สำรวจ
รีวิว
สอบเข้า
ออนไลน์

ครูสอนพิเศษ คุณภาพอันดับ1

หาครูสอนพิเศษตัวต่อตัว คลิกเลย

ค้นหาด้วยเสียง
ค้นหาด้วยเสียงคลิกที่นี่

» » น้อง ม.6 เตรียม TCAS มาฝึกทำข้อสอบภาษาอังกฤษ Part Conversation กัน [พร้อมเฉลยและคำอธิบาย]

14 สิงหาคม 2561

น้อง ม.6 เตรียม TCAS มาฝึกทำข้อสอบภาษาอังกฤษ Part Conversation กัน [พร้อมเฉลยและคำอธิบาย]

ข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ ม.6 Part Conversation 65ข้อ

น้อง ม.6 เตรียม TCAS มาฝึกทำข้อสอบภาษาอังกฤษ Part Conversation กัน [พร้อมเฉลยและคำอธิบาย]


ข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ ม.6

Part  Conversation 65ข้อ

Situational Dialogues
Directions: Read each situational dialogue carefully and choose the most appropriate expression for each situation.

1.  When you check your bill at the restaurant, you find you have been overcharged. You   
     say to the waiter, “___________” 
    1.   Bill, please.
    2.   I want another bill.
    3.   You are cheating me.
    4.   There is too much to pay. 
5.  I think there has been a mistake. 

 2. One of your classmates has won a scholarship to study abroad.  You congratulate her by
      saying, “___________” 
    1.   I can’t believe it.
  2.   Very well. How did it go? 
    3.   Cheers. Better me than you.
    4.   Amazing. I never expected so much.
5.   Well done. I’m very happy for you.

3.  A policeman fines to a woman who has just thrown an empty plastic bottle on
    the street. The woman say, “___________” 
    1.   Are you sure?
    2.   How can I help you?
    3.   What did I do wrong?
    4.   What’s the matter with you?
5.   Do you have a problem with me?

4.  Someone offers you a glass of wine. You say, “___________” 
    1.   Let me find out. 
    2.   Sorry, I don’t drink.
  3.   That would be funny. 
  4.   I apologize for drinking. 
5.   Why you do this to me?

5.  A customer in an electronics store asks the salesperson if the camera can be used to
      take pictures of coral in the sea. The salesperson, wanting to make a sale, says, “_____” 
    1.   I’m not sure.
    2.   Always keep it handy. 
    3.   Sure, it’s waterproof.
    4.   Of course, it’s washable. 
5.   I doubt if it’s automatic.

6.  A police officer is chasing a robber and wants him to stop. He shouts, “________”
    1.   Cool! 
    2.   Stand up!
    3.   Sit down! 
    4.   Freeze! 
5.   Calm down!

7.  Mother sees blood on your finger. She asks what happened. You say, “Oh, it’s not
      serious.  ________” 
    1.  I’m about to faint.
    2.   The knife hurt me. 
    3.   My finger is painful. 
    4.   I just cut myself.
5.   Will I die, Mom?

8. A father is teaching his son that he must work hard and make sacrifices to be successful.
     He sums up his lecture by saying, “________” 
    1.   All work and no play make Jack a dull boy. 
  2.   Time and Tide waits for no man.
    3.   Take time to smell the flowers. 
    4.   Curiosity killed the cat. 
5.   No pain, no gain. 

9.  Leaves and dead branches from your neighbor’s tree always fall in your backyard. You
      tell your neighbor, “________” 
    1.   Can you move away?
    2.   I’m sick of your leaving. 
    3.   Could you trim the branches? 
    4.   You are welcome to take leaves.
5.  Will you please keep your tree to yourself? 

10.   A mother is teaching her children about table manners and says, “________” 
    1.   You should eat vegetables. 
    2.   You should help me set the table. 
    3.   You should eat three meals a day.
    4.   You should not chew with your month open. 
5.    You should not invite your friends over for dinner. 

11.  Linda receives a bouquet of flowers from her friend. She says, “________” 
  1.   How much did they cost? 
  2.   You really shouldn’t have. 
3.   I don’t like this kind of flowers.
4.   How could you do such a thing? 
5.   You don’t know what’s good for me.

12.  Mary just said something impolite. Her mother is upset and says to her,
“_____________” 
1.   Get out.
  2.   Let it go. 
  3.   Keep your word. 
  4.   Hold your longue. 
5.   Bend over backwards. 

13.   A woman is in a jewelry store when she sees something she likes in a showcase. She
       asks the salesperson, “________” 
  1.   Can I buy it?
2.   Could I have a look at that? 
3.   Would you take it or leave it? 
4.   Can I have a chance to show it? 
5.   Would you keep an eye on me? 

14.  Leo has just won a lot of money in a lottery. He shouts, “________” 
  1.   Yuck! 
2.   Hurray! 
  3.   Yummy! 
  4.   Hush! 
5.   OMG!

15.  During an interview, you are asked about your extracurricular activities. You reply,
      “________” 
  1.   I was a very hard-working student and I earned good grades. 
2.   I went sightseeing with my parents every summer.
3.   I was the captain of the university football team. 
4.   I could get along well with my classmates.
5.  I love playing computer games.


Dialogue
A.  Directions: Read  the dialogue carefully and choose the most appropriate expression           
                     for the missing parts.
Situation: Ted is having lunch with his close friend, Helen.
   Ted: So how are things going ? Is your boss still giving you a hard time ?
Helen: Did you have to ___16_____ while we’re eating ? I’ve had a terrible morning.
   Ted: Forgive me.
Helen: It’s just that I can never seem to do anything right ___17_____.
   Ted: Do you want to talk about it ? Sometimes it’s better to get it ___18_____
Helen: I guess you’re right. Well Brenda, my boss, always seems to be checking up on me to see if I come to work late or leave early. She’s always asking other people about me. I’m really ___19_____
   Ted: Why don’t you ___20_____ looking for another job. If it’s really as bad as
           you say, you should leave.
Helen: ___21_____, Ted. Don’t forget I have a rent to pay and food to buy.
          I have no savings so I can’t afford to be ___22_____
   Ted: Why not try talking to Brenda. Be calm and, ___23_____, be nice. As they say,
          you always get more with honey than with vinegar.
Helen: You’re right. I’ll just have to have a more positive attitude ___24_____.
   Ted: ___25_____ Things are improving already ! 

