สำรวจ
รีวิว
สอบเข้า
ออนไลน์

ครูสอนพิเศษ คุณภาพอันดับ1

หาครูสอนพิเศษตัวต่อตัว คลิกเลย

ค้นหาด้วยเสียง
ค้นหาด้วยเสียงคลิกที่นี่

» » 10 แนวข้อสอบวิชาภาษาไทยระดับชั้น ม.1 พร้อมเฉลยและคำอธิบายละเอียด

26 เมษายน 2565

10 แนวข้อสอบวิชาภาษาไทยระดับชั้น ม.1 พร้อมเฉลยและคำอธิบายละเอียด

1. การเลือกเขียนเรียงความควรใช้หลักอย่างไร 2. ในการเขียนย่อความมีลำดับขั้นตอนอย่างไร 3. ข้อความต่อไปนี้ควรเขียนเรียงลำดับความอย่างไร

โจทย์ภาษาไทยมัธยม 110 แนวข้อสอบวิชาภาษาไทยระดับชั้น ม.1 พร้อมเฉลยและคำอธิบายละเอียด

โจทย์วิชาภาษาไทยมัธยม 1


โจทย์เตรียมสอบตามระดับชั้น10 แนวข้อสอบวิชาภาษาไทยระดับชั้น ม.1 พร้อมเฉลยและคำอธิบายละเอียด


1. การเลือกเขียนเรียงความควรใช้หลักอย่างไร
ก. เลือกเรื่องที่เคยเขียนมาก่อน
ข. เลือกเรื่องที่มีความรู้มากที่สุด
ค. เลือกเรื่องเกี่ยวกับตัวผู้เขียน
ง. เลือกเรื่องที่ใช้โวหารได้หลากหลาย

2. ในการเขียนย่อความมีลำดับขั้นตอนอย่างไร
1) จับใจความสำคัญแต่ละย่อหน้า
2) ใจความที่ย่อแล้วให้เขียนติดต่อกันเป็นย่อหน้าเดียว
3) นำใจความสำคัญแต่ละย่อหน้ามาเรียบเรียงใหม่
4) อ่านข้อความนั้นให้เข้าใจแจ่มแจ้งเสียก่อน
ก. 1) – 3) – 2) – 4)
ข. 4) – 3) – 2) – 1)
ค. 4) – 1) – 3) – 2)
ง. 1) – 4) – 2) – 3)

3. ข้อความต่อไปนี้ควรเขียนเรียงลำดับความอย่างไร
1) ถือเป็นการทิ้งโอกาสไปอย่างน่าเสียดาย
2) ใครไม่ใช้ประโยชน์จากธรรมชาติในตอนเช้า
3) ธรรมชาติในตอนเช้าเป็นสิ่งที่มนุษย์ได้มาโดยไม่ต้องซื้อหา
4) ฉะนั้นจึงขอขอบคุณธรรมชาติที่มีค่าแก่มนุษย์
ก. 3) – 2) – 1) – 4)
ข. 1) – 2) – 4) – 3)
ค. 3) – 4) – 2) – 1)
ง. 3) – 1) – 4) – 2)

4. การลงวันที่ในจดหมาย ข้อใดถูกต้องที่สุด
ก. 1 ม.ค. 53
ข. 1 ม.ค. 2553
ค. 1 มกราคม 2553
ง. 1 มกราคม พ.ศ. 2553

5. ถ้านักเรียนเขียนจดหมายถึงพระภิกษุ นักเรียนควรเขียนคำขึ้นต้น – ลงท้าย อย่างไร
ก. กราบทูล... ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด
ข. เรียน... ขอแสดงความนับถือ
ค. กราบเรียน... ขอแสดงความเคารพอย่างสูง
ง. นมัสการ... ขอนมัสการด้วยความเคารพ

6. ข้อใดเป็นคำมูลทุกคำ
ก. ประธาน สกุณา พสุธา
ข. น้ำ จรลี ผลัดเวร
ค. อ้อยควั่น วารี ลูกเสือ
ง. ประโยชน์ เสนา ผัดไทย

