สำรวจ
รีวิว
สอบเข้า
ออนไลน์

ครูสอนพิเศษ คุณภาพอันดับ1

หาครูสอนพิเศษตัวต่อตัว คลิกเลย

ค้นหาด้วยเสียง
ค้นหาด้วยเสียงคลิกที่นี่

» » TGAT2 92 การคิดอย่างมีเหตุผล โครงสร้างข้อสอบและตัวอย่างข้อสอบ #TCAS66

16 กรกฎาคม 2565

TGAT2 92 การคิดอย่างมีเหตุผล โครงสร้างข้อสอบและตัวอย่างข้อสอบ #TCAS66

โครงสร้างข้อสอบ สมรรถนะการคิดอย่างมีเหตุผล (Critical & Logical Thinking) 80 ข้อ

TGAT2 92 การคิดอย่างมีเหตุผล โครงสร้างข้อสอบและตัวอย่างข้อสอบ #TCAS66โครงสร้างข้อสอบ TGAT2

สมรรถนะการคิดอย่างมีเหตุผล (Critical & Logical Thinking) 80 ข้อ

1) ความสามารถทางภาษา

2) ความสามารถทางตัวเลข

3) ความสามารถทางมิติสัมพันธ์

4) ความสามารถทางเหตุผล

ประเภทข้อสอบ ปรนัย (5 ตัวเลือก)

ระยะเวลาที่ใช้สอบ 60 นาที

  • ความสามารถทางภาษา 20 ข้อ
  • ความสามารถทางตัวเลข 20 ข้อ
  • ความสามารถทางมิติสัมพันธ์ 20 ข้อ
  • ความสามารถทางเหตุผล 20 ข้อ


รวม 80 ข้อ

คะแนนเต็ม 100 คะแนน

ตัวอย่างข้อสอบความสามารถทางภาษา

ข้อสอบความสามารถทางภาษามี 4 ด้าน คือ

1) การสื่อความหมาย
2) การใช้ภาษา
3) การอ่าน
4) การเข้าใจภาษา

ตัวอย่างข้อสอบ

1. ความสามารถในการสื่อความหมาย

(1) ข้อใดมีความหมายแคบที่สุด
คำตอบ
1.ฉันชอบสะสมเครื่องเงิน
2.ผู้หญิงคู่กับเครื่องสำอาง
3.หมู่บ้านนี้ทำเครื่องจักสาน
4.เค้าชวนคุณแม่ไปซื้อเครื่องเรือน
5.ผงซักฟอกนี้ใช้กับเครื่องซักผ้า

คำตอบที่ถูกคือ ข้อ 5

เฉลย/เหตุผลและแนวคิดในการตอบคำถาม
คำว่า “นี้” ทำให้ตัวเลือก 5 มีความหมายแคบกว่าตัวเลือกอื่น

เนื้อหาที่วัดตามโครงสร้าง : ความสามารถในการสื่อความหมาย ระดับความยากปานกลาง

2. ความสามารถในการใช้ภาษา

(2) ข้อใดใช้ภาษาอย่างเป็นทางการ
คำตอบ
1.สมาคมผู้ปกครองมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนเรียนดีเป็นประจำทุกปี
2.การประชุมเชิงวิชาการครั้งนี้นับว่าประสบความสำเร็จตามเป้าหมายทุกประการ
3.นักศึกษาคณะแพทย์พากันสมัครเข้าร่วมโครงการแพทย์อาสาสู่ชนบทอย่างมากมาย
4.นักการเมืองท้องถิ่นยื่นมือช่วยเหลือชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อน
5.บรรดาพ่อค้าแม่ขายรวมตัวกันขึ้นราคาสินค้าทั้งอุปโภคและบริโภค

คำตอบที่ถูกคือ ข้อ 1

เฉลย/เหตุผลและแนวคิดในการตอบคำถาม
ตัวเลือกอื่น ๆ มีภาษาพูด ปะปน ในข้อความ

เนื้อหาที่วัดตามโครงสร้าง : ความสามารถในการใช้ภาษา ระดับความยาก ปานกลาง

3. ความสามารถในการอ่าน

(3) ข้อความต่อไปนี้ เหมาะสมที่จะเป็นบทสรุปของการบรรยายเรื่องใด
“จงเคารพและเข้าใจในการดำรงอยู่ของแต่ละสังคม จงเคารพในกระบวนการคิดและการตัดสินใจของคนแต่ละคนแต่ละกลุ่ม แล้วเราจะพบความเป็นหนึ่งของแต่ละคน เหมือนไม้ทุกต้นย่อมมียอดของมันเอง’”

คำตอบ
1.การพัฒนาสังคม
2.การทำงานร่วมกัน
3.เสรีภาพส่วนบุคคล
4.ศักยภาพของมนุษย์
5.ความรู้รักสามัคคี

คำตอบที่ถูกคือ ข้อ 2

เฉลย/เหตุผลและแนวคิดในการตอบคำถาม
ข้อความแสดงให้เห็น บุคคลแต่ละคนจะมีคุณลักษณะที่เหนือคนอื่น ๆ การยอมรับการคิดและการตัดสินใจสะท้อนถึงการทำงานร่วมกันระหว่างคนที่มีความแตกต่างกัน

เนื้อหาที่วัดตามโครงสร้าง : ความสามารถในการอ่าน ระดับความยาก ปานกลาง

Total Rating ✔

9.2 stars – 2,789 reviews

More Reviews

แสดงความคิดเห็น

TGAT2 92 การคิดอย่างมีเหตุผล โครงสร้างข้อสอบและตัวอย่างข้อสอบ #TCAS66

ข่าวการศึกษา, DEK66, News, Tcas, TGAT2