16. 1.   get over it
2.   bring that up 
    3.   speak like that 
    4.   pass that around 
5.   tell me to do that 

17. 1.   in her eyes 
  2.   on her mind 
  3.   from her heart
    4.   with her outlook 
5.   from her thoughts

 18. 1.   out of sight
    2.   in the news 
    3.   off your chest 
    4.   by lunch time 
5.   out of date 

 19. 1.   sick of it 
            2.   crazy for her 
3.   bored by you 
    4.   happy to see her
5.   mad about them 

20. 1.   try out 
  2.   make up 
    3.   think about 
    4.   give up
5.   let on

21. 1.   Slow but sure
    2.   Too much too soon 
  3.   The more the merrier 
    4.   Easier said than done 
5.   Better late than never

22. 1.   out of work 
    2.   off the record
    3.   away from home 
    4.   on the run 
5.   in danger

23. 1.   over all 
    2.   after all 
    3.   above all 
    4.   all in one 
5.   all of a sudden

24. 1.   up to now
    2.   since then 
  3.   before this 
    4.   from now on 
5.   now and then 

25. 1.   See? 
          2.   Tell?

Hear? 
Sure?
Watch! 
B.  Directions:  In this part, you will have to answer two questions to get two marks.   
                     There are two parts in this section. Read each situation and the dialogue
                     carefully.
1. Choose the appropriate expression for the first missing part (Item A) and
2. Choose the response/reaction to the expression for the second missing 
   part (Item B)
                   Both answers (Items A and B) must be correct and make sense in order to
                  get two marks.

Situation: Sandra is at a fast food restaurant.  She wants to buy a pizza.
          Assistant: …………  (A)…........
              Sandra: Yes, that’s me.
           Assistant: ………….(B)………..
              Sandra: Can I have a large pizza, please?
 A. 1. May I help you?
2. Are you waiting?
3. Is that your turn?
4. Number 34, please.
5. Anything I can help you?

B.    1. What would you like to drink?
2. Would you like anything else?
3. What’s your favourite  food?
4. How would you like to pay?
5. What would you like?

27.  Situation: Paul and Robert are talking on the phone.
         Robert:  Hi, Paul – it’s Robert.   ………… (A)………..
         Paul:  Hi, Robert. Er.., I haven’t got any plans……… (B)………..
          Robert:  I was wondering if you’d like to come and watch a football match
                      on Saturday. I’ve got an extra ticket.
 A.     1. How are you doing?             
2. Are you free at the moment?
3. Will you be busy this weekend?
4. What did you do last weekend?
5. What are you doing this weekend?
B.    1. Are you alright?
2. Why do you ask?                                     
3. Thanks for asking me.
4. What do you mean by that?
5. Would you like to leave a message?

28.  Situation: Pim wants to buy a pair of Jeans.
Assistant: Hello , ………………A……………………… .
       Pim:  Yes, can I try these on, please?
          Assistant: …………B…………. . The fitting rooms are over there .
       Pim: Thank you.
 A. 1. May I help you?
2. Last day on sale!
3. What’s the matter?
4. What’s wrong with you?
5. Would you like anything else?

B. 1. O.K. but you must take them.
2. That’s okay, but hurry up.
3. Please, don’t be shy.
4. They’re very nice.
5. Of course.

29.  Situation: Jim gives his news to his friend.
  Jim: ……………A………………….  I’m afraid I failed my driving test.
John: …………B……………………   You must be really disappointed.
A. 1. Take it easy!
2. I was really excited.
3. My dream has come true!
4. I’ve got something to tell you.
5. What a wonderful world it is!

 B.   1. It’s so nice.
2. What a pity!
3. That’s terrific!
4. That’s brilliant.
5. Congratulations!

30.  Situation: Jennifer invites Rose to her birthday party.
        Jennifer: I’m having my birthday party at my house. ………………A……………………
      Rose:  ………..B………………..   When should I be there ?
        Jennifer: Anytime after 8 .
A.   1. Would you like to come?
2. Can you come?
3. May you come?
4. Please join me.
5. Do you come?

B.   1. Should I?
2. Thank you.
3. I’d love to.
4. Don’t mention it.
5. Sorry, I’m not free. 

31.  Situation: Vicky gave some money to a beggar.
        Valerie: Why did you give money to that beggar?
          Vicky: ...............A…………  I can't walk past, ignoring him.
       Valerie: You are just encouraging him to be lazy. It is a bad habit.
         Vicky:  He looks old and sick.
      Valerie:  …………...B………… But there are organizations to help people like him.
 A.   1. He’s always there.
2. Why shouldn’t I?
3. I dislike beggars.
4. I feel sorry for that.
5. Forget it.

B.    1. All right.
2. I believe you.
3. Yes, he does.
4. I don’t think so.
5. You may be right.

32.  Situation: Mother and daughter are cooking in the kitchen.
         Mother: The pot's hot. …………..A……………….
       Daughter: …………….B……………… I'll use a pot holder.
         Mother: Could you lay the table for me?
       Daughter: Of course.
 A.   1. Beware!
2. Throw it away.
3. Leave it alone.
4. Don’t touch it.
5. Took it off the stove.
B.    1. I can cook.
2. I'm not stupid.
3. I'll be careful.
4. It’s a pleasure.
5. I've done it before.

33.  Situation: A couple is going to see a show.
        Wife: If you don't hurry, we'll be late for the show.
       Husband: There's plenty of time………………A………………
       Wife: Plenty of time? The show starts in twenty minutes.
       Husband: It takes only ten minutes to get there. We can leave now.
       Wife: ………………B……………………..
      Husband: It's bad for health to be so anxious about everything.
A.   1. Why complain?
2. I won't take long.
3. It's only six o'clock.
4. Why are you in a hurry?
5. You are always so impatient.
B. 1. Good.
2. That's better.
3. Oh! my god.
4. It's about time.
5. Thank goodness for that!

34. Situation: Samurai is late for his appointment .
      Samurai: ……………..A……………. I got held up by the heavy traffic.
          Indra: That's all right. It's always like that on Saturday evenings.
                    Have you met Liza?
      Samurai: ………………B…………………………….
          Indra: Come and meet her then. Liza. I'd like you to meet Samurai.
      Samurai: Hello. It's a pleasure to meet you. Indra has told me so much
                     about you.
A.   1. I’m sorry I’m late.
2. I’m know. I’m late.
3. I’m terribly, aren’t I?
4. Forgive me for being late.
5. Don’t you know I’m late?

B.   1. You know I haven’t.
2. I can’t remember.
3. Oh! I forget it.
4. I don’t know.
5. No, I haven’t.

35. Situation: Amy broke her mother’s vase.
       Amy:  Mother, I have something to tell you.
       Mother:   What is it?
Amy:    …………..A………………..
      Mother:    How did it happen?
Amy:   I was dusting the shelf and knocked it over.
      Mother:    ……………B…………… That's the second vase you have broken.
                     I'm going to deduct some money from your allowance each week.
A.      1. I’m sure you get angry.
2. I didn't finish the dusting. 
3. Promise me you won't get angry. 
4. I have broken your favorite vase.
5. You won't believe what I've done.