7. ข้อใดเป็นคำประสมทุกคำ
ก. กระเป๋า รถประจำทาง แกงส้ม
ข. ความรัก เงินเดือน เครื่องบิน
ค. เก้าอี้ ชุดนักเรียน เปรี้ยวหวาน
ง. รถไฟ ปฏิทิน ดินสอ

8. เนื้อความในข้อใดมิใช่กลุ่มคำ
ก. สิกขิมรัฐเล็กที่สุด
ข. อาณาจักรแห่งขุนเขา
ค. ดินแดนศักดิ์สิทธิ์
ง. หิมะปกคลุมตลอดเส้นทาง

9. คำในข้อใดมีเสียงพยัญชนะต้นเป็นเสียงควบกล้ำทุกคำ
ก. พลัง เพลิง ควัน
ข. เจริญ ความ ขวนขวาย
ค. กลาโหม ขอบ เพลิน
ง. กราบ ครัว กว้าง

10. คำในข้อใดมีเสียงพยัญชนะท้ายเหมือนกัน
ก. สวย เลย จิต
ข. กฎ ยุทธ มิตร
ค. บิน อรุณ แล้ว
ง. ดาว เร็ว ถวิล

เฉลย1. ตอบ ข. การเขียนเรียงความต้องเลือกเขียนเรื่องที่ผู้เขียนมีความรู้มากที่สุด

2. ตอบ ค. การย่อความที่ถูกต้องจะต้องอ่านเรื่องที่จะย่อให้จบอย่างน้อย 1 ครั้ง เพื่อให้รู้ว่าใคร ทำอะไร ที่ไหน อย่างไร

3. ตอบ ก. การเรียงลำดับข้อความที่สมบูรณ์ที่สุดคือ "ธรรมชาติยามเช้าเป็นสิ่งที่มนุษย์ได้มาโดยไม่ต้องซื้อหา ใครไม่ใช้ประโยชน์จากธรรมชาติในตอนเช้าถือเป็นการทิ้งโอกาสไปอย่างน่าเสียดาย ฉะนั้นจึงขอขอบคุณธรรมชาติที่มีค่าแก่มนุษย์"

4. ตอบ ค. การเขียนจดหมายจะเขียนตามหลักการเขียนจดหมายที่กำหนดไว้

5. ตอบ ง. การเขียนจดหมายถึงพระภิกษุจะต้องขึ้น "นมัสการ..." และลงท้าย "ขอนมัสการ ด้วยความเคารพ"

6. ตอบ ก.
ประธาน เมื่อแยกพยางค์ ประ – ไม่มีความหมาย, ธาน – ไม่มีความหมาย
สกุณา เมื่อแยกพยางค์ สกุ – ไม่มีความหมาย, ณา – ไม่มีความหมาย
พสุธา เมื่อแยกพยางค์ พสุ – ไม่มีความหมาย, ธา – ไม่มีความหมาย

7. ตอบ ข
ความรัก เป็นคำประสม เป็นอาการนาม โดยเติมคำว่า "ความ" หน้าคำกริยา คำว่า "รัก"
เงินเดือน เป็นคำประสม เงิน แปลว่า วัตถุที่ใช้วัดราคา, เดือน แปลว่า ส่วนของปี มี 30 วัน, เงินเดือน แปลว่า เงินค่าตอบแทนการทำงานที่กำหนดให้เป็นรายเดือน
เครื่องบิน เป็นคำประสม เครื่อง แปลว่า สิ่งของที่ประกอบกันชนิดหนึ่งซึ่งหนักกว่าอากาศ ลอยตัวอยู่ได้ด้วยการใช้พลังงานกลแก่อากาศโดยรอบ ก่อให้เกิดแรงพยุงขึ้น โต้ตอบกับความโน้มถ่วงของโลกและใช้เครื่องยนต์ขับเคลื่อน

8. ตอบ ง.
"หิมะปกคลุมตลอดเส้นทาง" เนื้อความนี้เป็นประโยค ประกอบด้วยคำว่า หิมะ เป็น ประธาน คำว่า ปกคลุม เป็น คำกริยา และคำว่า ตลอดเส้นทาง เป็น คำวิเศษณ์

9. ตอบ ง.
กราบ อ่านออกเสียง "กร" พร้อมกัน
ครัว อ่านออกเสียง "คร" พร้อมกัน
กว้าง อ่านออกเสียง "กว" พร้อมกัน

