คณะที่ใช่ มหาวิทยาลัยที่ชอบ ในการแอดมิชชั่นของเด็กไทย

รับสอนพิเศษตัวต่อตัวที่บ้าน เตรียมแอดมิชชั่น กับทีมติวเตอร์คุณภาพ รับประกันผลและความพอใจ เรียนพิเศษที่บ้าน หรือสถานที่ ที่ผู้เรียนสะดวก เรียนก่อน จ่ายทีหลัง สะดวก ปลอดภัย

หาครูสอนพิเศษที่บ้านติวสอบแอดมิชชั่น ต้องการเรียนพิเศษที่บ้าน Tutor Ferryรับสอนพิเศษที่บ้าน


จากผลสำรวจความคิดเห็นของน้องๆมัธยมปลายที่มีต่อระบบแอดมิชชั่น และความนิยมในแต่ละคณะ แต่ละมหาวิทยาลัย โดยสุ่มตัวอย่างจากทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดแบบแยกเพศประมาณ 1000 คน ซึ่งได้ผลดังนี้


เพศชาย


คณะยอดนิยมอันดับ 10 : คณะเภสัชศาสตร์  2.7 %
คณะยอดนิยมอันดับ 9 : คณะนิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ และคณะสื่อสารมวลชน 3 %
คณะยอดนิยมอันดับ 8 : คณะบริหารธุรกิจ 3.1 %
คณะยอดนิยมอันดับ 7 : คณะอักษรศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ และคณะมนุษย์ศาสตร์ 5 %
คณะยอดนิยมอันดับ 6 : คณะวิทยาศาสตร์ 5.6 %
คณะยอดนิยมอันดับ 5 : คณะรัฐศาสตร์ 7.4 %
คณะยอดนิยมอันดับ 4 : คณะนิติศาสตร์ 7.9 %
คณะยอดนิยมอันดับ 3 : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 8.4 %
คณะยอดนิยมอันดับ 2 : คณะแพทย์ศาสตร์ 15 %
คณะยอดนิยมอันดับ 1 : คณะวิศวกรรมศาสตร์ 16.2 %

อื่นๆ 27.7 %


เพศหญิง


คณะยอดนิยมอันดับ 10 : คณะวิทยาศาสตร์ 1.5 %
คณะยอดนิยมอันดับ 9 : คณะนิติศาสตร์ 2.7 %
คณะยอดนิยมอันดับ 8 : คณะวิศวกรรมศาสตร์ 3.1 %
คณะยอดนิยมอันดับ 7 : คณะแพทย์ศาสตร์ 4.6 %
คณะยอดนิยมอันดับ 6 : คณะครุศาสตร์ 4.8 %
คณะยอดนิยมอันดับ 5 : คณะพยาบาลศาสตร์ 4.6 %
คณะยอดนิยมอันดับ 4 : คณะรัฐศาสตร์ 5.2 %
คณะยอดนิยมอันดับ 3 : คณะบัญชี 7.6 %
คณะยอดนิยมอันดับ 2 : นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ และคณะสื่อสารมวลชน 17.3 %
คณะยอดนิยมอันดับ 1 : คณะอักษรศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ และคณะมนุษย์ศาสตร์ 20.4 %

อื่นๆ 27.8 %มหาวิทยาลัยยอดนิยม


อันดับ 10. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี(บางมด)
อันดับ 9. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
อันดับ 8. มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อันดับ 7. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
อันดับ 6. มหาวิทยาลัยศิลปากร
อันดับ 5. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อันดับ 4. มหาวิทยาลัยมหิดล
อันดับ 3. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อันดับ 2. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อันดับ 1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์

คณะเภสัชศาสตร์    สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรมคณะครุศาสตร์   
คณะสหเวชศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
คณะวิทยาศาสตร์ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
คณวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี
คณวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีทางอาหาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจ
คณะนิติศาสตร์  เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส


เกษตรศาสตร์

คณะเกษตร สาขาวิชาเคมีการเกษตร วิทยาเขตบางเขน
คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน (รูปแบบที่ 2)
คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาวรรณคดี กลุ่มวรรณคดีไทย
คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาวรรณคดี กลุ่มวรรณคดีอังกฤษ
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีวเคมี
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาสถิติ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตบางเขน
คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา (สาขาจิตวิทยาชุมชน)
คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา (สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรม)
คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ (หลักสูตร 5 ปี)
คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์
คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (บริหารรัฐกิจ)  ( แต่ยังน่าเลือก )
คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (บริหารงานยุติธรรมและความปลอดภัย  ( แต่ยังน่าเลือก )
คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ


มหิดล

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ)
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (สาธารณสุขศาสตร์)
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา (วท.บ.)
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา สาขาวิชาการออกกำลังกายและการกีฬา (ศศ.บ.)