B.      1. Not again.
2. Let it be. 
3. That’s too bad. 
4. What a clumsy boy!.
5. Why are you so clumsy.

36. The AMISH are a religious group …………A………. the Rhine River, ………..B……….. .
A.      1. who living along
2. originally living along
3. who originally lived along
4. which originally living along
5. whom originally living along

B.  1. in southern Germany and in Switzerland
2. of southern Germany and in Switzerland
3. live in southern Germany and in Switzerland
4. that is in southern Germany and in Switzerland
5. and who live in southern Germany and in Switzerland

37. I turned up at Greendale pretty late, ………..A……… until I was fifteen, but I still remember   
     ………B………..on my first day.
     A. 1. so my parents don’t move here
2. and my parents don’t move here
3. and my parents didn’t  move here
4. because my parents don’t move here
5. because my parents didn’t move here

    B.      1. who great my classmates were
2. how great my classmates were
3. why great my classmates were
4. how my classmates were great
5. why my classmates were great

38.  ……….A………. about where words come from, he probably ………….B…………an etymologist.
     A.     1. If Thomas’s grandfather didn’t tell his stories
2. If Thomas’s grandfather hasn’t told his stories
3. If Thomas’s grandfather hadn’t told his stories
4. If Thomas’s grandfather hasn’t been told his stories
5. If Thomas’s grandfather hadn’t been told his stories

     B.     1. would become
2. haven’t become
3. wouldn’t become
4. would have become
5. wouldn’t have become

39.  I must admit ………A…….. the whole thing: imagine ……….B…….. I haven’t seen in years!
     A.   1. that I’m totally excited of       
        2. that I’m totally excited at
        3. that I’m totally excited for
        4. that I’m totally excited with
        5  that I’m totally excited about

     B.   1. meet up with all those people
        2. meeting up with all those people
        3. to meet up with all those people
        4. meeting up with those all people
        5. have met up with all those people

40.  Sometimes I think  ……….A………, but I’ve ………B…….. a lot of things.
     A.   1. I am almost so patient
        2. I am almost too patient
        3. I am really almost patient
        4. I am almost such patient   
        5. I am nearly almost patient

     B.   1. also that found that patience helps in me
        2. also found that patience helps in me
        3. also found that patience helps me in
        4. found also that patience helps me in
        5. found that patience helps me also in
       
41. The contest starts ……..A……….and then yells, screams, jumps up and down, puffs, blows, 
     whistles, or ……….B………to incite the frog to jump.
     A    1. at the “jockey” positions his or her frog
        2. as the “jockey” positions his or her frog
        3. how the “jockey” positions his or her frog
        4. while the “jockey” positions his or her frog
        5. when the “jockey” positions his or her frog

     B    1.  does where else is necessary
        2.  do whatever else is necessary     
        3.  do something else is necessary
        4.  does whatever else is necessary     
        5.  did whatever else was necessary     

42.   ……….A……….. some form of silence. ……..B……….silence are dramatically different in 
       different cultural groups.
      A.  1. Most people throughout the world experience
        2. Most experience people throughout the world
        3. People throughout the world most experience
        4. Throughout the world, most experience people
        5. The most people throughout the world experience

      B.  1.  Also, people’s attitudes towards
        2.  Whereas, people’s attitudes towards
        3.  However, people’s attitudes towards
        4.  Therefore, people’s attitudes towards
        5.  As a result, people’s attitudes towards

43.  Many parents think that ……….A……… difficult as maths, it is OK. ………B………., others
     have asked the States Education Department to do something about the matter.
     A.   1. the book helps students to understand something as
        2. if the book helps students to understand something as
        3. how  the book helps students to understand something as
        4. whether the book helps students to understand something
        5. unless the book helps students to understand something

 B.  1. Finally     
2. Though
3. Whereas     
4. Moreover
        5. On the other hand

44. Some people ………A……..and songs of birds. …….B…….. and take notes on their habit.
     A. 1. bird watching just to enjoy the beauty
        2. go bird watching just to enjoy the beauty
        3. going bird watching just to enjoy the beauty
        4. who go bird watching just to enjoy the beauty
        5. who go watching bird just to enjoy the beauty

     B.   1. Others list the birds they see   
        2. Other lists the birds they see
        3. Another lists the birds they see     
        4. Someone lists the birds they see
        5. The others list the birds they see   

45.  ……..A………., with rules from the pharaohs to Soviet leaders employing astrologers
      and mystics …….B…….., and it is an interest that refuses to die out.
     A. 1. Humankind has always interested in divination
        2. Humankind always has interested in divination
        3. Humankind has been always interested in divination
        4. Humankind always has been interested in divination
        5. Humankind has always been interested in divination

     B.   1. helps them make important decisions           
        2. help them make important decisions       
        3. helping them make important decisions     
        4. to help them make important decisions
        5. which helps them make important decisions   

46.  Crystal ball gazing seems to be a dying art, maybe ……..A……… but there are still
      aficionados who claim that ……..B…….. .
     A.  1. because there are so many old gypsy women at fairgrounds
        2. because there are also many old gypsy women at fairgrounds
        3. because there aren’t so many old gypsy women at fairgrounds
        4. because there will be so many old gypsy women at fairgrounds
        5. because there won’t be so many old gypsy women at fairgrounds

     B.   1. the most guaranteed way is to predict the future
        2. the most way of predicting the future is guaranteed     
        3. it is the most guaranteed way of predicting the future
        4. it is guaranteed the most way of predicting the future
        5. the way of predicting the future is the most guaranteed

47. Sharing an apartment with people of other cultures is an enriching experience. …….A…….. 
     some problems because people from different cultures …….B……. to misunderstandings
     or conflicts.
     A.  1. Sometimes leads
        2. That it can sometimes lead
        3. When it can sometimes lead
        4. So that it can sometimes lead
        5. However it can sometimes lead

     B.   1.  has  different customs and expectations   
        2.  have different customs and expectations     
        3.  having different customs and expectations
        4.  will be different customs and expectations
        5.  will have different customs and expectations     
 
48. Although dinner is the largest meal of the day in some countries, ……..A…….. too much
     heavy or fried food, as this can make you put on weight and ……..B……… .
     A.    1. you try to avoid eating
        2. you would have tried to eat
        3. you should try to avoid eating
        4. you  were trying to avoid eating
        5. you shouldn’t try to avoid eating

     B.   1. affect the quality of your sleep
        2. effect the quality of your sleep         
        3. affects the quality of your sleep
        4. affecting the quality of your sleep     
        5. effecting the quality of your sleep       

49. Together with six other volunteers from Save the Seas, ………A……, Melanie has been
      working with an Indonesian marine research team …….B……. .
     A.  1. a nonprofit charity organization
        2. a nonprofit charitable organization
        3. is a nonprofit charitable organization
        4. of a nonprofit charitable organization
        5. that is a nonprofit charitable organization