10. ตอบ ข.
กฎ อ่านว่า กด อ่านออกเสียงตัวสะกด แม่กด
ยุทธ อ่านว่า ยุด อ่านออกเสียงตัวสะกด แม่กด
มิตร อ่านว่า มิด อ่านออกเสียงตัวสะกด แม่กด
ติวเตอร์สอนภาษาไทยมัธยม 1
ข้อมูลติวเตอร์

★ ติวเตอร์ (คุณครู) : ปุ้ม วิภาวี พลอยเพชรมณึ
วุฒิการศึกษา/การทำงาน : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย ราชภัฎสวนสุนันทา(กำลังศึกษา)
เพิ่มเติม : สอนเน้นผู้เรียน ผู้เรียนสามารถกำหนดได้ว่าต้องดารเน้นจุดใด - อายุ 20 ปี เพศ หญิง ศาสนา พุทธ รูปร่าง สูง 158 หนัก 80

สอนวิชา : ภาษาไทย สังคม ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สถานที่ : พระราม2 พระราม 3 ดุสิต
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร / พระราม2 พระราม 3 ดุสิต

สอนทางออนไลน์ : ไม่่แน่ (ถามก่อน)

➤ สนใจเรียนกับติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย

➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์วิชาอื่นๆในจังหวัดกรุงเทพมหานคร คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์สอนออนไลน์วิชาภาษาไทย คลิกที่นี่เลย

------------------,
ข้อมูลติวเตอร์

★ ติวเตอร์ (คุณครู) : เตยหอม นาฏวดี แก้วโต
วุฒิการศึกษา/การทำงาน : ครุศาสตร์เอกภาษาไทย สวนสุนันทา
เพิ่มเติม : สอนสนุกๆเป็นกันเอง - อายุ 20 ปี เพศหญิง ศาสนาพุธ รูปร่างตัวเล็ก

สอนวิชา : ภาษาไทย อนุบาล1-3 สอนอ่านเขียน ปนะถม มัธยม
สถานที่ : ราชภัสวนสุนันทา แมคสวนสุนันทา สุพรีมสามเสน เซนทรัลปิ่นเกล้า เดอะมอลล์บางแค
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร / ราชภัสวนสุนันทา แมคสวนสุนันทา สุพรีมสามเสน เซนทรัลปิ่นเกล้า เดอะมอลล์บางแค

สอนทางออนไลน์ : ไม่่แน่ (ถามก่อน)

➤ สนใจเรียนกับติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย

➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์วิชาอื่นๆในจังหวัดกรุงเทพมหานคร คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์สอนออนไลน์วิชาภาษาไทย คลิกที่นี่เลย

------------------,
ข้อมูลติวเตอร์

★ ติวเตอร์ (คุณครู) : จ้า ณัฐชาวริศ ลักษมีวิโรจน์กุล
วุฒิการศึกษา/การทำงาน : จบมัธยมปลายจากโรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา แผนการเรียน ศิลป์ คำนวณ ในเวลานี้กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่2 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะสังคมศาสตร์ ภาควิชาบริหาร วิชาเอกกาตลาด ค่ะ
เพิ่มเติม : เป็นคนอารมณ์ดี ใจเย็น แต่ ก็จริงจังในเรื่องที่สมควรค่ะ พูดเก่ง ลักษณะการสอนจะสอนให้จบทีละหัวข้อและทำแบบฝึกหัดเพื่อทบทวนความจำ มีให้ถามและตอบบ้างเป็นบางคราวค่ะ - ชื่อนางสาวณัฐชาวริศ ลักษมีวิโรจน์กุล เรียก จ้า ก็ได้ค่ะ อายุ 20ปี เพศ หญิง ศาสนา พุทธ แต่ไม่กินหมูนะคะ สูง 164 น้ำหนัก 48 หน้าตา ไม่กล้าพูดเลยค่ะ ดูรูปแทนแล้วกันนะคะ

