาย
9 วิชา+สัมภาษณ์


35. วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์(โครงการช้างเผือก)

5ที่นั่ง
ไม่ระบุเกรด
ไม่ระบุสาย
9 วิชาสามัญ+สัมภาษณ์


36. วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์(โครงการพิเศษ)

60ที่นั่ง
ไม่ระบุเกรด
ไม่ระบุสาย
9 วิชา+สัมภาษณ์


37. วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา

30ที่นั่ง
ไม่ระบุเกรด
ไม่ระบุสาย
9 วิชาสามัญ+สัมภาษณ์


38. วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีวเคมี

40ที่นั่ง
ไม่ระบุเกรด
ไม่ระบุสาย
9 วิชาสามัญ+สัมภาษณ์


39. วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

30ที่นั่ง
ไม่ระบุเกรด
ไม่ระบุสาย
9 วิชาสามัญ+สัมภาษณ์


40. วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

60ที่นั่ง
ไม่ระบุเกรด
ไม่ระบุสาย
9 วิชาสามัญ+สัมภาษณ์


41. วิทยาศาสต ร์สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (โครงการช้างเผือก)

5ที่นั่ง
ไม่ระบุเกรด
ไม่ระบุสาย
9 วิชาสามัญ+สัมภาษณ์


42. วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (โครงการพิเศษ)

60ที่นั่ง
ไม่ระบุเกรด
ไม่ระบุสาย
9 วิชาสามัญ+สัมภาษณ์


43. วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาสารสนเทศสถิติ

30ที่นั่ง
ไม่ระบุเกรด
ไม่ระบุสาย
9 วิชาสามัญ+สัมภาษณ์


44. วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวัสดุศาสตรแ์ละนาโนเทคโนโลยี

40ที่นั่ง
ไม่ระบุเกรด
ไม่ระบุสาย
9 วิชาสามัญ+สัมภาษณ์


45. เทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

40ที่นั่ง
ไม่ระบุเกรด
ไม่ระบุสาย
9 วิชาสามัญ+สัมภาษณ์


46. เทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี

30ที่นั่ง
ไม่ระบุเกรด
ไม่ระบุสาย
9 วิชาสามัญ+สัมภาษณ์


47. เทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร

35ที่นั่ง
ไม่ระบุเกรด
ไม่ระบุสาย
9 วิชาสามัญ+สัมภาษณ์


48. เทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต

25ที่นั่ง
ไม่ระบุเกรด
ไม่ระบุสาย
9 วิชาสามัญ+สัมภาษณ์


49. วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมทั่วไป

90ที่นั่ง
ไม่ระบุเกรด
ไม่ระบุสาย
9 วิชาสามัญ+สัมภาษณ์


50. สถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์

45ที่นั่ง
ไม่ระบุเกรด
ไม่ระบุสาย
GAT/PAT+9 วิชาสามัญ+สัมภาษณ์


51. สถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาออกแบบ

40ที่นั่ง
ไม่ระบุเกรด
ไม่ระบุสาย
GAT/PAT+9 วิชาสามัญ+สัมภาษณ์


52. ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา

45ที่นั่ง
ไม่ระบุเกรด
ไม่ระบุสาย
GAT/PAT+9 วิชาสามัญ+สัมภาษณ์


53. ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา

30ที่นั่ง
ไม่ระบุเกรด
ไม่ระบุสาย
GAT/PAT+9 วิชาสามัญ+สัมภาษณ์


54. ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย

15ที่นั่ง
ไม่ระบุเกรด
ไม่ระบุสาย
GAT/PAT+9 วิชาสามัญ+สัมภาษณ์


55. ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา (วิทย์)

7ที่นั่ง
ไม่ระบุเกรด
สาย วิทย์-คณิต
GAT/PAT+
9 วิชาสามัญ+สัมภาษณ์


56. ศึกษาศาสตร์ สาขาวชิาสังคมศึกษา (ศิลป์)

8ที่นั่ง
ไม่ระบุเกรด
สายศิลป์
GAT/PAT+9 วิชาสามัญ+สัมภาษณ์


57. ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาญี่ปุ่น (วิทย์)

7ที่นั่ง
ไม่ระบุเกรด
สายวิทย์-คณิต
GAT/PAT+9 วิชาสามัญ+สัมภาษณ์


58. ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาญี่ปุ่น (ศิลป์)

