น้องๆ ป.6 มาลองทำแบบฝึกหัดวิชาภาษาอังกฤษกันครับ [รวม 50ข้อ มีเฉลยและคำอธิบายอย่างละเอียด]

50 แบบฝึกวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 [พร้อมเฉลยและคำอธิบาย]


Directions: Read each situation and dialogue carefully.Choose the correct answer to each question. 

อ่านสถานการณ์และบทสนทนา และเลือกคำตอบที่ดีที่สุดในแต่ละข้อ


1. Situation: At the restaurant. 
Waiter:  _____________?
Customer:  Yes, please.
1. May I come in
2. May I help you
3. Can you help me
4. Would  you help me

2.  Situation:  At home.
A: Let’s go to the movie.
B: ____________. I’ll go with you
1. It’s boring for me.
2. It’s a good idea
3. I’m busy now.
4. I’m ill today.

3.  Situation: You’re on the bus, looking for a seat.
A: ______________?
B: Yes, you may.
1. Could you help me
2. Can I smoke here
3. Could you move
4. May I sit here

4. A: How many people are there in your family?
B: _____________.
1. There are two boys.
2. There are two girls.
3. There are three people.
4. There are two younger sisters.

5.
A: ____________________?
B: I was born on 25th December 1969.
1. When is your birthday
2. Where is your birthday
3. Whose birthday is it 
4. What day is your birthday

6.  
John: Excuse me, __________________?
Mary: Sure. No problem.
1.  could you help me move this table
2.  do you mind moving this table
3.  did you move this table 
4.  do you move this table

7. Situation:  On Christmas day.  
 A: What do you have for your parents?
B: ____________.
1.  I made a card
2.  I bought a pumpkin
3.  I got a red rose
4.  I went to the temple

8.   
Nick:  Thank you for your help.
Mary:  ______________.
1.  With pleasure.                             
2.  Of course.                     
3.  Good job!  
4.  Well done!
     
 9.  Tom:  I’m sorry. I must go now.   ____________.
     Tum:  Bye.
1.  Okay                             
2.  See you  
3.  Good night                     
4.  It’s all right
    
10. 
A: What do people do on Christmas day?
B: ____________________.
1. They play trick or treat at night.
2. They hang socks on the wall.
3. They give roses to the others.
4. They write sweet poems.

11.  Situation: At the hospital.
 A: _________________?
B:  I have a cold.
1. Who’s with you
2. What do you do
3. What’s the matter
4. How did you get here

12.     A:  How old are you ?
         B:  ________________.
1. I am twenty – first
2. I am fourteen
3. I am fifteenth
4. I am eleventh

13.    Situation: In a park
         Som:  Do you mind if I have a picnic here?
        Num:  __________________.
         Som:  Thank you.       
1. Certainly not
2. Of course.
3. Yes, I do.
4. No, you don’t.   
                   
14.  Situation: At the party
        Tim:  Hello. Would you like some coke?
        Nan:  _________. Water, please.     
1. Yes, please.
2. No, I’m not.
3. No, thanks.
4. Yes, thank you.


15.  Situation:  In the kitchen.
        Mother:  ____________?
           Suda:  Here you are.       
1. Could you pass me a knife
2. Are you holding a knife
3. Would you like a knife
4. Will you use a knife


Situation: A secretary is talking to a caller. (16-17)

Caller: This is Jim Smith. Can I talk to Mr. Johnson, please?
Secretary: _____16_____
Caller: Can I leave a message, please?
Secretary: _____17_____.

16.     1. He wants to see you.
         2. Sorry, I don’t know him.
         3. I’m afraid he’s just gone out.
         4. Sorry. He doesn’t want to speak to you.

 17.    1. Yes, I am. 
         2. Yes, I can. 
         3. Yes, you are
         4. Yes, of course.

Situation: On the sidewalk.
Sunisa: Excuse me, __18__ the hotel?
A man: __19__
Sunisa: Thank you very much.

18.     1. did this bus stop at 
         2. would you kindly take me to
         3. could you tell me how to get to
         4. do you know when this bus stops at

19.     1. I don’t know where it is. 
         2. Go straight, and turn left
         3. It doesn’t stop at the hotel.
         4. You can buy a ticket on the bus.

Situation: Nisa is offering Betty some cake.
       Nisa: My mother made a cake for me. __20__?
      Betty:  __21__. It looks very good.

20.     1. Do you eat cake
         2. Can you eat cake 
         3. Would you like some 
         4. Have you ever tried this

21.     1. I don’t like that
         2. Certainly I will
         3. Yes, please 
         4. Sure, it is

22.    Jane: Peter, this is Kate.
        Kate: Nice to meet you.
       Peter: ______________.
1. You look nice
2. Fine, thank you
3. I’m happy with you
4. Nice to meet you, too

23.   Bob: It’s time to go now. See you later.
       Billy: ______________.
1. Goodbye
2. Thank you
3. Not at all
4. You’re welcome

24.     Lilly:  Would you pass me the pepper, please?
       Marry: ____________________
1. I like it.
2. Put it there.
3. Here you are.
4. Bring me some.

