สำรวจ
รีวิว
สอบเข้า
ออนไลน์

ครูสอนพิเศษ คุณภาพอันดับ1

หาครูสอนพิเศษตัวต่อตัว คลิกเลย

ค้นหาด้วยเสียง
ค้นหาด้วยเสียงคลิกที่นี่

» » หลักสูตรการอบรมทักษะด้านภาษาญี่ปุ่น 30 ชั่วโมง

19 กุมภาพันธ์ 2562

หลักสูตรการอบรมทักษะด้านภาษาญี่ปุ่น 30 ชั่วโมง

หลักสูตรการอบรมทักษะด้านภาษาญี่ปุ่น 15 ครั้ง 30 ชั่วโมง

หาครูสอนภาษาญี่ปุ่น ต้องการเรียนภาษาญี่ปุ่น

หลักสูตรการอบรมทักษะด้านภาษาญี่ปุ่น 15 ครั้ง 30 ชั่วโมง

ครั้งที่ 1  (2 ชม.)

บทเรียนคำศัพท์ และประโยคบทสนทนา
จุดประสงค์การเรียนรู้
สามารถทักทายในชีวิตประจำวัน
และการสนทนารูปแบบต่าง
เบื้องต้น
คำศัพท์ ในชั้นเรียน

บทเรียนหลักไวยากรณ์
1. หลักทั่วไปภาษาญี่ปุ่น
2. อักษรภาษาญี่ปุ่น
3. การออกเสียงภาษาญี่ปุ่นครั้งที่ 2  (2 ชม.)

บทเรียนคำศัพท์ และประโยคบทสนทนา
จุดประสงค์การเรียนรู้ สามารถสนทนาแนะนำตัวเอง และแนะนำบุคคลอื่น
ตัวอย่างบทสนทนา “ยินดีที่ได้รู้จัก”
คำศัพท์ ตารางชื่อ ประเทศ คน ภาษา

บทเรียนหลักไวยากรณ์
1. คำนาม 1  は คำนาม 2です
2. คำนาม 1 はคำนาม 2 じゃありません
3. ประโยค か
4. คำนาม も
5. คำนาม 1のคำนาม 2
6. ―さん 

ครั้งที่ 3  (2 ชม.)

บทเรียนคำศัพท์ และประโยคบทสนทนา
จุดประสงค์การเรียนรู้ สามารถสนทนาระบุสิ่งนี้คืออะไร ของใคร
ตัวอย่างบทสนทนา “น้ำใจเพียงเล็กน้อย”
คำศัพท์ ชื่อสกุล

บทเรียนหลักไวยากรณ์
1. これ/それ/あれ
2. この/คำนาม そのคำนาม/あのคำนาม
3. そうです/そうじゃありません
4 . ประโยค 1か  ประโยค 2 か
5. คำนาม のคำนาม 2
6. そうですか


ครั้งที่ 4  (2 ชม.)

บทเรียนคำศัพท์ และประโยคบทสนทนา
จุดประสงค์การเรียนรู้
สามารถสนทนาชี้ระบุตำแหน่ง สถานที่ต่างๆได้
ตัวอย่างบทสนทนา “ขอ...นี่คะ”
คำศัพท์ ห้างสรรพสินค้า

บทเรียนหลักไวยากรณ์
1.ここ / そこ/あそこ/こちら/ 
そちら/あちら
2. คำนาม 1 はคำนาม (สถานที่) です
3.どこ/ どちら
4. คำนาม 1 の คำนาม 2
5. นิยมสรรพนาม นิยมคุณศัพท์ こ/ そ/ あ/ど
6.お国


หลักสูตรการอบรมทักษะด้านภาษาญี่ปุ่น 30 ชั่วโมง


ครั้งที่ 5  (2 ชม.)

บทเรียนคำศัพท์ และประโยคบทสนทนา
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
สามารถสนทนาหัวข้อการ
ระบุเวลา
ตัวอย่างบทสนทนา “ที่นั่นเปิดตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมง”
คำศัพท์ โทรศัพท์ – จดหมาย

บทเรียนหลักไวยากรณ์
1.今 一時 一分です
2. คำกริยารูป ます
3. คำกริยา ます ません
คำกริยา ました ませんでした
4. คำนาม (เวลา)  に คำกริยา
5. คำนาม 1からคำนาม 2まで
6. คำนามとคำนาม 2
7. ประโยคね


ครั้งที่ 6  (2 ชม.)

