น้องๆ ม.3 มาลองทำแบบฝึกหัดวิชาภาษาอังกฤษกันครับ [รวม 50ข้อ มีเฉลยและคำอธิบายอย่างละเอียด]

แบบทดสอบภาษาอังกฤษ เตรียมสอบเข้า ม.4 รวม 50ข้อ มีเฉลยและคำอธิบายอย่างละเอียด

น้องๆ ม.3 มาลองทำแบบฝึกหัดวิชาภาษาอังกฤษกันครับ [รวม 50ข้อ มีเฉลยและคำอธิบายอย่างละเอียด]

แบบทดสอบภาษาอังกฤษ เตรียมสอบเข้า ม.4

Directions: Read each situation and the dialogue carefully and choose the appropriate expression to complete the dialogue. อ่านสถานการณ์และบทสนทนาที่กำหนด แล้วเลือกคำพูดที่เหมาะสมเพื่อทำให้บทสนทนาสมบูรณ์

[เฉลยดูด้านล่าง]


1. Situation:  May sees Pond at the bus station after school.
 May:  Hello, Pond. _______________
Pond: Hello, May. I’m not so good.

1.  How have you been?
2.  How’s your father?
3.  How’s your work?
4.  How do you do? 

2. Situation: Tom dropped Jim’s mobile phone.
       Tom: I dropped your mobile phone.
         Jim:  Let me have a look.  I don’t think it’s broken.
       Tom: _______________
         Jim:  It’s all right.

1.  I think it’s too old.
2.  I’m sorry about that.
3.  I dropped it on the carpet.
4.  Can you buy a new one?

3. Situation: At the Department Store
      James:  _______________   Where’s the toilet? 
      Bob: It’s on the third floor.

1.  Oop!
2.  I’m sorry.
3.  Excuse me.
4.  Good morning.

4. Situation: A woman asks a man for the time.
        Woman: Excuse me. _______________   
             Man: Yes, it’s 2.37.
        Woman: Thank you.
1.  What does it say?
2.  What does the clock say?
3.  Do you have the time, please?
4.  Do you have a watch, please?

5. Situation: At the party
        Sally:  It’s almost eleven o’clock.  I have to go.  See you later.  
         Kim:  _______________

1.  Take care.
2.  No problem.
3.  Don’t mention it.
4.  That’s all right.

6. Situation: At the railway station, Dang and Dam are saying goodbye.
        Dang:  It’s nearly five. I’ve got to run. 
        Dam:  Me too. _______________ 
        Dang:  See you.
1.  You too.
2.  Be careful!.
3.  See you tomorrow.
4.  Don’t run too fast.

7.   Situation: After work on Friday
        Suda:  Have a good weekend.   
         Ann:   _______________
1.  Thanks, you too.
2.  Take your time.
3.  Good morning.
4.  It’s getting late.

8. Situation: Sakda is talking to Salinee about her blouse.
         Sakda:  What a beautiful blouse! I like it very much.  
       Salinee: _______________ I’m glad you like it.
1.  Thanks.
2.  If you say so.
3.  You’re welcome.
4.  I don’t believe you.

9. Situation: Susan stays at Alice’s house for one week.
       Susan:  Thank you very much for everything.   
        Alice:  _______________
1.  Not at all. It’s been a pleasure.
2.  Pleased to meet you.
3.  Congratulations!
4.  Never mind.

10. Situation: At home, a son is talking to his mother.
             Son:  I’m sorry mom. I forgot to send your letter.  
        Mother:  _______________ You can do it tomorrow. 
1.  Too bad.
2.  I don’t believe it.
3.  You are so stupid
4.  Never mind, dear.  

11. Situation: Going to a movie.
       Jerry:  I heard Harry Potter is playing at the movie theater. _______________
        Ann: I’d like but I’m afraid I can’t. I’ve to do my report.
1. Do you like it?
2. Let’s go and see it.
3. Have you ever seen it?
4. Do you have free time?

12. Situation: After school Kate is talking to Peter.
         Kate:  Would you like to join the ride?   
        Peter:  _______________ When shall we meet?
         Kate:  About 4.30?
        Peter:  O.k. See you there.
1. Thanks. That sounds fun.
2. Do you know a great place to ride?
3. I’m sorry. I’ve a lot of homework to do.
4. I don’t like riding. How about swimming?

13. Situation: James is asking Claire out for dinner.
        James:  Would you like to go out for dinner on Friday, Claire?  
         Claire:  That’s great, James. _______________ Thanks. 
1.  I’d love to.
2.  That’s fine.
3.  Let’s go.
4.  All right.

14. Situation: Anna and Suree are talking about the weather in Thailand.
        Anna:  _______________   
        Suree:  There are three seasons in Thailand. 
        Anna:  What are they? 
        Suree:  Winter, summer, and rainy season.
1. How many seasons in Thailand do you like?
2. What season in Thailand do you like most?
3. I’ve come to Thailand twice. I like summer.
4. What’s the weather like in Thailand?