     B.   1. surveys the ocean environment 
        2. surveyed the ocean environment         
        3. surveying the ocean environment     
        4. to survey the ocean environment
        5. has surveyed the ocean environment 

50. The first baseball caps …….A……, the Knickerbockers, around 1840, and they were
      made of straw. Today they ……..B…….. and worn by people from all walks of life.
      A. 1. had worn  by the New York team
        2. had made by the New York team
        3. were sold by the New York team
        4. were worn by the New York team
        5. were made by the New York team

      B. 1.  made of different fabrics 
        2.  are made of  different fabrics
        3.  have made of different fabrics
        4.  are made from different fabrics     
        5.  have been made of different fabrics     

51.  ………A……... to speak Chinese when I was a kid. My dad spoke Chinese, and …….B…… .
     A.  1. I really wish learning
        2. I really wish I learned
        3. I really wish I can learn
        4. I really wish I had learned
        5. I really wish I have learned

     B.    1. he writes it too
        2. it is spoken too     
        3. he can write it too
        4. he could write it too         .     
        5. he has written it too 

52.  ……..A……. how important Chinese was going to be in the future, ……..B……… .
     A.  1. If your dad knew
        2. If your dad knows
        3. If your dad had known
        4. If your dad was known
        5. If your dad hadn’t known

     B.   1. he will have taught you the language       
        2. he would have taught you the language
        3. he was going to teach you the language
        4. he would have been teaching you the language     
        5. he would very much like to teach you the language

53.  ………A…….., they walk leisurely ………B…….. .   
     A.  1. Quickly crossing the street
        2. Instead of quickly cross the street
        3. Instead of crosses the street quickly
        4. Instead of crossing the street quickly
        5. Instead of  quickly crosses the street

     B.    1. as they have all the time in the world
        2. as if they had all the time in the world   
        3. as if they have all the time in the world     
        4. as if  they hadn’t all the time in the world
        5. as if they have had all the time in the world 

54.  ……..A……. is when there’s someone who is tailgating – you know, when someone is
       driving right up to your back bumper. ……..B…….. crash into the rear of my car.
     A. 1.  What annoys me the most in traffic     
        2.  The most annoying for me in traffic
        3.  Which annoys me the most in traffic       
        4.  What annoyed me the most in traffic 
        5.  What is the most annoying me in traffic

     B. 1. I feel like slamming on the breaks and letting them       
        2. The feeling of slamming on the breaks and let them
        3. Feeling like slamming on the breaks and letting them 
        4. I feel to like slamming on the breaks and letting them       
        5. I have a feeling of slamming on the breaks and let them   

55.  ………A…….., he called me for the seventh time that morning to ask ……..B…….. .
     A.  1. Exciting to his new “toy” 
        2. Excited with his new “toy”         
        3. To be excited with his new “toy”     
        4.  Being excited with his new “toy”     
        5.  To have been excited with his new “toy”

     B.  1.  were there any messages for him
        2.  there were any messages for him   
        3.  if there were any messages for him
        4.  that there were any messages for him     
        5.  unless there were any messages for him       

56. Nobody knows ………A…….., but police believe ……..B…….. for suitable food to take
     back to their planet.
     A.    1. the aliens were doing on earth   
        2. what did the aliens do on earth       
        3. that the aliens were doing on earth
        4. what were the aliens doing on earth               
        5. what the aliens were doing on earth     

     B.  1. they could search                   
        2. they could be searched
        3. they could be searching 
        4. they might be trying to search                 
        5. they could have been searching       

57. Orozco is renowned …….A……. on the wall of ………B……..in Mexico .
     A. 1. to the magnificent murals he painted
2. for the magnificent murals he painted
3. by the magnificent murals he painted
4. of the magnificent murals he was painting
5. as the magnificent murals he was painting

     B. 1. the Palace of Fine Art 
2. the Palace with Fine Art
3. the Palace which Fine Art
4. the Palace where Fine Art
5. the Palace in which Fine Art

58.  I lost my father ………A…….., and I suddenly realized that ………B…….. the same thing
      happen to my kids.         
     A.    1. when I was a young boy   
        2. what a young boy I was 
        3. during I was a young boy     
        4. at the age of a young boy
        5.  in the period of time of being a young boy       

     B.    1. I am risking having
        2. I was risking having
        3. I take a risk to have     
        4. I was risking to have
        5. I face the risk to have

59.  ………A…….. that this contravenes the terms of the original agreement. ……B…….. as
       to how we can rectify it .
     A.  1. I am sure that you will agree       
        2. I am sure that you would agree
        3. I am sure that you will agree with             
        4. I am sure that you would have agreed       
        5. I am sure that you will have agreement       

     B.  1. I await for your suggestion
        2. I also await your suggestion             
        3. I am looking for your suggestion 
        4. I therefore await your suggestion       
        5. I am looking forward to your suggestion
             
 60.  Animals, like humans, ……..A………. . After months and years in a cage without any
       interest, ……….B……….. .
     A.  1. affect their environment     
        2. are affecting their environment   
        3. are generating their environment
        4. are affected by their environment
        5. are generated by their environment

     B.    1. animals begin to ruin their natural characteristics       
        2. animals begin to lose their natural characteristics
        3. animals begin to spoil their natural characteristics       
        4. animals begin to damage their natural characteristics             
        5. animals begin to devastate their natural characteristics       

61. A horse is ……..A………,  it’s …….B…….. that can do a lot of work.
     A.  1. not a beautiful animal         
        2. either a beautiful animal
        3. never a beautiful animal   
        4. neither a beautiful animal
        5. not only a beautiful animal
     
      B.  1. a useful animal         
        2. a useless animal 
        3. nor a useful animal
        4. also a useful animal
        5. as well as useless animal

 62.  ……..A……. by studying twice as hard, Alex did not realize …….B……. he was leading.
      A.  1. While struggled to get ahead in life 
        2. While struggling to get ahead in life     
        3. While I struggled to get ahead in life           
        4. Being struggling to get ahead in life 
        5. Being struggled to get ahead in life     

     B.  1. how lonely he is
        2. how is he lonely
        3. what a lonely life
        4. what a lonely life is         
        5. what is a lonely life   

63.  Arafat asked if Palestinian police chief Ghazi Jabali ………A……. to the West Bank
      town of Ramallah ……B……. .
     A. 1. allow to travel from Gaza     
        2. allows to travel from Gaza       
        3. allowing to travel from Gaza               
        4. is allowed to travel from Gaza
        5. was allowed to travel from Gaza 

     B.  1. attended his father’s funeral     
        2. to attend his father’s funeral
        3. attending his father’s funeral
        4. to be attended his father’s funeral               
        5. to be attentive at his father’s funeral   
   