สอนวิชา : ภาษาไทย มีความรู้และความเข้าใจในสาขาวิชาภาษาไทยในระดับชั้นประถมศึกษาถึงมัธยมต้น มีความรู้ทางด้านวิชาGAT เชื่อมโยง ได้คะแนน 150เต็ม ทั้งสองครั้งที่สอบ
สถานที่ : ถนนพระรามที่2 สีลม สาธร ถนนนราธิวาส สุขุมวิท อโศก สวนผัก ตลิ่งชัน ปิ่นเกล้า ราชพฤกษ์ กัลปพฤกษ์ จังหวัดนนทบุรี
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร / ถนนพระรามที่2 สีลม สาธร ถนนนราธิวาส สุขุมวิท อโศก สวนผัก ตลิ่งชัน ปิ่นเกล้า ราชพฤกษ์ กัลปพฤกษ์ จังหวัดนนทบุรี

สอนทางออนไลน์ : ไม่่แน่ (ถามก่อน)

➤ สนใจเรียนกับติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย

➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์วิชาอื่นๆในจังหวัดกรุงเทพมหานคร คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์สอนออนไลน์วิชาภาษาไทย คลิกที่นี่เลย

------------------,
ข้อมูลติวเตอร์

★ ติวเตอร์ (คุณครู) : โม น.ส.ณจันทร์ สุริยะนาคินทร์
วุฒิการศึกษา/การทำงาน : ปริญญาตรี เกียรตินิยมอันดับ 1 คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เพิ่มเติม : -เน้นทำสรุปเนื้อหาให้ผู้เรียนอ่านก่อนสอบ -พาทำแบบฝึกหัดประจำบท แบบฝึกหัดทบทวน และแนวข้อสอบ -สอนตรงจุด เข้าใจง่าย นำไปใช้ได้จริง -สามารถไปสอนถึงบ้านได้ เน้นความเข้าใจ เป็นกันเอง - อายุ 29 ปี เพศ หญิง ศาสนา พุทธ

สอนวิชา : ภาษาไทย ระดับประถมศึกษา- รับสอนวิชาภาษาไทย สังคมศึกษา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ รวมถึงสอนการบ้าน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น- รับสอนวิชาภาษาไทย สังคมศึกษา และวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย- รับสอนวิชาภาษาไทย และสังคมศึกษา *รับสอนโอเน็ตภาษาไทย ม.3 และ ม.6
สถานที่ : สาธุประดิษฐ์ ถนนจันทร์ ซอยเย็นอากาศ พระราม 3 สาทร สีลม สยาม เจริญกรุง
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร / สาธุประดิษฐ์ ถนนจันทร์ ซอยเย็นอากาศ พระราม 3 สาทร สีลม สยาม เจริญกรุง

สอนทางออนไลน์ : ไม่่แน่ (ถามก่อน)

➤ สนใจเรียนกับติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย

➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์วิชาอื่นๆในจังหวัดกรุงเทพมหานคร คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์สอนออนไลน์วิชาภาษาไทย คลิกที่นี่เลย

------------------,
ข้อมูลติวเตอร์

★ ติวเตอร์ (คุณครู) : เบิร์ด ธงชัย ทองมนต์
วุฒิการศึกษา/การทำงาน : - จบสาขา วารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม - กำลังศึกษาปริญญาโท สื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง -เป็นผู้เีรยบเรียงข่าว รายการข่าวช่อง 8 อาร์เอส
เพิ่มเติม : ลักษณะการสอน จะเน้นการมีส่วนร่วมของผู้เรียนเป็นหลัก / ฝึกให้คิด และ ปฏิบัติจริง - อายุ 29 ปี ศาสนาพุทธ / เป็นคนอารมณ์ดี / คุยเก่ง / เพศชาย / ชอบการสอนคน / ชอแนะนำ /

สอนวิชา : ภาษาไทย - สามารถสอนงานเขียนต่างๆได้ อาทิ บทความ ข่าว สารคดี คอลัมน์ในเว็บไซต์ เรื่องสั้น และ อื่นๆ - สอนถ่ายภาพ
สถานที่ : ทุกเขตในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร / ทุกเขตในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร

สอนทางออนไลน์ : ไม่่แน่ (ถามก่อน)

