สำรวจ
รีวิว
สอบเข้า
ออนไลน์

ครูสอนพิเศษ คุณภาพอันดับ1

หาครูสอนพิเศษตัวต่อตัว คลิกเลย

ค้นหาด้วยเสียง
ค้นหาด้วยเสียงคลิกที่นี่

» » แนะนำ TCAS คณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย ปกติ

25 ตุลาคม 2565

แนะนำ TCAS คณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย ปกติ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะอักษรศาสตร์ หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย ปกติ

คณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลั

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะอักษรศาสตร์

หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย ปกติ

ค้นหา "อักษรศาสตร์จุฬา" เพิ่มเติม คลิกเลย

รอบ 1 Portfolio รับ 80 คน

 • โครงการส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะนิสิตทางด้านศิลปะระดับชาติ นานาชาติ
รับ 5 คน
คุณสมบัติ
รับผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรแกนกลาง
ไม่รับผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรนานาชาติ
ไม่รับผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรอาชีวะ
ไม่รับผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.)
ไม่รับผู้สมัครที่จบหลักสูตร GED

 • โครงการโอลิมปิกวิชาการ สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ
รับ 10 คน
คุณสมบัติ
รับผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรแกนกลาง
ไม่รับผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรนานาชาติ
ไม่รับผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรอาชีวะ
ไม่รับผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.)
ไม่รับผู้สมัครที่จบหลักสูตร GED

 • โครงการรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษเข้าศึกษาในสาขาวิชาอักษรศาสตร์
รับ 55 คน
คุณสมบัติ
รับผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรแกนกลาง
รับผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรนานาชาติ
รับผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรอาชีวะ
รับผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.)
รับผู้สมัครที่จบหลักสูตร GED

 • โครงการรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษเข้าศึกษาในสาขาวิชาเทคโนโลยีภาษาและสารสนเทศ
รับ 5 คน
คุณสมบัติ
รับผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรแกนกลาง
ไม่รับผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรนานาชาติ
ไม่รับผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรอาชีวะ
ไม่รับผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.)
ไม่รับผู้สมัครที่จบหลักสูตร GED

 • โครงการสู่ความเป็นเลิศด้านศิลปการละคร
รับ 5 คน
คุณสมบัติ
รับผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรแกนกลาง
ไม่รับผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรนานาชาติ
ไม่รับผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรอาชีวะ
ไม่รับผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.)
ไม่รับผู้สมัครที่จบหลักสูตร GEDรอบ 2 Quota รับ 18 คน


 • โครงการส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะนิสิตทางด้านศิลปะระดับชาติ นานาชาติ รับ 5 คน
คุณสมบัติ
รับผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรแกนกลาง
ไม่รับผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรนานาชาติ
ไม่รับผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรอาชีวะ
ไม่รับผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.)
ไม่รับผู้สมัครที่จบหลักสูตร GED
รายละเอียดเพิ่มเติม
http://www.admissions.chula.ac.th/tcas2.html

 • โครงการผู้มีความสามารถดีเด่นระดับชาติทางกีฬา รับ 4 คน
คุณสมบัติ
รับผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรแกนกลาง
ไม่รับผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรนานาชาติ
ไม่รับผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรอาชีวะ
ไม่รับผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.)
ไม่รับผู้สมัครที่จบหลักสูตร GED

 • โครงการจุฬาฯ-ชนบท (รับร่วมกัน) รับ 4 คน
คุณสมบัติ
รับผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรแกนกลาง
ไม่รับผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรนานาชาติ
ไม่รับผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรอาชีวะ
ไม่รับผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.)
ไม่รับผู้สมัครที่จบหลักสูตร GED

 • โครงการจุฬาฯ-ชนบท (รับร่วมกัน) รับ 4 คน
คุณสมบัติ
รับผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรแกนกลาง
ไม่รับผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรนานาชาติ
ไม่รับผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรอาชีวะ
ไม่รับผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.)
ไม่รับผู้สมัครที่จบหลักสูตร GED

 • โครงการรับนักเรียนจากโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม รับ 5 คน
คุณสมบัติ
รับผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรแกนกลาง
ไม่รับผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรนานาชาติ
ไม่รับผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรอาชีวะ
ไม่รับผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.)
ไม่รับผู้สมัครที่จบหลักสูตร GEDรอบ 3 Admission  รับ 232 คน

 • สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ รับ 10 คน
คุณสมบัติ
รับผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรแกนกลาง
รับผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรนานาชาติ
รับผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรอาชีวะ
รับผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.)
รับผู้สมัครที่จบหลักสูตร GED
คะแนน GPAX ต่ำสุด 2.75
การคำนวณคะแนน
A-Level คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 (พื้นฐาน) 25%
A-Level สังคมศาสตร์ 25%
A-Level ภาษาไทย 25%
A-Level ภาษาอังกฤษ 25%


 • สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา รับ 10 คน
คุณสมบัติ
รับผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรแกนกลาง
รับผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรนานาชาติ
รับผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรอาชีวะ
รับผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.)
รับผู้สมัครที่จบหลักสูตร GED
คะแนน GPAX ต่ำสุด 2.75
การคำนวณคะแนน
A-Level คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 (พื้นฐาน) 25%
A-Level สังคมศาสตร์ 25%
A-Level ภาษาไทย 25%
A-Level ภาษาอังกฤษ 25%