25.   Situation:  Marry and her sister are playing with a doll.
     Marry: This is my doll. It’s very beautiful and lovely.
Her sister: I want it! I want it! 
  Mommy: Give it to her. Don’t worry.____________________.
1. It belongs to her.
2. I won’t tell your father.
3. She is your lovely sister.
4. I will buy a new one for you.

26. Situation:  Talking on the phone 
The girl:  Hello, Bella’s speaking.
     Ben:  Errr, may I talk to Peter, please?
The girl:  Peter? I don’t know him.
     Ben:  __________________.
1. Don’t worry, I do
2. Ok, I will talk to him
3. Thank you very much
4. I’m sorry, I have a wrong number

27. Situation: At a tennis court.
  Wilai:  Hey Wichai, let’s have a break for a moment. I can’t hit the ball anymore!
Wichai:  Well, why?
  Wilai:  _____________________.
1. I’m busy.
2. I’m angry.
3. I’m so tired.
4. I’m worried.

28. Situation: Yajai and Ampan are surfing the internet
    Yajai: What websites are you visiting?
Ampan: Google
    Yajai: ______________________?
Ampan: I’m looking for dogs training.
1. When are you looking for it
2. What are you looking for
3. How are you looking for it
4. Who are you looking for


29. Situation: In a classroom

Pranee:   Aree, may I borrow your colored pencils, please?
Aree:      I have only water colors. Do you want them?
Pranee:   Ok, today we will have fun with art. 

What are they going to do?
1. Reading
2. Writing
3. Painting
4. Drawing

30. Situation: In a library
Dom:  Hey Linda! This way, our friends are here.
Librarian:   Dom, look at the sign please. 
======
Be quiet
======
What does the sign mean?
1. Don’t litter
2. Keep off the books.
3. Keep the room clean
4. Don’t make a loud noise

31. Situation: The man and Kim are standing on the bus.
The man: This seat is free. You can sit down.
 Kim: That’s fine. I’m getting off at the next stop.
The man: Me, too. 
 Who will finally sit down?
1. The man
2. Kim
3. None
4. Both of them

32. Situation: At the cinema
Kate: I’d like to watch Harry Potter.
Mike: Umm, I think Transformer is better.
Kate: But I’m afraid we can’t. It starts at 11 p.m. It’s a very late at night.
Mike: If you say Harry Potter, I won’t agree.
Kate: Well, better look at other movie programs then.
Mike: Good idea. 
What movie will they probably watch?
1. Harry potter 
2. Transformer
3. Both of them
4. Another movie

33. Situation: At a restaurant
Nit: Can we have a table for 2, please?
Waiter: Yes, of course. This way, please. Here is the menu.
Nit: We only need some drinks. We want__________________.
Waiter: Well, I will be right back.
What do they probably order?
1. fruit salad
2. fried rice
3. lemonade
4. steak 

34. Situation:  Mark is introducing Ben to Justin
 Mark:  Justin, this is my friend, Mr. Ben. 
Ben, this is my boss, Justin.
Ben:  How do you do?
Justin:_____________
1. Oh, really!
2. Never mind.
3. How do you do?
4. I am fine, thank you.

35. Situation:  At a food shop.
Sarawut: My pizza is too thick. I don’t like it.
 Amarin: Neither do I.______________ to another shop.
Sarawut: Ok.
1. Let’s move
2. Let’s eat now
3. Let’s drink some tea
4. Let’s order some more

36. Situation: At a bus stop.
The woman: Excuse me. When does the next bus arrive?
Nittaya: In about 20 minutes.
The woman: Well, what time is it now?
Nitaya: It is 11.30 a.m.
The woman:  ______________________, right?
 1. The bus will come before noon
 2. The bus won’t stop here
 3. You arrive at 11.50 a.m.
 4. I will wait for the bus 

37. Situation: On “A Big Cleaning Day” at school after the flood.
Ladda:  ____________________________?
Her friend: Well, we should clean our classroom.
      Ladda: Ok, Let’s do it now.
 1.  Who will clean first 
 2.  What should we do first 
 3.  Where should we go first
 4.  Where are our class members

38. Situation: Prakit and Wirat are singing karaoke.
Prakit: I don’t like this song, please skip it.
Wirat: Ok, what about this song?
Prakit: , I like it. 
 Wirat: Let’s sing together.
 1. It’s too fast.
 2. That’s great.
 3. That’s boring.
 4.  It’s hard to sing.