➤ สนใจเรียนกับติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย

➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์วิชาอื่นๆในจังหวัดกรุงเทพมหานคร คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์สอนออนไลน์วิชาภาษาไทย คลิกที่นี่เลย

------------------,
ข้อมูลติวเตอร์

★ ติวเตอร์ (คุณครู) : เบล ศราวุธ ดีเอง
วุฒิการศึกษา/การทำงาน : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาไทย ปัจจุบัน เป็นครูที่ โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
เพิ่มเติม : เทคนิคการสอน ใช้หลักการและเหตุผล เสริมแรงทางบวก - อายุ 26 เพศชาย

สอนวิชา : ภาษาไทย ทุกวิชาระดับประถามต้น วิชาภาษาไทย ประถมปลาย ภาษาไทยมัธยมต้น
สถานที่ : ใกล้bts อนุสาวรีย์ /สยาม/ช่องนนทรี/สุรศักดิ์/สะพานตากสิน/ธนบุรี/วงเวียนใหญ่-บางหว้า เขตสาทร เขตบางรัก
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร / ใกล้bts อนุสาวรีย์ /สยาม/ช่องนนทรี/สุรศักดิ์/สะพานตากสิน/ธนบุรี/วงเวียนใหญ่-บางหว้า เขตสาทร เขตบางรัก

สอนทางออนไลน์ : ไม่่แน่ (ถามก่อน)

➤ สนใจเรียนกับติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย

➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์วิชาอื่นๆในจังหวัดกรุงเทพมหานคร คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์สอนออนไลน์วิชาภาษาไทย คลิกที่นี่เลย

------------------,
ข้อมูลติวเตอร์

★ ติวเตอร์ (คุณครู) : วิว ปภาวรินท์ รื่นอารมย์
วุฒิการศึกษา/การทำงาน : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ เอกภาษาไทย
เพิ่มเติม : ใจดี ใจเย็น สนุกสนาน สอนแบบเป็นกันเองไม่เคร่งเครียด เน้นความเข้าใจมากกว่าท่องจำ มีโจทย์ให้ฝึกทำ - อายุ 21 ปี เพศหญิง ศาสนาพุทธ รูปร่างไม่สูงมากหุ่นกลางๆไม่อ้วนไม่ผอม ผิวขาวเหลือง ผมสั้น

สอนวิชา : ภาษาไทย สามารถสอนวิชาภาษาไทยได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงม.6 และสามารถติวแกทภาษาไทยได้
สถานที่ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขน,รามอินทรา,เสนา,วังหิน,เซ็นทรัลลาดพร้าว
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร / มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขน,รามอินทรา,เสนา,วังหิน,เซ็นทรัลลาดพร้าว

สอนทางออนไลน์ : ไม่่แน่ (ถามก่อน)

➤ สนใจเรียนกับติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย

➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์วิชาอื่นๆในจังหวัดกรุงเทพมหานคร คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์สอนออนไลน์วิชาภาษาไทย คลิกที่นี่เลย

------------------,
ข้อมูลติวเตอร์

★ ติวเตอร์ (คุณครู) : บี อัจฉรา ศรีวรกุล
วุฒิการศึกษา/การทำงาน : จบจาก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขา ภาษาไทย วุฒิ ศศ.บ.
เพิ่มเติม : มีน้ำใจ ใจดี รักเด็ก - อายุ 24 ปี เพศ หญิง ศาสนา พุทธ ส่วนสูง 155 น้ำหนัก 42

สอนวิชา : ภาษาไทย อนุบาล ระดับชั้นประถมศึกษา
สถานที่ : ขอนแก่น ร้อยเอ็ด สารคาม (พื้นที่ภาคอิสาน)
จังหวัด : ขอนแก่น / ขอนแก่น ร้อยเอ็ด สารคาม (พื้นที่ภาคอิสาน)

สอนทางออนไลน์ : ไม่่แน่ (ถามก่อน)

➤ สนใจเรียนกับติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย

➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์วิชาอื่นๆในจังหวัดขอนแก่น คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์สอนออนไลน์วิชาภาษาไทย คลิกที่นี่เลย

