สำรวจ
รีวิว
สอบเข้า
ออนไลน์

ครูสอนพิเศษ คุณภาพอันดับ1

หาครูสอนพิเศษตัวต่อตัว คลิกเลย

ค้นหาด้วยเสียง
ค้นหาด้วยเสียงคลิกที่นี่

» » ระเบียบการและขั้นตอนการสมัครสอบเข้ามัธยม4 โรงเรียนกำเนิดวิทย์ ปีการศึกษา 2565

11 กันยายน 2564

ระเบียบการและขั้นตอนการสมัครสอบเข้ามัธยม4 โรงเรียนกำเนิดวิทย์ ปีการศึกษา 2565

4 ขั้นตอนสมัครสอบกำเนิดวิทย์ ปี2565 - ปฏิทินการรับสมัคร - เอกสารประกอบการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนรอบแรก และคำถามที่พบบ่อย

 ระเบียบการและขั้นตอนการสมัครสอบเข้ามัธยม4 โรงเรียนกำเนิดวิทย์ ปีการศึกษา 2565

4 ขั้นตอนสมัครสอบกำเนิดวิทย์ ปี2565

ขั้นตอนสมัครสอบกำเนิดวิทย์ ปี2565

ขั้นตอนสมัครสอบกำเนิดวิทย์ ปี2565

ขั้นตอนสมัครสอบกำเนิดวิทย์ ปี2565

ขั้นตอนสมัครสอบกำเนิดวิทย์ ปี2565

ขั้นตอนสมัครสอบกำเนิดวิทย์ ปี2565


ปฏิทินการรับสมัคร

สมัครและส่งเอกสารประกอบการพิจารณาคัดเลือกรอบแรก
  1 ต.ค. 2564 - 15 ต.ค. 2564

วันประกาศผลการคัดเลือกรอบแรก
  17 ธ.ค. 2564

การคัดเลือกรอบสอง
  โรงเรียนจะประกาศรายละเอียดและวิธีการคัดเลือกรอบสองในประกาศผลการคัดเลือกรอบแรก


เอกสารประกอบการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนรอบแรก


3.1.แบบหนังสือนำส่งเอกสารประกอบการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนรอบแรกฯ

3.2.ข้อมูลและหลักฐานเกี่ยวกับกิจกรรม/ผลงานฯ

3.3 เอกสารแสดงความมุ่งมั่นตั้งใจของนักเรียนที่จะศึกษาต่อด้าน STEM

3.4 เอกสารแสดงคะแนนผลการสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

3.5. รายงานผลคะแนนสอบรายบุคคล โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 (ถ้ามี)

3.6. รายงานผลคะแนน การสอบโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) วิชาคณิตศาตร์ ในช่วงที่นักเรียนกำลังเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 (ถ้ามี)

3.7. รายงานผลคะแนน การสอบโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) วิชาวิทยาศาสตร์ ในช่วงที่นักเรียนกำลังเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 (ถ้ามี)

powered by Surfing Waves

คำถามที่พบบ่อย

การส่งเอกสารประกอบการคัดเลือก


1. เริ่มเปิดรับสมัครเดือนอะไร
ตอบ  เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันศุกร์ที่ 1 ถึง วันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564

2. มีปัญหาเกี่ยวกับการกรอกข้อมูลในการสมัครต้องทำอย่างไร
ตอบ ติดต่อฝ่ายวิชาการฯ โรงเรียนกำเนิดวิทย์หมายเลข 033-013-888 ต่อ 3615 (ระหว่างเวลา 09.00 – 17.00น.) ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกต์ หรือ ผ่าน Inbox ในช่องทางสื่อ Social Media ของโรงเรียนกำเนิดวิทย์ทุกช่องทาง

3. หากเอกสารแสดงคะแนนผลการสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สูญหายต้องทำอย่างไร
ตอบ นักเรียนสามารถดาวน์โหลดเอกสารใหม่ได้ที่ https://www.niets.or.th/th สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ

4. รายงานผลคะแนนสอบรายบุคคล โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ของ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ถ้านักเรียนมีการสอบหลาย ครั้งให้ใช้ครั้งไหน
ตอบ ให้ใช้ผลการสอบครั้งที่ได้คะแนนสูงที่สุด

5. รายงานผลคะแนน การสอบโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) วิชาคณิตศาตร์ ในช่วงที่นักเรียนกำลังเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ถ้านักเรียนมีการสอบ หลายครั้งให้ใช้ครั้งไหน
ตอบ ให้ใช้ผลการสอบครั้งที่ได้คะแนนสูงที่สุด

6. ถ้าผ่านการคัดเลือกรอบแรกแล้วต้องดำเนินการอย่างไรต่อ
ตอบ โรงเรียนกำเนิดวิทย์จะแจ้งรายละเอียดและวิธีการคัดเลือกรอบสองในประกาศผลการคัดเลือกรอบแรก


คุณสมบัติและวิธีการสมัครคัดเลือก

1. วิธีการคิดเกรดเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ที่นำเกรดมาคิดเฉลี่ย ใช้วิชาพื้นฐานอย่างเดียวหรือนำวิชาเพิ่มเติมมาเฉลี่ยด้วย
ตอบ ตามคุณสมบัติของผู้สมัครสอบที่ได้ระบุไว้ในประกาศ ฯ นักเรียนจะต้องมีเกรดของวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานและวิทยาศาสตร์พื้นฐานที่นักเรียนได้เรียนไปมาเฉลี่ยรวมกันแล้ว ต้องไม่น้อยกว่า 3.50 และมีผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 3.00

2. หากเกรดเฉลี่ยไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศ แต่เคยได้รับรางวัลคณิตศาสตร์/วิทยาศาสตร์ ระดับชาติตอนเรียนอยู่ชั้น ป.6 สามารถสมัครสอบได้หรือไม่
ตอบ สามารถสมัครสอบได้ค่ะ ประกาศกำหนดไว้ในข้อ 1.2.3

3. นักเรียนที่เรียนหลักสูตรนานาชาติสามารถสมัครสอบคัดเลือกได้หรือไม่
ตอบ สมัครได้ทั้งนี้ ในเดือนพฤษภาคม 2565 นักเรียนจะต้องจบการศึกษาระดับ ม.3 หรือเทียบเท่า และพร้อม เข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในปีการศึกษา 2565

4. หากไม่สามารถขอเอกสาร ปพ.1 ได้ นักเรียนสามารถใช้เอกสารอื่นๆ แทนได้หรือไม่
ตอบ สามารถใช้เอกสารอื่นๆที่มีรายละเอียดผลการเรียน(เกรด) แต่ละรายวิชาแทนได้ค่ะ

5. โควต้าที่ให้กับนักเรียนที่เรียนในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ภาคตะวันออก ดูจากที่ตั้งของโรงเรียนที่ศึกษาอยู่หรือดูจากที่ตั้งของบ้านนักเรียน
ตอบ ดูจากที่ตั้งของโรงเรียนที่ศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

Total Rating ✔

9.2 stars – 2,789 reviews

More Reviews

แสดงความคิดเห็น

ระเบียบการและขั้นตอนการสมัครสอบเข้ามัธยม4 โรงเรียนกำเนิดวิทย์ ปีการศึกษา 2565

ข่าวการศึกษา, โรงเรียนกำเนิดวิทย์, สอบเข้ามัธยม 4, News