64.  Spurlock decided to eat three McDonald’s meals a day for one month. …….A…….
       he had imagined: By the end of the month, Spurlock ……B…….. .
      A. 1. The effects were much the worst 
        2. The effects were much worse than           
        3. The affects were much worse than       
        4. The products were much the worst 
        5. The products were much worse than 

      B. 1. gain more than 20 kilograms   
        2. gained more than 20 kilograms               
        3. will gain more than 20 kilograms   
        4. had gained more than 20 kilograms       
        5. is going to gain more than 20 kilograms   

65.  The teenage brain, ……..A……, is different from the adult brain. It’s ……B…….
       scientists had previously thought.
     A.  1. due to the latest research         
        2. in spite of the latest research     
        3. because of the latest research         
        4. according to the latest research     
        5. accordingly to the latest research         
     
     B.  1. most developed and less changeable than             
        2. less developing and more changeable than             
        3. more developing and more changeable than     
        4. less developed and more changeable than     
        5. the most developed and more changeable than     
เฉลยแบบทดสอบวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6


 1. ตอบข้อ 5 เพราะเป็นการตำหนิหรือบ่นอย่างสุภาพ (Polite Complaint)
 2. ตอบข้อ 5 เพราะเป็นการแสดงความชื่นชมอย่างจริงใจ  คำตอบอื่นมีความหมายที่ไม่ถูกต้อง
 3. ตอบข้อ 3 เพราะผู้พูดไม่รู้ว่าทำอะไรผิดหรืออาจจะรู้ว่าทำผิดแต่แกล้งทำเป็นไม่รู้
 4. ตอบข้อ 2 เพราะเป็นการตอบปฏิเสธที่สุภาพ
 5. ตอบข้อ 3 เพราะเป็นคำพูดชักจูงลูกค้าโดยคำว่า waterproof  ซึ่งแปลว่ากันน้ำได้
 6. ตอบข้อ 4 เพราะเป็นคำสั่งเด็ดขาดของตำรวจ
 7. ตอบข้อ 4 เพราะเป็นการพูดเพื่อให้ผู้ฟังเห็นว่าเป็นเรื่องไม่รุนแรงโดยใช้คำว่า just  ซึ่งแปลว่า  แค่นี้เอง หรือเล็กน้อย
 8. ตอบข้อ 5 เพราะเป็นสำนวนภาษาอังกฤษ ที่มีความหมายว่า ถ้าไม่ลำบากก็ย่อมไม่พบความสำเร็จ
 9. ตอบข้อ 3 เพราะเป็นการขอร้องอย่างสุภาพ
 10. ตอบข้อ 4 เพราะเป็นการตักเตือนมารยาทในการรับประทานอาหาร  ส่วนข้อเลือกอื่นไม่ใช่มารยาท ในขณะรับประทานอาหาร
 11. ตอบข้อ 2 เพราะเป็นการพูดเพื่อขอบคุณและแสดงความเกรงใจ
 12. ตอบข้อ 3 เพราะเป็นการตักเตือนที่มีความหมายว่าให้ระวังคำพูดก่อนพูด
 13. ตอบข้อ 2 เพราะเป็นการขอชมสินค้าอย่างสุภาพ
 14. ตอบข้อ 2 เพราะเป็นคำอุทานที่แสดงถึงความดีใจอย่างยิ่ง
 15. ตอบข้อ 3 เพราะเป็นการตอบเกี่ยวกับกิจกรรมพิเศษที่ทำในมหาวิทยาลัย
 16. ตอบข้อ 2 เพราะ bring up  ในที่นี้ หมายถึง นำเรื่องที่ไม่ควรกล่าวถึงมาพูดในขณะรับประทานอาหาร
 17. ตอบข้อ 1 เพราะ in her eyes  ในที่นี้ หมายถึง ในสายตา  ดังนั้นในสถานการณ์นี้ จึงหมายถึง Helen  คิดว่าไม่เคยสิ่งใดถูกในสายตาของหัวหน้างาน
 18. ตอบข้อ 3 เพราะ to get off your chest  เป็นสำนวนที่หมายถึง  ให้ระบายสิ่งที่อึดอัดใจออกมา
 19. ตอบข้อ 1 เพราะ sick of it  เป็นสำนวนที่หมายถึง  Helen  รู้สึกไม่สบายใจอย่างยิ่งในสถานการณ์นี้
 20. ตอบข้อ 3 เพราะ think about  หมายถึง  พิจารณาเกี่ยวกับเรื่องนั้น   ดังนั้น ในที่นี้  จึงหมายถึง  Ted  ให้ข้อเสนอแนะแก่ Helen ว่าควรพิจารณาหางานใหม่หรือไม่
 21. ตอบข้อ 4 เพราะ Easier said than done  เป็นสำนวนที่หมายถึง  พูดง่ายทำยาก
 22. ตอบข้อ 1 เพราะ out of work   เป็นสำนวนที่หมายถึง  ไม่มีงานทำ
 23. ตอบข้อ 3 เพราะ above all  เป็นสำนวน หมายถึง เหนือกว่าสิ่งอื่นใด สำหรับสถานการณ์นี้ หมายถึง  Ted แนะนำ Helen ว่าให้ใจเย็นไว้ก่อน  และที่สำคัญที่สุดเหนือสิ่งอื่นใด คือให้ Helen ทำดีเข้าไว้
 24. ตอบข้อ 4 เพราะ from now on หมายถึง  นับแต่นี้เป็นต้นไป แต่ข้ออื่น ๆ ได้แก่  since then หมายถึง  ตั้งแต่นั้นมา  now and then  หมายถึง  ครั้งแล้วครั้งเล่า  และ  up to now   หมายถึง จนกระทั่งบัดนี้
 25. ตอบข้อ 1 เพราะ See? เป็นภาษาพูดหมายถึง  เห็นไหมล่ะ
 26. ตอบข้อ
  A 4 เพราะเป็นการเรียกถามหมายเลขคิวของลูกค้า
  B 5 เพราะเป็นการถามว่า จะรับ Pizza  แบบไหน
 27. ตอบข้อ
  A 5 เพราะเป็นคำถามด้วยรูปประโยค Present Continuous   ซึ่งหมายถึง เหตุการณ์ที่ได้วางแผนไว้แล้วล่วงหน้า
  B 2 เพราะคำตอบของ Robert เป็นการตอบคำถามของคำว่า Why
