สำรวจ
รีวิว
สอบเข้า
ออนไลน์

ครูสอนพิเศษ คุณภาพอันดับ1

หาครูสอนพิเศษตัวต่อตัว คลิกเลย

ค้นหาด้วยเสียง
ค้นหาด้วยเสียงคลิกที่นี่

» » วันที่17 – 29 เมษายน 2562 รับตรงTCAS62 รอบ 3 รับตรงร่วมกัน มหาวิทยาลัยมหิดล

02 เมษายน 2562

วันที่17 – 29 เมษายน 2562 รับตรงTCAS62 รอบ 3 รับตรงร่วมกัน มหาวิทยาลัยมหิดล

รับตรงร่วมกัน (TCAS รอบ3) มหาวิทยาลัยมหิดล วันที่ 17 – 29 เมษายน 2562

รับตรงTCAS62 รอบ 3 รับตรงร่วมกัน มหาวิทยาลัยมหิดล วันที่17 – 29 เมษายน 2562

รับตรงร่วมกัน (TCAS รอบ3) มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่ 17 – 29 เมษายน 2562

คุณสมบัติ

 1. สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 2. มีผลการสอบ GAT/PAT และ/หรือ วิชาสามัญ
 3. มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด

การคัดเลือก

 1. ยื่นผลการสอบ
 2. สอบสัมภาษณ์
สาขาที่เปิดรับ

 1. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 2. แพทยศาสตร์/กสพท.
 3. กายอุปกรณศาสตร์
 4. การแพทย์แผนไทยประยุกต์
 5. เทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์
 6. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 7. พยาบาลศาสตร์
 8. ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์
 9. ความผิดปกติของการสื่อความหมาย
 10. คณะเภสัชศาสตร์
 11. เภสัชศาสตร์
 12. คณะทันตแพทยศาสตร์
 13. ทันตแพทยศาสตร์
 14. คณะวิทยาศาสตร์
 15. คณิตศาสตร์
 16. เคมี
 17. ชีววิทยา
 18. เทคโนโลยีชีวภาพ
 19. พฤกษศาสตร์
 20. ฟิสิกส์
 21. ชีวนวัตกรรม-นานาชาติ
 22. วิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์-นานาชาติ
 23. ทรัพยากรชีวภาพและชีววิทยาสภาวะแวดล้อม-นานาชาติ
 24. วัสดุศาสตร์และวิศวกรรมนาโน-นานาชาติ,พหุ-วิทยาการ
 25. คณะเทคนิคการแพทย์
 26. เทคนิคการแพทย์
 27. รังสีเทคนิค
 28. คณะสาธารณสุขศาสตร์
 29. สาธารณสุขศาสตร์
 30. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 31. คณะกายภาพบำบัด
 32. กายภาพบำบัด
 33. กิจกรรมบำบัด
 34. คณะพยาบาลศาสตร์
 35. พยาบาลศาสตร์
 36. คณะสัตวแพทยศาสตร์
 37. สัตวแพทยศาสตร์
 38. คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
 39. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
 40. วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
 41. วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
 42. การออกกำลังกายและการกีฬา-การออกกำลังกายและการกีฬา
 43. การออกกำลังกายและการกีฬา-กีฬาฟุตบอล
 44. คณะวิศวกรรมศาสตร์
 45. วิศวกรรมเครื่องกล
 46. วิศวกรรมเคมี
 47. วิศวกรรมอุตสาหการ
 48. วิศวกรรมอุตสาหการ-วิศวกรรมผลิตภัณฑ์นมและเครื่องดื่ม/นานาชาติ
 49. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 50. วิศวกรรมโยธา
 51. วิทยาเขตกาญจนบุรี
 52. เทคโนโลยีการอาหาร
 53. ชีววิทยาเชิงอนุรักษ์
 54. วิทยาศาสตร์การเกษตร
 55. ธรณีศาสตร์
 56. บริหารธุรกิจ
 57. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ
 58. การบัญชี
 59. วิทยาลัยศาสนศึกษา
 60. ศาสนศึกษา
 61. โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์
 62. สาธารณสุขศาสตร์
 63. การประกอบการเชิงนิเวศวัฒนธรรม
 64. เกษตรกรปราชญ์เปรื่อง
 65. คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
 66. เวชระเบียน
 67. โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ
 68. สาธารณสุขศาสตร์
 69. เกษตรศาสตร์
 70. นวัตกรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดล้อม
 71. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 72. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร-นานาชาติ

สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของ ทปอ.

เว็บไซต์
https://tcas.mahidol.ac.th/round3.html
https://tcas.mahidol.ac.th/schedule-r3.html


Total Rating ✔

9.2 stars – 2,789 reviews

More Reviews

แสดงความคิดเห็น

วันที่17 – 29 เมษายน 2562 รับตรงTCAS62 รอบ 3 รับตรงร่วมกัน มหาวิทยาลัยมหิดล

รับตรง, News, Tcas