------------------,
ข้อมูลติวเตอร์

★ ติวเตอร์ (คุณครู) : ลูกปลา วรวรรณ ศรีเผือก
วุฒิการศึกษา/การทำงาน : กำลังศึกษาที่มหาวิทยาลัยบูรพา คณะศึกษาศาสตร์ สาขาการสอนภาษาไทย ชั้นปีที่ ๔
เพิ่มเติม : คิดว่าตัวเองเป็นคนยิ้มง่าย อารมณ์ดี มีความมุ่งมั่น มีความเมตตาต่อสัตว์และเพื่อนมนุษย์ที่อ่อนแอกว่า รูปแบบการเรียนสอนเน้นความเป็นกันเอง เหมือนพี่สอนน้องมากกว่าครูสอนศิษย์ เรียนแล้วต้องได้ทั้งความรู้และความสุขไปพร้อมกัน ส่วนความรู้ที่ได้จะต้องนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตได้จริง - ดิฉันอายุ 21 ปี เพศ หญิง นับถือศาสนาพุทธ ผิวสองสี ส่วนสูง 161 น้ำหนัก 65

สอนวิชา : ภาษาไทย ภาษาไทย ประถม-มอปลาย กีฬา ทุกระดับ คณิตศาสตร์ อนุบาล-ประถม
สถานที่ : เมืองชลบุรี บางแสน มหาวิทยาลัยบูรพา
จังหวัด : ชลบุรี / เมืองชลบุรี บางแสน มหาวิทยาลัยบูรพา

สอนทางออนไลน์ : ไม่่แน่ (ถามก่อน)

➤ สนใจเรียนกับติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย

➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์วิชาอื่นๆในจังหวัดชลบุรี คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์สอนออนไลน์วิชาภาษาไทย คลิกที่นี่เลย

------------------,
ข้อมูลติวเตอร์

★ ติวเตอร์ (คุณครู) : ปาล์ม อมราพร เรืองชู
วุฒิการศึกษา/การทำงาน : กำลังจะสำเร็จการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เพิ่มเติม : การเรียนรู้จะเป็นเรื่องไม่น่าเบื่ออีกต่อไป ถ้าน้องๆได้รับการถ่ายทอดไปพร้อมกับความเข้าใจ น้องๆจะสนุกไปกับการเรียน จะยิ่งทำให้น้องๆสามารถเข้าถึงในสิ่งที่เรียนได้มากขึ้น - ครูพี่ปาล์มนะคะ ใจดี รักเด็ก สนุกสนานเฮฮา เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีเทคนิคการสอนและการจำที่สามารถทำให้ผู้เรียนเข้าใจได้ง่าย น้องๆจะสามารถจดจำการเรียนรู้ซึ่งถือว่าเป็นพื้นฐานสำคัญในอนาคต การปูพื้นฐานสำหรับเด็กถือว่าสำคัญมากๆ ครูปาล์มจึงทุ่มเทการสอนให้แก่น้องๆแน่นอนค่ะ

สอนวิชา : ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา คอมพิวเตอร์
สถานที่ : แหลมฉบัง อ่าวอุดม ศรีราชา บางพระ และบริเวณใกล้เคียง หรือแล้วแต่ตามตกลง
จังหวัด : ชลบุรี / แหลมฉบัง อ่าวอุดม ศรีราชา บางพระ และบริเวณใกล้เคียง หรือแล้วแต่ตามตกลง

สอนทางออนไลน์ : ไม่่แน่ (ถามก่อน)

➤ สนใจเรียนกับติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์ท่านนี้ คลิกที่นี่เลย

➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์วิชาอื่นๆในจังหวัดชลบุรี คลิกที่นี่เลย
➤ ดูโปรไฟล์ติวเตอร์สอนออนไลน์วิชาภาษาไทย คลิกที่นี่เลย

------------------

Total Rating ✔

9.2 stars – 2,789 reviews

More Reviews

แสดงความคิดเห็น

10 แนวข้อสอบวิชาภาษาไทยระดับชั้น ม.1 พร้อมเฉลยและคำอธิบายละเอียด

โจทย์วิชาภาษาไทยมัธยม1, เฉลยโจทย์, เฉลยแนวข้อสอบ, แนวข้อสอบ