 28. ตอบข้อ
  A 1 เพราะเป็นสำนวนการให้บริการลูกค้า
  B 5 เพราะเป็นการตอบตกลงว่าทำได้
 29. ตอบข้อ
  A 4 เพราะสิ่งที่บอกเป็นข่าวไม่ดี โดยสังเกตจากคำว่า failed และ be disappointed   ตัวเลือกอื่นที่เหลือทั้งหมด  หมายถึง ข่าวที่จะบอกเป็นข่าวดี 
  B 2 เพราะ What a pity! เป็นคำอุทานแสดงความเห็นใจแปลว่า น่าเสียดายจัง
 30. ตอบข้อ
  A 1 เพราะ Would you like to come? เป็นประโยคการเชื้อเชิญแบบสุภาพ 
  B 3 เพราะบอกเหตุผลว่าอยากไป โดยสังเกตจากประโยคต่อมา ถามว่า จะให้ไปถึงที่นั่นเมื่อไหร่
 31. ตอบข้อ
  A 2 เพราะเป็นการถามเหตุผลว่า มีเหตุผลใดที่ไม่สมควรให้เงินแก่ขอทานนั้น 
  B 3 เพราะเป็นการตอกย้ำเหตุผลว่าเห็นด้วยว่าขอทานคนนั้นแก่และไม่สบาย แต่เสนอความคิดเห็นเพิ่มเติมของตนที่ไม่เห็นด้วย โดยใช้คำว่า but และตามด้วยเหตุผล
 32. ตอบข้อ
  A 1 เพราะ Beware! เป็นสำนวนคำเตือน แปลว่า จงระวัง 
  B 3 เพราะ I'll be careful. แปลว่า ฉันจะระมัดระวัง สังเกตจากที่ลูกพูดต่อว่า  จะใช้ที่จับหูหม้อเพื่อกันความร้อน
 33. ตอบข้อ
  A 4 เพราะ Why are you in a hurry? แปลว่า ทำไมคุณต้องเร่งรีบ  โดยให้เหตุผลว่ามีเวลา เหลือมากมาย (There’s a plenty of time.) 
  B 2 เพราะ That's better. เป็นการเห็นคล้อยตามสามีว่าเหตุผลของสามีเป็นทางเลือกที่ดีกว่า
 34. ตอบข้อ
  A 1 เพราะกล่าวขอโทษที่มาตามนัดช้ากว่ากำหนด เพราะสังเกตจากเหตุผลที่ว่า มาช้าเพราะการจราจรหนาแน่น (I got held up by the heavy traffic.) 
  B 5 เพราะตอบปฏิเสธว่า ยังไม่ได้พบ Liza สังเกตจากคำชวนของ Indra ที่ชวนไปแนะนำให้รู้จักกับ Liza
 35. ตอบข้อ
  A 4 เพราะเป็นการตอบคำถามเชิงสารภาพผิดที่ทำแจกันของแม่แตก 
  B 1 Not again! เป็นคำอุทานว่าเหตุการณ์นั้น ไม่ควรจะเกิดขึ้น แต่กลับเกิดขึ้นอีก  
 36. ตอบข้อ
  A 3 เพราะ a religious group เป็นกลุ่มคนจึงใช้ who เป็นคำเชื่อมแปลว่า “ผู้ที่” ใช้ขยายคำนามที่เป็นบุคคลและทำหน้าที่เป็นประธานของประโยค รูปประโยคบอกถึงเหตุการณ์ ในอดีต จึงใช้ lived along 
  B 1 เพราะpreposition in ใช้กับสถานที่ใหญ่โตก็ได้  เช่น in Thailand, in Asia, in London
 37. ตอบข้อ
  A 5 เพราะbecause เป็น conjunction ใช้เชื่อมข้อความที่เป็นเหตุเป็นผลกันโดยจะนำหน้าประโยคที่เป็นสาเหตุ รูปประโยคบอกถึงเหตุการณ์ในอดีต จึงใช้ didn’t 
  B 2 เพราะ how ใช้ในประโยคคำถาม แปลว่า อย่างไร  สำหรับการเรียงคำของ Reported Speech ให้อยู่ในรูปของประโยคบอกเล่า คือ ประธาน + กริยา + ….……
 38. ตอบข้อ
  A 3 เพราะเป็นประโยคเงื่อนไข (Conditional Sentence)  Type Three เงื่อนไขสมมุติหรือ เงื่อนไขซึ่งตรงข้ามกับความเป็นจริงในอดีต (Unreal Condition in Past)โครงสร้าง If + Past Perfect +Would have + V3 
  B 5 เพราะสอดคล้องกับโครงสร้างประโยค Conditional Sentence และที่ใช้ wouldn’t  ซึ่งเป็นรูปปฏิเสธ เนื่องจากสอดคล้องกับประโยคแรก
 39. ตอบข้อ
  A 5 เพราะ totally เป็น adverb of Degree  ซึ่งส่วนใหญ่วางหน้าคำที่มันขยาย ในที่นี้  คือ excited ซึ่งใช้คู่กับ preposition about 
  B 2 เพราะ imagine เป็น verb ที่กำหนดว่าต้องตามหลังด้วย Gerund ดังนั้น meeting คือ Gerund หรือ กริยานาม คือ Verb (กริยาที่นำมาทำให้เป็นคำนามโดยการเติม –ing เข้าไป ยังกริยานั้นๆ โดยเราสามารถนำ Gerund มาวางไว้ได้ทั้งหน้า กลาง และ หลังประโยค
 40. ตอบข้อ
  A 2 เพราะการใช้ too + adj. เช่น too patient ใช้เพื่อขยายความหมายของ adj. นั้นๆ เพื่อบอกว่าอดทนมากเกินไป 
  B 3 เพราะ also เป็น adverb (คำกริยาวิเศษณ์) คือ คำที่ใช้ขยาย (Modify) คำกริยา, คำคุณศัพท์ และคำกริยาวิเศษณ์ด้วยกันเอง เพื่อให้ได้ความหมายชัดเจนยิ่งขึ้น ในที่นี้ขยาย กริยา found สำหรับการเรียง helps me in ตามหลักของกรรม me ตามหลังกริยา helps ส่วน in เป็น preposition ที่สอดคล้องกับ  a lot of things
 41. ตอบข้อ
  A 5 เพราะ when เป็น time connection ที่ใช้กับเวลา
  B 4 เพราะประธานของประโยค คือ The contest ซึ่งเป็น singular จึงใช้กริยา does และสอดคล้องกับกริยาที่มีในข้างต้น ซึ่งเป็น parallel verbs ส่วนการใช้ whatever  (อะไรก็ตาม) นั้น whatever เป็นคำนำหน้า noun clause ซึ่งในที่นี้ทำหน้าที่เป็นกรรมของ คำว่า does 
 42. ตอบข้อ
  A 1 เพราะ Most people ตรงกับหลักการใช้ Most + Noun เพื่อบอกจำนวนของสิ่งที่กล่าวถึง ส่วน experience ทำหน้าที่เป็น กริยา จึงต้องตามหลังประธาน  Most people throughout the world 
  B 3 เพราะ However (อย่างไรก็ตาม) เป็น Conjunctive Adverb ที่ใช้เชื่อมประโยคโดยขึ้นประโยคใหม่ที่แสดงความขัดแย้งกันกับประโยคแรก
 43. ตอบข้อ