39. Situation: Tin is buying a dictionary.
Tin:  Excuse me, I’m looking for a dictionary.
Storekeeper:  We have two kinds of dictionaries here. One is 580 baht and the other is 300.
Tin:  I want the cheaper one. Here is 1000 baht.
Storekeeper:  Thank you. ________________.
1. Here you are 
2. Anything else?
3. Here is your change.
4. What about this new one?

40. Situation: A tourist is asking Paul to take photos
 A tourist:  Excuse me, could you take a photo for us please?
Paul:  Sure. Ready? Say cheese. Is it ok?
A Tourist:  Errrr, not quite clear.____________________
Paul:  Sure.
 1.  I don’t like it.
 2.  You are not smart.
 3.  Would you like to take it again?
 4.  Could you please take it once again?

41. You are late for the English class. What should you say to your teacher?
 1. Am I so late?
 2. See you soon.
 3. Sorry, I’m late.
 4. May I come in, please?     
            
42. What are you going to do on Visakha Bucha Day? 
 1. I’m going to give some money to the monks. 
 2. I’m going to give big candles to the monks. 
 3. I’m going to go to the Wien Tien ceremony at the temple. 
 4. 1 and 3 are correct.

43.     
A : What would you like to eat for breakfast?
B : I would like to have some bread and butter, please.

From the dialogue, they are talking to each other ___________.
1. in the morning
2. in the afternoon
3. in the evening
4. at night

44.   
A:  What’s your telephone number? 
B:  It is___________________ .
1.  06: 30
2.  Room 211               
3.  26/18 Soi 13
4.  0-2487-19063   
      
45.  
 A : Excuse me, are  you  ready  to  order?
B : Yes,  I  would  like  to  have  some  soup,  please
From the dialogue, where are they?   
1. At home
2. At school
3. In a restaurant    
4. In a hospital

46.
A: Peter, I heard that Johnny is in the hospital. 
B: Yes, he broke his leg.
A: __________________.
B: Let’s go to see him now.
A: That’s a good idea.

1. I can’t believe it.
2. Ah! I don’t think so
3. I’m sorry to hear that
4. I think it's better to know

47.
A:  Jim, You look pale.________?
B: I feel like throwing up, Jill.

1. Are you all right
2. How is your life 
3. How are you
4. What’s up

48.
The telephone is ringing. Linda is sitting in the backyard. Linda’s mother is answering the phone.
Frank: Hello. May I speak to Linda, please?
Linda’s mother: __________________.

1. You can call later. 
2. Just a moment
3. She’s busy.           
4. She’s out.

49. 
Lek: I’ve left my dictionary at home._______________________
Bill: Yes. Here you are.

1  Can I borrow yours?
2.  I’ll go to buy one.
3.  Could you read for me?  
4.  Please spell the words.

50. 
In the hospital
Doctor: ____________________?
    Ben: I have a fever.

1. What’s today
2. What are you
3. What do you do
4. What’s wrong with you


========================================================

เฉลยแบบฝึกหัดและคำอธิบาย 

1. ตอบข้อ 2 เพราะเป็นวัฒนธรรมทางภาษาเพื่อเสนอการให้บริการแก่ลูกค้าที่ถูกต้อง
ข้อ 1 เป็นการขออนุญาตเข้าห้อง
ข้อ 3 เป็นการขอความช่วยเหลือของลูกค้าเอง
ข้อ 4 เป็นการขอความช่วยเหลือจากลูกค้าเอง

2. ตอบข้อ 2 เพราะเป็นการตอบรับคำชักชวน เป็นการสนับสนุนความคิดที่เห็นด้วย 
ข้อ 1 เป็นการตอบปฏิเสธว่าภาพยนต์นั้นน่าเบื่อ
ข้อ 3 เป็นการตอบปฏิเสธว่าตนเองกำลังมีธุระ
ข้อ 4 เป็นการตอบปฏิเสธว่าตนเองไม่สบาย

3. ตอบข้อ 4 เพราะว่าเป็นการถามขออนุญาตนั่งบนรถโดยสาร และคำตอบตรงโครงสร้างประโยคของคำถาม
ข้อ 1 เป็นการถามขอความช่วยเหลือทั่วไป
ข้อ 2 เป็นการขอนุญาตสูบบุหรี่
ข้อ 3 เป็นการขอให้ผู้สนทนาด้วยขยับที่ไป โดยไม่ได้ถามขออนุญาต

4. ตอบข้อ 3 เพราะเป็นคำตอบที่บอกจำนวนสมาชิกในครอบครัวที่ถูกต้องเหมาะสม 
ข้อ 1 เป็นประโยคบอกจำนวนเพียงเด็กผู้ชายภายในบ้าน
ข้อ 2 เป็นประโยคบอกจำนวนเพียงเด็กผู้หญิงภายในบ้าน
ข้อ 4  เป็นประโยคบอกจำนวนเพียงน้องสาวภายในบ้าน

