สำรวจ
รีวิว
สอบเข้า
ออนไลน์

ครูสอนพิเศษ คุณภาพอันดับ1

หาครูสอนพิเศษตัวต่อตัว คลิกเลย

ค้นหาด้วยเสียง
ค้นหาด้วยเสียงคลิกที่นี่

» » วิศวกรรมเครื่องกล ม.บางมดติดอันดับมหาวิทยาลัยโลกปี 2017

20 พฤศจิกายน 2560

วิศวกรรมเครื่องกล ม.บางมดติดอันดับมหาวิทยาลัยโลกปี 2017

คณะวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี หนึ่งเดียวในไทยติดอันดับมหาวิทยาลัยโลก จากการจัดอันดับโดย ARWU by Academic Subjects 2017คณะวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

หนึ่งเดียวในไทยติดอันดับมหาวิทยาลัยโลกจากการจัดอันดับโดย ARWU by Academic Subjects 2017

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโดยองค์กรต่าง ๆ ระดับนานาชาติ ทำให้เห็นภาพรวมและศักยภาพของมหาวิทยาลัยไทย ทำให้เกิดการพัฒนาเพื่อให้ทัดเทียมกับนานาประเทศ ปัจจุบันมีสถาบันการจัดอันดับมหาวิทยาลัยระดับโลกที่มีชื่อเสียง ได้แก่ QS World University Rankings (QS) (สหราชอาณาจักร) Times Higher Education World University Rankings (THE) (สหราชอาณาจักร) และ Academic Ranking of World Universities (ARWU) (มหาวิทยาลัยเซี่ยงไฮ้เจียวถง สาธารณรัฐประชาชนจีน)
ล่าสุดปี 2017 ARWU มีการจัดอันดับมหาวิทยาลัยทั่วโลก โดยจัดอันดับกลุ่มสาขาวิชา จำนวน 52 สาขาวิชาเป็นครั้งแรก สาขาวิศวกรรมเครื่องกล (Mechanical Engineering) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) เป็นหนึ่งเดียวของมหาวิทยาลัยไทย อยู่ในอับดับที่ 151-200 (จากมหาวิทยาลัยที่ติดอันดับโลก 300 แห่ง) โดยวิศวกรรมเครื่องกล มจธ. มีความโดดเด่นด้านจำนวนการอ้างอิง (Citation)

การจัดอันดับนี้ใช้เกณฑ์ 5 ด้าน ประกอบด้วย


  1. The number of papers authored by an institution in an Academic Subject: จำนวนบทความตีพิมพ์ 5 ปีย้อนหลัง (2011-2015) ของแต่ละสาขาที่มีค่า Impact Factor จากฐานข้อมูลของ Thomson Reuter 
  2. Category Normalized Citation Impact: จำนวนการอ้างอิงซึ่งคิดเทียบกับจำนวนการอ้างอิงเฉลี่ยของโลกในแต่ละสาขา 5 ปีย้อนหลัง 
  3. International Collaboration: ความร่วมมือระหว่างประเทศโดยนับจากชื่อนักวิจัยต่างประเทศมากกว่า 2 ประเทศขึ้นไปที่อยู่ในบทความวิจัย 
  4. The Number of Papers Published in Top Journals: วารสารที่ตีพิมพ์อยู่ใน 20 เปอร์เซ็นต์แรกของฐานข้อมูลจากวารสารที่มีค่า Impact Factor ของแต่ละสาขา 
  5. Award: รางวัลระดับนานาชาติ จำนวนนักวิจัย/อาจารย์ในสถาบันที่ได้รับรางวัล ASME Medal และ Timoshenko Medal จากสมาคมวิศวกรเครื่องกลแห่งอเมริกา (American Society of Mechanical Engineers, ASME) อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ.
ศ.ดร.สมชาย วงศ์วิเศษ

ศ.ดร.สมชาย วงศ์วิเศษ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ.กล่าวว่า ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล มจธ. เปิดสอนหลักสูตรตั้งแต่ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก เน้นภารกิจด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการสังคม การบริการอุตสาหกรรม การทำงานวิจัยที่มีคุณค่าให้กับสังคมตอบโจทย์และแก้ปัญหาที่ภาคอุตสาหกรรมต้องการจริง ซึ่งส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