15. Situation: In school, Nid and Noi are talking about their examination.
        Nid:  Congratulations on your examination.  
        Noi:  _______________
1.  All right.
2  Thank you.
3.  How sweet!
4.  Sure, I can do it.

(16-17) At the shoes shop   
      Shop assistant: ______16______
               Sombat: Yes, Do you have these shoes in size 8?
      Shop assistant: ______17______
     Sombat: I’d like the black pair on the top shelf.

16.    1.  Hi! What’s up?
        2.  Hello. How have you been?
        3.  Good morning. May I help you?
        4.  Good morning. How do you do?

17.  1.  Would you like the black ones?
      2.  What color would you like?
      3.  Do you like the black one?
      4.  What would you like?

18. Situation: At the restaurant, John and Bob are ordering some food.
       John: Let’s sit over there.
        Bob: O.K.
       John: _______________
        Bob: Sure. What would you like to eat?
       John: I’ll have steak. 
1.  May I help you?
2.  It’s a very nice restaurant.
3.  What’s the popular dish here?
4.  Can you pass me a menu, please?

19. Situation:  Barbara lost her purse.  
       Barbara: I can’t find my purse.  Can you help me?
           Paul: _______________  I’ll help you look for it.
       Barbara: Thanks.
1.  No, thanks.
2.  Yes, please.
3.  No problem.
4.  Sorry, I’m busy.

20. Situation: Jane and Sam are talking about sickness.
        Jane:  What’s the matter with you?   
        Sam:  I’ve a bad headache because I slept late last night.
        Jane:  _______________
1. You are stubborn.
2. I’m worried about it.
3. Why do you always sleep late?
4. You should go to see the doctor.

21. Situation: At school, George and Simon are talking about walking to school.
        George:  I’m very too tired to walk to school every day.
         Simon: _______________
1. Why don’t you ride a bike instead of walking?
2. You should go to school early morning.
3. You should run to school every day.
4. Why are you tired?

22. Situation: Susan and Alex are talking about dinner.
        Susan: You look too busy to cook dinner tonight.
          Alex: _______________
1.  He should do it together.      
2.  Why are you lazy to cook?  
3.  Let’s have dinner at the restaurant.      
4.  We don’t have any materials for cooking.

23. Situation: Tina and Sandra are talking about dieting.
            Tina:  I need to lose my weight.       
        Sandra: _______________
1. You should exercise regularly.
2. How should you eat so much chocolate?
3. You always love eating too much junk food.
4. Why don’t you have your favourite food at night?

(24-25) Situation: In a cooking class, a chef is demonstrating how to cook mash potato 
                        to the students.  
    Chef:  Today, we’re going to learn how to make mash potato…OK. Let’s start. 
             First you get some of these nice potatoes and peel their skin with a knife. 
Student:  Like this?
    Chef:  _______24________ Second, we put these potatoes into the boiling water.
             _______25________ When they’re ready, you rinse them in cold water.
             And then you mash them until they’re all…… mash up.
             To make it has some flavor. First add some butter. Then add some salt. 
             Finally, add some milk. And it’s done.   

24.  1.  It isn’t correct.         
2.  Keep going on.
3.  Yes, that’s right.         
4.  You should peel like this.

25.  1.  Try to taste it.         
2.  Please wait and see.
3.  You can serve at once.         
4.  After that, we’ll wait for about fifteen minutes.

26. Situation: Jane is offering Tom a drink.
              Wife: Would you like some orange juice?   
        Husband: _______________ May I have some fruit?
1.  No, thank you.
2.  That’s right. 
3.  Thank you.
4.  O.K.

27. Situation: Mom is asking some help from her son.
        Mom:  _______________  
          Son: Here you are.
1.  May I help you?
2.  Pass me the salt, please.
3.  Help me finish this, please.
4.  Please save a piece of cake for dad.

28. Situation: Sam is offering John a drink.
        Sam:  Can I get you a coffee?  
        John:  _______________
1.  I’m not sure.
2.  I don’t think so.
3.  Not at all. Go ahead.
4.  No, thanks. I’ve just had one.

29. Situation: Jim wants to borrow John’s calculator.
           Jim:  Can I borrow your calculator? 
         John:  _______________
1.  Yes, please.
2.  No, not at all.
3.  I’m sorry. I’m using it.
4.  I don’t know. I’m using it.

30. Situation: Tanya is offering Martin some help.
          Tanya: _______________  
         Martin:  Thank you very much. You are so kind.
1. Can I give you a hand with your heavy boxes?
2. Can you help me with my heavy books?
3. Can you pass me your paper? 
4. Can I borrow your shirt? 

