ทำความรู้จักกับการสอบ AEIS

Tutor Ferry : การสอบ AEIS ( The Admissions Exercise for International Students ) คือ ระบบการสอบคัดเลือกนักเรียนต่างชาติเข้าศึกษาที่ประเทศสิงคโปร์

สอบ AEIS คืออะไร ?

ทำความรู้จักกับการสอบ AEIS

การสอบ AEIS ( The Admissions Exercise for International Students ) คือ ระบบการสอบคัดเลือกนักเรียนต่างชาติเข้าศึกษาที่ประเทศสิงคโปร์ ซึ่งจัดโดยกระทรวงศึกษาธิการของประเทศสิงคโปร์ โดยจะคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาในโรงเรียนของรัฐบาลในระดับ Primary 2 – 5  และ มัธยมศึกษาในระดับ Secondary 1 – 3  ซึ่งจะเปิดภาคเรียนแรกในเดือนมกราคม  

โดยรัฐบาลกำหนดจัดสอบ AEIS ปี ละครั้ง ช่วงเดือนกันยายน หรือตุลาคมในแต่ละปี วิชาที่ใช้ในการสอบเช่น

 • คณิตศาสตร์ 
 • ภาษาอังกฤษ 

และเมื่อนักเรียนคนไหนสอบผ่านแล้ว ทางรัฐบาลจะดำเนินการส่งตัวให้กับสถาบันการศึกษาของรัฐตามคะแนนที่นักเรียนคนนั้นสอบได้ และพื้นที่ ที่นักเรียนได้แจ้งความไว้

ทางรัฐบาลสิงคโปร์มีเกณฑ์กำหนดช่วงอายุที่เหมาะกับระดับชั้นอย่างชัดเจน ดังนั้น ผู้ปกครองและนักเรียนควรตรวจสอบช่วงอายุ และระดับชั้นเรียนของนักเรียนเพื่อเลือกสอบในระดับข้อสอบที่เหมาะสมกับช่วงอายุและระดับชั้น โดยมีเกณฑ์กำหนดช่วงอายุดังนี้


ระดับประถมศึกษา

ช่วงอายุที่เหมาะกับระดับชั้นประถม

ระดับมัธยมศึกษา

ช่วงอายุที่เหมาะกับระดับชั้นมัธยมศึกษา
  

เวลาที่เปิดสอบ AEIS  มี 2 รอบคือ 


 1. รอบเเรกเดือน ตุลาคม เป็นรอบสอบตามปกติ
 2. รอบที่สอง เดือนกุมภาพันธ์ เป็นรอบสอบสำหรับนักเรียนที่พลาดการสอบ ในเดือนตุลาคม สามารถสมัครสอบในรอบใหม่ หรือที่เรียกว่า Supplementary Admissions Exercise for International Students (S-AEIS)  

ขั้นตอนการสมัคร 


 • สมัครสอบทางระบบออนไลน์ ผ่านหน้าเวปไซต์ของกระทรวงศึกษาธิการของสิงคโปร์ได้
 • รับเอกสารยื่นยันการสอบ 
 • เข้าสอบที่สิงคโปร์  
 • ฟังผลสอบ รอบปรกติ ประกาศผลช่วงกลางเดือนธันวาคม   รอบพิเศษ(S-AEIS) ประกาศผลช่วงกลางเดือนเมษายน  นักเรียนที่ได้จดหมายตอบรับเข้าโรงเรียน หน่วยงานรัฐบาลจะแจ้งผลการเรียน โรงเรียนที่นักเรียนสามารถเข้าเรียนได้ และกำหนดการในการรายงานตัวนักเรียนที่โรงเรียน นักเรียนที่ไม่ไปรายงานตัวตามที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ 
 • นักเรียนต่างชาติรายงานตัวที่โรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือก   

เอกสารการสมัครของนักเรียน


 • สำเนาหน้าหนังสือเดินทาง
 • สำเนาใบเกิด พร้อมใบแปลภาษาอังกฤษ
 • เอกสารวีซ่าสิงคโปร์ (กรณีที่เคยมีวีซ่านักเรียนสิงคโปร์มาก่อน)

เอกสารของผู้ปกครอง


 • สำเนาหน้าหนังสือเดินทาง
 • สำเนาวีซ่าสิงคโปร์ (ถ้ามี)
 • เอกสารการอนุญาติทำงานในสิงคโปร์ (ถ้ามี)
 • เอกสารการถือครองอสังหาริมทรัพย์ในสิงคโปร์ (ถ้ามี)


เอกสารที่เป็นภาษาไทยต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษพร้อมแนบสำเนาเอกสารภาษาไทย และใบแปลส่งไปที่ศูนย์สอบหลังจากดำเนินการสมัครแล้วภายใน 1 สัปดาห์ 
หากเอกสารไม่ครบทางศูนย์สอบจะไม่พิจารณาใบสมัคร เอกสารที่ส่งไปทางศูนย์สอบแล้วจะไม่มีการส่งคืนระบบการศึกษาของประเทศสิงคโปร์

การศึกษาในระดับประถมศึกษา (Primary Schools)

ระบบการศึกษาในระดับประถมศึกษาที่สิงคโปร์นั้นจะแบ่งการสอนออกเป็น 2 ช่วง คือ 

 1. ช่วงเช้า 
 2. ช่วงบ่าย 

การรับสมัครนักเรียนใหม่จะขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละโรงเรียน 

1. ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 4 (fouryear foundation stage) 

จะเน้นการเรียนในวิชา

 • ภาษาอังกฤษ
 • ภาษาจีน (แมนดาริน) 
 • คณิตศาสตร์ 
 • วิชาอื่น ๆ เช่น ศิลปะ ดนตรี พลศึกษา 

2. การเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 -6 (Two-year orientation stage) 

นักเรียนจะถูกแบ่งออกเป็น 3ระดับ จากผลการสอบของ ประถมศึกษาปีที่ 4 คือ

 • EM1 
 • EM2 
 • EM3 

โดยลักษณะการเรียนของวิชาภาษาอังกฤษ และภาษาแม่นั้นจะต่างกันนักเรียนจะต้องสอบวัดระดับเมื่อจบ ประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียกกันว่า Primary School Leaving Examination (PSLE) เพื่อวัดระดับว่านักเรียนจะต้องเรียนในชั้นมัธยมเป็นระยะเวลา 4 ปี หรือ 5 ปี


3. การศึกษาในระดับมัธยมศึกษา (Secondary School)

โรงเรียนมัธยมศึกษาในสิงคโปร์จะแบ่งออกเป็น 2 ระบบและจะมีหลักสูตรแตกต่างกันไปทั้งนี้ นักเรียนจะถูกเลือกให้อยู่ระบบใดระบบหนึ่งนั้นขึ้นอยู่กับผลการสอบ PSLE ของนักเรียนแต่ละคน 

 • ระบบที่ใช้ระยะเวลา 4 ปี จะเรียกว่า Special and Express Courses ซึ้งการเรียนการสอนนั้นจะเน้นการเตรียมตัวให้นักเรียนสอบ The Singapore-Cambridge General Certificate of Education “Ordinary” (GCE ‘O’) ตอนจบมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 
 • ระบบที่ใช้ระยะเวลา 5 ปี คือ Normal Course แบ่งการเรียนการสอนเป็น Academic และ Technical และเมื่อนักเรียนจบมัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียนจะต้องสอบ Singapore-Cambridge General Certificate of Education “Normal”(GCE ‘N’)


สำหรับนักเรียนที่สอบได้คะแนนดี สามารถเรียนต่อ มัธยมศึกษาปีที่ 5 เพื่อสอบ GCE ‘O’ ต่อไป แต่สำหรับนักเรียนที่สอบได้คะแนน GCE ‘N’ ไม่ดี ก็สามารถเรียนต่อในทางด้านเทคนิค ITE. หลังจากนักเรียน จบการศึกษาในระดับมัธยมนักเรียนสามารถที่จะเลือกเรียนในขั้นอุดมศึกษาต่อไป


4. เตรียมเข้ามหาวิทยาลัย (Junior College หรือ Pre University)

สำหรับนักเรียนที่ได้ผ่านการทดสอบ GCE ‘O’ Level เรียบร้อยแล้วและมีความประสงค์ที่จะเลือกเรียนต่อที่ 

 • Junior College ใช้ระยะเวลา 2 ปี 
 • หรือหลักสูตรเตรียมเข้ามหาวิทยาลัย (Pre-university) ใช้ระยะเวลา 3 ปี 

เพื่อการเตรียมพร้อมสอบ GCE ‘A’ Level เมื่อสอบผ่านนักเรียนถึงจะสามารถเข้าเรียนต่อในระดับชั้นมหาวิทยาลัย หรือสามารถสมัครเรียนที่มหาวิทยาลัยต่างๆ ได้ทั่วโลก สำหรับนักเรียนที่สอบไม่ผ่าน GCE ‘A’ Level ก็สามารถที่จะเลือกเรียนต่อโปลีเทคนิค


5. โปลีเทคนิค (Polytechnics)

เป็นโรงเรียนเปิดสอนหลักสูตรวิชาชีพโดยมีสาขาให้เลือกมากมายอาทิเช่น วิศวกรรม, ธุรกิจ, สื่อสารมวลชน ฯลฯ สำหรับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาแล้วสามารถจบออกมาทำงานได้เลย โดยหลักสูตรนี้จะใช้เวลาเรียน 3 ปี

Ferry Group

Author & Editor

รับสอนพิเศษที่บ้าน เรียนพิเศษตัวต่อตัวที่บ้านกับติวเตอร์คุณภาพ รับประกันผลและความพอใจ 100% เรียนก่อนจ่ายทีหลังสะดวกมั่นใจได้

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น