8ที่นั่ง
ไม่ระบุเกรด
สายศิลป์
GAT/PAT+9 วิชาสามัญ+สัมภาษณ์


59. ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา

15ที่นั่ง
ไม่ระบุเกรด
ไม่ระบุสาย
GAT/PAT+9 วิชาสามัญ+สัมภาษณ์


60. ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาพลศึกษา

19ที่นั่ง
ไม่ระบุเกรด
ไม่ระบุสาย
GAT/PAT+9 วิชาสามัญ+สัมภาษณ์


61. ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาศิลปศึกษา

15ที่นั่ง
ไม่ระบุเกรด
ไม่ระบุสาย
GAT/PAT+9 วิชาสามัญ+สัมภาษณ์


62. ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ (วิทย์)

5ที่นั่ง
ไม่ระบุเกรด
สายวิทย์-คณิต
GAT/PAT+9 วิชาสามัญ+สัมภาษณ์


63. ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ (ศิลป์)

5ที่นั่ง
ไม่ระบุเกรด
สายศิลป์
GAT/PAT+9 วิชาสามัญ+สัมภาษณ์


64. ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษให้ผู้มีพื้นฐานภาษาอื่น นอกจากภาษาอังกฤษ

10ที่นั่ง
ไม่ระบุเกรด
ไม่ระบุสาย
GAT/PAT+9 วิชาสามัญ+สัมภาษณ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะดำเนินการคัดเลือกนักเรียนที่กำลังเรียนอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า (ปวช.3) ของโรงเรียนต่างๆ ทั้ง 20 จังหวัด ที่อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประเภทโควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้


1. วัตถุประสงค์ 
1.1 เพื่อกระจายโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียนที่กำลังเรียนอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า (ปวช.3) ของโรงเรียนที่อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้มีโอกาสเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษามากยิ่งขึ้น
1.2 เพื่อส่งเสริมนักเรียนที่เรียนดีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยที่อยู่ในภูมิภาคของตนเอง
1.3 เพื่อผลิตนักวิชาการ นักวิชาชีพขั้นสูงไปปฏิบัติงานตามภูมิภาคต่างๆ

2. องค์ประกอบ / เกณฑ์ในการพิจำรณำคัดเลือกที่สำคัญ มีดังนี้ 
2.1 ผลการสอบวิชาหลัก (สามัญ 9 วิชา) 80 – 100 %
2.2 ผลการสอบวิชาความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) 0 - 20 %

3. จำนวนรับเข้าศึกษา 
รับจากนักเรียนที่กำลังเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า (ปวช.3) ของ โรงเรียนต่างๆ20 จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวนทั้งสิ้น 3,276 คน 

4. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร 
1. เป็นนักเรียนที่กำลังเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือนักเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 (ปวช.3) ในโรงเรียน/วิทยาลัยต่างๆ ที่ตั้งอยู่ในภาค ตะวันออกเฉียงเหนือเท่านั้น กรณีที่ไม่ใช่บุคคลที่มีสัญชาติไทย จะต้องเป็นบุคคลที่อยู่ใน ประเทศไทยโดยถูกต้องตามกฏหมาย
2. ผู้สมัครต้องสมัครมีผลคะแนนสอบวิชาสามัญ 9 วิชา และ/หรือวิชาความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT)และเป็นผู้สอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่คณะ / สาขาวิชา กำหนดไว้
3. เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย และโรงเรียนเห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเข้า ศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้
4. เป็นผู้มีร่างกายและสุขภาพสมบูรณ์คือ ไม่เป็นผู้ทุพพลภาพไร้ความสามารถและจิต ฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ และต้องมีบุคลิกภาพที่คณะกรรมการรับบุคคลเข้าศึกษา พิจารณาแล้วเห็นว่าไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบอาชีพ
5. เป็นผู้ที่ปราศจากโรคดังต่อไปนี้
5.1 โรคเรื้อน
5.2 โรคเรื้อนวัณโรคปอดที่คณะกรรมการแพทย์เห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบอาชีพ
5.3 โรคพิษสุราเรื้อรัง
5.4 ติดยาเสพติดให้โทษ
5.5 โรคหัวใจที่คณะกรรมการแพทย์เห็นว่าจะวายได้ง่าย
5.6 โรคเรื้อรัง เช่น เบาหวานที่ควบคุมไม่ได้ โรคไตที่รักษาหายขาดไม่ได้ และความดัน โลหิตสูงที่รักษาให้หายขาดไม่ได้
5.7 โรคอื่นๆ หรือความผิดปกติที่คณะกรรมการแพทย์เห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อ การศึกษา และการประกอบอาชีพ
6. กรณีผู้สมัครขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งจากข้อ 1 ถึงข้อ 5 คณะกรรมการจะไม่พิจารณา ผลการคัดเลือกฯเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประเภทโควตาภาคฯ ประจำปีการศึกษา 2561

