สำรวจ
เรตติ้ง
สอบเข้า
ออนไลน์

ครูสอนพิเศษ คุณภาพอันดับ1

» » เกณฑ์ใหม่สอบครูผู้ช่วย ปี2561 (พร้อมแนวข้อสอบภาค ก)

25 พฤศจิกายน 2560

เกณฑ์ใหม่สอบครูผู้ช่วย ปี2561 (พร้อมแนวข้อสอบภาค ก)

ภาค ก มีเกณฑ์ผ่าน กับไม่ผ่าน เท่านั้นไม่นับคะแนน ใช้แนวทางเดียวกับ ก.พ.มอบก.ค.ศ.ดูรายละเอียดการสอบ-หน่วยสอบเสนอใหม่ คาดเริ่มใช้สอบครูผู้ช่วย2561

แนวข้อสอบ ภาค ก

อนุมัติปรับเกณฑ์ใหม่สอบครูผู้ช่วย สอบ 3 ภาคตามเดิม

ภาค ก มีเกณฑ์ผ่าน กับไม่ผ่าน เท่านั้นไม่นับคะแนน  ใช้แนวทางเดียวกับ ก.พ.มอบก.ค.ศ.ดูรายละเอียดการสอบ-หน่วยสอบเสนอใหม่ คาดเริ่มใช้สอบครูผู้ช่วย2561

เกณฑ์ใหม่สอบครูผู้ช่วย ปี2561 (พร้อมแนวข้อสอบภาค ก)

นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ. ) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการก.ค.ศ. ที่มีนพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เป็นประธาน เมื่อเร็ว ๆ นี้มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานก.ค.ศ. เสนอหลักการในการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยใหม่ ในหลักการ การจัดสอบจะมี 3 ภาค ตามเดิม ได้แก่ 
  • ภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมและอุดมการณ์ความเป็นครู มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา และความรู้อื่นที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ 
  • ภาค ข ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
  • ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่งวิชาชีพ
ทั้งนี้ การปรับปรุงดังกล่าวเป็นไปตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 16/2560 เรื่อง การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยในข้อ 8 ของคำสั่ง กำหนดให้สำนักงานก.ค.ศ.เป็นผู้ดำเนินการสอบแข่งขัน ครูผู้ช่วย ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทุกส่วนราชการ ในกรณีที่ก.ค.ศ.เห็นสมควร จะมอบให้ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.)  คณะอนุกรรมการก.ค.ศ.  ที่ก.ค.ศ. ตั้ง หรือส่วนราชการ หน่วยงานการศึกษา เป็นผู้ดำเนินการจัดสอบได้

เลขาธิการก.ค.ศ. กล่าวต่อว่า สำหรับการจัดสอบภาค ก ที่ประชุมเห็นด้วยให้ดำเนินการสอบในลักษณะเดียวกับการสอบข้าราชการพลเรือนของคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ซึ่งจะมีเกณฑ์ผ่าน กับไม่ผ่าน โดยไม่นำคะแนนมารวมกับการคัดเลือก หากสอบผ่านจะได้ใบรับรอง เพื่อนำไปยื่นต่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (ศธจ.) ในการสอบภาค ข และ ค ต่อไป
สำหรับหน่วยงานที่จะจัดสอบนั้น มีข้อเสนอหลายแนวทาง  โดยมีข้อเสนอให้ใช้ผลสอบของสำนักงานก.พ.เลย  หรือมอบหมายให้หน่วยงานที่ได้มาตรฐานจัดสอบ  ทั้งนี้ หากใช้ผลสอบของก.พ.  ต้องไปดูรายละเอียดเนื้อหาข้อสอบ ซึ่งข้อสอบก.พ. จะเน้นวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษ ส่วนข้อสอบคัดเลือกครูผู้ช่วยจะวัดเรื่องความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมด้วย รวมถึงดูรายละเอียด จำนวนครั้งในการจัดสอบต่อปี ซึ่งสำนักงานก.พ. เปิดสอบไม่บ่อย

นอกจากนี้ สำนักงานก.ค.ศ. ยังเสนอว่า การสอบภาค ก ควรมีการกำหนดอายุ  เมื่อได้รับการบรรจุแต่งตั้งแล้วให้บัญชีภาค ก หมดอายุไม่ใช่ขึ้นบัญชีตลอดชีพเช่นเดียวกับ ก.พ. ที่ประชุมยังไม่มีข้อสรุปในเรื่องดังกล่าว โดยมอบหมายให้สำนักงานก.ค.ศ. ไปศึกษารายละเอียดแนวทางวิธีการจัดสอบ หน่วยงานจัดสอบ  และนำกลับมาเสนอให้คณะกรรมการก.ค.ศ. พิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป  คาดว่า จะประกาศใช้หลักเกณฑ์ดังกล่าวได้ภายในเดือนมกราคม 2561 เพื่อให้ทันการจัดสอบครูผู้ช่วยในเดือนเมษายน 2561 