บทเรียนคำศัพท์ และประโยคบทสนทนา
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
สามารถสนทนาหัวข้อการระบุถึง
การเดินทางไปมากลับ
บทสนทนาตัวอย่าง “ไปโคชิเอ็นหรือเปล่า”
คำศัพท์ วันหยุดราชการ

บทเรียนหลักไวยากรณ์
1. คำนาม (สถานที่) へ行きます /来ます /
帰ります
2.どこ[へ]も行きません / 
行きませんでした
3.คำนาม (ยานพาหนะ) で行きます/   来ます /         帰ります
4.คำนาม (บุคคล/สัตว์) とคำกริยา
5.いつ
6. ประโยค よ


ครั้งที่ 7  (2 ชม.)

บทเรียนคำศัพท์ และประโยคบทสนทนา
จุดประสงค์การเรียนรู้
สามารถสนทนาหัวข้อประโยครูปแบบสกรรมกริยาต่างๆ 
บทสนทนาตัวอย่าง “ไปด้วยกันไหม”
คำศัพท์ อาหาร (วัตถุดิบ)

บทเรียนหลักไวยากรณ์
1.คำนาม を (สกรรม) กริยา
2.คำนาม をします
3.何をします
4.なんและなに
5.คำนาม(สถานที่) でคำกริยา
6.คำกริยาませんか
7.คำกริยาましょう
8.おー


ครั้งที่ 8  (2 ชม.)

บทเรียนคำศัพท์ และประโยคบทสนทนา
จุดประสงค์การเรียนรู้
สามารถใช้คำช่วยในภาษาญี่ปุ่นได้ถูกต้อง
บทสนทนาตัวอย่าง
 “ขอโทษ รบกวน”
คำศัพท์ ครอบครัว

บทเรียนหลักไวยากรณ์
1.คำนาม (เครื่องดื่ม เครื่องใช้ไม้สอย วิธีการ) で
คำกริยา
2.คำ ประโยค は 語で  何ですか
3.คำนาม (บุคคล) にあけます
4.คำนาม (บุคคล) にもらいます
5.もうคำกริยา ました


หลักสูตรการอบรมทักษะด้านภาษาญี่ปุ่น 30 ชั่วโมง


ครั้งที่ 9  (2 ชม.)

บทเรียนคำศัพท์ และประโยคบทสนทนา
จุดประสงค์การเรียนรู้
สามารถใช้คำคุณศัพท์
ในภาษาญี่ปุ่นได้ถูกต้อง
บทสนทนาตัวอย่าง 
“ อีกสักครู่ คงต้องขอตัว”
คำศัพท์ สี รส  รสชาติ

บทเรียนหลักไวยากรณ์
1.คำคุณศัพท์
2.คำนามは คำคุณศัพท์ な [な] です
คำนาม はคำคุณศัพท์ い[-い ] です
3.คำคุณศัพท์ な なคำนาม 
คำคุณศัพท์ い [-い ]คำนาม
4.とても あまり
5.คำนาม は どうですか
6.คำนาม1 は どんな คำนาม2ですか
7.ประโยค1が , ประโยค2
8.どれ


ครั้งที่ 10  (2 ชม.)

บทเรียนคำศัพท์ และประโยคบทสนทนา
จุดประสงค์การเรียนรู้
สามารถใช้คำช่วย がและคำแสดงปริมาณได้ถูกต้อง
บทสนทนาตัวอย่าง 
“น่าเสียดาย”
คำศัพท์ ดนตรี กีฬา ภาพยนตร์

บทเรียนหลักไวยากรณ์
1. คำนามがあります/ わかります
คำนามが好きます/ 嫌います/ 
上手です/ 下手です
2.どんなคำนาม
3.よく/ だいたい/  たくさん/ 少し/  あまり / 全然
4. ประโยค1からประโยค2
5.どうして


ครั้งที่ 11  (2 ชม.)

