สำรวจ
เรตติ้ง
สอบเข้า
ออนไลน์

ครูสอนพิเศษ คุณภาพอันดับ1

» » เรียนภาษาเกาหลีผ่านซีรี่ย์ ที่ ม.ดุสิต

27 พฤศจิกายน 2560

เรียนภาษาเกาหลีผ่านซีรี่ย์ ที่ ม.ดุสิต

กิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นเรียนแบบ Active Learning เรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีผ่านซีรี่เกาหลีที่น่าสนใจ ช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ กล้าพูด กล้าแสดง ส่งผลให้การฝึกทักษะภาษาเกาหลีมีประสิทธิภาพและเห็นเป็นรูปธรรม

เรียนภาษาเกาหลีที่บ้าน


ม.สวนดุสิต.เปิดสอนวิชาเลือกเสรี "ภาษาเกาหลีผ่านละครทีวี" 

ให้นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต เน้นเรียนรู้แบบ Active Learning กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ กล้าพูดและแสดงออก

ผศ.ดร.ฉัตรแก้ว เภาวิเศษ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (มสด.) กล่าวถึง ความร่วมมือทางการศึกษาระหว่างประเทศเกาหลีใต้ ว่า 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีโครงการความร่วมมือส่งเสริมด้านศิลปวัฒนธรรมกับนานาประเทศอย่างต่อเนื่อง ซึ่งหน่วยงาน " คอยก้า (KOICA) " ถือเป็นอีกหนึ่งองค์กรความร่วมมือในการสนับสนุนทุนให้บุคลากรประเทศเกาหลีใต้ เดินทางมาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้กับสถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศไทย


เรียนภาษาเกาหลีผ่านซีรี่ย์ ที่ ม.ดุสิต

โดย KOICA ได้ส่งอาจารย์อาสาสมัครเกาหลีใต้ (Korea Overseas Volunteer) มายังมหาวิทยาลัยสวนดุสิตอย่างต่อเนื่องเริ่มตั้งแต่ปี 2015 ซึ่งปัจจุบันมีอาจารย์ MS. Lee Hyun Jung มาร่วมสอนภาษาเกาหลี และเปิดอบรมฝึกทักษะด้านภาษาเกาหลีให้กับนักศึกษา บุคลากรภายในของมหาวิทยาลัยที่สนใจศึกษาภาษาเกาหลีด้วย


เรียนภาษาเกาหลีผ่านซีรี่ย์ ที่ ม.ดุสิต

ผศ.ดร.ฉัตรแก้ว กล่าวต่อว่า ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยได้ตระหนักถึงความสำคัญของภาษาต่างประเทศอื่นๆ นอกจากภาษาอังกฤษ จึงเปิดให้มีรายวิชาเลือกเสรี ชื่อวิชา "ภาษาเกาหลีผ่านละครทีวี" ให้กับนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ถือเป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นเรียนแบบ Active Learning เรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีผ่านซีรี่เกาหลีที่น่าสนใจ ช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ กล้าพูด กล้าแสดง ส่งผลให้การฝึกทักษะภาษาเกาหลีมีประสิทธิภาพและเห็นเป็นรูปธรรม เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานที่มีความต้องการรับบุคลากรด้านภาษาต่างประเทศเข้าทำงานเพิ่มมากขึ้น

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยคาดหวังว่า เมื่อนักศึกษาสำเร็จการศึกษาออกไปแล้ว คุณภาพชีวิตที่ดี สามารถหางานรองรับได้ง่ายขึ้น ซึ่งในอนาคตอันใกล้นี้ คาดว่าจะเปิดหลักสูตร "การแต่งหน้าสไตส์เกาหลี และการเต้น K-pop" เพื่อเพิ่มมูลค่าและประสบการณ์ชีวิตติดตัวให้กับนักศึกษาสืบไป


เรียนภาษาเกาหลีผ่านซีรี่ย์ ที่ ม.ดุสิต

เรียนภาษาเกาหลีผ่านซีรี่ย์ ที่ ม.ดุสิต


Total Rating ✔

9.2 stars – 2,789 reviews

More Reviews

แสดงความคิดเห็น

เรียนภาษาเกาหลีผ่านซีรี่ย์ ที่ ม.ดุสิต