 • สาขาวิชาอักษรศาสตร์ เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 รับ 20 คน
คุณสมบัติ
รับผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรแกนกลาง
รับผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรนานาชาติ
รับผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรอาชีวะ
รับผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.)
รับผู้สมัครที่จบหลักสูตร GED
คะแนน GPAX ต่ำสุด 2.75
การคำนวณคะแนน
A-Level คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 (พื้นฐาน) 25%
A-Level สังคมศาสตร์ 25%
A-Level ภาษาไทย 25%
A-Level ภาษาอังกฤษ 25%


 • สาขาวิชาอักษรศาสตร์ เลือกสอบวิชาภาษาเกาหลี (รับร่วมกัน) รับ 192 คน
คุณสมบัติ
รับผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรแกนกลาง
รับผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรนานาชาติ
รับผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรอาชีวะ
รับผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.)
รับผู้สมัครที่จบหลักสูตร GED
คะแนน GPAX ต่ำสุด 2.75
การคำนวณคะแนน
A-Level สังคมศาสตร์ 25%
A-Level ภาษาไทย 25%
A-Level ภาษาอังกฤษ 25%
A-Level ภาษาเกาหลี 25%


 • สาขาวิชาอักษรศาสตร์ เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน (รับร่วมกัน) รับ 192 คน
คุณสมบัติ
รับผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรแกนกลาง
รับผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรนานาชาติ
รับผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรอาชีวะ
รับผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.)
รับผู้สมัครที่จบหลักสูตร GED
คะแนน GPAX ต่ำสุด 2.75
การคำนวณคะแนน
A-Level สังคมศาสตร์ 25%
A-Level ภาษาไทย 25%
A-Level ภาษาอังกฤษ 25%
A-Level ภาษาเยอรมัน 25%


 • สาขาวิชาอักษรศาสตร์ เลือกสอบวิชาภาษาจีน (รับร่วมกัน) รับ 192 คน
คุณสมบัติ
รับผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรแกนกลาง
รับผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรนานาชาติ
รับผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรอาชีวะ
รับผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.)
รับผู้สมัครที่จบหลักสูตร GED
คะแนน GPAX ต่ำสุด 2.75
การคำนวณคะแนน
A-Level สังคมศาสตร์ 25%
A-Level ภาษาไทย 25%
A-Level ภาษาอังกฤษ 25%
A-Level ภาษาจีน 25%


 • สาขาวิชาอักษรศาสตร์ เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น (รับร่วมกัน) รับ 192 คน
คุณสมบัติ
รับผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรแกนกลาง
รับผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรนานาชาติ
รับผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรอาชีวะ
รับผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.)
รับผู้สมัครที่จบหลักสูตร GED
คะแนน GPAX ต่ำสุด 2.75
การคำนวณคะแนน
A-Level สังคมศาสตร์ 25%
A-Level ภาษาไทย 25%
A-Level ภาษาอังกฤษ 25%
A-Level ภาษาญี่ปุ่น 25%


 • สาขาวิชาอักษรศาสตร์ เลือกสอบวิชาภาษาบาลี (รับร่วมกัน) รับ 192 คน
คุณสมบัติ
รับผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรแกนกลาง
รับผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรนานาชาติ
รับผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรอาชีวะ
รับผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.)
รับผู้สมัครที่จบหลักสูตร GED
คะแนน GPAX ต่ำสุด 2.75
การคำนวณคะแนน
A-Level สังคมศาสตร์ 25%
A-Level ภาษาไทย 25%
A-Level ภาษาอังกฤษ 25%
A-Level ภาษาบาลี 25%


 • สาขาวิชาอักษรศาสตร์ เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส (รับร่วมกัน) รับ 192 คน
คุณสมบัติ
รับผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรแกนกลาง
รับผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรนานาชาติ
รับผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรอาชีวะ
รับผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.)
รับผู้สมัครที่จบหลักสูตร GED
คะแนน GPAX ต่ำสุด 2.75
การคำนวณคะแนน
A-Level สังคมศาสตร์ 25%
A-Level ภาษาไทย 25%
A-Level ภาษาอังกฤษ 25%
A-Level ภาษาฝรั่งเศส 25%


 • สาขาวิชาอักษรศาสตร์ เลือกสอบวิชาภาษาสเปน (รับร่วมกัน) รับ 192 คน
คุณสมบัติ
รับผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรแกนกลาง
รับผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรนานาชาติ
รับผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรอาชีวะ
รับผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.)
รับผู้สมัครที่จบหลักสูตร GED
คะแนน GPAX ต่ำสุด 2.75
การคำนวณคะแนน
A-Level สังคมศาสตร์ 25%
A-Level ภาษาไทย 25%
A-Level ภาษาอังกฤษ 25%
A-Level ภาษาสเปน 25%


ข้อมูลการรับสมัคร TCAS65

หลักสูตร หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต
สาขา อักษรศาสตร์
โครงการ สาขาวิชาอักษรศาสตร์ เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์
คะแนนต่ำสุด - สูงสุด
ประมวลผลครั้งที่ 1 58.125 / 66.75
ประมวลผลครั้งที่ 2 57.25 / 66.75

จำนวนรับ 25

วิธีคำนวณคะแนน TCAS65
ความถนัดทางคณิตศาสตร์ (PAT 1) 25%
วิชาสามัญ 09 ภาษาไทย 25%
วิชาสามัญ 19 สังคมศึกษา 25%
วิชาสามัญ 29 ภาษาอังกฤษ 25%


รอบ 4 Direct Admission

ไม่เปิดรับสมัครในรอบนี้

#TCAS #Dek66 #จุฬา #คณะอักษรศาสตร์

Total Rating ✔

9.2 stars – 2,789 reviews

More Reviews

แสดงความคิดเห็น

แนะนำ TCAS คณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย ปกติ

DEK66, News, Tcas