แนวข้อสอบ ภาค ก

คำสั่ง จงหาตัวเลขถัดไปจากอนุกรมหรือลำดับตัวเลขที่กำหนดให้

ข้อ 1. 1 1 7 9 17 …
1. 25 2. 28 3. 30 4. 33

ข้อ 2. 11 33 99 297 891 …
1. 2,673 2. 2,783 3. 2,571 4. 2,626

ข้อ 3. 3 4 5 12 21 38 …
1. 55 2. 59 3. 68 4. 71

ข้อ 4. 1 3 5 7 10 13 13 17 21 …
1. 17 2. 19 3. 25 4. 27 

ข้อ 5. 33 67 136 275 554 ......
1. 1113 2. 1442 3. 1667 4. 1699

ข้อ 6. 10 3 7 12 5 7 14 …
1. 6 2. 7 3. 9 4. 11

ข้อ 7. ปีนี้ ก. อายุมากกว่า ข . อยู่ 5 ปี อีก 2 ปี ข้างหน้าอายุของ ก .จะเป็น 2 เท่าของ ข .อยากทราบว่าปีนี้ ก. อายุเท่าไร
1. 6 ปี 2. 8 ปี 3. 10 ปี 4. 12 ปี

ข้อ 8. พ่อค้าติดราคาสินค้าไว้สูงกว่าต้นทุน 50% แต่ลดราคาให้แก่ผู้ซื้อ 20% ของราคาที่ติดไว้ หากขายสินค้าดังกล่าวได้ พ่อค้าจะได้กำไรกี่ %
1. 30% 2. 25% 3. 20% 4. 18%

ข้อ 9. บริษัทแห่งหนึ่งมีพนักงาน 30 คน เมื่อถึงวันปีใหม่ทุกคนจะต้องส่งบัตรอวยพรให้แก่กันและกัน อยากทราบว่าจะมีบัตรอวยพรรวมทั้งสิ้นกี่ใบ
1. 870 ใบ 2. 900 ใบ 3. 920 ใบ 4.960 ใบ

ข้อ 10. ถ้ารัศมีของวงกลมเพิ่มขึ้น 40% อยากทราบว่าพื้นที่ของวงกลมเพิ่มขึ้นกี่%
1. 40% 2. 80% 3. 96% 4. 125%จงอ่านข้อความที่กำหนดให้ แล้วตอบคำถามโดยพิจารณาเลือกตัวเลือก 1,2,3 หรือ 4 ที่ถูกต้องที่สุด

ข้อ 1. การที่มนุษย์มีสมองใหญ่จึงรับรู้ได้มาก คิดได้มาก และเกิดกิเลสมากกว่าสัตว์ เมื่อมนุษย์ถ่ายทอดประสบการณ์มากขึ้นก็จะแยกกันประกอบงานต่าง ๆ ทำให้เกิดอาชีพต่าง ๆ แต่ละคนกลายเป็นมนุษย์ที่ไม่สมบูรณ์ทำให้ต้องพึ่งพาผู้อื่น จึงต้องรวมกันอยู่เป็นสังคมใหญ่เกิดชั้นวรรณะต่าง ๆ ต้องมีการแลกเปลี่ยนสิ่งของกัน เมื่อเกิดระบบเงินตราทำให้มนุษย์เกิดความโลภมากขึ้นไม่มีที่สิ้ นสุด จากบทความข้างต้นใจความสำคัญคือข้อใด
1. สาเหตุของการเกิดระบบเงินตรา 
2. สาเหตุการเกิดความโลภของมนุษย์
3. สาเหตุของการแบ่งชั้นวรรณะ 
4. สาเหตุที่มนุษย์ประกอบอาชีพ

ข้อ 2. การที่สารตะกั่วจะก่อให้เกิดอันตรายแก่มนุษย์เราได้นั้นเมื่อเข ้าสู่ร่างกายเราทางหนึ่งทางใด ได้แก่การบริโภค การหายใจ การสัมผัส ผู้ป่วยอาจได้รับจากควันของตะกั่ว เช่นการหลอมตะกั่ว ควันรถยนต์ ฯลฯ เมื่อมีปริมาณของตะกั่วมากขึ้นจะเกิดพิษแก่ระบบต่าง ๆ ของร่างกาย ถ้าไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีก็อาจถึงแก่ชีวิตได้ บางรายก็ป่วยอย่างเรื้อรังอยู่เป็นเวลานาน ๆ เหล่านี้เป็นต้น บทความข้างต้นกล่าวถึงเรื่อใด
1. อันตรายจากสารตะกั่ว 
2. ปริมาณของสาตะกั่วที่จะเป็นพิษต่อร่างกาย
3. ทางที่สารตะกั่วจะเข้าสู่ร่างกาย 
4. ที่มาของสาพิษ

