สำรวจ
รีวิว
สอบเข้า
ออนไลน์

> >


23 เม.ย. 2562

มาฝึกทำโจทย์ Aptitude Test กัน ( พร้อมเฉลย)

Aptitude Questions 30 ข้อพร้อมเฉลย

มาฝึกทำโจทย์ Aptitude Test กัน ( พร้อมเฉลย)Aptitude Questions

1.If 2x-y=4 then 6x-3y=?

(a)15
(b)12
(c)18
(d)10

Ans. (b)


2.If x=y=2z and xyz=256 then what is the value of x?

(a)12
(b)8
(c)16
(d)6

Ans. (b)


3. (1/10)18 - (1/10)20 = ?

(a) 99/1020
(b) 99/10
(c) 0.9
(d) none of these

Ans. (a)


4.Pipe A can fill in 20 minutes and Pipe B in 30 mins and Pipe C can empty the same in 40 mins.If all of them work together, find the time taken to fill the tank

(a) 17 1/7 mins
(b) 20 mins
(c) 8 mins
(d) none of these

Ans. (a)


สอบ SP
เตรียมสอบ Student Pilot คลิกเลย


5. Thirty men take 20 days to complete a job working 9 hours a day.How many hour a day should 40 men work to complete the job?

(a) 8 hrs
(b) 7 1/2 hrs
(c) 7 hrs
(d) 9 hrs

Ans. (b)

6. Find the smallest number in a GP whose sum is 38 and product 1728

(a) 12
(b) 20
(c) 8
(d) none of these

Ans. (c)


7. A boat travels 20 kms upstream in 6 hrs and 18 kms downstream in 4 hrs.Find the speed of the boat in still water and the speed of the water current?

(a) 1/2 kmph
(b) 7/12 kmph
(c) 5 kmph
(d) none of these

Ans. (b)


8. A goat is tied to one corner of a square plot of side 12m by a rope 7m long.Find the area it can graze?

(a) 38.5 sq.m
(b) 155 sq.m
(c) 144 sq.m
(d) 19.25 sq.m

Ans. (a)


9. Mr. Shah decided to walk down the escalator of a tube station. He found   that if he walks down 26 steps, he requires 30 seconds to reach the bottom. However, if he steps down 34 stairs he would only require 18 seconds to get to the bottom. If the time is measured from the moment the top step begins   to descend to the time he steps off the last step at the bottom, find out the height of the stair way in steps?

Ans.46 steps.
BMAT
เตรียมสอบ BMAT


10. The average age of 10 members of a committee is the same as it was 4 years ago, because an old member has been replaced by a young member. Find how much younger is the new member ?

Ans.40 years.


11. Can you find out what day of the week was January 12, 1979?

Ans. Friday.


12. ABCE is an isosceles trapezoid and ACDE is a rectangle. AB = 10 and EC = 20. What is the length of AE?

Ans. AE = 10.


13. In the given figure, PA and PB are tangents to the circle at A and B respectively and   the chord BC is parallel to tangent PA. If AC = 6 cm, and length of the tangent AP   is 9 cm, then what is the length of the chord BC?

Ans. BC = 4 cm.


15 Three cards are drawn at random from an ordinary pack of cards. Find the probability that they will consist of a king, a queen and an ace.

Ans. 64/2210.


16. A number of cats got together and decided to kill between them 999919   mice. Every cat killed an equal number of mice. Each cat killed more mice   than there were cats. How many cats do you think there were ?

Ans. 991.


17. If Log2 x - 5 Log x + 6 = 0, then what would the value / values of x be? 

Ans. x = e2 or e3.


18. The square of a two digit number is divided by half the number. After   36 is added to the quotient, this sum is then divided by 2. The digits of the resulting number are the same as those in the original number, but they   are in reverse order. The ten's place of the original number is equal to twice   the difference between its digits. What is the number?

Ans. 46


19.Can you tender a one rupee note in such a manner that there shall be   total 50 coins but none of them would be 2 paise coins.?

Ans. 45 one paisa coins, 2 five paise coins, 2 ten paise coins, and 1 twenty-five paise coins.


20.A monkey starts climbing up a tree 20ft. tall. Each hour, it hops 3ft. and slips back 2ft. How much time would it take the monkey to reach the top?

Ans.18 hours.

21. What is the missing number in this series?   8 2 14 6 11 ? 14 6 18 12

Ans. 9


22. A certain type of mixture is prepared by mixing brand A at Rs.9 a kg. with brand B at Rs.4 a kg. If the mixture is worth Rs.7 a kg., how many   kgs. of brand A are needed to make 40kgs. of the mixture?

Ans. Brand A needed is 24kgs.


23. A wizard named Nepo says "I am only three times my son's age. My father   is 40 years more than twice my age. Together the three of us are a mere 1240   years old." How old is Nepo?

Ans. 360 years old.


24. One dog tells the other that there are two dogs in front of me. The other one also shouts that he too had two behind him. How many are they?

Ans. Three.


25. A man ate 100 bananas in five days, each day eating 6 more than the previous day. How many bananas did he eat on the first day?

Ans. Eight.


26. If it takes five minutes to boil one egg, how long will it take to boil four eggs? 

Ans. Five minutes. 


27. The minute hand of a clock overtakes the hour hand at intervals of 64   minutes of correct time. How much a day does the clock gain or lose?

Ans. 32 8/11 minutes.


28. Solve for x and y:   1/x - 1/y = 1/3, 1/x2 + 1/y2 = 5/9.

Ans. x = 3/2 or -3 and y = 3 or -3/2.


29. Daal is now being sold at Rs. 20 a kg. During last month its rate was Rs. 16 per kg. By how much percent should a family reduce its consumption so   as to keep the expenditure fixed? 

Ans. 20 %.


30. Find the least value of 3x + 4y if x2y3 = 6. 

Ans. 10.starstarstarstarstarstarstarstarstarstar_half

Total Rating ✔

9.2 stars – 2,789 reviews

More Reviews

แสดงความคิดเห็น

มาฝึกทำโจทย์ Aptitude Test กัน ( พร้อมเฉลย)