มจธ. มีความโดดเด่นเรื่องงานวิจัยจะเห็นได้จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยวิจัยในหลายๆ ครั้ง การเรียนการสอนและงานวิจัยต้องมีความสอดคล้องกันต้องดำเนินการควบคู่กัน อาจารย์มหาวิทยาลัยต้องสอนหนังสือและทำวิจัยควบคู่กันไป อาจารย์ควรทำงานร่วมกับนักศึกษาเพราะช่วยทำให้ได้ฝึกฝนคนรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพ อาจารย์ที่ทำงานวิจัยจะเข้าใจศาสตร์ต่างๆ ได้ลึกซึ้งกว่าอาจารย์ที่สอนหนังสืออย่างเดียวทำให้สอนหนังสือสนุก มีความมั่นใจในตัวเอง ในขณะเดียวกันนักศึกษาก็ได้รับความรู้และประสบการณ์นอกเหนือกว่าที่ปรากฏในตำรา ถ้าทำได้อย่างนี้ท้ายที่สุดเราก็จะได้บัณฑิตและผลงานที่มีคุณภาพ


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ทั้งนี้ จากการจัดอันดับ ARWU by Academic Subjects 2017 ในครั้งนี้ วิศวกรรมเครื่องกล มจธ. มีคะแนนด้าน Category Normalized Citation Impact สูงกว่าค่าเฉลี่ย โดยมีคะแนนถึง 66.5 คะแนน จึงทำให้ มจธ. อยู่ใน 300 อันดับแรก และจะเห็นว่าแต่ละมหาวิทยาลัยมีคะแนนใกล้เคียงกันมาก ทำให้ต้องแบ่งเป็นกลุ่มๆ เช่น อันดับ151-200, อันดับ 201-300 ดังนั้นถ้าคะแนนที่นำมาจัดอันดับในปีถัดไปน้อยกว่าหรือมากขึ้นเล็กน้อยก็อาจจะส่งผลต่ออันดับได้

วิศวกรรมเครื่องกล ม.บางมดติดอันดับมหาวิทยาลัยโลกปี 2017

รายละเอียดหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

ชื่อหลักสูตร: หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
ชื่อปริญญา: วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล)
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล)

ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

ปรัชญา 
เพื่อผลิตวิศวกรและนักวิชาการในระดับปริญญาโทที่มีคุณภาพและคุณธรรม มีความสามารถในการทำงานวิจัย พัฒนาในระดับที่สูงขึ้น และประกอบอาชีพวิศวกรในสภาพแวดล้อมอุตสาหกรรมในยุคโลกาภิวัฒน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์

เพื่อผลิตวิศวกรและนักวิชาการในระดับปริญญาโทที่มีความสามารถในการทำงานวิจัยและพัฒนาในระดับที่สูงขึ้น
เพื่อให้คณาจารย์ในมหาวิทยาลัย ฯ ได้ดำเนินการวิจัยและพัฒนาในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล เป็นการเพิ่มพูนประสบการณ์ ความรู้ และขีดความสามารถทางวิชาการ
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและเพิ่มผลงานด้านวิจัยและพัฒนาสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องของมหาวิทยาลัย ฯ และของประเทศ


ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลวิศวกรรมเครื่องกล ม.บางมดติดอันดับมหาวิทยาลัยโลกปี 2017

การศึกษาในสาขาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จะใช้พื้นฐานความรู้ทางในวิชาฟิสิกส์ เคมี และคณิตศาสตร์มาประยุกต์ เพื่อแก้ปัญหาทาง กลศาสตร์วิศวกรรม กลศาสตร์ของแข็ง กลศาสตร์ของไหล อุณหพลศาสตร์ การออกแบบเครื่องจักรกล การออกแบบระบบทางความร้อน การปรับอากาศและการทำความเย็น คำนวณด้วยวิธีทางคอมพิวเตอร์ ระบบควบคุมอัตโนมัติ รากฐานหุ่นยนต์ศาสตร์ และวิศวกรรมยานยนต์และการบิน เป็นต้น ซึ่งปรัชญาการเรียนการสอนของภาควิชาจะมุ่งเน้นในการสร้างทักษะการออกแบบทางวิศวกรรม การวางแผนและควบคุมการผลิต การใช้และการบำรุงรักษาเครื่องจักร การทำงานระบบในภาคอุตสาหกรรม ตลอดจนการวางรากฐานการโดยจัดให้มีการเรียนการสอนอย่างสมดุลทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเพื่อมุ่งสร้างบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาให้มีความสามารถรอบด้าน พร้อมรับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นจริงในการประกอบวิชาชีพ และมีศักยภาพในการพัฒนาขีดความสามารถของตนเองให้สูงขึ้นในอนาคต โดยที่ห้องปฏิบัติการของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลนั้นมีอุปกรณ์และเครื่องมือที่มีความสมบูรณ์ ทันสมัย และจัดอยู่ในอันดับที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ นอกจากนี้ภาควิชายังสนุบสนุนการบูรณาการการทำงานวิจัยร่วมกันกับการเรียนการสอนจึงทำให้ในปี พ.ศ.2549 ภาควิชาได้รับการจัดอันดับให้เป็นอันดับ 1 ทางด้านการวิจัยในสาขาวิศวกรรมเครื่องกลของประเทศไทยจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และต่อมาในปี 2552 ภาควิชาได้รับการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการระดับ 5 (ดีเยี่ยม) ในสาขาวิศวกรรมเครื่องกลจากการจัดอันดับร่วมกันของหน่วยงานภาครัฐหลายหน่วยงาน เช่น สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยและสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นต้น

   ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถทำงานเป็นวิศวกรเครื่องกลทำหน้าที่ออกแบบเครื่องจักรกล ระบบความร้อน ความเย็น ระบบปรับอากาศ วิศวกรการผลิตและวิศวกรซ่อมบำรุงในภาคอุตสาหกรรม เช่น ในโรงไฟฟ้าหรือโรงกลั่นน้ำมัน วิศวกรด้านการบิน วิศวกรยานยนต์ วิศวกรด้านการควบคุมระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ หรือเป็นวิศวกรด้านบริหารจัดการพลังงาน ทั้งนี้ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถยื่นขอรับใบประกอบวิชาชีพวิศวกรสาขาวิศวกรรมเครื่องกลได้ เนื่องจากหลักสูตรได้ผ่านการรองรับจากสภาวิศวกรแห่งประเทศไทย นอกจากนี้ด้วยเหตุที่หลักสูตรเน้นการปลูกฝังด้านความคิด วิเคราะห์ และสังเคราะห์อย่างเป็นตรรกะและเป็นระบบจึงทำให้บัณฑิตสามารถประกอบอาชีพเป็นครูอาจารย์ นักวิจัย นักวิเคราะห์ระบบการเงิน หรือทำงานสายบริหารงานในองค์กรต่างๆของภาครัฐและเอกชน ได้เป็นอย่างดี ผู้สำเร็จการศึกษายังสามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและเอกทางด้านวิศวกรรมเครื่องกลและวิศวกรรมในสาขาที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งเป็นสิ่งที่แสดงถึงความเข้มแข็งทางวิชาการของภาควิชาและชื่อเสียงของภาควิชาที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและระดับนานาชาติ

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรพลังงาน เศรษฐศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม)


       สาขาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรพลังงาน เศรษฐศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นสาขาที่เน้นการใช้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ เช่น วิชาฟิสิกส์ เคมี และคณิตศาสตร์มาประยุกต์ เพื่อแก้ปัญหาด้านเทคโนโลยีพลังงาน และผลกระทบของการผลิตและการใช้พลังงานต่อภาคเศรษฐศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม โดยการเรียนการสอนจะครอบคลุมเนื้อหาวิศวกรรมเครื่องกลเบื้องต้น เช่น กลศาสตร์วิศวกรรม กลศาสตร์ของแข็ง กลศาสตร์ของไหล อุณหพลศาสตร์ การออกแบบเครื่องจักรกล การออกแบบระบบทางความร้อน การปรับอากาศและการทำความเย็น นอกจากนี้รายวิชาเรียนจะเน้นการศึกษาพลังงานยุคใหม่และพลังงานทดแทน เช่น เทคโนโลยีนิวเคลียร์ เทคโนโลยีไฮโดรเจน เทคโนโลยีสะอาด การจัดการพลังงานและของเสีย การออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจ และการตรวจวัดการใช้พลังงาน โดยในหลักสูตรนี้จะจัดให้มีการเรียนการสอนอย่างสมดุลทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเพื่อมุ่งสร้างบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาให้มีความสามารถรอบด้าน พร้อมรับกับทุกสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นจริงในการปฏิบัติงาน และมีศักยภาพในการพัฒนาขีดความสามารถของตนเองให้สูงขึ้นในอนาคต โดยที่ห้องปฏิบัติการของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลนั้นมีอุปกรณ์และเครื่องมือที่มีความสมบูรณ์ ทันสมัย และจัดอยู่ในอันดับที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ นอกจากนี้ภาควิชายังสนุบสนุนการบูรณาการการทำงานวิจัยร่วมกันกับการเรียนการสอนจึงทำให้ในปี พ.ศ.2549 ภาควิชาได้รับการจัดอันดับให้เป็นอันดับ 1 ทางด้านการวิจัยในสาขาวิศวกรรมเครื่องกลของประเทศไทยจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และต่อมาในปี 2552 ภาควิชาได้รับการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการระดับ 5 (ดีเยี่ยม) ในสาขาวิศวกรรมเครื่องกลจากการจัดอันดับร่วมกันของหน่วยงานภาครัฐหลายหน่วยงาน เช่น สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยและสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นต้น

         ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถทำงานเป็นวิศวกรเครื่องกลออกแบบระบบความร้อนความเย็น ระบบปรับอากาศ วิศวกรด้านบริหารจัดการพลังงาน และวิศวกรออกแบบ ควบคุม และศึกษาการใช้พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม หรือวางแผนนโยบายด้านพลังงานในระดับมหภาค ทั้งนี้ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถยื่นขอรับใบประกอบวิชาชีพวิศวกรสาขาวิศวกรรมเครื่องกลได้ เนื่องจากหลักสูตรได้ผ่านการรองรับจากสภาวิศวกรแห่งประเทศไทย นอกจากนี้ด้วยเหตุที่หลักสูตรเน้นการปลูกฝังด้านความคิด วิเคราะห์ และสังเคราะห์อย่างเป็นตรรกะและเป็นระบบจึงทำให้บัณฑิตสามารถประกอบอาชีพเป็นครูอาจารย์ นักวิจัย นักวิเคราะห์ระบบการเงิน หรือทำงานสายบริหารงานในองค์กรต่างๆของภาครัฐและเอกชน ได้เป็นอย่างดี ผู้สำเร็จการศึกษาที่มีผลการเรียนดีภายหลังสามปีการศึกษายังสามารถสมัครเข้าเรียนต่อในระดับปริญญาโทที่คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ซึ่งนักศึกษาจะใช้เวลาในการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโทรวมทั้งสิ้นเพียง 5 ปี (4+1 ปี)


ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.tme.kmutt.ac.th/

ติวเตอร์จาก ม.บางมด


วิศวกรรมเครื่องกล ม.บางมดติดอันดับมหาวิทยาลัยโลกปี 2017


วิศวกรรมเครื่องกล ม.บางมดติดอันดับมหาวิทยาลัยโลกปี 2017


วิศวกรรมเครื่องกล ม.บางมดติดอันดับมหาวิทยาลัยโลกปี 2017

วิศวกรรมเครื่องกล ม.บางมดติดอันดับมหาวิทยาลัยโลกปี 2017

วิศวกรรมเครื่องกล ม.บางมดติดอันดับมหาวิทยาลัยโลกปี 2017Total Rating ✔

9.2 stars – 2,789 reviews

More Reviews

แสดงความคิดเห็น

วิศวกรรมเครื่องกล ม.บางมดติดอันดับมหาวิทยาลัยโลกปี 2017

News