คำถาม - คำตอบ เรื่องคณะโบราณคดี

คณะวิชาโบราณคดี (ระดับปริญญาตรี) ประกอบด้วยสาขาอะไรบ้าง ? คุณสมบัติของผู้สมัคร โครงการรับตรงมีอะไรบ้าง ? อยากเรียนโบราณคดีต้องสอบ GAT/PAT อะไรบ้าง?

คำถาม - คำตอบ เรื่องคณะโบราณคดีอยากเรียนคณะโบราณคดีแบบเกศสุรางค์ ต้องทำอย่างไร

มาคลายข้อสงสัยกันคะ

1. คณะวิชาโบราณคดี (ระดับปริญญาตรี) ประกอบด้วยสาขาอะไรบ้าง ?

คณะโบราณคดีมีสาขาดังนี้

 • สาขาวิชาโบราณคดี
 • สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ
 • สาขาวิชามานุษยวิทยา
 • สาขาวิชาภาษาไทย
 • สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
 • สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส
 • สาขาวิชาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น

2. คุณสมบัติของผู้สมัคร โครงการรับตรงมีอะไรบ้าง ?

 1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษาจากชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
 2. กรณีที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตร ไม่ต่ำกว่า 2.00 และต้องมีคะแนนเฉลี่ยในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สังคม ภาษาต่างประเทศ แต่ละกลุ่มไม่ต่ำกว่า 2.50
 3. กรณีที่สำเร็จการศึกษา ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตร ไม่ต่ำกว่า 2.00 และต้องมีคะแนนเฉลี่ยในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สังคม ภาษาต่างประเทศ แต่ละกลุ่มไม่ต่ำกว่า 2.50
 4. มีผลการทดสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1
 5. มีผลคะแนนการทดสอบวิชาสามัญ 9 วิชา

3. คุณสมบัติเฉพาะสาขา 

สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส 

 1. ต้องศึกษา หรือสำเร็จการศึกษารายวิชาในหลักสูตรมัธยมสึกษาตอนปลาย สายศิลป์ภาษา (ภาษาฝรั่งเศส)
 2. ต้องเลือกสอบวิชา 77 PAT 7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส

4. เกณฑ์การคัดเลือกผู้สอบสัมภาษณ์

สาขาวิชาโบราณคดี
– GAT รหัสวิชา 85 ค่าน้ำหนัก 50 %
– 9 วิชาสามัญ ใช้คะแนนสอบวิชาภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ 3 วิชารวมกัน 50%

สาขาวิชาประวัติศาสตร์
– GAT รหัสวิชา 85 ค่าน้ำหนัก 50 %
– 9 วิชาสามัญ ใช้คะแนนสอบวิชาภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ 3 วิชารวมกัน 50%

สาขาวิชามานุษยวิทยา
– GAT รหัสวิชา 85 คะแนน ค่าน้ำหนัก 50 %
– 9 วิชาสามัญ ใช้คะแนนสอบวิชาภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ 3 วิชารวมกัน 50%

สาขาวิชาภาษาไทย
– GAT รหัสวิชา 85 ค่าน้ำหนัก 50 %
– 9 วิชาสามัญ ใช้คะแนนสอบวิชาภาษาไทย สังคมศึกษา 2 วิชารวมกัน 50%

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
– GAT ตอนที่ 2 รหัสวิชา 85 ไม่ต่ำกว่า 50% ค่าน้ำหนัก 100 %

สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส
– PAT 7.1 รหัสวิชา 77 ไม่ต่ำกว่า 40% ค่าน้ำหนัก 100 %

สาขาวิชาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
– GAT รหัสวิชา 85 ค่าน้ำหนัก 50 %
– 9 วิชาสามัญ ใช้คะแนนสอบวิชาภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ 3 วิชารวมกัน 50%


5. ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

136, 000 บาท
รายละเอียดค่าใช้จ่าย

17, 000 บาท/เทอม
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ข้อมูลน้องๆ ก็ต้องคอยเช็คประกาศจากทาง คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ด้วยนะคะ
คำถาม - คำตอบ เรื่องคณะโบราณคดี


6. อยากเรียนโบราณคดีต้องสอบ GAT/PAT อะไรบ้าง?

 • คณะโบราณคดี สาขาวิชาโบราณคดี แบบที่ 1   GAT 30%  PAT1 20%
 • คณะโบราณคดี สาขาวิชาโบราณคดี แบบที่ 2  GAT 50%
 • คณะโบราณคดี สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ แบบที่ 1    GAT 30%  PAT1 20%
 • คณะโบราณคดี สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ แบบที่ 2    GAT 50%
 • คณะโบราณคดี สาขาวิชามานุษยวิทยา   GAT 50%
 • คณะโบราณคดี สาขาวิชาภาษาไทย        GAT 50%
 • คณะโบราณคดี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ    GAT 50%  (O-NET ภาษาอังกฤษต้องไม่น้อยกว่า 50%)
 • คณะโบราณคดี สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส    GAT 30%  PAT 7.7 20% (ฝรั่งเศส)