ธรรมศาสตร์

คณะนิติศาสตร์ พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส 
คณะนิติศาสตร์ พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน 
คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาปกครอง
คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ พื้นฐาน ศิลปศาสตร์ รูปแบบ 1
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาศาสตร์คอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเคมี 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาฟิสิกส์
( หลาย  สาขา วิทยาศาสตร์ของ มธ ก็ถือว่าอันตราย นะครับ )
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง สาขาวิชาการผังเมือง
วิทยาลัยสหวิทยาการ มธ. ศูนย์ลำปาง


มศว

คณะเภสัชศาสตร์ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (ภ.บ. 6 ปี) สาขาวิชาเทคโนโลยีเภสัชภัณฑ์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม
( จะว่าไป สาย วิทย์ศาสตร์นี่ก็อันตรายเกือบทั้งนั้น แหะ ๆ )
คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาสถิติ
คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาชีววิทยา 
คณะมนุษยศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชาภาษาตะวันออก - วิชาเอกภาษาเขมร
คณะมนุษยศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา 
คณะสังคมศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาวิชาภูมิศาสตร์ 
คณะสังคมศาสตร์ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.) สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) 


ศิลปากร

คณะโบราณคดี สาขาวิชาภาษาไทย 
คณะอักษรศาสตร์ พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบ 2 
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 
คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (สายวิชาการออกแบบเว็บและสื่อโต้ตอบ)
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ
คณะวิทยาศาสตร์    


ลาดกระบัง

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาพืชไร่ 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาปฐพีวิทยา 
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม 
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการหมัก 

สงขลานครินทร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ หาดใหญ่ สาขาวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ หาดใหญ่ สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่  ( ยังน่าเลือก )
คณะวิศวกรรมศาสตร์ หาดใหญ่ สาขาวิศวกรรมวัสดุ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ หาดใหญ่ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (นักศึกษาพิเศษ)
คณะทรัพยากรธรรมชาติ หาดใหญ่ สาขาสัตวศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ หาดใหญ่ บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
คณะนิติศาสตร์ หาดใหญ่ (รูปแบบที่ 1) 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปัตตานี สาขาฟิสิกส์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปัตตานี สาขาภาษาอังกฤษ

ปล  หลายคณะคะแนนต่ำอยุ่แล้ว และ คนเลือกไม่เยอะ อาจจะทำให้คะแนนขึ้นลงแรง ครับ

เชียงใหม่

คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ
คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี เคมีอุตสาหกรรม ชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สถิติ 
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
คณะเศรษฐศาสตร์ ภาคพิเศษ 
คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาเยอรมัน 
คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 
คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน 
คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาไทยศึกษา 
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี สาขาวิชาแอนนิเมชัน รูปแบบที่ 1 (วทบ.) 
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี สาขาวิชาแอนนิเมชัน รูปแบบที่ 2 (วทบ.)

ขอนแก่น

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาสถิติ 
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ 
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีวเคมี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมทั่วไป
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะมนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส 
คณะมนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาเยอรมัน 
คณะมนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาสเปน 
คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว)
คณะนิติศาสตร์   ในแอดค่าเทอม 18000 บาทนะ

พระจอมเกล้าธนบุรี

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาเครื่องกล
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาอุตสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องมือ และสาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา และสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเฉพาะทาง
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาสถิติประยุกต์ 
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี(บางขุนเทียน) สาขาวิชามีเดียอาตส์ (ศล.บ.)
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ( 4 ปี ภาษาไทย)เพิ่มเพื่อน

HOTLINE

Tutor Ferry

Author & Editor

รับสอนพิเศษที่บ้าน เรียนพิเศษตัวต่อตัวที่บ้านกับติวเตอร์คุณภาพ รับประกันผลและความพอใจ 100% เรียนก่อนจ่ายทีหลังสะดวกมั่นใจได้

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น