สำรวจ
รีวิว
สอบเข้า
ออนไลน์

ครูสอนพิเศษ คุณภาพอันดับ1

หาครูสอนพิเศษตัวต่อตัว คลิกเลย

ค้นหาด้วยเสียง
ค้นหาด้วยเสียงคลิกที่นี่

» » การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (Chinese Tests) HSK YCT และ BCT เป็นอย่างไร

23 มีนาคม 2562

การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (Chinese Tests) HSK YCT และ BCT เป็นอย่างไร

การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน มี 3 ประเภท คือ HSK, YCT และ BCT ซึ่งทั้ง 3ประเภทนี้ ดำเนินการโดย HANBAN ของรัฐบาลจีน จัดขึ้นเพื่อตอบสนองต่อความต้องการเรียนรู้ภาษาจีนของประชากรทั่วโลก HSK (Hanyu Shuping Kaoshi)


การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน 

มี 3 ประเภท คือ HSK, YCT และ BCT ซึ่งทั้ง 3ประเภทนี้ ดำเนินการโดย HANBAN ของรัฐบาลจีน จัดขึ้นเพื่อตอบสนองต่อความต้องการเรียนรู้ภาษาจีนของประชากรทั่วโลก  HSK (Hanyu Shuping Kaoshi) 

มุ่งวัดความรู้ภาษาจีนของผู้ที่มิได้เป็นเจ้าของภาษา  ในด้านการใช้ภาษาในชีวิตประจำวัน ภาษาเชิงวิชาการ และ ภาษาที่ใช้เพื่อการประกอบอาชีพ
YCT ( Youth Chinese Test) 
มุ่งวัดความสามารถในการใช้ภาษาจีนของนักเรียนชั้นประถมศึกษา และ มัธยมศึกษาตอนต้น ซึ่งมิได้เป็นเจ้าของภาษา  โดยวัดความสามารถการใช้ภาษาในชั้นเรียนและในชีวิตประจำวัน
BCT (Business Chinese Test) 
เป็นการสอบมาตรฐานสำหรับผู้ที่มิได้เป็นเจ้าของภาษา โดยมุ่งวัดความสามารถในการใช้ภาษาธุรกิจโดยเฉพาะ

Hanyu Shuping Kaoshi (HSK, Chinese Proficiency Test) 

มุ่งวัดความรู้ภาษาจีนของผู้ที่มิได้เป็นเจ้าของภาษา ในการสื่อสารใช้ภาษาในชีวิตประจำวัน ภาษาเชิงวิชาการ และ ภาษาที่ใช้เพื่อการประกอบอาชีพ การสอบ HSK แยกออกเป็นสองส่วน คือ การสอบข้อเขียน และ การสอบปากเปล่า การสอบข้อเขียนมี 6 ระดับ คือ HSK ระดับ 1 – HSK ระดับ 6 ส่วนการสอบปากเปล่ามี 3 ระดับ คือ HSK-Speaking (ขั้นต้น), HSK-Speaking (ขั้นกลาง) และ HSK-Speaking (ขั้นสูง) ในการสอบปากเปล่านั้น จะสอบโดยใช้วิธีบันทึกเสียงของผู้เข้าสอบ โดยดำเนินการในห้องสอบ