31. Situation: A tourist is asking for directions from Saichon.
        A tourist:  Excuse me. Could you please tell me the way to Wat Phra Kaew?  
         Saichon:   _______________ I hope you’ll enjoy visiting there.
        A tourist:  Thank you very much.
         Saichon:  You’re welcome.
1. I’m sorry. I’m in a hurry.
2. Sure. You can ask the police over there.
3. I have no idea. I’m not familiar with this area.
4. Certainly. Take the bus number 6 for five minutes.

32. Situation: Anna and Jenifer are looking for a skirt at the department store.
            Anna: I like this style.
        Jennifer: What color do you want?
            Anna: I like green.
        Jennifer: _______________ It goes well with your shoes.
            Anna: Really. I’ll take the blue one.
1. It’s a nice skirt.
2. I think it’s too tight. 
3. I think the blue one is better.
4. I like blue. I’ll take the blue one.

33. Situation: A tourist is looking for the bookstore.
         A tourist:  Excuse me. _______________
             Tracy:  Sure. There’s the bookstore on River Road.
1. Can you please tell me whether there is a bookstore near here?
2. Do you know where I can exchange some money?
3. Could you tell me how to get to the bookstore?
4. Do you know the way to the River Road?

34. Situation: Scott and Jack are talking about the football match.
         Scott: I think Liverpool is going to win today.
          Jack: I don’t agree. Manchester United is going to win.
         Scott: I don’t think so. _______________ 
1. Liverpool is a much better team.
2. Manchester United will be a better team.
3. Manchester United is better than Liverpool.
4. Liverpool is worse than Manchester United.

35. Situation: Tim and Sunee are talking about natural disasters.
            Tim:  What kind of natural disaster never happens in Thailand?   
         Sunee:  _______________
1.  Flood.
2.  Drought.
3.  Hurricane.
4.  Earthquake.

36. Situation: Micheal and Mark are talking about sports.
        Michael: What sport do you think is the most dangerous?   
            Mark: _______________
1.  Volleyball.
2.  Basketball.
3.  Windsurfing.
4.  Swimming.

37. Situation: Tom and Mike are talking about a science award.
         Tom:  Guess what! I won the science award.   
         Mike:  _______________  I’m really happy for you. 
1.  Really!
2.  Oh, good!  
3.  You’re so smart!
4.  Congratulations!

38. Situation: Suda is asking Sopha’s opinion about a song.
          Suda:  What do you think of “Love Me Love My Dog” song? 
        Sopha:  _______________The ending is very good.
1.  I like it.
2.  Do you like it?
3.  Is it a good song?
4.  No, I don’t like it.

39. Situation: A husband and wife are talking about earrings.
         Husband: I like your earrings.   
                Wife: Thank you. _______________
1.  I’m glad you enjoyed them.
2.  I’m glad you like them.
3.  I don’t think so.
4.  I don’t care.

40. Situation: John and Nisa are talking about food.
        John:  The dinner was delicious, Nisa.    
         Nisa:  _______________ I’m glad you enjoyed it.   
1.  Fine.
2.  Sure.
3.  Thanks.
4.  Well done.

41. Situation: Mark and Pranee are talking about flood victims.
           Mark: I think we have to help the people who are suffering from the flood.  
                Do you agree with me?
        Pranee: _______________  What should we do?
          Mark: We should make a campaign to help the flood victims. 
        Pranee: Your idea is great. 
1.  No idea.
2.  Good idea!.
3.  It’s up to you.
4.  I’m afraid. I can’t.

42. Situation: Marry and Peggy are talking about an accident.
       Marry: Somebody crashed into my car last night.  
       Peggy: How awful! _______________ 
       Marry: Thank you. It’s very kind of you.
1.  I hope so.
2.  Never mind! 
3.  It doesn’t matter.
4.  I’m sorry about that.

43. Situation: Joey and Kevin are talking about Mr. Richard’s class.
         Joey:  What do you think about Mr. Richard’s class?  
        Kevin:  _______________ I don’t understand the lesson.
         Joey:  You should ask him to explain after class.
        Kevin:  I’ve tried many times but it’s still the same.
1.  It’s boring.
2.  It’s really fun.
3.  It’s wonderful.
4.  It’s a great class.

44.  Situation: Anna is visiting Susan at her house.
      Susan: _______________ 
       Anna: Yes, please. I love it.
1.  Do you mind if I sit here?
2.  Would you get tea or milk?
3.  Can I have some lemonade?
4.  Would you care for a cup of coffee?

45.  Cathy:  I’ve just passed my driving test.
     Danny: _______________ Congratulations!
1.  Well done!
2.  Yes, it is.
3.  Thank God!
4.  You’ve made it.

46.   Bob:  You look a little pale. Are you all right?
      Tom:  _______________ I have got a fever.
1.  No, I don’t feel well today.
2.  No, I’m fine.
3.  I’m fine, thanks.
4.  Not bad.

47. Vanessa:  Would you like a beef sandwich?
       Sunee:  _______________ I’m hungry.
1.  No, thank you.
2.  Yes, please.
3.  Not now. Yes, please.
4.  Thank you.

