สำรวจ
รีวิว
สอบเข้า
ออนไลน์

> >


15 ก.พ. 2563

10 แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์เรื่อง ห.ร.ม.และ ค.ร.น. พร้อมเฉลย

แบบทดสอบวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ห.ร.ม.และ ค.ร.น.

แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์เรื่อง ห.ร.ม.และ ค.ร.น. พร้อมเฉลย
แบบทดสอบวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง  ห.ร.ม.และ ค.ร.น.

ให้นักเรียนคลิกเม้าในวงกลมที่เห็นว่าถูกที่สุดหน้าอักษร ก,ข,ค หรือ ง แต่ละข้อ เวลา  15 นาที  
1) ให้ a  และ b เป็นจำนวนนับถ้า a และ b หาร  46 แล้วเหลือเศษเป็น 4 เท่ากันแล้ว a+b เท่ากับเท่าไร

ก. 13
ข. 21
ค. 23
ง. 43


2) จำนวนนับระหว่าง  100  ถึง  200  มีกี่จำนวนที่หารด้วย  4  และ  6ได้ลงตัว

ก. 7
ข. 8
ค. 9
ง. 10


3)   จงพิจารณาจำนวนต่อไปนี้

  1. จำนวนนับที่เป็นจำนวนคู่ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ
   2. จำนวนเฉพาะได้แก่จำนวนนับที่เป็นจำนวนจริง
   3. ถ้า n  เป็นจำนวนนับที่หารด้วย 1 ลงตัวแล้ว n  เป็นจำนวนเฉพาะ    
ก. ข้อ 1 และข้อ 2 ถูก
ข. ข้อ 3 ถูก
ค. ถูกทุกข้อ
ง. ผิดทุกข้อ


4) ข้อใดเป็นการแยกตัวประกอบของ 36

ก. 4 x 9
ข.  2 2    x   3 2
ค.  3 2    x   2
ง.  1 x 2 x 2 x 3 x 3


5) จำนวนนับที่มากที่ สุด ที่หาร  741  และ  937  แล้วเหลือเศษ  13  เท่ากัน  คือจำนวนใด

ก. 4
ข. 7
ค. 14
ง.  28


6) จำนวนนับที่น้อยที่สุดที่หารด้วย  30 และ  42  แล้วเหลือเศษเท่ากับ  5  คือจำนวนใด

ก. 210
ข. 215
ค. 220
ง.  225


7)  คำกล่าวใดถูกต้อง

ก. ตัวประกอบเฉพาะของ  6  คือ 1, 2 และ 3
ข. ตัวประกอบทั้งหมดของ 12 คือ 2,3,4 และ 6
ค. 24  แยกตัวประกอบได้ในรูป  1 x  2x  3
ง. ผลคูณของจำนวนเฉพาะที่เรียงกันตั้งแต่จำนวนเฉพาะที่น้อยที่ สุดติดต่อกัน  4  จำนวนมีค่าเป็น  210


8)  ห.ร.ม. และ ค.ร.ณ.  ของเลขสองจำนวน  เป็น  12  และ 72 ตามลำดับ ถ้าจำนวนหนึ่งเป็น  24  อีกจำนวนหนึ่งเป็นเท่า ไร

ก. 12
ข. 18
ค. 24
ง. 36


9)  ส้ม  3  ขนาด  คือ  เล็ก  กลาง  ใหญ่   จำนวน  68  , 119  และ  170  ผล  ตามลำดับ  ถ้าต้องการแบ่งส้มเป็นกอง  ๆ ละเท่า ๆ กันในแต่ละกองมีส้มขนาดเดียวกันและให้มีจำนวนมากที่สุดจะแบ่งได้กี่กอง  กองละกี่ผล

ก. 19  กอง ๆ ละ 17 ผล
ข. 21  กอง ๆ ละ 19  ผล
ค. 17  กอง ๆ ละ 21  ผล
ง. 21  กอง ๆ ละ 17  ผล


10)  ให้ m  เป็นจำนวนนับใด ๆ ข้อใดเป็น  ค.ร.ณ. ของ  4 m ,6m   และ  8 m

ก.   12m
ข.   16m
ค.   19m
ง.    24m


เฉลย

ans[1] = "ก";
ans[2] = "ข";
ans[3] = "ง";
ans[4] = "ค";
ans[5] = "ง";
ans[6] = "ข";
ans[7] = "ง";
ans[8] = "ง";
ans[9] = "ค";
ans[10] = "ง";
starstarstarstarstarstarstarstarstarstar_half

Total Rating ✔

9.2 stars – 2,789 reviews

More Reviews

แสดงความคิดเห็น

10 แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์เรื่อง ห.ร.ม.และ ค.ร.น. พร้อมเฉลย