ทำความรู้จักการเรียนและอาชีพวิศวกรรมสำรวจ ความรู้ที่สามารถนำมาช่วยทีมหมูป่าได้

วิศวกรรมสำรวจเป็นหนึ่งใน 8 อาชีพที่สามารถทำงานได้อย่างเสรีใน 10 ประเทศอาเซียน ตามข้อตกลงยอมรับร่วมกันประกอบด้วยหลายสาขา มีเทคโนโลยีใหม่ๆ เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เป็นอาชีพที่ท้าทาย

สาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจประกอบด้วย


วิศวกรรมสำรวจคืออะไร ? Survey Engineering

วิศวกรรมสำรวจเป็นหนึ่งใน 8 อาชีพที่สามารถทำงานได้อย่างเสรีใน 10 ประเทศอาเซียน ตามข้อตกลงยอมรับร่วมกันประกอบด้วยหลายสาขา มีเทคโนโลยีใหม่ๆ เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เป็นอาชีพที่ท้าทาย


งานด้านวิศวกรรมสำรวจเป็นการออกแบบวิธีการรังวัดลักษณะทางกายภาพของโลกเพื่อให้ความแม่นยำสูง รวมไปถึงการจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ที่ทำการสำรวจมาเพื่อให้กลายเป็นสารสนเทศที่สามารถนำไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจได้ เนื่องจากข้อมูลเชิงพื้นที่และตำแหน่งเป็นข้อมูลที่พบได้โดยทั่วไป แต่มีความพิเศษกว่าข้อมูลชนิดอื่นๆ จึงทำให้งานทางด้านวิศวกรรมสำรวจเป็นหัวใจหลักของธุรกิจหลายๆด้าน และมีความสำคัญกับการออกแบบและวางผังโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ ครอบคลุมถึงถนน สะพาน และระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ซึ่งเป็นลักษณะงานที่มีความสำคัญต่อการวางรากฐานและการพัฒนาของประเทศเป็นอย่างยิ่ง


สาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจประกอบด้วย

 1. การรังวัดระยะใกล้ด้วยภาพถ่ายทางอากาศ(Close range photogrametry)
 2. การรังวัด
 3. ระบบภูมิสารสนเทศ (Geo-Information System, GIS)
 4. การรังวัดด้วยสัญญาณระบบดาวเทียมนำหน (Global Navigation Satellite System, GNSS)
 5. การรังวัดและทำแผนที่จากภาพถ่ายทางอากาศ (Digital Photogrammetry)
 6. การรังวัดและทำแผนที่จากภาพดาวเทียมรายละเอียดสูง (High Resolution Satellite Imagery)
 7. การสำรวจระยะไกล (Remote Sensing)
 8. การทำแผนที่ด้วยคอมพิวเตอร์ (Computer-assisted Mapping)
 9. งานรังวัดขั้นสูง (Geodetic Surveying) และงานรังวัดความละเอียดสูง (High Precision Measurement)

วิศวกรรมสำรวจคืออะไร?


สำหรับการเรียนการสอนสาขาวิศวกรรมสำรวจในประเทศไทย มีดังนี้

 • ภาควิชาวิศวกรรมสำรวจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2498 และในปัจจุบันเป็นภาควิชาเดียวในประเทศไทยที่เปิดการเรียนการสอนและวิจัยในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอกทางด้านวิศวกรรมสำรวจ
 • สาขาวิศวกรรมสำรวจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (ชื่อเดิม วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพ) เริ่มก่อตั้งตั้งขึ้นมา เมื่อพ.ศ. 2498 เปิดสอนการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีภาคปกติ และปริญญาตรีภาคสมทบ
 • สาขาวิศวกรรมสำรวจและสารสนเทศภูมิศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน) เปิดสอนการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีภาคพิเศษ
 • หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจ สาขาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เปิดสอนในระดับปริญญาตรี (รับนักศึกษาแผนการเรียนวิทย์-คณิต ปวช. และ ปวส.)

วิศวกรรมสำรวจคืออะไร?


ภาควิชาวิศวกรรมสำรวจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สาขาวิศวกรรมสำรวจและสารสนเทศภูมิศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์

วิศวกรรมสำรวจและสารสนเทศภูมิศาสตร์ คือ งานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและการควบคุมแผนที่ด้วยการประยุกต์ใช้หลักวิชาการทางคณิตศาสตร์ เรขาคณิต ตรีโกณมิติ หรือ ดาราศาสตร์ ประกอบกับการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่  เพื่อการสร้างงานแผนที่ที่มีความถูกต้องและมีความละเอียดสูง  ด้วยเป็นงานที่ส่งเสริมและสนับสนุนต่องานแขนงอื่นๆ  จึงเป็นสาขาที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ


เรียนสาขาวิศวกรรมสำรวจและสารสนเทศภูมิศาสตร์ ดีอย่างไร

มีการสอนและปฏิบัติงานภาคสนามทั้งในและนอกสถานศึกษา มีความผูกพันระหว่างอาจารย์และนิสิต

ใครที่เหมาะกับสาขาวิศวกรรมสำรวจและสารสนเทศภูมิศาสตร์
เป็นผู้ที่มีความรอบคอบ มีความคิดริเริ่ม  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี  มีความสามารถในการตัดสินใจลุยในทุกสภาพภูมิประเทศ และทนต่อทุกสภาพภูมิอากาศ


หลักสูตรที่เปิดสอน

– ภาคพิเศษ
เนื้อหาที่สำคัญในหลักสูตร
– การสำรวจภาคพื้นดิน
– การสำรวจด้วยดาวเทียม
– การสำรวจข้อมูลระยะไกล
– ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์


วิศวกรรมสำรวจและสารสนเทศภูมิศาสตร์จบแล้วทำงานอะไร

เป็นผู้นำและควบคุมในการใช้และผลิตแผนที่เพื่อการวางแผน ออกแบบ วิเคราะห์ ตลอดจนการติดตามความก้าวหน้าของโครงการต่างๆ ในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน


วิศวกรรมสำรวจและสารสนเทศภูมิศาสตร์เรียนอะไรบ้าง

การสำรวจขั้นพื้นฐานจนถึงการสำรวจขั้นสูง ตลอดจน  การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อผลิตแผนที่ที่มีความละเอียดและความถูกต้องสูง

ติดต่อสาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจและสารสนเทศภูมิศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจและสารสนเทศภูมิศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา โทรศัพท์/โทรสาร 0-2579-7565 www.ce.eng.ku.ac.th

Ferry Group

Author & Editor

รับสอนพิเศษที่บ้าน เรียนพิเศษตัวต่อตัวที่บ้านกับติวเตอร์คุณภาพ รับประกันผลและความพอใจ 100% เรียนก่อนจ่ายทีหลังสะดวกมั่นใจได้

0 ความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น