48.  Santi:  Would you please pass me the sugar?
      Duangjai:  _______________
1.  Here you are.
2.  Please get it.
3.  Why not?    
4.  Okay.

(49-50) Situation: At home
Montri:  Noi, turn the television down, please.
Noi:  ______49______
Montri:  I said turn the volume down, please.
Noi:  ______50______ I didn’t hear you.

49. 
1.  Pardon?
2.  What?
3.  What for?
4.  Why?

50. 
1.  Forgot it.
2.  Never mind.
3.  Oh, sorry.
4.  No, of course not.
เฉลยพร้อมคำอธิบาย 

1.  ตอบข้อ  1  
How have you been? มีความหมายเหมือน How are you? เป็นอย่างไรบ้างเป็นประโยคที่ May พูดหลังจากการทักทาย  Pond  จึงพูดตอบว่า สวัสดี ฉันไม่ค่อยสบาย   
ข้อ 2  How’s your father?  คุณพ่อของคุณเป็นอย่างไร 
ข้อ 3 How’s your work?   งานของคุณเป็นอย่างไรบ้าง
ข้อ 4 How do you do? เป็นการทักทายอย่างเป็นทางการ ใช้สำหรับการพบกันเป็นครั้งแรก

2.  ตอบข้อ  2  
I’m sorry about that. เพราะ Tom ทำโทรศัพท์ของ Jim ตก จึงกล่าวขอโทษ
ข้อ 1 I think it’s too old. ฉันคิดว่ามันเก่าไป
 ข้อ 3 I dropped it on the carpet.  ฉันทำหล่นบนพรม
 ข้อ 4 Can you buy a new one?  คุณซื้ออันใหม่ได้ไหม ?

3.  ตอบข้อ  3  
Excuse me. มีความหมายว่าขอโทษ ใช้เมื่อต้องการรบกวน ขอความช่วยเหลือ หรือขัดจังหวะ
ข้อ 1 Oop!  เป็นคำอุทาน 
ข้อ 2 I’m sorry.  มีความหมายว่า ขอโทษ ใช้เมื่อต้องการขอโทษในสิ่งที่ทำผิดพลาด
ข้อ 4 Good morning.  เป็นการทักทาย

4. ตอบข้อ  3    
Do you have the time, please? มีความหมายเหมือนกับ What time is it? คำตอบของผู้ชาย เป็นการบอกเวลา และหัวข้อสถานการณ์บอกว่า ผู้หญิงถามเวลาผู้ชาย

5. ตอบข้อ  1  
Take care. แปลว่า รักษาสุขภาพนะ ดูแลตัวเองนะ เป็นสำนวนที่สามารถใช้ในการกล่าวลา Kim พูดตอบการกล่าวลาของ Sally
ข้อ 2 No problem. แปลว่า ไม่มีปัญหา ไม่เป็นไร ใช้พูดตอบการขอบคุณ หรือการขอโทษก็ได้
ข้อ 3 Don’t mention it. แปลว่า ไม่เป็นไร ไม่ต้องพูดถึง ใช้พูดตอบการขอบคุณ
ข้อ 4 That’s all right.  แปลว่า ไม่เป็นไร ใช้พูดตอบการขอโทษ

6. ตอบข้อ  3  
See you tomorrow.  เจอกันพรุ่งนี้นะ เป็นสำนวนการกล่าวลา Dam กล่าวลา Dang และ Dang กล่าวตอบ 
ข้อ 1 You too.  คุณด้วยเช่นกัน
ข้อ 2 Be careful!  ระมัดระวังนะ
ข้อ 4 Don’t run too fast.  อย่าวิ่งเร็วเกินไปนะ 

7. ตอบข้อ  1  
Thanks, you too. เพราะ Ann กล่าวขอบคุณ Suda ที่กล่าวว่า Have a good weekend. 
(ขอให้มีความสุขกับวันหยุดสุดสัปดาห์นะ) พร้อมกับอวยพรกลับคืนว่า you too
ข้อ 2 Take your time.  ตามสบาย ไม่ต้องรีบร้อน
ข้อ 3 Gppd morning. สวัสดีตอนเช้า
ข้อ 4 It’s getting late. มันจะสายแล้ว

8. ตอบข้อ  1  
Thanks.  Salinee กล่าวขอบคุณที่ Sakda ชมเสื้อของเธอ
 
9. ตอบข้อ  1  
Not at all. It’s been a pleasure.  Alice กล่าวตอบคำขอบคุณของ Susan 

10. ตอบข้อ 4  
Never mind, dear. แม่กล่าวตอบการขอโทษของลูกชาย  (ส่วนตัวลวงทั้งสามข้อเป็นการตำหนิ)