**อ้างอิงจากตารางการรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง (Admissions) ปีการศึกษา 2556


7. คำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจะเข้าเรียนคณะโบราณคดี

ถาม : เอกภาษาอังกฤษ คณะโบราณคดี เรียนเกี่ยวกับอะไรบ้าง แล้วต่างจากคณะอักษรศาสตร์อย่างไร
ตอบ : คณะโบราณคดี กับ คณะอักษรศาสตร์ มีเอกภาษาอังกฤษทั้งคู่ แต่ทางด้านของคณะอักษรศาสตร์ จะมีวิชาทางด้านวรรณกรรมเยอะกว่าทางคณะโบราณคดี โดยคณะโบราณคดี จะเน้นวิชาที่เกี่ยวกับการนำภาษาไปใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจ แล้วอีกส่วนที่แตกต่างกันก็คือ จบคณะอักษรศาสตร์ได้  อักษรศาสตร์บัณฑิต แต่คณะโบราณคดี จะเป็น ศิลปศาสตร์บัณฑิต ค่ะ


ถาม : ถ้าสนใจจะเรียนพวกประวัติศาสตร์อียิปต์จะมีไหม? เลือกเรียนอย่างไรได้บ้าง
ตอบ : แนะนำ เอกโบราณคดี โทประวัติศาสตร์ศิลปะ เพราะว่าจะได้เรียนทั้งศิลปะตะวันตกแล้วตะวันออก มีเนื้อหาเกี่ยวกับลักษณะศิลปะสมัยต่าง ๆ การส่งอิทธิพลของรูปแบบศิลปะระหว่างยุคสมัยและระหว่างวัฒนธรรม คือคนที่จะเรียนด้านนี้ต้องจำเก่งมาก ๆ ค่ะ เพราะต้องจดจำเอกลักษณ์ของรูปแบบศิลปะต่าง ๆ 


ถาม : ถ้าเลือกเรียนเอกโบราณคดี จะต้องเรียนภาษาเยอะหรือเปล่า?
ตอบ : คือเอกโบราณคดีไม่ค่อยเน้นด้านภาษาค่ะ แต่มีวิชาบังคับภาษาอังกฤษ 2 ตัว และก็ภาษาไทยในตอนปี 1 ถ้าเป็นปี 2 ก็จะเรียนภาษาที่เกียวกับไปทางสายโบราณคดีเลยค่ะ เช่น โบราณคดีเบื้องต้น, โบราณคดีอินเดีย, การสำรวจและขุดค้นทางโบราณคดี, โบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์ในประเทศไทย ฯลฯ ถ้าสนใจเรียนเอกโบราณคดี ถึงจะไม่ชอบภาษาก็ไม่มีปัญหาค่ะ แต่ถ้าอยากเรียนทางภาษา แนะนำให้เลือกเอกภาษา (ไทย อังกฤษ ฝรั่งเศส) และเลือกวิชาโทภาษาตะวันออก อันนี้ภาษาเต็ม ๆ ค่าา

ถาม : คณะนี้มีโควตานักกีฬาหรือเปล่า? 
ตอบ :  ไม่มีค่า แต่มีเป็นรับตรง และ โควตารูปแบบอื่น


ถาม : มีรับตรงแบบใดบ้าง ?
ตอบ : คณะโบราณคดีมีรับตรงปกติกับตรงโควตาค่ะ โดยรอบโควตาจะประมาณเดือนพฤศจิกายน แต่ถ้าแบบรับตรงปกติจะมาประมานธันวาคมค่ะ (ถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ นะคะ)


ถาม : แล้วถ้าสอบตรงสอบแบบไหน มีข้อเขียนวิชาเฉพาะหรือเปล่า?
ตอบ :  ไม่มีค่ะ ถ้ารับตรงน้อง ๆ สามารถยื่นคะแนน GAT-PAT ได้เลยค่ะ ถ้าถึงเกณฑ์ก็มีโอกาสค่ะ
ครูเตย ปาจารีย์ ณ น่าน  ( ID 10033 )

เรียนภาษาอังกฤษ ที่รามอินทรา

สอนวิชา : ภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถม - มัธยมต้น
สถานที่ :  ดอนเมือง,งามวงศ์วาน(ไม่เกินห้างพันธุ์ทัพย์พลาซ่า),ลาดพร้าว(บริเวณเซนทรั้ลลาดพร้าว ยูเนียนมอลล์),รามอินทรา(ไม่เกินตลาดมีนบุรี)
ค่าเรียน 200 - 300 บาท / ชั่วโมง สถาบันการศึกษา คณะโบราณคดี เอกมานุษยวิทยา วิชาโทภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร
เทคนิคการสอน  สอนแบบเป็นกันเอง นิสัยใจเย็น สามารถพูดซ้ำๆไปมาได้ เรียนภาษาอังกฤษกับครูเตย...


http://www.tutorferry.com/2015/07/id-10033.html

Ferry Group

Author & Editor

รับสอนพิเศษที่บ้าน เรียนพิเศษตัวต่อตัวที่บ้านกับติวเตอร์คุณภาพ รับประกันผลและความพอใจ 100% เรียนก่อนจ่ายทีหลังสะดวกมั่นใจได้

0 ความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น