สำรวจ
รีวิว
สอบเข้า
ออนไลน์

ครูสอนพิเศษ คุณภาพอันดับ1

หาครูสอนพิเศษตัวต่อตัว คลิกเลย

ค้นหาด้วยเสียง
ค้นหาด้วยเสียงคลิกที่นี่

» » การสอบคัดเลือก Student Pilot เริ่มตั้งแต่การส่งใบสมัคร ถึงการเข้าสอบทั้ง 4 รอบ

19 ตุลาคม 2566

การสอบคัดเลือก Student Pilot เริ่มตั้งแต่การส่งใบสมัคร ถึงการเข้าสอบทั้ง 4 รอบ

ขั้นตอนการสมัครและการสอบ Student Pilot - เอกสารสำหรับการสมัครสอบ SP - รอบ 1 Basic Knowledge - รอบ 2 Personality and Group Test - รอบ 3 Captain Intervi

การสอบคัดเลือก Student Pilot เริ่มตั้งแต่การส่งใบสมัคร ถึงการเข้าสอบทั้ง 4 รอบ

ขั้นตอนการสมัครและการสอบ Student Pilot

เอกสารสำหรับการสมัครสอบ SP

 1.  บัตรประชาชน
 2.  ทะเบียนบ้าน
 3.  วุฒิการศึกษา
 4.  ใบผ่านการเกณฑ์ทหาร (สด.8 สด.9 สด.10)
 5.  ใบผ่านการทดสอบ TOEIC 650+ (หรือการทดสอบอื่นที่เทียบคะแนนได้)
 6.  ใบผ่านการทําเลสิค (ถ้ามี)
 7.  ใบเปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนนามสกุล (ถ้ามี)
 8.  อื่นๆ (ตามที่สายการบินกําหนดเพิ่มเติม)

รอบ 1 Basic Knowledge

เป็นการสอบข้อเขียนทดสอบความรู้ระดับชั ้นมัธยมปลาย วิชาคณิตศาสตร์ ฟิ สิกส์ ภาษาอังกฤษ
และ Aptitude Test

รายละเอียดข้อสอบ (ที่ควรร้)ู
 • วิชาคณิตศาสตร์และฟิ สิกส์ จํานวนรวม 100 ข้อ
 • วิชาภาษาอังกฤษ 100 ข้อ
 • Aptitude Test 150-200 ข้อ
 • ตอบถูกได้ 2 คะแนน ตอบผิด -1 คะแนน
 • เกือบทุกสายการบิน (ยกเว้นการบินไทย) ข้อสอบคณิต ฟิ สิกส์ เป็นภาษาไทย
 • ข้อสอบ Aptitude Test เป็นภาษาอังกฤษ
 • ข้อสอบคณิตศาสตร์ฟิ สิกส์เนื ้อหาประมาณสอบ PAT(หรือ GMAT GRE)
 • ข้อสอบภาษาอังกฤษ ใกล้เคียงกับ TOEIC – IELTS
 • ข้อสอบ Aptitude Test ไม่ยาก ส่วนใหญ่ทําได้แต่จะทําไม่ค่อยทัน

ข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์
• เซต (Set)
• จํานวนจริง
• ฟังกชั่น
• เมทริกซ์
• ฟังกชั ์ นเอ็กโปเนเชียลและลอการิทึม ่
• จํานวนเชิงซ้อน
• เรขาคณิตวิเคราะห์
• ฟังกชั่น นตรีโกณมิติ
• เวกเตอร์
• ลําดับและอนุกรม
• แคลคูลัส
• กาํหนดการเชิงเส้น
• ตรรกศาสตร์
• ความน่าจะเป็ น
• สถิติ

ข้อสอบวิชาฟิ สิกส์
• การเคลื่อนที่ในหนึ่งและสองมิติ
• แรงมวลและกฏการเคลื่อนที่
• การเคลื่อนที่แบบต่างๆ
• งานและพลังงาน
• โมเมนตัม
• การเคลื่อนที่แบบหมุน
• สมดุลกล
• ของไหล
• ความร้อน
• คลื่นกล
• เสียง
• แสง
• ไฟฟ้าสถิต
• ไฟฟ้าแม่เหล็ก
• ไฟฟ้ากระแสสลับ
• ฟิสิกส์อะตอม
• ฟิ สิกส์นิวเคลียร์

วิชาภาษาอังกฤษ
• Incomplete Sentences
• Text Completion
• Reading Comprehension

Aptitude Test
• Logical Reasoning Skill
• Spatial Orientation Skill
• Scanning Skill
• Basic Calculation Skill
• Memory Skill

รอบ 2 Personality and Group Test

Personality Test
คําถามทั่วไปเกี่ยวกับตัวเราจํานวนประมาณ 150-200 ข้อ โดยคําถามจะสรุปเป็นประเด็นได้ดังนี ้
• คําถามเกี่ยวกับตัวตนผู้ตอบ
• คําถามเกี่ยวกับการทํางาน
• คําถามเกี่ยวกับการเรียน
• คําถามเกี่ยวกับบุคลคลรอบข้าง
• คําถามความชอบและไม่ชอบ
• คําถามเกี่ยวกับทัศนคติในเรื่องต่างๆ