5. คุณสมบัติเฉพาะ 
     นอกจากคุณสมบัติทั่วไปแล้วยังต้องมีคุณสมบัติเฉพาะตามที่คณะ/สาขาวิชากำหนดเพิ่มเติมอีก คือ คณะแพทยศำสตร์ คุณสมบัติเฉพำะของผู้สมัครเข้ำศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีกำรศึกษา 2561
1. สามารถทำสัญญาผูกพันฝ่ายเดียว หรือสัญญาปลายเปิดกับรัฐบาลตามระเบียบ และเงื่อนไขของรัฐบาลที่กำหนดไว้กับมหาวิทยาลัย หรือส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง และปราศจากโรคหรือความพิการ หรือความผิดปกติอื่นใด อันอาจ เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน หรือการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ดังต่อไปนี้ 2.1 มีปัญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรง อันอาจเป็นอันตรายต่อตนเองหรือผู้ป่วย เช่น โรคจิต (psychosis) หรือมีปัญหาทางด้านบุคลิกภาพ ที่คณะกรรมการแพทย์ที่แต่งตั้งขึ้น เห็นว่าอาจเป็นอุปสรรค ต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน หรือการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
2.2 มีความพิการทางร่างกาย อันอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน หรือการ ประกอบวิชาชีพเวชกรรม
2.3 มีความผิดปกติในการเห็นภาพ ข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้
     1) ระดับการมองเห็นต่ำกว่า 6/24 ทั้งสองข้างเมื่อได้รับการแก้ไขแล้ว
     2) ระดับการมองเห็นในตาข้างดี ต่ำกว่า 6/12 เมื่อได้รับการแก้ไขแล้ว
2.4 มีความผิดปกติในการได้ยินในหูทั้งสองข้าง โดยมีระดับของการได้ยินสูงกว่า 40 dB ที่ ความถี่ 500–2000 Hz และความสามารถในการแยกแยะคำพูด (speech discrimination score) น้อย กว่า 70% จากความผิดปกติของประสาทการได้ยิน (sensorineural hearing loss)
2.5 โรค หรือความพิการ หรือความผิดปกติอื่นใด ที่คณะกรรมการแพทย์ที่แต่งตั้งขึ้นเห็นว่า อาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน หรือการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ทั้งนี้ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ อาจแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรค หรือผู้เชี่ยวชาญในแต่ละกรณีตรวจเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม
      หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติ ตามข้อ 1-2 ข้อใดข้อหนึ่ง หรือให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ หรือจงใจปกปิดข้อมูล ให้ถือว่าเป็นการทำให้ราชการเสียหาย ผู้นั้นจะถูกตัดสิทธิ์ในการคัดเลือกครั้งนี้ แม้ว่าจะได้รับการส่งชื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแล้วก็ตาม และจะถูกถอนสภาพการเป็นนักศึกษาทันที
      นอกเหนือจากนี้ผู้สมัครจะต้องเป็นนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 5 และกำลัง ศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในโปรแกรมวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือโปรแกรมภาษาอังกฤษ (English Program) ในโรงเรียนที่ต้องอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPax) ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 – 5 รวม 4 ภาคการศึกษาไม่น้อยกว่า 3.00
     คณะเทคนิคการแพทย์
1. กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์
2. สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ต้องไม่มีภาวะตาบอดสีขั้นรุนแรง อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ตามแนวทางการตรวจตาบอดสีของราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย
     คณะพยาบาลศาสตร์
1. เป็นโสด อายุไม่ต่ำกว่า 16 ปีบริบูรณ์
2. กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือ รายวิชาวิทยาศาสตร์ (โครงสร้าง 2 แล ะ3) ในโรงเรียนต่างๆ ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3. มีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่สมบูรณ์ แข็งแรง มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมไม่มีความพิกล พิการ หรือผิดปกติทางด้านร่างกายและจิตใจ ที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาการประกอบวิชาชีพพยาบาล และอื่นๆ ตามแนวทางการพิจารณาในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในวิชาชีพการพยาบาลของคณะพยาบาลศาสตร์
4. ความผิดปกติในการเห็นภาพ โดยมีอย่างน้อยข้อใดข้อหนึ่ง คือ 1)สายตาบอดสนิทไม่ สามารถรับแสงได้ข้างหนึ่ง 2)ผู้สมัครที่มีสายตาไม่ปกติ เมื่อรักษาโดยใช้แว่นแล้วยังมี สายตาต่ำกว่า 6/24 ทั้งสองข้าง 3)สายตาข้างดีต่ำกว่า 6/12 เมื่อได้รับการแก้ไขอย่างดีที่สุดแล้ว 4)ไม่สามารถมองเห็นภาพเป็นสามมิติ
5. หูหนวกหรือหูตึง (threshold ของการได้ยินสูงกว่า 40dB) จากความผิดปกติทางประสาท (sensorineural hearing loss) แม้แต่ข้างเดียวจะเป็นอุปสรรคต่อการเรียน และการประกอบอาชีพของตนเองและผู้อื่น
6. ผู้ที่ตาบอดสีขั้นรุนแรง จะเป็นอุปสรรคต่อการเรียนและการประกอบอาชีพ
     คณะเทคโนโลยี
1. กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ (ม.6) ในแผนการเรียน วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี ผู้สมัครที่ตาบอดสี หรือเป็นโรคลมบ้าหมู จะเป็นอุปสรรคต่อ การเรียนและการประกอบอาชีพ
     คณะสัตวแพทยศาสตร์
1. กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ (ม .6) ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2. ความผิดปกติในการเห็นภาพ โดยมีอย่างน้อยข้อใดข้อหนึ่ง คือ 1)สายตาบอดสนิทไม่ สามารถรับแสงได้ข้างหนึ่ง 2)ผู้สมัครที่มีสายตาไม่ปกติ เมื่อรักษาโดยใช้แว่นแล้วยังมี สายตากต่ำกว่า 6/24 ทั้งสองข้าง 3)สายตาข้างดีต่ ากว่า 6/12 เมื่อได้รับการแก้ไขอย่าง ดีที่สุดแล้ว 4)ไม่สามารถมองเห็นภาพเป็นสามมิติ
3. หูหนวกหรือหูตึง (threshold ของการได้ยินสูงกว่า 40dB) จากความผิดปกติทางประสาท (sensorineural hearing loss) แม้แต่ข้างเดียวจะเป็นอุปสรรคต่อการเรียน และการประกอบอาชีพของตนเองและผู้อื่น
4. ผู้ที่ตาบอดสีขั้นรุนแรง จะเป็นอุปสรรคต่อการเรียนและการประกอบอาชีพ คณะศึกษาศาสตร์ ผู้สมัครที่ตาบอด (ยกเว้นสาขาวิชาการสอนภาษาไทยและสังคมศึกษา) หรือหูหนวก หรือหู ตึง หรือพูดติดอ่าง หรือเป็นลมบ้าหมู จะเป็นอุปสรรคต่อการเรียน
     คณะทันตแพทยศาสตร์
     โดยเป็นการสมควรกำหนดคุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครเข้าศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ให้เหมาะสม โดยยึดหลักการสำคัญ 3 ข้อ คือ 1. ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ป่วย 2.ไม่ก่อให้เกิด อันตรายต่อนักศึกษาทันตแพทย์เอง และ3.เพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการ ประกอบวิชาชีพทันตกรรม
     องค์กรผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย เห็นควรกำหนดคุณสมบัติของผู้สมัครเข้า ศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ดังต่อไปนี้
1. ต้องมีคุณสมบัติที่จะปฏิบัติงานในส่วนราชการหรือหน่วยงานต่างๆของรัฐได้หลังจากจบการศึกษาแล้ว โดยต้องสามารถทำสัญญาผูกพันฝ่ายเดียว หรือสัญญาปลายเปิดกับรัฐบาล ตามระเบียบและเงื่อนไขของรัฐบาล และมหาวิทยาลัย