บทเรียนคำศัพท์ และประโยคบทสนทนา
จุดประสงค์การเรียนรู้
สามารถสนทนาหัวข้อประโยค คนและสิ่งของ มีหรือไม่มี บทสนทนาตัวอย่าง “มีซอสพริกไหม”
คำศัพท์ ภายในบ้าน

บทเรียนหลักไวยากรณ์
1. คำนาม が あります/ います
2.คำนาม 1 (สถานที่) にคำนาม2 
が あります/ います
3.คำนาม 1 はคำนาม 2(สถานที่) にあります/ います
 4.คำนาม1 (สิ่งของ บุคคล สถานที่)のคำนาม 2 (ตำแหน่ง)
5.คำนาม1 やคำนาม2
6.คำ ですか
7.はありませんか


ครั้งที่ 12  (2 ชม.)

บทเรียนคำศัพท์ และประโยคบทสนทนา
จุดประสงค์การเรียนรู้
สามารถสนทนาหัวข้อระบุถึง จำนวนต่างๆ
บทสนทนาตัวอย่าง “กรุณาส่งของนี้โดยทางเรือ”
คำศัพท์ รายการอาหาร

บทเรียนหลักไวยากรณ์
1.วิธีนับจำนวน
2.คำแสดงปริมาณ จำนวน (ระยะเวลา) に
 一回คำกริยา
3.คำแสดงปริมาณ จำนวน だけ/ คำนามだけ


ครั้งที่ 13  (2 ชม.)

บทเรียนคำศัพท์ และประโยคบทสนทนา
จุดประสงค์การเรียนรู้
สามารถสนทนารูปอดีตกาลของ ประโยคคุณศัพท์ และประโยครูปเปรียบเทียบ
บทสนทนาตัวอย่าง 
“งานเทศกาล เป็นยังไงบ้าง”
คำศัพท์ งานเทศกาล และสถานที่สำคัญ

บทเรียนหลักไวยากรณ์
1.รูปอดีตกาลของประโยคคำนาม ประโยคคำคุณศัพท์ な
2.รูปอดีตกาลของประโยคคำคุณศัพท์ い
3.คำนาม 1 はคำนาม 2 よりคำคุณศัพท์  です
4.คำนาม 1とคำนาม 2 とどちらがคำคุณศัพท์ですか...คำนาม1คำนาม 2 の方がคำคุณศัพท์です
5.คำนาม 1 [の中]で何/どこ/ だれ/いつが/  いちばん/ですか ...คำนาม 2 が いちばん คำคุณศัพท์です


ครั้งที่ 14  (2 ชม.)

บทเรียนคำศัพท์ และประโยคบทสนทนา
จุดประสงค์การเรียนรู้
สามารถสนทนาถึงหัวข้อความต้องการต่างๆ และคำช่วยประเภทระบุตำแหน่ง
สถานที่
บทสนทนาตัวอย่าง “กรุณาคิดแยกต่างหากด้วย”
คำศัพท์ ในเมือง

บทเรียนหลักไวยากรณ์
1.คำนาม がほしいいです
2.คำกริยารูป ますたいです
3.คำนาม (สถานที่)へ+ คำกริยารูปます /คำนาม +に+行きます/来ます/帰ります  
4.คำนาม に คำกริยา/ คำนาม を คำกริยา
5.どこか/何か
6.ご注文


ครั้งที่ 15  (2 ชม.)

บทเรียนคำศัพท์ และประโยคบทสนทนา
จุดประสงค์การเรียนรู้
สามารถเข้าใจกลุ่มคำกริยา และประยุกต์ใช้คำกริยา
ในบทสนทนาขอความช่วยเหลือ และชักชวน 
บทสนทนาตัวอย่าง
“กรุณาไปที่อุเมดะ”
คำศัพท์ สถานีรถไฟ

บทเรียนหลักไวยากรณ์
1.การผันคำกริยา
2.กลุ่มคำกริยา
3.คำกริยารูป て
4.คำกริยารูป てください
5.คำกริยารูป ています
6.คำกริยารูป ますましょうか
7.ประโยค1 が ประโยค 2
8. คำนาม が คำกริยาTotal Rating ✔

9.2 stars – 2,789 reviews

More Reviews

แสดงความคิดเห็น

หลักสูตรการอบรมทักษะด้านภาษาญี่ปุ่น 30 ชั่วโมง

หลักสูตรอบรมภาษาญี่ปุ่น