11. ตอบข้อ  2  
Let’s go and see it.  ไปดูกันเถอะ
Jerry ชวน Ann ไปดูหนัง โดยเธอพูดนำว่า “ฉันได้ยินมาว่าตอนนี้ Harry Potter กำลังฉายอยู่”
Ann ตอบปฏิเสธว่า อยากไปแต่ไปไม่ได้เพราะต้องทำรายงาน
ข้อ 1 Do you like it? คุณชอบมันไหม
ข้อ 3 Have you ever seen it?  คุณดูหรือยัง
ข้อ 4 Do you have free time? คุณว่างไหม

12. ตอบข้อ  1  
Thanks. That sounds fun. แปลว่า ขอบคุณ ฟังดูแล้วน่าสนุกจัง 
Peter ขอบคุณ ที่ Kate ชวนไปขี่จักรยาน และถามกลับไปว่า เจอกันเวลาไหน
ข้อ 2 Do you know a great place to ride?  คุณรู้จักสถานที่ที่ดีๆที่จะไปขี่จักรยานไหม
ข้อ 3 I’m sorry. I’ve a lot of homework to do.  ขอโทษ ฉันมีการบ้านเยอะมาก
ข้อ 4 I don’t like riding. How about swimming?  ฉันไม่ชอบขี่จักรยาน ไปว่ายน้ำไหม

13. ตอบข้อ  1  
I’d love to. แปลว่า ฉันปรารถนาอย่างยิ่ง (ฉันอยากไป) เป็นสำนวนที่แสดงถึงความยินดีและเต็มใจตอบรับคำเชิญชวน จากบทสนทนา Claire ตอบรับคำชวนของ James ที่ชวนไปรับประทานอาหารเย็นในวันศุกร์

14. ตอบข้อ  4  
What’s the weather like in Thailand? หมายถึง อากาศในเมืองไทยเป็นอย่างไร 
เป็นคำถามที่สอดคล้องกับคำตอบของ Suree ว่าประเทศไทยมี 3 ฤดู  และ Anna ถามต่อว่ามีอะไรบ้าง 

ข้อ 1 How many seasons in Thailand do you like?  คุณชอบกี่ฤดูในประเทศไทย
ข้อ 2 What season in Thailand do you like most?  คุณชอบฤดูไหนมากที่สุดในประเทศไทย
ข้อ 3 I’ve come to Thailand twice. I like summer. ฉันมาเมืองไทยสองครั้ง ฉันชอบฤดูร้อน

15. ตอบข้อ  2  Thank you  Noi กล่าวขอบคุณ Nid ที่แสดงความยินดีกับผลสอบ 

16. ตอบข้อ  3  Good morning. May I help you?  เป็นสำนวนของพนักงานขายในการกล่าวต้อนรับลูกค้า

17. ตอบข้อ  2  
What color would you like? คุณต้องการสีอะไร 
พนักงานขายถามคำถามนี้เพราะ Sombat ตอบว่า ต้องการคู่สีดำที่ชั้นบนสุด
ข้อ 1 Would you like the black ones? คุณต้องการคู่สีดำใช่ไหม
ข้อ 3 Do you like the black one? คุณชอบคู่สีดำไหม
ข้อ 4 What would you like? คุณต้องการอะไร

18. ตอบข้อ  4  
Can you pass me a menu, please?  ช่วยส่งรายการอาหารให้หน่อยครับ 
สังเกตจากคำตอบของ Bob “Sure.” เป็นการตอบรับการขอร้อง ซึ่งจะสอดคล้องกับประโยคขอร้องของ John 
ข้อ 1 May I help you?  ให้ฉันช่วยไหม เป็นการเสนอความช่วยเหลือ
ข้อ 2 It’s a very nice restaurant. เป็นร้านอาหารที่ดีมาก
ข้อ 3 What’s the popular dish here? อาหารจานเด็ดของที่นี่คืออะไร

19. ตอบข้อ  3  
No problem. ไม่มีปัญหา (เป็นสำนวนที่สามารถใช้ตอบรับการขอความช่วยเหลือได้)  
Paul ยินดีที่จะช่วยเหลือ Barbara ที่ขอความช่วยเหลือเพราะกระเป๋าสตางค์หาย
ข้อ 1 No, thanks. ใช้ตอบปฏิเสธการเสนอให้ความช่วยเหลือ
ข้อ 2 Yes, please.  ใช้ตอบรับการเสนอให้ความช่วยเหลือ
ข้อ 4 Sorry, I’m busy. ใช้ตอบปฏิเสธการขอความช่วยเหลือ

20. ตอบข้อ  4  
You should go to see the doctor.  คุณควรจะไปหาหมอ
Jane แนะนำ Sam ให้ไปหาหมอ เพราะ Sam บอกว่าปวดหัวมาก
ข้อ 1 You are stubborn. เธอดื้อจัง
ข้อ 2 I’m worried about it. ฉันรู้สึกกังวลเกี่ยวกับมัน
ข้อ 3 Why do you always sleep late? ทำไมคุณถึงนอนดึกอยู่เสมอ  
  