2. ผู้ที่ผ่านการสอบข้อเขียนจะต้องผ่านการสอบสัมภาษณ์ โดยต้องมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง และปราศจากโรค อาการของโรค หรือความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การ ปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพทันตกรรม ดังต่อไปนี้
2.1 มีปัญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรงอันอาจเป็นอันตรายต่อตนเอง และ/หรือผู้อื่น เช่น โรคจิต (Psychotic disorders) โรคอารมณ์ผิดปกติ(mood disorders) บุคลิกภาพผิดปกติ (personality disorders) ชนิด antisocial personality disorders หรือ borderline 26 personality disorders รวมถึงปัญหาทางจิตเวชอื่นๆ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพทันตกรรม
2.2 เป็นโรคติดต่อในระยะติดต่ออันตราย ที่อาจเกิดอันตรายต่อตนเอง ต่อผู้ป่วย หรือ ส่งผลให้เกิดความพิการอย่างถาวร อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงานและ การประกอบวิชาชีพทันตกรรม
2.3 เป็นโรคไม่ติดต่อหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ที่อาจเกิดอันตรายต่อตนเอง ต่อผู้ป่วย และการประกอบวิชาชีพทันตกรรม
2.4 มีความพิการทางร่างกายอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการ ประกอบวิชาชีพทันตกรรม
2.5 มีความผิดปกติในการได้ยินทั้งสองข้าง โดยมีระดับการได้ยินเฉลี่ยที่ความถี่ 500 – 2000 เฮิรตซ์สูงกว่า 40 เดซิเบล และความสามารถในการแยกแยะคำพูด (speech discrimination score) น้อยกว่า 70 % จากความผิดปกติของประสาทและเซลล์ ประสาทการได้ยิน (sensorineural hearing loss) อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงานและการประกอบวิชาชีพทันตกรรม
2.6 มีความผิดปกติในการเห็นภาพ โดยมีระดับการมองเห็นในตาข้างดี เมื่อแก้ไขด้วยแว่น สายตาแล้ว แย่กว่า 6/12 หรือ 20/40 ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพทันตกรรม
2.7 มีภาวะตาพร่องสีทุกสี (Total color blindness) อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การ ปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพทันตกรรม 2.8 โรคหรือความพิการอื่นๆ ซึ่งมิได้ระบุไว้ ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพทันตกรรม
     ทั้งนี้ สำหรับปัญหาสุขภาพหรือโรคในข้อ 2 ให้แต่ละคณะ/วิทยาลัย พิจารณาตัดสิน ซึ่งผล การพิจารณาของคณะ/วิทยาลัย ถือเป็นที่สิ้นสุด
     คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
ผู้สมัคร ที่ไม่สามารถอ่านภาพสามมิติได้ จะเป็นอุปสรรคต่อการเรียนและการประกอบอาชีพ
     คณะศิลปกรรมศำสตร์
1. สาขาวิชาทัศนศิลป์ ไม่รับผู้สมัครที่ตาบอด
2. สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ ไม่รับผู้สมัครที่ตาบอด
3. ดุริยางคศาสตรบัณฑิต วิชาเอกดนตรีตะวันตก ไม่รับผู้สมัครที่มีความบกพร่องทางโสตประสาท ผู้สมัครต้องมีทักษะทางดนตรีตะวันตกอยู่ในระดับดี
4. ดุริยางคศาสตรบัณฑิต วิชาเอกดนตรีไทย ไม่รับผู้สมัครที่ขาดทักษะทางดนตรีไทย ผู้สมัครต้อง บรรเลงและขับร้องทักษะปฏิบัติดนตรีไทยต่อหน้าคณะกรรมการพิจารณาในวันสอบปฏิบัติ
5. ดุริยางคศาสตรบัณฑิต วิชาเอกดนตรีพื้นเมือง ไม่รับผู้สมัครที่ขาดทักษะทางดนตรีพื้นเมือง ผู้สมัคร ต้องสามารถบรรเลงดนตรีพื้นเมืองขับร้องพื้นเมืองได้อย่างใดอย่างหนึ่ง
6. สาขาวิชาศิลปะการแสดง วิชาเอกนาฎยศิลป์อีสาน ไม่รับผู้สมัครที่ขาดทักษะปฏิบัตินาฏศิลป์
7. สาขาวิชาศิลปะการแสดง วิชาเอกการละคร ไม่รับผู้สมัครที่ขาดทักษะด้านศิลปะการละคร อาทิ การแสดง การก ากับการแสดง การออกแบบเพื่อการแสดง การเขียนบท


Total Rating ✔

9.2 stars – 2,789 reviews

More Reviews

แสดงความคิดเห็น

อยู่ขอนแก่น มาดูโควต้า ม.ขอนแก่น ไม่ระบุเกรด ได้ที่นี่

News, Tcas