สำรวจ
รีวิว
สอบเข้า
ออนไลน์

> >


28 เม.ย. 2562

Pretest ม.6 พร้อมเฉลยและคำอธิบายละเอียด

แบบทดสอบ Pre-test/ Post-test ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 พร้อมเฉลยละเอียด

Pretest ม.6 พร้อมเฉลยและคำอธิบายละเอียด

แบบทดสอบ Pre-test/ Post-test ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

Situational Dialogues

Directions: Read each situational dialogue carefully and choose the most appropriate expression for each situation.1. Your teacher asks your opinion about an outside reading book. You found it boring but you want to be polite so you say, “___________”  

1.   How could you assign such a boring book?  
2.  The book I liked was certainly not this one.  
  3.   The book was unreadable, wasn’t it?
4.   I prefer the book we read last term.  
5.   It’s the worst book I’ve ever read.


2.  Bill and Anne have been to a pop concert to listen to their favorite band.  On their way home, Anne says disappointedly, “___________”     

1.  They are not as good as they used to be.  
2.   They are less good than they ever were.  
3.   They were much worse during the last month.  
4.   They always play such brilliant music.   
5.   They are awesome.


3.  Myra has been unable to study because of the loud hammering coming from the room next to hers. She phones the apartment manager and says, “___________” but could you do something about the noise?”  

1.   I’m sorry to bother you  
2.   There’s something going on  
3.   Please accept my apologies, do you?
4.   Excuse me for saying this  
5.   Can I help you?


4.   In an examination room, a student’s mobile phone starts to ring.  The teacher says,   “___________”    

1.   Shut up. 
2.   Let it out.   
3.   Turn that off.  
4.   Who’s calling?  
5.   What happens?  


5.  A friend is walking with you along the pavement.  You see him is about to step in a puddle of water and say, “___________”  

1.   Loop up! 
2.   Look out!  
3.   Step along!  
4.   Step over!  
5.   Look over!


Passage One

It was evening in early summer, and after our supper Mrs. White Smith climbed the steps of the dike built high along the sides of the river to hold in its water in the rainy season. She did this every day to see how high the river had risen. She knew what the river would do.  One by one the villagers followed her up the dike, and stood staring down at the malicious yellow water; curing along like a lot of snakes; and biting at the high dike banks.
She gazed at the river for a moment. That river- it was full of good and evil together. It would water the fields when it was controlled, but then if it rose an inch above the dike, it would crash through like a roaring dragon. That was how husband had died. He always piled more earth on top of it, but one night, the river had risen and broken through. He had run out of the house, and she had climbed onto the roof with the child and had saved herself and it while he was drowned. Well, they had pushed the river back again behind its dike. Every day she herself walked up and down the length of the dike for which the village was responsible and examined it. The men laughed and said, “If anything is wrong with the dike, Granny will tell us.”
It had never occurred to any of them to move the village away from the river. The Smiths had lived there for generations, and some had always escaped and afterwards had fought the river more fiercely than ever.

6. Why was the river called, “malicious”?

1. Because it curled along.
2. Because it can bite people.
3. Because it was now rising.
4. Because it was full of snakes.
5. Because it could do much harm to the villagers.

7. “She knew what the river would do.” What did she really know then?     She knew that …………………… .

1. The river would water the fields.
2. The river always piled more earth on top of it.
3. The river would go back again behind its dike.
4. The river would bring her husband back to her.
5. The river would break through again if they were careless.


8. “Biting at the high dike banks” means that ………………. .

1. The dike banks were bitten by snakes.
2. The snake could make holes in the dike.
3. The roaring dragon could bite the dike banks.
4. The pressure of the water on the dike was great.
5. The villagers pushed the river back behind the dike.


9. When did she climb onto the roof?

1. Evening in early summer
2. Every day after her supper.
3. At night when the river rose and broke through.
4. When she wanted to see the river more clearly.
5. Both 1 and 2 are correct.


10. Why did the Smiths not move away from the river?

1. Because they loved the river.
2. Because the river could water the fields.
3. Because no one had ever thought of moving.
4. Because the government did not let them do so.
5. Because their ancestors would not allow to do so.


Passage Two

Having no language, infants cannot be told what they need to learn. Yet by the age of three they will have mastered the basic structure of their native language and will be well on their way to communicative competence. Acquiring their language is the most impressive intellectual feat. Students of how children learn language generally agree that the most remarkable aspect of this featis the rapid acquisition of grammar. Nevertheless, the ability of children to conform to grammatical rules is only slightly more wonderful than their ability to learn words. It has been reckoned that the average high school graduate in the United States has a reading vocabulary of 80,000 words, whichincludes idiomatic expressions and proper names of people and places. This vocabulary must have been learned over a period of 16 years. From the figures, it can be calculated that the average child learns at a rate of about 13 new words per day. Clearly a learning process of great complexity goes on ata rapid rate in children.


