วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ ม.ธรรมศาสตร์

การเรียนจะคล้ายนักศึกษาแพทย์โดยทั่วไป เพียงแต่ภาษาที่ใช้ทั้งหมดในการเรียนการสอนจะเป็นภาษาอังกฤษ และคณาจารย์ที่มาสอนจะเป็นอาจารย์คณะแพทยศาสตร์ที่มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ รวมทั้งอาจารย์พิเศษจากภายนอกสถาบันและจากต่างประเทศที่เป็นผู้เชี่ยวชาญตามสาขาต่างๆ : ติวสอบแพทย์กับนิสตนักศึกษาแพทย์ Tutor Ferry

Medicine (แพทย์อินเตอร์) TUหาครูสอนพิเศษที่บ้าน ต้องการเรียนพิเศษที่บ้าน Tutor Ferryรับสอนพิเศษที่บ้าน
วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ ม.ธรรมศาสตร์ ถูกก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2555 เพื่อรองรับการเรียนการสอนทั้งระดับ


 • ปริญญาตรี
 • ปริญญาโท
 • ปริญญาเอก
 • และการศึกษาหลังปริญญาทั้งหมด 

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ โดยใช้ภาษาต่างประเทศเป็นหลักในการจัดการศึกษาเพื่อรองรับกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประกอบกับการที่ประเทศไทยประกาศตนเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ของภูมิภาค มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จึงเห็นว่าน่าจะเป็นศูนย์กลางการศึกษาทางด้านการแพทย์ของภูมิภาคได้ โดยได้มีการตกลงแลกเปลี่ยนคณาจารย์ นักศึกษา ความร่วมมือระหว่างสถาบันในประเทศและต่างประเทศ โดยมีการลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง

 • โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ 
 • บริษัท แพน ราชเทวี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 • และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


สอนพิเศษที่บ้าน เรียนพิเศษที่บ้านกับทีมติวเตอร์อันดับ 1 เรียนก่อนจ่ายที่หลัง สะดวกมั่นใจได้ รับประกันผลและความพอใจ 100%ลักษณะของหลักสูตร

ในเรื่องหลักสูตรนานาชาติทางด้านแพทยศาสตร์นั้นนั้นมีการตัดสินใจว่าจะใช้หลักสูตรตามแบบสหรัฐอเมริกา อังกฤษหรือของไทยเอง ผลสรุปคือหลักสูตรไทยนั้นเป็นส่วนผสมระหว่างสองหลักสูตรนี้จึงเลือกใช้หลักสูตรไทย สำหรับการรับนักศึกษาต่างชาตินั้นในช่วง 3-4 ปีแรกยังไม่มีการรับยกเว้นเป็นความร่วมมือระหว่างรัฐบาลในกรณีที่มีการส่งนักศึกษาต่างชาติผ่านทางรัฐบาลไทยเข้ามา และเรื่องการฝึกงานในต่างประเทศนั้นมีคู่สัญญาอยู่ในประเทศญี่ปุ่น อินเดีย และอังกฤษ ตลอดจนมีการเจรจากับรัฐควีนส์แลนด์ ประเทศออสเตรเลียจึงทำให้มั่นใจได้ว่ามีความเป็นนานาชาติในหลักสูตรไม่น้อยทีเดียว
การเรียนเช่นเดียวกับหลักสูตรภาคไทยคือมีวัตถุประสงค์เหมือนเดิม  แต่จะเพิ่มเติมในเรื่องของภาษา โดย

 • ชั้นปีที่ 1 จะศึกษาวิชาศึกษาทั่วไปตามระบบทวิภาค 
 • ชั้นปีที่ 2-3 เป็นการศึกษาเป็นหน่วยการเรียน เป็นการศึกษาที่บูรณาการเนื้อหาวิชาหลายวิชาเข้าด้วยกัน โดยใช้ปัญหาทางการแพทย์เป็นหลัก มีการดัดแปลงกระบวนการสอนบ้างตามความเหมาะสม 
 • ชั้นปีที่ 4 – 6 เป็นการศึกษาชั้นคลินิกตามหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โดยใช้โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติเป็นโรงพยาบาลหลักในการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาและให้นักศึกษาใช้เวลาช่วงการศึกษาวิชาเลือกไปฝึกปฏิบัติงานโรงพยาบาลต่างประเทศ