21. ตอบข้อ  1  
Why don’t you ride a bike instead of walking? ทำไมคุณไม่ขี่จักรยานแทนการเดินล่ะ
Simon แนะนำ George หลังจากที่ได้ยิน George พูดว่า ฉันเหนื่อยมากเหลือเกินที่ต้องเดินไปโรงเรียนทุกวัน
ข้อ 2 You should go to school early morning. คุณควรจะไปโรงเรียนแต่เช้า
ข้อ 3 You should run to school every day. คุณควรจะวิ่งไปโรงเรียนทุกวัน
ข้อ 4 Why are you tired? ทำไมคุณถึงเหนื่อย
                                                    
22. ตอบข้อ  3 
Let’s have dinner at the restaurant.  ไปกินข้าวเย็นที่ร้านอาหารกันเถอะ
 Alex เสนอให้ไปกินข้าวที่ร้านอาหารเพราะได้ยิน Susan พูดว่า คืนนี้ดูคุณมีธุระยุ่งมากเกินกว่าที่จะทำอาหารเย็นนะ
ข้อ 1 He should do it together. เขาควรจะทำด้วยกัน
ข้อ 2 Why are you lazy to cook? ทำไมคุณขี้เกียจที่จะทำกับข้าว
ข้อ 3 We don’t have any materials for cooking. เราไม่มีอะไรสำหรับจะทำอาหารเลยน

23. ตอบข้อ  1
You should exercise regularly. คุณควรจะออกกำลังกายเป็นประจำนะ
Sandra แนะนำ Tina หลังจากได้ยิน Tina พูดว่า “ฉันต้องการลดน้ำหนัก”
ข้อ 2 How should you eat so much chocolate? คุณควรจะกินช็อคโกแล็ตทีละมากๆอย่างไร
ข้อ 3 You always love eating too much junk food.  คุณชอบ(มากๆ)การกินอาหารขยะ(อาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการต่ำ)ในปริมาณที่ มากเกินไปอยู่ตลอดเวลา
ข้อ 4 Why don’t you have your favourite food at night?  ทำไมคุณไม่กินอาหารจานโปรดของคุณตอนกลางคืนล่ะ

24. ตอบข้อ  3  Yes, that’s right.  Chef ยืนยันว่านักเรียนทำถูกต้องแล้ว จากนั้นอธิบายขั้นตอนที่สอง

25. ตอบข้อ  4  After that, we’ll wait for about fifteen minutes.  หลังจากนั้น รอประมาณ 15 นาที และประโยคที่ตามมามีความหมายที่ต่อเนื่องว่า เมื่อมันสุกแล้ว ก็ล้างด้วยน้ำเย็น

26. ตอบข้อ  1  No, thank you. เป็นการตอบปฏิเสธข้อเสนอ ภรรยาถามว่า คุณต้องการน้ำส้มไหม สามีปฏิเสธและบอกว่าขอเป็นผลไม้

27. ตอบข้อ  2  Pass me the salt, please. ส่งเกลือให้หน่อยจ้ะ สังเกตคำตอบของลูกชาย “Here you are.”  ซึ่งเป็นสำนวนที่พูดพร้อมกับยื่นของให้
ข้อ 1 May I help you? ให้ฉันช่วยไหม เสนอความช่วยเหลือ
ข้อ 3 Help me finish this, please. ช่วยฉันทำให้เสร็จหน่อยนะ
ข้อ 4 Please save a piece of cake for dad.  กรุณาเก็บเค้กไว้ให้พ่อชั้นหนึ่งนะ

28. ตอบข้อ  4  
No, thanks. I’ve just had one.  No, thanks. เป็นการตอบปฏิเสธความช่วยเหลืออย่างสุภาพ
John ปฏิเสธข้อเสนอของ Sam ที่จะไปนำกาแฟมาให้ เพราะว่าดื่มกาแฟเรียบร้อยแล้ว
ข้อ 1 I’m not sure. ฉันไม่แน่ใจ
ข้อ 2 I don’t think so. ฉันไม่คิดเช่นนั้น
ข้อ 3 Not at all. Go ahead. ไม่เป็นไร

29. ตอบข้อ  3  
I’m sorry. I’m using it. เป็นสำนวนการปฏิเสธเมื่อมีคนขอยืมสิ่งของ ให้เหตุผลที่ให้ยืมไม่ได้
John ปฏิเสธที่จะให้ Jim ยืมเครื่องคิดเลขเพราะเขากำลังใช้อยู่

30. ตอบข้อ  1  
Can I give you a hand with your heavy boxes? เป็นการเสนอการให้ความช่วยเหลือ
คำตอบของ Martin เป็นการแสดงความขอบคุณ และชื่นชมว่าคุณมีน้ำใจจริงๆ
ข้อ 2 Can you help me with my heavy books? คุณช่วยฉันยกหนังสือที่หนักเหล่านี้ได้ไหม
ข้อ 3 Can you pass me your paper? คุณช่วยส่งเอกสารของคุณให้ฉันหน่อย (paper ในที่นี้อาจเป็นแผ่นกระดาษ ใบปลิว เอกสาร หรือหนังสือพิมพ์ ขึ้นอยู่กับเรื่องที่สนทนา)
ข้อ 4 Can I borrow your shirt?  ฉันขอยืมเสื้อเชิ้ตของคุณได้ไหม