5. ตอบข้อ 1 เพราะคำตอบ ตอบเกี่ยวกับเวลา คำถามจึงต้องขึ้นต้นด้วย when ซึ่งเป็นการถามเวลา
ข้อ 2 เป็นคำถามที่ไม่สมเหตุสมผล (ถามถึงสถานที่ของวันเกิด)
ข้อ 3 เป็นคำถามว่าวันเกิดของใคร (แสดงความเป็นเจ้าของ)
ข้อ 4 เป็นคำถามที่ต้องการระบุวันที่เกิด เช่น วันจันทร์ หรือ วันพุธ

6. ตอบข้อ 1 เพราะเป็นการขอความช่วยเหลืออย่างสุภาพ
ข้อ 2 เป็นการขอร้องอย่างสุภาพเช่นกันแต่ไม่ตรงกันสถานการณ์เพราะคำตอบรับเป็น sure 
        (คำถามคือ “คุณรังเกียจไหมที่จะย้ายโต๊ะให้หน่อย” คำตอบคือ “รังเกียจ” จึงไม่เหมาะสม)
ข้อ 3 เป็นการถามถึงเหตุการณ์ในอดีต (“คุณย้ายโต๊ะตัวนี้ใช่หรือไม่” แต่คำตอบรับคือ  “ไม่มีปัญหา” จึงไม่สัมพันธ์กัน)
ข้อ 4 เป็นการถามว่า “คุณย้ายโต๊ะตัวนี้ทุกวันใช่หรือไม่” จึงไม่ได้เป็นการขอความช่วยเหลือ

7. ตอบข้อ 1 เพราะเป็นไปตามวัฒนธรรมทางภาษาที่ทำกิจกรรมเหมาะสมกับเทศกาล 
ข้อ 2 “ฉันซื้อฟักทอง” ไม่ตรงกับเทศการที่กำหนดให้
ข้อ 3 “ฉันมอบดอกกุหลาบแดง” ไม่ตรงกับเทศการที่กำหนดให้
ข้อ 4 “ฉันไปวัด” ไม่ตรงกับเทศการที่กำหนดให้

8. ตอบข้อ 1 เพราะตามวัฒนธรรมทางภาษาที่ตอบรับคำกล่าวขอบคุณจากผู้อื่น
ข้อ 2 เป็นการตอบรับเมื่อยินดีให้ความช่วยเหลือ
ข้อ 3 เป็นการกล่าวชมเชย
ข้อ 4 เป็นการกล่าวชมเชย

9. ตอบข้อ 2 เพราะเป็นการกล่าวลาตามบทสนทนาที่ถูกต้องตามเวลาในบทสนทนา
ข้อ 1 เป็นการตอบตกลงหรือเห็นด้วย
ข้อ 3 เป็นการบอกลาในช่วงเวลาที่ไม่ถูกต้อง (เวลากลางคืน)
ข้อ 4 เป็นการตอบรับคำขอโทษ 

10. ตอบข้อ 2 เพราะเป็นวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา ในวัน Christmas
ข้อ 1 เป็นวัฒนธรรมในเทศกาลวัน Halloween
ข้อ 3 เป็นวัฒนธรรมในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่
ข้อ 4 เป็นวัฒนธรรมในวัน Valentine’s Day (การเขียนกลอนรัก)

11. ตอบข้อ 3 เพราะเป็นคำถามที่ถูกต้องเหมาะสมเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพ
ข้อ 1 เป็นการถามถึงบุคคลที่เดินทางมาด้วย จึงไม่มีความสัมพันธ์ที่กับบทสนทนา
ข้อ 2 เป็นการถามถึงอาชีพ
ข้อ 4 เป็นการถามถึงการเดินทางมาที่โรงพยาบาล

12. ตอบข้อ 2 เพราะเป็นการถามถึงอายุ คำตอบจึงต้องตอบเป็นอายุ
ข้อ 1 เป็นการตอบที่เป็นลำดับที่ไม่ใช่จำนวนเลขอายุ
ข้อ 3 เป็นการตอบที่เป็นลำดับที่ไม่ใช่จำนวนเลขอายุ
ข้อ 4 เป็นการตอบที่เป็นลำดับที่ไม่ใช่จำนวนเลขอายุ

13. ตอบข้อ 1 เพราะคำว่า Do you mind ….ต้องตอบเชิงปฏิเสธ ซึ่งแปลว่า “ไม่รังเกียจ” จึงจะเป็นการ
ตอบรับที่แสดงออกถึงการยินดีทำให้
ข้อ 2 เป็นการตอบว่า รังเกียจ จึงไม่สัมพันธ์กับคำขอบคุณในประโยคถัดไป
ข้อ 3 เป็นการตอบว่า รังเกียจเช่นกัน จึงไม่สัมพันธ์กับคำขอบคุณในประโยคถัดไป
ข้อ 4 เป็นการตอบที่ไม่ถูกต้องในการสื่อสาร คือผู้ถามไม่เกิดความรังเกียจ

