น้องๆเตรียมพอร์ทกันหรือยัง? รอบ Portfolio คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียด รอบ Portfolio คณะแพทยศาสตร์ 1. โครงการผู้มีความพิเศษทางวิชาการและภาษาอังกฤษ (MDX) 2. โครงการผลิตแพทย์เพิ่มร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (MD02)

น้องๆเตรียมพอร์ทกันหรือยัง? รอบ Portfolio คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียด รอบ Portfolio คณะแพทยศาสตร์

1. โครงการผู้มีความพิเศษทางวิชาการและภาษาอังกฤษ (MDX)

  • วันที่รับสมัคร 01/12/2561 - 15/12/2561 
  • คุณสมบัติของผู้สมัคร  กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6 
  • จำนวนรับ 44 คน
  • เกรดขั้นต่ำ 5 เทอมไม่ต่ำกว่า 3.00
  • ค่าสมัคร 1,000 บาท

 คุณสมบัติเฉพาะ ผู้มีสิทธิ์สมัคร : 

1. เป็นนักเรียนที่มีสัญชาติไทย ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกโรงเรียนในประเทศไทย โปรแกรมวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 3.00 หากเป็นนักเรียนโรงเรียนนานาชาติที่มีระบบการประเมินผลไม่ได้ใช้เกรดหรือเป็นนักเรียนที่ไปแลกเปลี่ยนต่างประเทศ ในช่วงเวลาที่เรียนในต่างประเทศจะต้องมีผลการเรียนทุกรายวิชาในกลุ่มวิทย์-คณิต ไม่ต่ำกว่า 3.00 หรือไม่ต่ำกว่า 70% 
2. เป็นนักเรียนที่มีสัญชาติไทย ที่กำลังศึกษาชั้นปีสุดท้ายของระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในโรงเรียนต่างประเทศ หรือสำเร็จการศึกษาในระดับนี้มาก่อนแล้วภายในระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี จะต้องมีผลการเรียนทุกรายวิชาในกลุ่มวิทย์-คณิต ไม่ต่ำกว่า 3.00 หรือไม่ต่ำกว่า 70% หรือเทียบเท่า
3. มีคะแนนผลการสอบวัดความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ระดับช่วงคะแนนที่ 1 ขึ้นไป  

น้องๆเตรียมพอร์ทกันหรือยัง? รอบ Portfolio คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


4. มีผลสอบ Biomedical admissions test (BMAT) part 1 และ part 2 รวมกันเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 4.5  ส่วน part 3 ไม่กำหนดเกณฑ์ขั้นต่ำ ในกรณีการสอบปี 2561 คณะฯ จะตรวจสอบคะแนนอีกครั้งจาก webpage ใช้คะแนนสอบย้อนหลัง 2 ปี (ปี 2559-2560) ต้องมีหลักฐานรับรองอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่จัดสอบเท่านั้น ไม่อนุญาตให้ใช้สำเนาเอกสารที่พิมพ์จากหน้า web เนื่องจากคณะฯไม่สามารถตรวจสอบจาก webpage ได้ 
ทั้งนี้ หากโรงเรียนในต่างประเทศหรือโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทยมีระบบเกรดที่นอกเหนือจากที่ระบุ ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการอำนวยการรับบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

อ่านต่อที่ https://admissions.kku.ac.th/Port/PortDetail/443/7

น้องๆเตรียมพอร์ทกันหรือยัง? รอบ Portfolio คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


2.  โครงการผลิตแพทย์เพิ่มร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (MD02)

  • วันที่รับสมัคร 01/12/2561 - 15/12/2561 
  • คุณสมบัติของผู้สมัคร  กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6 
  • จำนวนรับ 76 คน
  • เกรดขั้นต่ำ 5 เทอมไม่ต่ำกว่า 3.00
  • ค่าสมัคร 1,000 บาท

 คุณสมบัติเฉพาะ ผู้มีสิทธิ์สมัคร : 

1. เเป็นนักเรียนที่มีสัญชาติไทย ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โปรแกรมวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ทุกโรงเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 3.00 หากเป็นนักเรียนโรงเรียนนานาชาติที่มีระบบการประเมินผลไม่ได้ใช้เกรดหรือเป็นนักเรียนที่ไปแลกเปลี่ยนต่างประเทศ ในช่วงเวลาที่เรียนในต่างประเทศจะต้องมีผลการเรียนทุกรายวิชาในกลุ่มวิทย์-คณิต ไม่ต่ำกว่า 3.00 หรือไม่ต่ำกว่า 70%
2. มีคะแนนผลการสอบวัดความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ระดับช่วงคะแนนที่ 1 ขึ้นไป  
  
น้องๆเตรียมพอร์ทกันหรือยัง? รอบ Portfolio คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

3. มีผลสอบ Biomedical admissions test (BMAT) part 1 และ part 2 รวมกันเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 4.5  ส่วน part 3 ไม่กำหนดเกณฑ์ขั้นต่ำ ในกรณีการสอบปี 2561 คณะฯ จะตรวจสอบคะแนนอีกครั้งจาก webpage ใช้คะแนนสอบย้อนหลัง 2 ปี (ปี 2559-2560) ต้องมีหลักฐานรับรองอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่จัดสอบเท่านั้น ไม่อนุญาตให้ใช้สำเนาเอกสารที่พิมพ์จากหน้า web เนื่องจากคณะฯไม่สามารถตรวจสอบจาก webpage ได้ 

อ่านต่อที่ https://admissions.kku.ac.th/Port/PortDetail/449/7


Ferry Group

Author & Editor

รับสอนพิเศษที่บ้าน เรียนพิเศษตัวต่อตัวที่บ้านกับติวเตอร์คุณภาพ รับประกันผลและความพอใจ 100% เรียนก่อนจ่ายทีหลังสะดวกมั่นใจได้

0 ความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น