สำรวจ
รีวิว
สอบเข้า
ออนไลน์

ครูสอนพิเศษ คุณภาพอันดับ1

หาครูสอนพิเศษตัวต่อตัว คลิกเลย

ค้นหาด้วยเสียง
ค้นหาด้วยเสียงคลิกที่นี่

» » 5 โจทย์วิชาเศรษฐศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ข้อ 6-10)

05 ตุลาคม 2565

5 โจทย์วิชาเศรษฐศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ข้อ 6-10)

6. การจัดสรรทรัพยากรที่มีจำกัดไม่สอดคล้องกับความต้องการที่ไม่จำกัดของมนุษย์ จะทำให้เกิดอะไรขึ้น ก. การขาดทุน ข. ความขาดแคลน ค. สินค้าล้นตลาด ง. กา

โจทย์เศรษฐศาสตร์มัธยม 1

โจทย์วิชาเศรษฐศาสตร์มัธยม 1


5 โจทย์วิชาเศรษฐศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ข้อ 6-10)


6. การจัดสรรทรัพยากรที่มีจำกัดไม่สอดคล้องกับความต้องการที่ไม่จำกัดของมนุษย์ จะทำให้เกิดอะไรขึ้น ก. การขาดทุน
 ข. ความขาดแคลน 
 ค. สินค้าล้นตลาด
 ง. การกักตุนผลผลิต 

 7. นายดำมีเวลาว่างช่วงเย็นเหลือพอที่จะทำงานบ้าน แต่เมื่อเพื่อนมาชวนไปเล่นกีฬา เขาจึงเลือกที่จะไปกับเพื่อน จะเกิดอะไรขึ้นถ้าคิดในทางเศรษฐศาสตร์ 
 ก. ค่าเสียโอกาส
 ข. ค่าสูญเปล่า 
 ค. การใช้ทรัพยากรไม่คุ้มค่า
 ง. การเสียประโยชน์ 

 8. ข้อความใดตรงกับความหมายของการบริโภคในทางเศรษฐศาสตร์มากที่สุด 
 ก. การซื้อสินค้ามาใช้ในครัวเรือน
 ข. การรับประทานอาหารให้เพียงพอกับความต้องการ 
 ค. การรับฟังข่าวสารผ่านสื่อสิ่งพิมพ์และโทรทัศน์ 
 ง. การใช้สินค้าและบริการเพื่อสนองความต้องการของมนุษย์ 

 9. ข้อความใดแสดงถึงลักษณะของการบริโภคแบบยั่งยืน 
 ก. เอกใช้ถุงผ้าเวลาไปซื้อของ
 ข. ณัฐเปิดไฟไว้รอบบ้านในเวลากลางคืน 
 ค. กรเปิดน้ำรดต้นไม้ทุกเช้าเย็นแม้จะมีฝนตก 
 ง. พัทเปลี่ยนโทรศัพท์มือถือบ่อยๆ เพื่อความทันสมัย 

 10. ข้อใดไม่ใช่หลักการบริโภคที่ดี 
 ก. สุดาซื้ออาหารมารับประทานพออิ่ม 
 ข. ปราณีซื้อเสื้อกันหนาวตัวใหม่ในฤดูหนาวนี้ 
 ค. มณีวัลย์ซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่รุ่นใหม่ที่โฆษณาว่ามีความทันสมัยสูง 
 ง. กรรณิการ์นำข้าวที่เหลือมาทำเป็น

เฉลย6. ตอบ ข. 
 ความขาดแคลนเกิดจากการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดไม่สมดุลหรือไม่สอดคล้องกับความต้องการที่ไม่จำกัดของมนุษย์ หรือกล่าวง่ายๆ คือ ทรัพยากรมีไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ จึงทำให้เกิดความขาดแคลน ซึ่งความขาดแคลนนี้ บางประเภทอาจเป็นการ ขาดแคลนถาวร เช่น ที่ดิน เพราะไม่สามารถหามาเพิ่มได้อีก เป็นต้น

 7. ตอบ ก. 
 ค่าเสียโอกาสเป็นมูลค่าสูงสุดของผลประโยชน์ที่จะได้จากทางเลือกที่ต้องสละไป ซึ่งบางครั้งไม่สามารถที่จะวัดออกมาเป็นตัวเงินได้ ในที่นี้ค่าเสียโอกาสของนายดำ คือ การไม่ได้ทำงานบ้าน เพราะเขามีเวลาจำกัด จึงไม่สามารถทำทั้งงานบ้านและเล่นกีฬาไปพร้อมกันได้ จึงต้องเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่ง 

 8. ตอบ ง. 
 การบริโภคในทางเศรษฐศาสตร์ หมายถึง การใช้ประโยชน์จากสินค้าและบริการเพื่อนำมาตอบสนองความต้องการของมนุษย์ ซึ่งค่าใช้จ่ายในการบริโภคภาคครัวเรือนกระตุ้นให้เกิดการผลิต การลงทุน การจ้างงาน และการสร้างรายได้ประชาชาติ 

 9. ตอบ ก. 
 การบริโภคแบบยั่งยืน คือ การรู้จักเลือกบริโภคในสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ตนเองแล้วยังต้องมี ความประหยัด ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนมีข้อเสียที่เกิดจากการ บริโภคน้อยที่สุด ดังนั้น การที่เอกใช้ถุงผ้านอกจากช่วยประหยัดการใช้ทรัพยากรแล้วยังช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมด้วย 

10. ตอบ ค. 
 ข้อ ก ข และ ง ตรงกับหลักการบริโภคที่ดี ที่เน้นถึงความจำเป็น ประโยชน์ และประหยัด ส่วนข้อ ค แสดงถึงการบริโภคสินค้าฟุ่มเฟือยตามแฟชั่น ซึ่งเสียเงินมากเกินความจำเป็น


Total Rating ✔

9.2 stars – 2,789 reviews

More Reviews

แสดงความคิดเห็น

5 โจทย์วิชาเศรษฐศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ข้อ 6-10)

โจทย์วิชาเศรษฐศาสตร์, มัธยม 1, test