HSK ระดับ 1 
วัดความรู้ความสามารถการใช้คำศัพท์และประโยคง่าย ๆ เพื่อการสื่อสารในเรื่องเฉพาะทาง  และ มีพื้นฐานที่จะศึกษาภาษาจีนในระดับต่อไป
HSK ระดับ 2
วัดความรู้ความสามารถการใช้คำศัพท์และประโยคง่าย ๆ เพื่อการสื่อสารเรื่องทั่วไปเฉพาะที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน  การสอบระดับนี้ถือว่าเป็นการสอบขั้นที่สูงขึ้นสำหรับผู้เริ่มเรียน
HSK ระดับ 3
วัดความรู้ความสามารถการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารเรื่องทั่วไปในชีวิตประจำวัน รวมทั้ง เรื่องการเรียน และ การทำงาน  หากผู้เข้าสอบระดับนี้เดินทางอยู่ในประเทศจีน  ต้องสามารถใช้ภาษาสื่อสารเรื่องพื้นฐานทั่วไปได้
HSK ระดับ 4
วัดความรู้ความสามารถการใช้ภาษาในระดับที่สามารถอธิบายเรื่องราวที่กว้างขวางได้มากขึ้น  และ สามารถสื่อสารกับชาวจีนผู้เป็นเจ้าของภาษาได้
HSK ระดับ 5
วัดความรู้ความสามารถการใช้ภาษาในระดับที่สามารถอ่านหนังสือพิมพ์และวารสารภาษาจีนได้  สามารถดูภาพยนตร์และโทรทัศน์ได้อย่างเข้าใจ รวมทั้งสามารถเขียนและพูดได้อย่างครบถ้วนกระบวนความ
HSK ระดับ 6
วัดความรู้ความสามารถการใช้ภาษาในระดับที่มีทักษะ  สามารถเข้าใจเรื่องที่ได้ฟัง ได้อ่านโดยทันที  รวมทั้งสามารถสื่อสารเรื่องต่าง ๆ ได้อย่างคล่องแคล่วทั้งการพูดและการเขียน

จำนวนข้อและเวลาที่ใช้สอบ  ของการสอบข้อเขียน ( HSK-Written Test Structure)

การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (Chinese Tests) HSK YCT และ BCT เป็นอย่างไร


จำนวนข้อและเวลาที่ใช้สอบ  ของการสอบปากเปล่า  ( HSK-Speaking Test Structure)

การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (Chinese Tests) HSK YCT และ BCT เป็นอย่างไร


YCT (Youth Chinese Test) 

เป็นข้อสอบมาตรฐานที่ใช้วัดความสามารถในการใช้ภาษาจีนของนักเรียนชั้นประถมศึกษา และ มัธยมศึกษาตอนต้น ซึ่งมิได้เป็นเจ้าของภาษา  โดยวัดความสามารถการใช้ภาษาในชั้นเรียนและในชีวิตประจำวัน  การสอบ YCT แยกออกเป็นสองชนิด คือ การสอบข้อเขียน และ การสอบปากเปล่า   การสอบข้อเขียนมี 4 ระดับ คือ YCT ระดับ 1 – YCT ระดับ 4 ส่วนการสอบปากเปล่ามี 2 ระดับขั้น คือ YCT-Speaking ขั้นต้น (Basic) และ YCT-Speaking ขั้นกลาง (Intermediate) ในการสอบปากเปล่านั้น จะสอบโดยใช้วิธีบันทึกเสียงของผู้เข้าสอบ โดยดำเนินการในห้องสอบ
YCT ระดับ 1
วัดความรู้ความสามารถการใช้ภาษาในระดับที่เข้าใจคำศัพท์  สามารถใช้คำศัพท์นั้นในประโยคง่าย ๆ ได้  และ มีความรู้ขั้นพื้นฐานที่จะเรียนภาษาจีนในระดับที่สูงขึ้น
YCT ระดับ 2
วัดความรู้ความสามารถการใช้ภาษาในระดับที่เข้าใจศัพท์และประโยคพื้นฐานในการสื่อสารเบื้องต้น
YCT ระดับ 3
วัดความรู้ความสามารถการใช้ภาษาในระดับที่จะใช้สนทนาเรื่องที่ไม่ซับซ้อน  เช่นเรื่องทั่วไปในชีวิตประจำวันเป็นต้น  มีความสามารถอยู่ในระดับสูงของการเริ่มเรียนภาษาจีนเบื้องต้น
YCT ระดับ 4
วัดความรู้ความสามารถการใช้ภาษาในระดับสื่อสารเรื่องราวในชีวิตประจำวันและเรื่องการเรียน  หากผู้เข้าสอบ YCT ระดับ 4 เดินทางอยู่ในประเทศจีน ต้องสามารถใช้ภาษาสื่อสารเรื่องพื้นฐานทั่วไปได้

