สำรวจ
รีวิว
สอบเข้า
ออนไลน์

ครูสอนพิเศษ คุณภาพอันดับ1

หาครูสอนพิเศษตัวต่อตัว คลิกเลย

ค้นหาด้วยเสียง
ค้นหาด้วยเสียงคลิกที่นี่

» » TGAT1 การสื่อสารภาษาอังกฤษ โครงสร้างข้อสอบและตัวอย่างข้อสอบ #TCAS66

15 กรกฎาคม 2565

TGAT1 การสื่อสารภาษาอังกฤษ โครงสร้างข้อสอบและตัวอย่างข้อสอบ #TCAS66

โครงสร้างข้อสอบ TGAT1 ทักษะการพูด (Speaking Skill) (50 คะแนน) 30 ข้อ ทักษะการอ่าน (Reading Skill) (50 คะแนน) 30 ข้อ

TGAT1 91 การสื่อสารภาษาอังกฤษ โครงสร้างข้อสอบและตัวอย่างข้อสอบโครงสร้างข้อสอบ TGAT1


ทักษะการพูด (Speaking Skill) (50 คะแนน) 30 ข้อ

1) การถาม–ตอบ (Question-Response)

จำนวนข้อคำถาม (10 ข้อ)

ระดับข้อสอบ (ง่าย 2 ข้อ / กลาง 6 ข้อ / ยาก 2 ข้อ)

2) เติมบทสนทนาแบบสั้น (Short conversations) จำนวน 3 บทสนทนา

จำนวนข้อคำถาม (3 – 4  ข้อ/บทสนทนา รวม 10 ข้อ)

ระดับข้อสอบ (ง่าย 2 ข้อ / กลาง 6 ข้อ / ยาก 2 ข้อ)

3) เติมบทสนทนาแบบยาว (Long conversations) จำนวน 2 บทสนทนา

จำนวนข้อคำถาม (5 ข้อ/บทสนทนา รวม 10 ข้อ)

ระดับข้อสอบ (ง่าย 2 ข้อ / กลาง 6 ข้อ / ยาก 2 ข้อ)


ทักษะการอ่าน (Reading Skill) (50 คะแนน) 30 ข้อ

1) เติมข้อความในเนื้อเรื่องให้สมบูรณ์ (Text completion) จำนวน 3 บทความ

จำนวนข้อคำถาม (5 ข้อ/บทความ รวม 15 ข้อ)

ระดับข้อสอบ (ง่าย 3 ข้อ / กลาง 9 ข้อ / ยาก 3 ข้อ)

2) อ่านเพื่อจับใจความ (Reading  comprehension) จำนวน 5 บทความ 

หมายเหตุ : 

บทความทั่วไปที่ใช้ในการสื่อสาร มีจำนวนคำประมาณ 100– 200 คำ 

จำนวนข้อคำถาม (3 ข้อ/บทความ รวม 15 ข้อ)

ระดับข้อสอบ (ง่าย 3 ข้อ / กลาง 9 ข้อ / ยาก 3 ข้อ)


ระดับความยากง่ายของข้อสอบทั้งฉบับ

ระดับง่าย 20% (12 ข้อ)

ระดับปานกลาง 60% (36 ข้อ)

ระดับยาก 20% (12 ข้อ)


ประเภทข้อสอบ ปรนัย (5 ตัวเลือก)

ระยะเวลาที่ใช้สอบ 60 นาที


จำนวนข้อ

ทักษะการพูด (Speaking Skill) 30 ข้อ

ทักษะการอ่าน (Reading Skill) 30 ข้อ

รวม 60 ข้อ

คะแนนเต็ม 100 คะแนน

ตัวอย่างข้อสอบ

Question-Response

1. Q:  How many hours do you study every day? 

    R:  ____________________________________

1.Eight.

2.Sometimes.

3.Until six o’clock.

4.Yes, every day.

5.No, except weekends.

เฉลยคำตอบที่ถูกคือ ข้อ 1


Short conversation

A:    ______(1)______                  

B:  Let’s have Chinese food.

A:  Do you want to try the new restaurant on the main road?

B:  Okay.  ______(2)______                        


 (1) คำตอบ

1.Do you like Chinese food?

2.What kind of food is available here?

3.What do you usually eat for lunch?

4.Is there a seafood restaurant near here?

5.Would you rather have seafood or Chinese food?

เฉลย คำตอบที่ถูกคือ ข้อ 5


(2) คำตอบ

1.Don’t worry.

2.That’s a good idea.

3.We won’t get lost.

4.Do you have the time?

5.How should we order the meal?

เฉลยคำตอบที่ถูกคือ ข้อ 2

Total Rating ✔

9.2 stars – 2,789 reviews

More Reviews

แสดงความคิดเห็น

TGAT1 การสื่อสารภาษาอังกฤษ โครงสร้างข้อสอบและตัวอย่างข้อสอบ #TCAS66

ข่าวการศึกษา, DEK66, News, Tcas, TGAT1