31. ตอบข้อ  4   
Certainly. Take the bus number 6 for five minutes. ได้ครับ ขึ้นรถประจำทางเบอร์ 6 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 นาที
Saichon บอกทางนักท่องเที่ยวที่มาขอความช่วยเหลือถามทางไปวัดพระแก้ว และประโยคที่ เขาพูดต่อเป็นการอวยพรให้นักท่องเที่ยวสนุกกับการเที่ยวชมวัดพระแก้ว 
ข้อ 1 I’m sorry. I’m in a hurry. ขอโทษนะ ผมรีบ
ข้อ 2 Sure. You can ask the police over there. ได้ครับ คุณไปถามตำรวจที่ตรงโน้นนะครับ
ข้อ 3 I have no idea. I’m not familiar with this area.  ผมไม่รู้ครับ ผมไม่คุ้นเคยกับแถวนี้32

ชุดหนังสือภาษาอังกฤษ สำหรับคนทำงานและสอบ TOEIC [ไฟล์ Pdf + Audio]
English + TOEIC Book Set


32.ตอบข้อ  3 
I think the blue one is better. ฉันคิดว่าสีน้ำเงินดีกว่า
Jennifer เสนอความคิดเห็น และยังพูดสนับสนุนอีกว่า สีนี้เข้ากันกับรองเท้า และจากคำพูดของ Anna เธอตัดสินใจซื้อสีน้ำเงิน 
ข้อ 1 It’s a nice skirt. มันเป็นกระโปรงที่สวยดี
ข้อ 2 I think it’s too tight. ฉันคิดว่า มันคับเกินไป
ข้อ 4 I like blue. I’ll take the blue one. ฉันชอบสีน้ำเงิน ฉันจะซื้อสีน้ำเงิน

33. ตอบข้อ  1  
Can you please tell me whether there is a bookstore near here? นักท่องเที่ยวถามว่า บริเวณนี้มีร้านหนังสือไหม ซึ่งคำตอบที่ Tracy ตอบสอดคล้องกับคำถาม คือ ใช่ มีร้านหนังสืออยู่ที่ถนนRiver 
ข้อ 2 Do you know where I can exchange some money? คุณรู้จักที่แลกเปลี่ยนเงินไหม
ข้อ 3 Could you tell me how to get to the bookstore? คุณบอกวิธีเดินทางไปร้านหนังสือได้ไหม
ข้อ 4 Do you know the way to the River Road? คุณรู้ทางไปถนนRiverไหม

34. ตอบข้อ  1 
 I don’t think so. เป็นสำนวนยืนยันการไม่เห็นด้วยกับความคิดของอีกฝ่ายหนึ่ง 
Scott คิดว่า Liverpool จะชนะวันนี้ แต่ Jack ไม่เห็นด้วยเขาคิดว่า Manchester United จะชนะ Scott ไม่เห็นด้วยจึงให้เหตุผลเพิ่มเติมว่า Liverpool is a much better team. Liverpool เป็นทีมที่ดีกว่า
ข้อ 2 Manchester United will be a better team.  Manchester United จะเป็นทีมที่ดีกว่า
ข้อ 3 Manchester United is better than Liverpool. Manchester United ดีกว่าLiverpool
ข้อ 4 Liverpool is worse than Manchester United.    Liverpool แย่กว่า Manchester United  
                                                        
35. ตอบข้อ  3  Hurricane พายุเฮอริเคน  Tim ถาม Sunee ว่า ภัยธรรมชาติอะไรที่ไม่เคยเกิดขึ้นในประเทศไทย
ข้อ 1 Flood  น้ำท่วม
ข้อ 2 Drought ภัยแล้ง
ข้อ 4 Earthquake แผ่นดินไหว


37. ตอบข้อ  4  
Congratulations! ยินดีด้วยนะ  Mike แสดงความยินดีกับ Tom ที่ได้รับรางวัลทางวิทยาศาสตร์
ข้อ 1 Really! จริงๆหรือ
ข้อ 2 Oh, good! โอ้,ดีจัง
ข้อ 3 You’re so smart! คุณเก่งจัง

38. ตอบข้อ  1  
I like it.  Sopha แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเพลง โดยพูดนำก่อนว่า ฉันชอบมัน  และแสดงความคิดเห็นต่อว่า The ending is very good. ท่อนจบดีมาก
ข้อ 2 Do you like it?  คุณชอบมันไหม
ข้อ 3 Is it a good song? มันเป็นเพลงที่ดีไหม
ข้อ 4 No, I don’t like it. ไม่ ฉันไม่ชอบมัน