ข้อ 3. ไม่ว่าทรรศนะของนักวิชาการในสถาบันการศึกษาที่มีต่อโหราศาสตร์จ ะเป็นเช่นไร แต่ในโลกแห่งความจริงในสังคมไทยทุกวันนี้ โหราศาสตร์ได้มีอิทธิพลอย่างมากมายต่อการตัดสินใจการกระทำหรือไ ม่กระทำการของบุคคลในวงการต่าง ๆ ทั้งแวดวงธุรกิจ วงการทหาร และแม้ในวงราชการเองซึ่งย่อมมีผลก่อการพัฒนาประเทศอย่างมิต้องส งสัย ข้อใดสอดคล้องกับบทความข้างต้น
1. นักวิชาการในสถาบันศึกษาไม่น่าจะสนใจในเรื่องโหราศาสตร์
2. ความเชื่อเรื่องโหราศาสตร์มักเป็นไปตามระดับการศึกษาของแต่ละบุ คคล
3. โหราศาสตร์มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างมากกับการดำเนินงานในวงการต่าง ๆ
4. โหราศาสตร์เป็นสิ่งที่ไม่สามารถพิสูจน์ได้

ข้อ 4. ผู้เขียนตำราต้องเป็นผู้รู้ภาษาดี ถ้าผู้รู้ภาษาไม่ดีคนอ่านไม่เข้าใจก็ไม่มีประโยชน์
ข้อความข้างต้นตีความได้อย่างไร
1. ผู้เขียนตำราต้องเป็นผู้สื่อสารที่ดี
2. ภาษาเป็นสื่อสำคัญในการทำความเข้าใจระหว่างมนุษย์
3. คนอ่านจะได้รับประโยชน์ในด้านการใช้ภาษานอกเหนือจากความรู้ในตำ รา
4. ผู้อ่านจะไม่ได้รับประโยชน์จากการอ่านตำรา ถ้าผู้เขียนไม่มีความสามารถในการใช้ภาษา

ข้อ 5. ปรัชญาการศึกษาแผนใหม่มีว่าในระดับอุดมศึกษาไม่จำเป็นต้องแยกระ หว่างชีวิตการศึกษากับการประกอบอาชีพ  ข้อความข้างต้นตีความได้อย่างไร
1. ชีวิตการศึกษาระดับอุดมศึกษาจะสอดคล้องกับการประกอบอาชีพ
2. ผู้ที่มีความจำเป็นต้องประกอบอาชีพสามารถจะศึกษาระดับอุดมศึกษา ในเวลาเดียวกันได้
3. การศึกษาระดับอุดมศึกษาควรเน้นวิชาชีพ
4. ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาจะประกอบอาชีพอื่น ๆ ได้มากขึ้น

ข้อ 6. คำศัพท์ต่าง ๆ ที่ปรากฏในจารึกส่วนใหญ่เป็นโบราณิกศัพท์ ดังนั้นการแปลภาษาไทยโบราณเป็นภาษาไทยปัจจุบันจะต้องศึกษาคำศัพ ท์จากวรรณกรรมโบราณ วรรณกรรมท้องถิ่น รวมทั้งภาษาท้องถิ่นที่ยังปรากฎใช้อยู่  ข้อใดตีความไม่ถูกต้อง
1. คำที่ใช้ในจารึกส่วนใหญ่เป็นภาษาไทยโบราณ
2. วรรณกรรมโบราณก็เป็นแหล่งสำหรับศึกษาความหมายของคำศัพท์ได้
3. ศัพท์ในภาษาท้องถิ่นจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงความหมาย เคยใช้ในสมัยโบราณอย่างไรก็คงใช้ในปัจจุบันเช่นนั้น
4. การที่ต้องศึกษาวรรณกรรมโบราณ วรรณกรรมท้องถิ่น และภาษาถิ่น ก็เพื่อให้รู้ความหมายของศัพท์โบราณใดถูกต้อง