จำนวนข้อและเวลาที่ใช้สอบ  ของการสอบ YCT  ข้อเขียน ( YCT-Written Test Structure)

การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (Chinese Tests) HSK YCT และ BCT เป็นอย่างไร


จำนวนข้อและเวลาที่ใช้สอบ  ของการสอบ YCT ปากเปล่า ( YCT-Speaking Test Structure)

การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (Chinese Tests) HSK YCT และ BCT เป็นอย่างไร


BCT (Business Chinese Test)

เป็นการสอบมาตรฐานสำหรับผู้ที่มิได้เป็นเจ้าของภาษา โดยมุ่งวัดความสามารถในการใช้ภาษาธุรกิจ  การสอบ BCT แยกเป็น 2 ชนิด คือ BCT (Listening & Reading) และ BCT (Speaking & Writing) ผู้เข้าสอบจะเลือกสอบชนิดใดชนิดหนึ่ง หรือ เลือกสอบทั้งสองชนิดก็ได้
BCT ระดับ 1 
วัดความรู้ความสามารถการใช้ภาษาในระดับที่ผู้เข้าสอบยังไม่สามารถใช้ภาษาจีนธุรกิจได้
BCT ระดับ 2
วัดความรู้ความสามารถการใช้ภาษาในระดับที่ผู้เข้าสอบสามารถใช้ภาษาจีนธุรกิจได้ในระดับพื้นฐาน
BCT ระดับ 3
วัดความรู้ความสามารถการใช้ภาษาในระดับที่ผู้เข้าสอบสามารถใช้ภาษาจีนธุรกิจได้เป็นอย่างดี

ลักษณะของการสอบ BCT (BCT-Test Structure)

การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (Chinese Tests) HSK YCT และ BCT เป็นอย่างไร


ผลการสอบ

ผู้เข้าสอบทุกคนจะได้รับแจ้งผลการสอบ
ผลการสอบ HSK ได้รับการเก็บไว้เป็นหลักฐานอ้างอิงได้ในระยะยาว แต่อย่างไรก็ตาม การใช้ผลการสอบเพื่อประกอบเป็นหลักฐานสมัครเข้าศึกษาระดับอุดมศึกษาในประเทศจีน จะต้องเป็นผลสอบที่มีอายุไม่เกิน 2 ปีนับจากวันสอบเท่านั้น

ผลการสอบ YCT ได้รับการเก็บไว้เป็นหลักฐานอ้างอิงได้ในระยะยาวเช่นเดียวกัน นอกจากนี้ผลการสอบ YCT สามารถใช้เป็นหลักฐานประกอบการวัดและประเมินผลหลักสูตรจีนในสถานศึกษาชั้นประถมศึกษาและชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นได้

ผลการสอบ BCT สำหรับผู้ผ่านระดับ 2 ขึ้นไปเท่านั้นจึงจะได้รับประกาศนียบัตรซึ่งมีอายุใช้งาน 2 ปี (นับจากวันสอบ) 

การรับรองการสอบภาษาจีนของศูนย์สอบต่างประเทศ

การรับรองผลสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนที่จัดทำโดยศูนย์สอบต่างประเทศนั้นเป็นบริการที่ HANBAN อาจให้ความร่วมมือแก่ศูนย์สอบแต่ละแห่งทั้งนี้เพื่อการพัฒนาการสอบภาษาจีน


Total Rating ✔

9.2 stars – 2,789 reviews

More Reviews

แสดงความคิดเห็น

การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (Chinese Tests) HSK YCT และ BCT เป็นอย่างไร

เรียนภาษาจีน, สอบวัดระดับ, หลักสูตรอบรมภาษาจีน, BCT, HSK, YCT