39. ตอบข้อ  2 
I’m glad you like them. ฉันดีใจที่คุณชอบมัน ภรรยาขอบคุณสามีที่ชอบต่างหูที่เธอใส่ 
ข้อ 1 I’m glad you enjoyed them. ฉันดีใจที่คุณสนุกกับมัน
ข้อ 3 I don’t think so. ฉันไม่คิดเช่นนั้น
ข้อ 4 I don’t care. ฉันไม่สนใจ

40. ตอบข้อ  3  Thanks. Nisa กล่าวขอบคุณที่ John ชมว่าอาหารเย็นอร่อย

41. ตอบข้อ  2  
Good idea!   Pranee เห็นด้วยกับความคิดของ Mark ที่จะไปช่วยคนที่ถูกน้ำท่วมโดยกล่าวว่าเป็นความคิดที่ดี
ข้อ 1 No idea. ไม่มีความคิดเห็น
ข้อ 3 It’s up to you. แล้วแต่คุณ
ข้อ 4 I’m afraid. I can’t. ฉันเกรงว่าฉันจะไม่สามารถ

42. ตอบข้อ  4  
I’m sorry about that.  Peggy แสดงความรู้สึกเสียใจที่ได้ยินข่าวร้ายของ Mary  ว่าเมื่อคืนนี้มีรถขับมาชนรถของเธอ
ข้อ 1 I hope so. ฉันหวังเช่นนั้น
ข้อ 2 Never mind! ไม่เป็นไร
ข้อ 3 It doesn’t matter. ไม่เป็นไร ไม่ใช่สิ่งสำคัญ

43. ตอบข้อ  1  
It’s boring. มันน่าเบื่อ Kevin แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับชั่วโมงเรียนของ Richard พร้อมทั้งพูดเพิ่มเติมว่า I don’t understand the lesson. ฉันไม่เข้าใจบทเรียนเลย
ข้อ 2 It’s really fun. มันสนุกจริงๆ
ข้อ 3 It’s wonderful. มันวิเศษจัง
ข้อ 4 It’s a great class. มันเป็นชั่วโมงเรียนที่เยี่ยมเลย

44. ตอบข้อ  4  
Would you care for a cup of coffee? มีหมายความว่า Would you like to have/ drink a cup of coffee?  Anna ตอบรับข้อเสนอดังนั้น ประโยคที่ Susan พูดจึงเป็นการเสนอให้บริการ คือ คุณต้องการกาแฟไหม
ข้อ 1 Do you mind if I sit here? คุณจะรังเกียจไหมถ้าฉันจะนั่งตรงนี้
ข้อ 2 Would you get tea or milk? คุณจะรับชาหรือนมสด
ข้อ 3 Can I have some lemonade? ฉันขอน้ำมะนาวค่ะ
45. ตอบข้อ  1  
Well done!    Danny ชมเชย Cathy (ที่บอกว่าสอบขับรถผ่านแล้ว) ว่าเก่งมาก ทำได้ดี    และตามด้วยการแสดงความยินดีว่า Congratulation!

46. ตอบข้อ  1  
No, I don’t feel well today. ไม่ วันนี้ฉันรู้สึกไม่ดี Tom ตอบคำถาม Bob และพูดต่อว่า ฉันมีไข้ ส่วนคำถามที่ Bob ถามคือ คุณดูซีดๆนะ คุณสบายดีไหม 
ข้อ 2 No, I’m fine. ไม่ ฉันสบายดี
ข้อ 3 I’m fine, thanks. ฉันสบายดี ขอบคุณ
ข้อ 4 Not bad. ไม่เลวเลย

47. ตอบข้อ  2  
Yes, please. เป็นการตอบรับข้อเสนอ 
Venessa ถาม Sunee ว่า คุณต้องการแซนวิชเนื้อไหม 
Sunee ตอบรับข้อเสนอ พร้อมกับพูดว่า I’m hungry. ฉันหิว

48. ตอบข้อ  1  
Here you are. ใช้พูดพร้อมกับส่งของให้ 
Santi บอกให้ Duangjai ส่งน้ำตาลให้

49. ตอบข้อ  1  Pardon? แปลว่า ขอโทษ ใช้ในกรณีที่ได้ยินไม่ชัดเจน

50. ตอบข้อ  3  Oh, sorry.  Noi กล่าวขอโทษและบอกเหตุผลว่าฉันไม่ได้ยิน

ชุดหนังสือภาษาอังกฤษ สำหรับคนทำงานและสอบ TOEIC [ไฟล์ Pdf + Audio]
English + TOEIC Book Set

Tutor Ferry

Author & Editor

รับสอนพิเศษที่บ้าน เรียนพิเศษตัวต่อตัวที่บ้านกับติวเตอร์คุณภาพ รับประกันผลและความพอใจ 100% เรียนก่อนจ่ายทีหลังสะดวกมั่นใจได้

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น