14. ตอบข้อ 3 เพราะเป็นคำตอบที่ปฏิเสธข้อเสนอ และบอกสิ่งที่ตนเองต้องการ
ข้อ 1 เป็นการตอบรับสิ่งที่ได้รับเสนอ จึงไม่สัมพันธ์กับทสนทนา
ข้อ 2 เป็นการตอบที่ไม่ถูกต้องตามหลักไวยกรณ์ คำตอบจะเป็น No, I wouldn’t
ข้อ 4 เป็นการตอบรับสิ่งที่ได้รับเสนอ จึงไม่สัมพันธ์กับทสนทนา

15. ตอบข้อ 1 เพราะคำถามเป็นการร้องขอสิ่งของ หรือขอความช่วยเหลือ
ข้อ 2 “คุณถือมีดอยู่ใช่ไหม” ไม่ใช่คำถามในการขอความช่วยเหลือ 
ข้อ 3 “คุณต้องการมีดไหม” เป็นการถามความต้องการจึงไม่สัมพันธ์กับบทสนทนา
ข้อ 4 “คุณจะใช้มีดไหม” เป็นการถามความต้องการจึงไม่สัมพันธ์กับบทสนทนา

16. ตอบข้อ 3 เพราะเมื่อมีการฝากข้อความ นั่นหมายถึง บุคคลที่ต้องการคุยด้วย ไม่อยู่
ข้อ 1 “เขาต้องการพบคุณ” จึงไม่สัมพันธ์กับบทสนทนา
ข้อ 2 “เสียใจด้วย ฉันไม่รู้จักเขา” จึงไม่สัมพันธ์กับบทสนทนา
ข้อ 4 “เสียใจด้วย เขาไม่อยากคุยกับคุณ” จึงไม่สัมพันธ์กับสนทนา

17. ตอบข้อ 4 เพราะเป็นการตอบรับที่ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์คือ เมื่อคำถามมีลักษณะของการขออนุญาต 
                   คำตอบจึงควรเป็นการตอบรับที่ถูกต้องเช่น yes /no หรือ of course / of course not
ข้อ 1 เป็นการตอบรับที่ผิดไวยกรณ์ในการสนทนาคือ yes, I am ควรเป็น yes, you can
ข้อ 2 เป็นการตอบรับที่ผิดไวยกรณ์ในการสนทนาคือ yes, I can ควรเป็น yes, you can
ข้อ 3 เป็นการตอบรับที่ผิดไวยกรณ์ในการสนทนาคือ yes, you are ควรเป็น yes, you can

18. ตอบข้อ 3 เพราะเป็นการขอข้อมูลที่สุภาพ
ข้อ 1 เป็นการถามข้อมูลที่เกิดขึ้นในอดีตจึงไม่สัมพันธ์กับบทสนทนา
ข้อ 2 เป็นการขอความช่วยเหลือให้พายังสถานที่ใดที่หนึ่งจึงไม่สัมพันธ์กับบทสนทนา
ข้อ 4 เป็นการถามถึงเวลาที่รถประจำทางจะมาจึงไม่สัมพันธ์กับบทสนทนา

19. ตอบข้อ 2 เพราะเป็นการบอกเส้นทางตามที่ผู้ถามขอความช่วยเหลือ
ข้อ 1 เป็นการตอบปฏิเสธที่ไม่สัมพันธ์กับบทสนทนาที่มีการตอบรับไม่ใช่การปฏิเสธ
ข้อ 3 เป็นการบอกถึงการเดินรถประจำทางจึงไม่สัมพันธ์กับบทสนทนา
ข้อ 4 เป็นการบอกถึงการเดินทางโดยรถประจำทางจึงไม่สัมพันธ์กับบทสนทนา

20. ตอบข้อ 3 เพราะเป็นการใช้ประโยคเสนอแนะนำที่สุภาพ
ข้อ 1 เป็นการถามถึงเรื่องราวที่เป็นกิจวัตรประจำวันจึงไม่สัมพันธ์กับบทสนทนา
ข้อ 2 เป็นการถามถึงความสามารถในการรับประทานเค๊กจึงไม่สัมพันธ์กับบทสนทนา
ข้อ 4 เป็นการถามประสบการณ์เกี่ยวกับการรับประทานเค๊กจึงไม่สัมพันธ์กับบทสนทนา

21. ตอบข้อ 3 เพราะเป็นการตอบรับข้อเสนอ
ข้อ 1 เพราะเป็นการตอบปฏิเสธซึ่งไม่สัมพันธ์กับประโยคที่ตามมา
ข้อ 2 เป็นการตอบรับตกลงแต่ไม่สัมพันธ์กับประโยคสนทนาก่อนหน้า คือ การถามความ
       ต้องการด้วยประโยคที่ขึ้นต้นด้วย Would you…? ดังนั้นคำตอบควรเป็น Yes, I would.
ข้อ 4 เป็นการตอบรับ แต่ประโยค Sure it is.  ไม่สอดคล้องกับคำถามที่ขึ้นต้นด้วย  Would ซึ่งควรจะเป็น Yes, I would.