การเรียนจะคล้ายนักศึกษาแพทย์โดยทั่วไป เพียงแต่ภาษาที่ใช้ทั้งหมดในการเรียนการสอนจะเป็นภาษาอังกฤษ และคณาจารย์ที่มาสอนจะเป็นอาจารย์คณะแพทยศาสตร์ที่มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ รวมทั้งอาจารย์พิเศษจากภายนอกสถาบันและจากต่างประเทศที่เป็นผู้เชี่ยวชาญตามสาขาต่างๆ ซึ่ง

 • การเรียนชั้นปีที่ 1 จะเรียนที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาลัยนานาชาติ ปรีดี พนมยงค์และสถาบันภาษา ท่าพระจันทร์ ในการเรียนวิชาพื้นฐานของแพทย์ 
 • ส่วนปีที่ 2 เป็นต้นไปจะย้ายไปเรียนที่ศูนย์รังสิต ค่าเล่าเรียนเป็นแบบเหมาจ่ายที่ปีละ 950,000 บาทต่อปีซึ่งรวมค่าใช้จ่ายในการศึกษาวิชาเลือกในต่างประเทศด้วย ทั้งนี้มีการให้ทุนการศึกษาปีละ 1 ทุน ส่วนการใช้ทุนเมื่อสำเร็จการศึกษาเป็นไปตามพิจารณาของแพทยสภา


การเรียนแพทย์เป็นสาขาที่มีอาชีพรองรับแน่นอน การเรียนแพทย์หลักสูตรนานาชาติจะทำให้นักศึกษามีความได้เปรียบในเรื่องภาษาและประสบการณ์ที่มากขึ้นจากการที่ได้ไปศึกษาในโรงพยาบาลต่างประเทศ นอกจากนี้ยังได้ประโยชน์จากการที่มีความร่วมมือกับโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์และบริษัท แพน ราชเทวี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นองค์กรชั้นนำ ทำให้มีโอกาสในการทำงานที่กว้างขึ้น สุดท้ายคือการที่แพทย์เป็นหนึ่งในอาชีพเสรีที่สามารถทำงานในเขตประเทศอาเซียนได้โดยอิสระและการที่รัฐบาลไทยต้องการเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ (Medical Hub) ซึ่งจะมีคนไข้จากหลากหลายประเทศทั่วโลกเข้ามารับการรักษาที่ประเทศไทยก็เป็นการส่งเสริมแพทย์ที่มีความสามารถในระดับนานาชาติอีกด้วย

ผู้สมัครเข้าศึกษาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้


 1. จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
 2. คะแนนสอบวิชาภาษาอังกฤษ (เลือกตัวใดตัวหนึ่ง)
 3. TU-GET ไม่ต่ำกว่า 550
 4. IELTS ไม่ต่ำกว่า 6.5
 5. TOEFL iBT ไม่ต่ำกว่า 79
 6. สอบข้อเขียน วิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (ข้อสอบภาษาอังกฤษ)
 7. ทดสอบสุขภาพจิต ตรวจสุขภาพ
 8. การสอบสัมภาษณ์และความถนัดเหมาะสมกับวิชาชีพวิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ ม.ธรรมศาสตร์
จะสอบเข้าหมอ เรียนพิเศษกับว่าที่คุณหมอดีกว่า
Tutor Ferry

Author & Editor

รับสอนพิเศษที่บ้าน เรียนพิเศษตัวต่อตัวที่บ้านกับติวเตอร์คุณภาพ รับประกันผลและความพอใจ 100% เรียนก่อนจ่ายทีหลังสะดวกมั่นใจได้

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น