ข้อ 7. ความคิดเรื่องสหกรณ์เป็นความคิดแบบสังคมนิยมโดยแท้ แต่การสหกรณ์ก็มีผู้นำไปใช้ได้ผลดีในเศรษฐกิจแบบนายทุนนั้นหลายแห่ง  ข้อความนี้มีความหมายเหมือนกับข้อใด
1. สหกรณ์เป็นอุดมคติของสังคมนิยม และใช้ได้ไม่เหมาะกับประเทศทุนนิยม
2. สหกรณ์เป็นอุดมคติทางเศรษฐกิจแบบสังคมนิยม แต่บางประเทศแบบทุนนิยมก็ใช้ได้ผลดี
3. สหกรณ์เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศสังคมนิยม แต่ขัดกับระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม
4. สหกรณ์เป็นเครื่องมือทางเศรษฐกิจทุนนิยมและสังคมนิยมด้วย

ข้อ 8. ในปี พ.ศ. 2463 ซึ่งตรงกับรัชสมัยของรัชการที่ 6 ได้เกิดปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำ อันเนื่องมาจากภาวะฝนแล้ง และน้ำท่วมติดต่อกันเป็นเวลาถึง 3 ปี มีผลทำให้การทำนาไม่ได้ผลประกอบกับเกิดสงครางโลกครั้งที่ 1 ทำให้การค้ากับต่างประเทศต้องหยุดชะงัก งบประมาณของไทยได้เกิดขาดดุลเป็นจำนวนมาก และขาดดุลติดต่อกันเป็นเวลานานหลายปี ข้อใดไม่สอดคล้องกับข้อความข้างต้น
1. ในสมัยรัชการที่ 6 ปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำเป็นผลให้งบประมาณขาดดุล
2. ระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 1 ประเทศไทยอยู่ในช่วงที่เกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ
3. งบประมาณขาดดุลเกิดขึ้นครั้งแรกในรัชการที่ 6
4. ในสมัยรัชกาลที่ 6 การค้าระหว่างไทยกับต่างประเทศได้หยุดชะงัก

ข้อ 9. คอมพิวเตอร์หรือสมองกลเป็นเครื่องมือที่มนุษย์สร้างขึ้น มีความสามารถเหมือนมนุษย์ มีประสิทธิภาพในการรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ได้ดีและมากกว่า แต่มนุษย์ก็ยังเป็นผู้ควบคุมและสั่งการให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงาน ถ้ามนุษย์ไม่มีคุณภาพ คอมพิวเตอร์ก็ต้องไม่มีประสิทธิภาพเช่นกัน  ข้อความนี้กล่าวสรุปได้อย่างไร
1. คอมพิวเตอร์เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นแต่เก่งกว่ามนุษย์ 
2. คอมพิวเตอร์ไม่สามารถและทำงานเองได้ต้องอาศัยมนุษย์
3. คอมพิวเตอร์จะไม่มีประสิทธิภาพถ้าผู้ควบคุมไม่มีคุณภาพ
4. คอมพิวเตอร์เป็นแค่เครื่องมือช่วยในการทำงานของมนุษย์

ข้อ 10. กระดาษที่ใช้ห่อหรือใส่อาหารโดยเฉพาะพวกกล้วยทอด มันทอด กล้วยปิ้งนั้น ไม่ควรเป็นกระดาษที่มีตัวหนังสือ ทั้งนี้เพราะหมึกพิมพ์นั้นจะมีโลหะหนักเช่น ตะกั่ว โคเมียม เป็นส่วนประกอบ ถ้าหมึกพิมพ์ไปติดกับอาหารที่รับประทานจะทำให้สารเคมีโลหะหนักเ ข้าไปสะสมในร่างกายทำให้เกิดเป็นโรคต่าง ๆ ได้ สำคัญที่สุดก็คือ โรคมะเร็ง ข้อความข้างต้นสรุปได้อย่างไร
1. ไม่ควรรับประทานกล้วยทอด มันทอด กล้วยปิ้งที่ใส่ถุงกระดาษที่มีน้ำหมึกติดอยู่
2. ไม่ควรรับประทานอาหารที่เปื้อนหมึกเพราะโลหะหนักจะเข้าไปสะสมใน ร่างกาย
3. ไม่ควรใช้กระดาษที่มีตัวหนังสือใส่หรือห่ออาหารเพราะสารเคมีมีโ ลหะหนักเป็นสาเหตุของการเกิดโรคต่าง ๆ

4. ไม่ควรใช้กระดาษที่มีตัวหนังสือใส่หรือห่ออาหารเพราะกระดาษเป็น ต้นเหตุของการเกิดโรคที่สำคัญ


Total Rating ✔

9.2 stars – 2,789 reviews

More Reviews

แสดงความคิดเห็น

เกณฑ์ใหม่สอบครูผู้ช่วย ปี2561 (พร้อมแนวข้อสอบภาค ก)