11. What is the main subject of the passage?

1. How to memorize words
2. Communicating with infants
3. Ways of Learning Language
4. Teaching languages to children
5. Language acquisition in children


12. The word "feat" is closest in meaning to which of the following?

1. Idea
2. Activity
3. Experiment
4. Performance
5. Accomplishment


13. The word "reckoned' is closest in meaning to which of the following?

1. Said
2. Proved
3. Verified
4. Estimated
5. Suspected 


14. The word "which" refers to………………………….  .

1. their ability
2. learning process
3. reciting vocabulary
4. reading vocabulary
5. idiomatic expression


15. According to the passage, what is impressive about the way children learn vocabulary?

1. They learn words very quickly.
2. They learn even very long words.
3. They gradually learn word by word
4. They learn the most words in high school.
5. They learn words before they learn grammar.


เฉลยแบบทดสอบ Pre-test/ Post-test ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6


1.ตอบข้อ 4 เพราะเป็นคำตอบที่สุภาพมากที่สุด
2.ตอบข้อ 1 เพราะเป็นคำตอบที่สุภาพที่สุดและความหมายถูกต้องตรงตามอารมณ์ของผู้พูด
3.ตอบข้อ 1 เพราะเป็นการขอความช่วยเหลืออย่างสุภาพ ในกรณีพิเศษที่เป็นปัญหาเร่งด่วน
4.ตอบข้อ 3 เพราะ Turn off.  มีความหมายว่า ปิดเครื่องมือสื่อสาร
5.ตอบข้อ 2 เพราะ Look out!    มีความหมายว่า  ระวังอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้น  
6.ตอบข้อ 5 เพราะให้ดูบริบทหลังคำว่า water ซึ่งผู้เขียนเปรียบแม่น้ำเหมือนงูที่คดเคี้ยวและกำลังทำร้าย กัดแนวสันเขื่อน เปรียบเสมือนแม่น้ำที่เป็นอันตรายต่อคนในหมู่บ้าน (It could do much harm to the villagers = malicious)
7.ตอบข้อ 5 เพราะจากเนื้อเรื่องจะพบว่า “The river would crash through like a roaring dragon. 
That was how Mrs. White Smith’s husband had died.” นั่นคือสิ่งที่แม่น้ำกระทำโดยไหลท่วมเขื่อนและคร่าชีวิตสามีของเธอ จึงตอบข้อ 5 The river would break through again if they were careless.
8.ตอบข้อ 4 เพราะเป็นการเปรียบเทียบการกระทำของงูกับการไหลเชี่ยวของกระแสน้ำ ซึ่งตรงกับคำตอบคือ The pressure of the water on the dike was great หมายความว่า กระแสน้ำที่ไหลท่วมเขื่อนมีความรุนแรง
9.ตอบข้อ 3 เพราะให้ดูจากเนื้อเรื่อง “One night, the river had risen and broken through. 
…she had climbed onto the roof …” หมายถึง คืนหนึ่งระดับน้ำได้เพิ่มสูงขึ้นและได้ท่วมสันเขื่อนทำให้เธอต้องปีนขึ้นไปบนหลังคาเพื่อความปลอดภัยของตัวเธอและลูก
10. ตอบข้อ 3 เพราะให้สังเกตจากย่อหน้าที่ 3 และจากประโยค “It had never occurred to any of them to move the village away from the river.” หมายถึง ไม่มีใครเคยคิดที่จะย้ายออกจากหมู่บ้านนี้
11.ตอบข้อ 5 เพราะสังเกตจากลำดับการพัฒนาการเรื่องการเรียนรู้ภาษาตั้งแต่วัยทารก (infan) จนกระทั่งวัยเด็ก (Children) (Language Acquisition in children)
12.ตอบข้อ 5 เพราะให้สังเกตจากคำว่า “the most remarkable aspect” และเชื่อมโยงกับคำว่า “the rapid acquisition of grammar” วิธีการที่นักเรียนเรียนรู้ภาษาโดยทั่วไปจะพบว่าสิ่งที่ประสบความสำเร็จเด่นชัดที่สุดคือการเรียนรู้ grammar ได้อย่างรวดเร็ว
13.ตอบข้อ 4 เพราะสังเกตจากประโยค “It has been reckoned that the average high school graduate in the United States has a reading vocabulary of 80,000 words” ได้มีการประมาณการ (reckoned) ว่านักเรียนมัธยมในประเทศอเมริกาโดยเฉลี่ยได้อ่านคำศัพท์ประมาณ 80,000 คำ คำตอบจึงเป็น estimated = ประมาณการ
14.ตอบข้อ 4 เพราะ Which แทนคำที่มาข้างหน้า คือ reading vocabulary
15.ตอบข้อ 1 เพราะสังเกตจากประโยค “Clearly a learning process of great complexity goes on at a rapid rate in children.” เห็นได้ชัดเจนว่ากระบวนการเรียนรู้ภาษาที่ซับซ้อนยังคงมีต่อเนื่องในอัตราที่รวดเร็วในวัยเด็ก

1 comments: