สำรวจ
รีวิว
สอบเข้า
ออนไลน์

> >


7 พ.ค. 2562

การสอบวัดระดับภาษาฝรั่งเศษ DELF และ DALF เพื่อไปเรียนต่อหรือขอวีซ่าประเทศฝรั่งเศษ

ประกาศนียบัตร DELF และ DALF ออกให้โดยกระทรวงการศึกษาแห่งชาติของฝรั่งเศสเพื่อรับรองทักษะทางภาษาฝรั่งเศสให้แก่ ชาวต่างชาติและชาวฝรั่งเศสที่มีถิ่นกำเนิดในประเทศที่ไม่ได้ใช้ภาษา

การสอบวัดระดับภาษาฝรั่งเศษ DELF และ DALF เพื่อไปเรียนต่อหรือขอวีซ่าประเทศฝรั่งเศษ

ประกาศนียบัตร DELF และ DALF 

ออกให้โดยกระทรวงการศึกษาแห่งชาติของฝรั่งเศสเพื่อรับรองทักษะทางภาษาฝรั่งเศสให้แก่ ชาวต่างชาติและชาวฝรั่งเศสที่มีถิ่นกำเนิดในประเทศที่ไม่ได้ใช้ภาษา

ฝรั่งเศสเป็นภาษาราชการและยังไม่เคยได้รับประกาศนียบัตรระดับมัธยม ศึกษาตอนปลายหรือปริญญาบัตรระดับอุดมศึกษาที่ออกให้โดยราชการ ฝรั่งเศส ประกาศนียบัตรดังกล่าวแบ่งออกเป็น 6 ขั้นตามทักษะการเรียนรู้ภาษา CECR ที่กำหนดโดยประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปเพื่อเป็นมาตรฐานเดียวกันในการวัดความรู้สำหรับ ภาษาเยอรมัน ภาษาอังกฤษ ภาษาสเปน ภาษาฝรั่งเศส...ในแต่ละระดับจะมีการประเมินจาก 4 ทักษะทางภาษา : 
 • ทักษะการฟัง
 • ทักษะการพูด
 • ทักษะการอ่าน
 • ทักษะการเขียน

โดย การสอบ 6 ขั้นมีดังต่อไปนี้

 • ระดับเริ่มต้น A1 และ A2 ใช้เวลาในการศึกษาอย่างต่ำตั้งแต่ 100-350 ชั่วโมง
 • ระดับกลาง B1 และ B2   ใช้เวลาในการศึกษาอย่างต่ำตั้งแต่ 400 – 900 ชั่วโมง
 • ระดับสูง C1 และ C2        ใช้เวลาในการศึกษาอย่างต่ำตั้งแต่ 900 ชั่วโมงขึ้นไป
ผู้ที่มีความรู้ระดับ B2 จะสามารถเข้าใจสาระสำคัญของเรื่องที่เป็นรูปธรรมและนามธรรมในข้อเขียนที่ซับซ้อน สนทนาแลกเปลี่ยนด้านเทคนิคสาขาวิชาเฉพาะได้  สื่อสารได้อย่างเป็นธรรมชาติ โดยคู่สนทนาเข้าใจโดยไม่ต้องใช้ความพยายาม  แสดงความเห็นเรื่องเหตุการณ์ปัจจุบันได้ ทั้งในทางสนับสนุนและคัดค้าน และเสนอทางออกได้หลายทาง  สำหรับการเข้าศึกษาในสาขากฎหมาย เศรษฐศาสตร์  สังคมศาสตร์ และ มนุษยศาสตร์อื่นๆ มหาวิทยาลัยบางแห่ง อาจกำหนดเกณฑ์ในการรับเข้าศึกษาไว้ที่ระดับ C1

ซึ่งประกาศนียบัตร DELF (Diplôme d’études en langue française) et DALF (Diplôme approfondie de langue française) DELF และ DALF เป็นประกาศนียบัตร ออกโดยกระทรวงศึกษาธิการของฝรั่งเศสสำหรับชาวต่างชาติโดยเฉพาะ เพื่อรับรองระดับความรู้และการใช้ภาษาฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการ โดยแบ่งเป็น 6 ระดับ ได้แก่
 1. DEFL มี 4 ระดับคือ  A1  A2  B1  B2 และ
 2. DALF มี 2 ระดับคือ  C1  C2

เกณฑ์การสอบ DELF/DALF

 • การผ่านเกณฑ์ ได้คะแนน 50/100 ขึ้นไป และพาร์ทละอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 5/25
 • สามารถสอบได้หลายครั้ง หากยังไม่ผ่านเกณฑ์ 50/100
 • ไม่มีกำหนดว่าแต่ละรอบต้องห่างกันกี่เดือน 
 • สอบคะแนนผ่านแล้ว ก็ให้ใชคะแนนนั้น (ไม่สามารถสอบระดับนั้นได้อีก)
 • สมมติ ครั้งที่ 1 สอบได้ 49/100 ก็สามารถสมัครครั้งที่ 2 ได้
 • ถ้าครั้งที่ 2 สอบได้ 50.5/100 และทุกพาร์ทมีคะแนนเกิน 5 คะแนน ก็ไม่สามารถสอบต่อได้แล้วครับถือเป็นคะแนนของตัวเองไปเลยในระดับนั้นpowered by Surfing Waves

starstarstarstarstarstarstarstarstarstar_half

Total Rating ✔

9.2 stars – 2,789 reviews

More Reviews

แสดงความคิดเห็น

การสอบวัดระดับภาษาฝรั่งเศษ DELF และ DALF เพื่อไปเรียนต่อหรือขอวีซ่าประเทศฝรั่งเศษ