  A 2 เพราะ if เป็นการพูดถึงเงื่อนไขซึ่งตามหลังด้วยเครื่องหมาย ( , ) comma และอนุประโยค   (it is OK.) 
  B 5 เพราะ on the other hand มักใช้พูดถึงความขัดแย้งกันของสถานการณ์ ในขณะที่คำว่า Though แม้จะใช้เชื่อมสิ่งที่ขัดแย้งกันแต่จะอยู่กลางประโยคในรูปดังนี้ He still argues, though he knows he’s wrong.
 44. ตอบข้อ
  A 2 เพราะ some people ทำหน้าที่เป็นประธานของประโยค จึงต้องการ verb มารองรับ 
  B 1 เพราะ some และ others เป็น pronouns ที่ใช้สอดคล้องกันโดยมีการแบ่งนามออกเป็น 2 กลุ่ม และให้ some แสดงถึงนามกลุ่มหนึ่งใช้ได้ทั้งคำนามได้และนับไม่ได้ others หมายถึง นามอีกกลุ่มหนึ่ง 
 45. ตอบข้อ
  A 5 เพราะเป็นการใช้ Present Perfect Tense โครงสร้าง Subject + have/has + past participle (V.3) การกระทำหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีต ซึ่งยังคงส่งผลถึงปัจจุบัน 
  B 4 เพราะ to help เป็น The Infinitive of Purpose วลีที่แสดงจุดประสงค์) รูปแบบคือ  To + Verb หรือ Verb Phrase (กริยาวลี หรือ กลุ่มคำที่มีกริยาเป็นคำหลัก)
 46. ตอบข้อ
  A 3 เพราะการใช้รูปปฏิเสธ aren’t so many (ไม่มีมากนัก) สอดคล้องกับประโยคต้น 
  B 3 เพราะ It  แทน Crystal ball gazing และ ใช้ Superlative Degree เพื่อการเปรียบเทียบขั้นสูงสุดซึ่งใช้สำหรับการเปรียบเทียบตั้งแต่ 3 คน หรือ 3 สิ่งขึ้นไป หรืออาจเป็น ที่สุดในหมู่ เหล่า คณะ พวก
 47. ตอบข้อ
  A 5 เพราะ However (อย่างไรก็ตาม) เป็น Conjunctive Adverb ที่ใช้เชื่อมประโยคโดยขึ้นประโยคใหม่ที่แสดงความขัดแย้งกันกับประโยคแรก 
  B 2 เพราะประธานของประโยค people from different cultures เป็น Plural และ ถ้าพูดถึงสิ่งที่เป็น fact กริยาของประโยคต้องใช้รูปช่องที่ 1 คือ have
 48. ตอบข้อ
  A 3 เพราะเป็นการพูดแนะนำ และเพื่อให้สอดคล้องกับอนุประโยคที่ว่า Although dinner is the largest meal of the day in some countries 
  B 1 เพราะ มี and  เป็นคำเชื่อมระหว่างคำกริยา make เพราะฉะนั้นหลัง and จึงต้องเลือกใช้ affect เหมือนกับคำว่า  make ซึ่งอยู่ในรูปของ based form  ข้อแตกต่างระหว่าง
  - effect (noun) ปัจจัยอย่างหนึ่งที่ส่งผลให้ปัจจัยอีกอย่างหนึ่งเปลี่ยนแปลง
  - affect (verb) ส่งผลให้บางอย่างเกิดการเปลี่ยนแปลง
 49. ตอบข้อ
  A 2 เพราะทำหน้าที่เป็นนามซ้อนนามที่อยู่ข้างหน้า (in apposition) และระหว่างนามข้างหน้า กับนามที่ไปซ้อนตามหลังจะต้องใส่เครื่องหมาย Comma (,) คั่นเอาไว้ทุกครั้ง ในกรณีนี้   a nonprofit charitable organization ซ้อนในส่วนที่เป็นประธาน คำว่า Save the Seas 
  B 4 เพราะ ใช้ to เพื่อแสดงวัตถุประสงค์
 50. ตอบข้อ
  A 4 เพราะ The first baseball caps ถูกสวมใส่โดย the Knickerbockers ซึ่ง เป็นชื่อทีมของ baseball คงจะไม่ผลิตด้วยตนเอง
  B 2 เพราะใช้ made of เพราะมีคำว่า frabrics เป็นตัวบ่งบอกว่าทำด้วยวัสดุอะไร
  ข้อแตกต่างระหว่าง made of และ made from
  - made of แสดงว่าทำมาจากวัสดุอะไร แล้วยังเห็นรุปร่างวัสดุนั้นอยู่ ไม่มีการแปรรูป เช่น The table is made of wood
  - make from จะใช้เมื่อมีการแปรรูป เช่น The wine is made from grape.
 51. ตอบข้อ
  A 4 เพราะเป็นการแสดงความปราถนาสิ่งที่ไม่อาจเป็นจริงขึ้นมาได้ และตรงกันข้ามกับความเป็นจริงในอดีต ในรูปของ Wish+ Past Perfect 
  B 4 เพราะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีต โดยมีคำว่า when I was a kid  เป็นตัวบ่งบอก  เพราะฉะนั้นจึงใช้ could  
 52. ตอบข้อ
  A 3 เพราะเป็น  If-clause Type 3 ใช้กับเหตุการณ์สมมุติที่ตรงกันข้ามกับความเป็นจริงในอดีต โครงสร้างคือ If+ Past Perfect, S+would+have+V3 
  B 2 เพราะเมื่อข้อ A  เป็นส่วนของ If-clause แล้วเพราะฉะนั้น ข้อ B จึงเป็นส่วนของ main clause ที่สอดคล้องตามโครงสร้าง If+ Past Perfect, S+would+have+V3
 53. ตอบข้อ
  A 4 เพราะ in stead of  เป็น preposition (บุพบท) ที่ตามด้วย gerund 
  B 2 เพราะ as if (ราวกับว่า ใช้กับเหตุการณ์ที่ไม่สามารถเป็นจริงได้ต้องอยู่ในรูปของ past tense)
 54. ตอบข้อ
  A 1 เพราะจากประโยคข้างต้น what annoys me เป็น noun clause อยู่หน้าประโยค ทำหน้าที่เป็นประธานของประโยค 
  B 1 เพราะ feel like ตามด้วย gerund
 55. ตอบข้อ
  A 2 เพราะ excited เป็นการแสดงความรู้สึกของบุคคล 
  B 3 เพราะเป็น Indirect question ในกรณีที่ไม่มีคำแสดงคำถาม (what, who, …) เมื่อเพิ่มข้อความข้างหน้า do you know, tell me, … จะต้องใช้ if เข้ามาเพื่อเป็นคำเชื่อมระหว่างข้อความนำกับประโยคในคำถามเดิม
 56. ตอบข้อ
  A 5 เพราะเป็น Noun Clauses ที่ขึ้นต้นด้วย Wh-Words มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า Indirect  wh-questions  และแม้ว่า noun clauses เหล่านี้จะขึ้นต้นด้วยคำแสดงคำถาม แต่ลำดับคำ (word order) ในอนุประโยคนี้ จะเป็นลำดับคำของประโยคบอกเล่า
  B 5 เพราะ S+ could +have been+ving  แสดงถึงเหตุการณ์ที่เริ่มต้นในอดีตดำเนินเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน โดยมีคำว่า knows และ believe  เป็นตัวบ่งบอกว่าเป็นปัจจุบัน
 57. ตอบข้อ
  A 2 เพราะ renowed ตามด้วย preposition “for” 
  B 1 เพราะ The Palace of Fine Arts  เป็นชื่อเฉพาะของสถานที่สำคัญ คือสถานที่ที่ใช้จัดแสดงนิทรรศการศิลปะ Panama–Pacific International Exposition ในปี 1915 
 58. ตอบข้อ
  A 1 เพราะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีต สังเกตุจากคำว่า lost เพราะฉะนั้น when I was  young  เป็นตัวบ่งบอกเวลาที่สอดคล้องกับกริยา lost 
  B 2 เพราะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีต จึงใช้  was และ คำว่า risk ตามด้วย gerund เสมอ
 59. ตอบข้อ
  A 1 เพราะข้อนี้สัมพันธ์กับข้อ B  สังเกตุจากข้อ B  เป็นเหตุการณ์ที่ยังไม่เกิดขึ้น จึงเลือกข้อที่ตอบว่า  I am sure that you will agree. 
  B 4 เพราะ await (รอคอย ตามด้วยคำนาม ต่างจาก wait ต้องตามด้วย for)  
 60. ตอบข้อ
  A 4 เพราะในประโยคต้องการสื่อความว่าประธานของประโยค (animals) ได้รับผลกระทบจากสภาพแวดล้อม ดังนั้นโครงสร้างประโยคจึงอยู่ในรูป passive voice= Subj. + be + v.3 และกริยาที่หมายถึงผลกระทบคือ affect ในขณะที่ generate หมายถึง สร้าง 
  B 2 เพราะ After months and years in a cage without any interest = หลังจากที่สัตว์ถูกกักขังอยู่ในกรงเป็นเวลาหลายปี โดยปราศจากความสนใจ  ทำให้สัตว์เหล่านี้เริ่มสูญเสียลักษณะความธรรมชาติของสัตว์  lose= สูญเสีย  spoil= ทำให้เสียหาย   damage, ruin,   devastate= ทำลาย
 61. ตอบข้อ
  A 5 เพราะรูปประโยคส่วนแรกต้องการเชื่อมความหมายที่คล้อยตามกันกับประโยคส่วนที่สอง ดังนั้นจากความหมายของประโยคจึงควรสื่อว่าประธาน A horse= ม้า เป็นสัตว์ที่สวยงามจึงต้องใช้คำว่า not only 
  B 4 เพราะในประโยคแรกที่มีการใช้คำว่า not only ดังนั้นในส่วนที่สองที่เชื่อมประโยคที่คล้อย ตามกันจึงต้องใช้ also
 62. ตอบข้อ
  A 2 เพราะในส่วนนำ while ทำหน้าที่เป็นตัวเชื่อมข้อความ While ต้องตามด้วย v.ing และในประโยคต้องการสื่อความว่า Alex เป็นผู้ที่ดิ้นรนให้ตัวเองมีชีวิตที่ก้าวหน้า ดังนั้นตัวเลือกที่ 2 และ 4 ที่มีประธานคือ I จึงไม่ถูกต้อง 
  B 3 เพราะ  what + (a, an) adjective + noun + subject + v.  how + adjective + subject + v. 
  ในประโยคสื่อว่า Alex didn’t realize. Alex ไมได้ตระหนักถึง……ที่เงียบเหงา ดังนั้น คำนามที่สื่อถึงในที่นี้คือ life = ชีวิต
 63. ตอบข้อ
  A 5 เพราะประโยคมีกริยาคือ asked that ซึ่งต้องตามหลังด้วยโครงสร้าง present subjunctive (subject + infinitive without to) ที่แสดงความปรารถนาในเชิงคำสั่งการขอร้องในสิ่งที่พอจะเป็นไปได้ นอกจากนั้นประธานของโครงสร้าง present subjunctive (Palestinian police chief) ยังสื่อความว่าเป็นผู้ถูกกระทำ จึงต้องอยู่ในโครงสร้าง passive voice (be + v.3) 
  B 2 เพราะส่วนนี้ต้องการวลีทีแสดงจุดประสงค์ (The Infinitive of Purpose) ก็คือ To + Verb โดยปกติเราจะแปลคำว่า "to"  ว่า ที่จะ หรือว่า เพื่อที่จะ
 64. ตอบข้อ
  A 2 เพราะประโยคก่อนหน้านี้บอกว่า Spurlock ได้กินอาหารที่ McDonald วันละ 3 มื้อเป็น เวลา 1 เดือน  ประโยคต่อมาจึงกล่าวถึง…….ที่เกิดขึ้น (effects= ผลกระทบ ซึ่งเปรียบเทียบกับสิ่งที่เขาได้จินตนาการ จึงควรอยู่ในโครงสร้างการเปรียบเทียบขั้นกว่า much worse than) 
  B 4 เพราะประโยคก่อนหน้านี้บรรยายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีต
 65. ตอบข้อ
  A 4 เพราะประโยคต้องการอ้างถึงงานวิจัยล่าสุด (the latest research) According to = การระบุประเด็นที่พิจารณาหรือปัจจัยที่เกี่ยวข้องDue to, because of = การระบุสาเหตุ  In spite of = การระบุควารมขัดแย้ง
  B 4 เพราะ it = the teenage brain ดังนั้นจึงถูกพัฒนา (passive voice = be + v.3) และ จากการเปรียบเทียบกับสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์ได้คิดไว้ก่อนหน้านี้ (scientists had  previously thought) จึงควรอยู่ในโครงสร้างการเปรียบเทียบขั้นกว่า


Total Rating ✔

9.2 stars – 2,789 reviews

More Reviews

แสดงความคิดเห็น

น้อง ม.6 เตรียม TCAS มาฝึกทำข้อสอบภาษาอังกฤษ Part Conversation กัน [พร้อมเฉลยและคำอธิบาย]

เฉลยแนวข้อสอบ, แนวข้อสอบ, Tcas