Group Test
เป็นการทดสอบการทํางานร่วมกันกับผู้อื่น โดยจะทดสอบทางด้าน
• การทํางานเป็นทีม
• ทัศนคติในการทํางานร่วมกัน
• การทํางานภายใต้ความกดดัน
• การควบคุมอารมณ์
• ภาวะผู้นํา

รอบ 3 Captain Interview

เป็นการทดสอบ IQ EQ AQ คือทดสอบความรู้ เชาว์ไว ไหวพริบ การควบคุมอารมณ์ และการแก้ไข
ปัญหาเฉพาะหน้า โดยพี่ๆนักบินจะมาทําการทดสอบ โดยมีประเด็นหลักๆคือ

ทดสอบการควบคุมอารมณ์ด้วยคําถามต่างๆ
 1. คําถามแบบกดดัน (เช่นให้อธิบายอะไรซักอย่างเป็นภาษาอังกฤษ)
 2. คําถามแบบกวนๆ(เช่นถามซํ ้าๆวนไปวนมา ถามคําถามที่ไม่น่าถาม)
 3. คําถามทดสอบความเป็นคนช่างสังเกตุ(เช่นตอนเดินเข้ามาในอาคารเจออะไรบ้าง)
 4. คําถามความสนใจ (ถามเกี่ยวกับข้อมูลสายการบิน)

ทดสอบ Short Memory
เป็นการทดสอบสติภายใต้ความกดดัน โดยให้จําคําสั ้นๆ หรือจํารูปภาพ หรือจําเนื้อเรื่องสั้นๆ แล้ว
มาทําแบบทดสอบ IQ ก่อนจะมาตอบคําถามที่ให้จําในตอนแรก ผู้เข้าทดสอบต้องไม่แสดงอาการ
รน อาการประหม่า หรืออาการตกใจ ออกมาเด็ดขาด การมีสติและควบคุมอารมณ์ได้คือสิ่งที่สาย
การบินต้องการครับ

ทดสอบการทํางานหลายๆอย่างพร้อมกัน Multitasking
เป็นการทดสอบความสามารถในการแยกประสาทสัมผัสในการทํางาน เช่นต้องคิดเรื่องหนึ่งใน
ขณะที่ต้องทํางานอีกเรื่องหนึ่ง ยกตัวอย่าง
• ฟังเนื ้อหาภาษาอังกฤษที่ต้องจับใจความพร้อมกับคิดเลขเร็ว
• จํารูปภาพพร้อมกับทําโจทย์คณิตศาสตร์ง่ายๆ
• เคาะตามจังหวะที่ให้มาพร้อมกับคิดเลขเร็ว

รอบ 4 เวชศาสตร์

เป็นการทดสอบรอบสุดท้าย เหมือนเป็นการ รัเช็คการสอบทั ้ง 3 รอบที่ผ่านมา โดยแบ่งเป็น
 1. Personality Check
 2. Individual Check
 3. Medical Check

Personality Check
• ทําข้อสอบ Aptitude Test พวก Logic และ Scanning ที่ต้องแข่งกับเวลา
• ทําข้อสอบ Personality Test คล้ายๆกับรอบ 2 (ถ้าไม่ตอบตามตัวตนของตัวเองมีโอกาส
ตอบไม่เหมือนเดิมได้)

Individual Check
• ทําข้อสอบ Personality Check
• ทําข้อสอบ Aptitude Test พวก Picture Series และ คิดเลขเร็วในใจและ Short Memory
• เล่นเกมส์เดินจุด (ทดสอบความแข็งของประสาท)
• เล่น Joy Stick บังคับเครื่องบิน และตอบคําถาม

Medical Check
• ตรวจปัสสวะ
• ตรวจเลือด
• วัดสายตา
• วัดการได้ยิน
• ตรวจฟัน
• วัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
• ตรวจปอด
• ตรวจภายใน (การตรวจในตํานาน)

+++++++++++
Student Pilot Handbook & Workbook [ติวสอบทุนนักบินครบทุกเรื่องแบบฝึกแน่น]

อ่านต่อ และเตรียมตัวสอบ SP ได้ด้วยชึดไฟล์เตรียมสอบ Student Pilot ครบถ้วนที่สุด


Student Pilot Handbook & Workbook [ติวสอบทุนนักบินครบทุกเรื่องแบบฝึกแน่น]
★ ทั้งหมดรวม มากกว่า 100 ไฟล์
★ จำนวนมากกว่า 3,000 หน้า
★ แบบฝึกมากกว่า 1,000 ข้อ
★ รวมทั้งวิชาคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์
★ วัดความถนัด ภาษาอังกฤษ
★ และความรู้ทั่วไป

ราคา : 980 บาท

สั่งซื้อที่ Line : @tutorferry


และยังมีไฟล์อื่นๆอีกเยอะเลย
สั่งซื้อตอนนี้แถมไฟล์หนังสือสำหรับสอบ STP การบินไทย เพิ่มอีก 3 ไฟล์

1. Student Pilot Aviation Knowledge
2. Student Pilot Interviewbook
3. Student Pilot TG Test


+++++++++++

Total Rating ✔

9.2 stars – 2,789 reviews

More Reviews

แสดงความคิดเห็น

การสอบคัดเลือก Student Pilot เริ่มตั้งแต่การส่งใบสมัคร ถึงการเข้าสอบทั้ง 4 รอบ

ทุนนักบิน, นักบิน, สอบทุนนักบิน, pilot, Student Pilot