สำรวจ
รีวิว
สอบเข้า
ออนไลน์

ครูสอนพิเศษ คุณภาพอันดับ1

หาครูสอนพิเศษตัวต่อตัว คลิกเลย

ค้นหาด้วยเสียง
ค้นหาด้วยเสียงคลิกที่นี่

» » โจทย์วิชาสังคม มัธยมปลาย พร้อมเฉลยละเอียด

09 กรกฎาคม 2562

โจทย์วิชาสังคม มัธยมปลาย พร้อมเฉลยละเอียด

5 แนวข้อสอบสังคมศึกษา ม.6 พร้อมเฉลยละเอียด

โจทย์วิชาสังคม มัธยมปลาย พร้อมเฉลยละเอียด


แนวข้อสอบสังคมศึกษา ม.6

พร้อมเฉลย


โจทย์วิชาสังคม มัธยมปลาย พร้อมเฉลยละเอียด

 เฉลย ข้อ1

ตอบข้อ 4 ตัดสินใจลดละเลิกการดื่มสุราบบุหรี่และยาเสพติดทุกชนิด เนื่องจากอุดมการณ์ของพระพุทธศาสนามีอยู่ 4 ประการ ได้แก่
1. ความอดทน ได้แก่ ความอดกลั้น ไม่ทำบาปทั้งทางกายวาจา ใจ
2. ความไม่เบียดเบียน ได้แก่ การงดเว้นจากการทำร้ายรบกวน หรือ เบียดเบียนผู้อื่น
3. ความสงบ ได้แก่ ปฏิบัติตนให้สงบทั้งทางกาย ทางวาจาและทางใจ
4. นิพพาน ได้แก่ การดับทุกข์ ซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุดในพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นได้จาการดำเนินชีวิตตามมรรคมีองค์ 8

โจทย์วิชาสังคม มัธยมปลาย พร้อมเฉลยละเอียด

เฉลย ข้อ2

ตอบข้อ 1 นายแดงบกพร่องกระบวนการศึกษา อธิสีลสิกขา คือศึกษาเรื่องศีล อบรมปฏิบัติให้ถูกต้องดีงาม อธิจิตตสิกขา คือศึกษาเรื่องจิต อบรมจิตให้สงบมั่นคงเป็นสมาธิ 
อธิปัญญาสิกขา คือศึกษาเรื่องปัญญาอบรมตนให้เกิดปัญญาแจ่มแจ้ง 
สีลสามัญญตา คือ ความรักใคร่สามัคคี รักษาศีลอย่างเคร่งครัดเหมาะสมตามสถานะของตนมีความประพฤติสุจริตปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของหมู่คณะ ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อื่น  
สัมมาอาชีวะ คือการประกอบอาชีพที่สุจริตถูกต้องทั้งทางกฎหมายและศีลธรรม


โจทบ์วิชาสังคม มัธยมปลาย พร้อมเฉลยละเอียด

เฉลย ข้อ3

ตอบข้อ 2 ญาตัตถจริยา
พุทธจริยา 3 ประการ อย่างสมบูรณ์ คือ
1. โลกัตถจริยา คือ ทรงบำเพ็ญประโยชน์แก่ประชาชน ด้วยการประกาศธรรมที่จะนำประโยชน์มาสู่ผู้ปฏิบัติ เพื่อประโยชน์ในปัจจุบัน เช่น การสอนให้ขยันหมั่นเพียร ประโยชน์ในอนาคต เช่น ทรงสอนให้กระทำกรรมดี ละเว้นกรรมชั่ว เชื่อในสิ่งที่มีเหตุผลตลอดจนทรงสอนประโยชน์สูงสุด อันได้แก่ การทำจิตใจให้บริสุทธิ์
2. ญาตัตถจริยา คือ ทรงแสดงธรรมโปรดพระพุทธบิดา พระพุทธมารดา ตลอดจนพระประยูรญาติให้ได้รับรสพระสัทธรรมของพระองค์ท่าน ยังพระประยูรญาติให้เกิดความศรัทธาเลื่อมใส และก่อให้เกิดความรักความสามัคคีในหมู่พระประยูรญาติ
3. พุทธัตถจริยา คือ ทรงบำเพ็ญประโยชน์ในฐานะเป็นพระพุทธเจ้าเช่นกัน ตลอดจนพระประยูรญาติ พระพุทธองค์ ทรงกระทำกิจที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายในอดีตได้ทรงกระทำมาเป็นพุทธวิสัย คือ ประกาศธรรม สั่งสอนสัตว์ทั้งหลายให้รู้ตาม
ดังนั้น พระเจ้าพิมพิสารเป็นพระสหายกับพระโคตมพุทธเจ้าสมัยที่ยังเป็นพระกุมาร ด้วยพระเจ้าสุทโธทนะทรงสนิทสนมกับพระบิดาของพระเจ้าพิมพิสาร จึงถือเป็นญาตัตถจริยา
โจทบ์วิชาสังคม มัธยมปลาย พร้อมเฉลยละเอียด

เฉลย ข้อ4

ตอบข้อ 5  ทิฎฐธรรมิกัตถประโยชน์ 4 เป็นหลักธรรมในพุทธศาสนา คือ ประโยชน์ในปัจจุบัน 4 อย่าง คือ
1, อุฏฐานสัมปทา ถึงพร้อมด้วยความหมั่น เช่นขยันหมั่นเพียร เลี้ยงชีพด้วยการหมั่นประกอบการงาน
2. อารักขสัมปทา ถึงพร้อมด้วยการรักษาโภคทรัพย์ (ที่หามาได้ด้วยความขยันหมั่นเพียร โดยชอบธรรม) เขารักษาคุ้มครองโภคทรัพย์เหล่านั้นไว้ได้พร้อมมูล ไม่ให้ถูกลัก หรือทำลายไปโดยภัยต่างๆ
3. กัลยาณมิตตตา คบคนดี ไม่คบคบชั่ว อยู่อาศัยในบ้านหรือนิคมใด ย่อมดำรงตน เจรจา สนทนากับบุคคลในบ้านหรือนิคมนั้น ซึ่งเป็นผู้มีสมาจารบริสุทธิ์ ผู้ถึงพร้อมด้วยศรัทธา ศีล จาคะ ปัญญา
4.สมชีวิตา อยู่อย่างพอเพียง รู้ทางเจริญทรัพย์และทางเสื่อมแห่งโภคทรัพย์ แล้วเลี้ยงชีพพอเหมาะ ไม่ให้สุรุ่ยสุร่ายฟูมฟายนัก ไม่ให้ฝืดเคืองนัก

โจทบ์วิชาสังคม มัธยมปลาย พร้อมเฉลยละเอียด

เฉลย ข้อ5

ตอบข้อ 5  มัตตัญญู รู้จักประมาณ
เป็นผู้รู้จักประมาณ คือ ความพอดี เช่น ภิกษุรู้จักประมาณในการรับและบริโภคปัจจัยสี่ คฤหัสถ์รู้จักประมาณในการใช้จ่ายโภคทรัพย์ พระมหากษัตริย์รู้จักประมาณ ในการลงทัณฑ์อาชญาและในการเก็บภาษี เป็นต้น

powered by Surfing Waves


Total Rating ✔

9.2 stars – 2,789 reviews

More Reviews

แสดงความคิดเห็น

โจทย์วิชาสังคม มัธยมปลาย พร้อมเฉลยละเอียด

เฉลยแนวข้อสอบ, แนวข้อสอบ, วิชาสังคม ม.ปลาย, test