22. ตอบข้อ 4 เพราะเป็นวัฒนธรรมในการตอบรับในการแนะนำให้รู้จักกัน
ข้อ 1 เพราะเป็นการแสดงความรู้สึกเกียวกับลักษณะของบุคคลจึงไม่สัมพันธ์กับบทสนทนา
ข้อ 2 เป็นการใช้ประโยคในการขอบคุณจึงไม่สัมพันธ์กับบทสนทนา
ข้อ 3 เพราะเป็นการแสดงความรู้สึกถึงเรื่องที่ได้รับรู้จึงไม่สัมพันธ์กับบทสนทนา

23. ตอบข้อ 1 เพราะเป็นการกล่าวลาที่สอดคล้องกับสถานการณ์
ข้อ 2 เพราะเป็นการกล่าวขอบคุณ
ข้อ 3 เพราะเป็นกล่าวตอบรับคำขอบคุณ
ข้อ 4 เพราะเป็นกล่าวตอบรับคำขอบคุณ

24. ตอบข้อ 3 เพราะเป็นการตอบรับเมื่อมีคนร้องขอสิ่งของ
ข้อ 1 เพราะเป็นการบอกถึงความชอบของตน
ข้อ 2 เพราะป็นการสั่งให้ผู้อื่นปฏิบัติตามคำสั่ง
ข้อ 4 เพราะเป็นการสั่งให้ผู้อื่นปฏิบัติตามคำสั่ง

25. ตอบข้อ 4 เพราะเป็นคำตอบที่คล้อยตามกับคำว่า Don’t worry
ข้อ 1 เพราะเป็นการบอกถึงผู้เป็นเจ้าของจึงไม่สัมพันธ์กับประโยคก่อนหน้านี้
ข้อ 2 “ฉันจะไม่บอกพ่อของเธอ” จึงไม่สัมพันธ์กับบทสนทนา
ข้อ 3  “เขาเป็นพี่สาวของเธอน่ะ” จึงไม่สัมพันธ์กับประโยคก่อนหน้านี้

26. ตอบข้อ 4 เพราะเป็นคำตอบที่ขอโทษที่โทรมาผิดหมายเลข
ข้อ 1 “ไม่ต้องกังวล” เป็นประโยคที่ไม่สัมพันธ์กับบทสนทนา
ข้อ 2 “ตกลงครับ เดี๋ยวผมจะคุยกับเขาเอง”เป็นประโยคที่ไม่สัมพันธ์กับบทสนทนา
ข้อ 3 “ขอบคุณมากครับ” เป็นการพูดขอบคุณหลังจากได้รับความช่วยเหลือ แต่ยังไม่ได้รับ การช่วยเหลือจึงยังไม่ควรพูด

27. ตอบข้อ 3 เพราะเป็นคำตอบที่คล้อยตามกับสถานการณ์ขณะนั้น
ข้อ 1 “ฉันยุ่งมาก” เป็นประโยคที่ไม่สัมพันธ์กับบทสนทนา
ข้อ 2 “ฉันโมโหมาก” เป็นประโยคที่ไม่สัมพันธ์กับบทสนทนา
ข้อ 4 “ฉันกังวลจัง” เป็นประโยคที่ไม่สัมพันธ์กับบทสนท

28. ตอบข้อ 2 เป็นประโยคที่สอดคล้องกับสถานการณ์ที่กำหนดให้
ข้อ 1 เป็นการถามถึงเวลา จึงเป็นประโยคที่ไม่สัมพันธ์กับบทสนทนา
ข้อ 3 เป็นการถามถึงวิธีการจึงเป็นประโยคที่ไม่สัมพันธ์กับบทสนทนา
ข้อ 4 เป็นการถามถึงบุคคลจึงเป็นประโยคที่ไม่สัมพันธ์กับบทสนทนา

29. ตอบข้อ 3 เพราะเป็นคำตอบที่เหมาะสมกับอุปกรณ์ในสถานการณ์ที่กำหนดให้คือ ดินสอสี 
ข้อ 1 เป็นการอ่าน
ข้อ 2 เป็นการเขียน
ข้อ 4 เป็นการวาดภาพแรเงาทั่วไป

30. ตอบข้อ 4 เพราะ แปลว่า “อย่างส่งเสียงดัง” มีความหมายเช่นเดียวกับคำว่าเงียบ
ข้อ 1 “อย่าทำสกปรก”
ข้อ 2 “อยู่ห่างจากหนังสือ
ข้อ 3 “ช่วยรักษาความสะอาด”

31. ตอบข้อ 3 เพราะว่าจากสถานการณ์ที่กำหนดให้ ผู้พูดลงจากรถทั้งสองคน

32. ตอบข้อ 4 เพราะในบทสนทนาไม่สามารถตกลงกันได้ว่าจะดูหนังเรื่องใด จึงชักชวนกันดูเรื่องอื่น another movie หนังเรื่องอื่น ข้อ 3 both of them  หนังทั้ง 2 เรื่อง

33. ตอบข้อ 3 เพราะเป็นคำตอบที่ตอบเป็นเครื่องดื่ม คล้อยตามกับบทสนทนาก่อนหน้าที่กล่าวว่าต้องการเพียงแค่เครื่องดื่มเท่านั้น

34. ตอบข้อ 3 เป็นการกล่าวทักทายที่เหมาะสมในวัฒนธรรมทางภาษา
ข้อ 1 “จริงเหรอ”
ข้อ 2 “ไม่เป็นไร”
ข้อ 4 “ผมสบายดี ขอบคุณมาก”

35. ตอบข้อ 1 เพราะเป็นการชักชวนในการเปลี่ยนร้านอาหารตามสถานการณ์ที่กำหนดให้
ข้อ 2 “เรากินที่นี้กันเถอะ”
ข้อ 3 “เราสั่งชาดื่มกันดีกว่า”
ข้อ 4 “เราสั่งอาหารเพิ่มกันเถอะ”

36. ตอบข้อ 1 เพราะเวลาของคำตอบสัมพันธ์กับเหตุการณ์ที่กำหนดให้
ข้อ 2 “รถประจำทางไม่จอดที่นี่ใช่ไหม”
ข้อ 3  “คุณมาถึงที่นี่ตอน 11.50 ใช่ไหม”
ข้อ 4  “ฉันจะรอรถประจำทาง”

37. ตอบข้อ 2 เพราะเพื่อนตอบลัดดาว่า “เราควรทำความสะอาดที่ห้องเรียนก่อน” แสดงว่าลัดดาต้องถามว่า ควรเริ่มทำอะไรก่อน “What should we do first?”
ข้อ 1 แปลว่า “ใครจะเป็นคนทำความสะอาดก่อน” ไม่สัมพันธ์กับคำตอบ
ข้อ 3 แปลว่า “เราควรไปที่ไหนก่อน” ไม่สัมพันธ์กับคำตอบ
ข้อ 4 แปลว่า “เพื่อนๆ ในห้องเราอยู่ที่ไหนกัน” ไม่สัมพันธ์กับคำตอบ

38. ตอบข้อ 2 เพราะเป็นคำตอบที่แสดงความคิดเห็นว่า เห็นด้วย
ข้อ 1 แปลว่า “เร็วเกินไป” ไม่สัมพันธ์กับบทสนทนา
ข้อ 3 แปลว่า “มันน่าเบื่อ” ไม่สัมพันธ์กับบทสนทนา
ข้อ 4 แปลว่า “มันร้องยาก” ไม่สัมพันธ์กับบทสนทนา

39. ตอบข้อ 3 เพราะเป็นคำตอบของการคืนเงินทอนที่ถูกต้องตามบทสนทนา
ข้อ 1 แปลว่า “นี่ไงล่ะ” มักใช้กรณียื่นสิ่งของให้
ข้อ 2 แปลว่า “ต้องการอะไรเพิ่มอีกหรือไม่” ก็สามารถใช้ได้แต่ยังไม่สัมพันธ์กับบทสนทนา
ข้อ 4 แปลว่า “สนใจอันใหม่หรือไม่” ไม่สัมพันธ์กับบทสนทนา

40. ตอบข้อ 4 เพราะจากบทสนทนา นักท่องเที่ยว บอกว่า ภาพที่ถ่ายไม่ชัด แล้วจึงขอร้องให้พอลถ่ายให้อีกครั้ง
ข้อ 1 แปลว่า “ฉันไม่ชอบมัน” ตอบคำถาม “Is it ok?” ได้ แต่ไม่สุภาพในการสนทนา
ข้อ 2 แปลว่า “คุณไม่เก่งเลย” ไม่สุภาพในการสนทนา
ข้อ 3 แปลว่า “คุณอยากจะถ่ายอีกครั้งไหม” ควรเป็นคำพูดของพอล คล้ายที่พอลถามว่า  “Is it ok?”

41. ตอบข้อ 3 เพราะเป็นการขอโทษในการมาสายที่สุภาพ
ข้อ 1 แปลว่า “ฉันมาสายหรือ” ไม่สุภาพในการสนทนา
ข้อ 2 แปลว่า “แล้วเจอกัน” ไม่เข้ากับบทสนทนา
ข้อ 4 แปลว่า “ขออนุญาตเข้าห้องได้ไหม” สามารถใช้ได้เมื่อกล่าวขอโทษที่มาสายเสียก่อน

42. ตอบข้อ 4  เพราะเป็นกิจกรรมที่ทำในวันวิสาขบูชาของศาสนาพุทธ ต้องทำบุญและเวียนเทียน

43. ตอบข้อ 1 เพราะ breakfast หมายถึง อาหารมื้อเช้า จึงควรเป็นเวลาเช้า หากเป็น lunch – อาหารกลางวัน – at noon , dinner – อาหารค่ำ – in the evening หรือ  at night

44. ตอบข้อ 4  เพราะเป็นตัวเลขของเบอร์โทรศัพท์และการอ่านหมายเลขโทรศัพท์ อ่านตามเลขที่เห็น ไม่ใส่ค่าประจำหลัก 

45. ตอบข้อ 3 เพราะเป็นบทสนทนาเกี่ยวกับการสั่งอาหาร จึงสรุปได้ว่าต้องอยู่ในร้านอาหาร

46. ตอบข้อ 3 เพราะเป็นคำตอบที่แสดงการเป็นห่วงในการเจ็บป่วยตามมารยาททางวัฒนธรรม
ข้อ 1 แปลว่า “ฉันไม่เชื่อหรอก” ใช้ไม่ได้เพราะ A ทราบแล้วว่า Johnny อยู่โรงพยาบาลแล้ว 
ข้อ 2 แปลว่า “อา...ฉันไม่คิดอย่างนั้น”  มักใช้ในกรณีแสดงความคิดเห็นเชิงขัดแย้ง ไม่เห็น ด้วยกับสิ่งที่คู่สนทนาพูดถึง
ข้อ 4 แปลว่า “คงจะดีกว่าถ้าได้รู้ ” จะพูดเมื่อต้องการทราบความจริง หรือรายละเอียด

47. ตอบข้อ 1 เพราะเป็นสำนวนที่ใช้ถามแสดงความเป็นห่วงในเรื่องสุขภาพ 
ข้อ 2,3,4 เป็นการถามไถ่ทุกข์สุขทั่วไป

48. ตอบข้อ 2 เพราะ ลินดาอยู่แค่ในสวนหลังบ้าน สามารถมารับโทรศัพท์ได้ คุณแม่จึงบอก แฟรงคค์ให้รอซักครู่ 
ข้อ 1 แปลว่า “แล้วค่อยโทรมาใหม่” หมายถึง คนที่ต้องการพูดสายด้วยไม่อยู่ คนรับโทรศัพท์ที่อาวุโสมากกว่า จึงพูดเช่นนี้
ข้อ 3 แปลว่า “เธอยุ่งอยู่” ก็หมายถึง คนที่ต้องการพูดสายด้วยไม่ว่างมารับโทรศัพท์
ข้อ 4 แปลว่า “เธอออกไปข้างนอก” สรุปต่อได้ว่า ให้โทรมาหาใหม่ (You can call later)  หรือฝากข้อความไว้ (Could you leave a message?)

49. ตอบข้อ 1 เพราะเป็นประโยคที่เกี่ยวกับการขอยืมสิ่งของจากผู้อื่น
ข้อ 2 แปลว่า “ฉันจะออกไปซื้อเล่มใหม่” สามารถใช้แสดงความต้องการขงตนเองได้ แต่ตามวัฒนธรรมของคำถาม นิยมให้ขอยืมเพื่อน
ข้อ 3 แปลว่า “อ่านให้ฟังหน่อย” รบกวนเพื่อน ไม่เหมาะสม ตามมารยามสังคม
ข้อ 4 แปลว่า “สะกดให้ฟังหน่อย” รบกวนเพื่อน ไม่เหมาะสม ตามมารยามสังคม

50. ตอบข้อ 4 เพราะเป็นการถามเกี่ยวกับสุขภาพ หรืออาการของผู้ป่วยตามสถานการณ์ 
ข้อ 1 ถามวัน ว่าเป็นวันใดในสัปดาห์ เช่น วันจันทร์ อังคาร ฯลฯ
ข้อ 2 ไม่นิยมใช้กับคน ใช้ถามเฉพาะสัตว์หรือสิ่งของ- What is it?/ What are they?
ข้อ 3 ใช้ถามอาชีพ เหมือนคำว่า What is your job?


Tutor Ferry

Author & Editor

รับสอนพิเศษที่บ้าน เรียนพิเศษตัวต่อตัวที่บ้านกับติวเตอร์คุณภาพ รับประกันผลและความพอใจ 100% เรียนก่อนจ่ายทีหลังสะดวกมั่นใจได้

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น