สำรวจ
รีวิว
สอบเข้า
ออนไลน์

ครูสอนพิเศษ คุณภาพอันดับ1

หาครูสอนพิเศษตัวต่อตัว คลิกเลย

ค้นหาด้วยเสียง
ค้นหาด้วยเสียงคลิกที่นี่

» » กำหนดการสอบ TEDET ประจำปี 2559 พร้อมตัวอย่างข้อสอบและเฉลย

20 มิถุนายน 2559

กำหนดการสอบ TEDET ประจำปี 2559 พร้อมตัวอย่างข้อสอบและเฉลย

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 ณ โรงเรียนที่นักเรียนศึกษาอยู่หรือโรงเรียนที่เป็นสนามสอบทั่วประเทศ โดยโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการและเป็นสนามจัดสอบประเมินของ สสวท. : Tutor Ferry

โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ TEDET

===============================

เฉลยข้อสอบ TEDET 2559 คลิกที่นี่ !

===============================
เรียนคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ติวสอบ TEDET ที่บ้าน Line ID : tutorferry


แจ้งเลื่อนสอบโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  TEDET  ปีการศึกษา  2559จากเดิมสอบวันอาทิตย์ที่  28  สิงหาคม  2559 นั้น   เลื่อนไปเป็นวันอาทิตย์ที่  4  กันยายน   2559  แทน

การสมัคร การสอบประเมิน และการประกาศผล1. การสมัคร

ค่าสมัครสอบประเมิน วิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ วิชาละ 150 บาท 2วิชา รวม 300 บาท

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • กำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 – มัธยมศึกษาปีที่ 3
 • นักเรียนที่กำลังศึกษาในชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2559 มีสิทธิ์สมัคร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
 • นักเรียนที่กำลังศึกษาในชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 มีสิทธิ์สมัคร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
 • นักเรียนที่กำลังศึกษาในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559 มีสิทธิ์สมัคร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
 • นักเรียนที่กำลังศึกษาในชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2559 มีสิทธิ์สมัคร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
 • นักเรียนที่กำลังศึกษาในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 มีสิทธิ์สมัคร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
 • นักเรียนที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 มีสิทธิ์สมัคร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
 • นักเรียนที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2559 มีสิทธิ์สมัคร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
 • นักเรียนที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 มีสิทธิ์สมัคร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

วิธีสมัคร


 1. ขอรับใบสมัครหรือดาวน์โหลดใบสมัครที่เว็บไซต์ tedet.ac.th/download และสมัครได้ที่โรงเรียนที่นักเรียนศึกษาอยู่หรือโรงเรียนที่เป็นสนามสอบ
 2. กรอกข้อความลงในใบสมัครทั้ง 3 ส่วน ให้ครบถ้วนตรงตามความเป็นจริง
 3. นำรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จ านวน 3รูป ติดในใบสมัครตรงช่องที่ระบุไว้ (สามารถถ่ายสำเนาได้)


วันรับสมัคร

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 ณ โรงเรียนที่นักเรียนศึกษาอยู่หรือโรงเรียนที่เป็นสนามสอบทั่วประเทศ โดยโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการและเป็นสนามจัดสอบประเมินของ สสวท. 


เรียนคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ติวสอบ TEDET ที่บ้าน Line ID : tutorferry


สาระที่ใช้ในการสอบ

ความรู้ด้านเนื้อหาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 – มัธยมศึกษาปีที่3และความรู้ด้านทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ที่จ าเป็นในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
ความรู้ด้านเนื้อหาวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 – มัธยมศึกษาปีที่ 3แนวคิดและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันที่ 22 สิงหาคม 2559 เป็นต้นไป ที่เว็บไซต์ tedet.ac.th


2. การสอบประเมิน


สถานที่สอบ

โรงเรียนที่เป็นสนามสอบที่นักเรียนยื่นใบสมัครไว้เท่านั้น

กำหนดวัน เวลาสอบระดับประถมศึกษา วันอาทิตย์ ที่ 28 สิงหาคม 2559

สอบวิชาคณิตศาสตร์  
08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียน แนะนำการเขียนคำตอบลงในกระดาษคำตอบ OMR และแจกข้อสอบ
08.30 – 10.00 น. ลงมือทำข้อสอบ

สอบวิชาวิทยาศาสตร์
10.00 – 10.30 น. ลงทะเบียน แนะนำการเขียนคำตอบลงในกระดาษคำตอบ OMR และแจกข้อสอบ
10.30 – 12.00 น. ลงมือทำข้อสอบ

กำหนดวัน เวลาสอบ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น วันอาทิตย์ ที่ 28 สิงหาคม 2559
( เลื่อนไปเป็นวันอาทิตย์ที่  4  กันยายน   2559  แทน )

สอบวิชาคณิตศาสตร์
12.30 – 13.00 น. ลงทะเบียน แนะนาการเขียนคาตอบลงในกระดาษคาตอบ OMR และแจกข้อสอบ
13.00 – 14.30 น. ลงมือทาข้อสอบ

สอบวิชาวิทยาศาสตร์
14.30 – 15.00 น. ลงทะเบียน แนะนาการเขียนคาตอบลงในกระดาษคาตอบ OMR และแจกข้อสอบ
15.00 – 16.30 น. ลงมือทาข้อสอบ


3. การประกาศผลสอบ


สสวท.จะประกาศผู้ที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง เหรียญเงิน และเหรียญทองแดง (ระดับประเทศ) และรางวัลชมเชยทั้งวิชาคณิตศาสตร์และวิชาวิทยาศาสตร์ ในวันที่ 25 พฤศจิกำยน 2559 ที่เว็บไซต์ tedet.ac.th ทั้งนี้จะประกาศเฉพาะรายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัลเท่านั้น โดยไม่เปิดเผยคะแนนของผู้เข้าสอบไม่ว่ากรณีใด ๆ และผลการพิจารณาของ สสวท.ถือเป็นที่สิ้นสุด

รายงานการประเมินผลรายบุคคล

สสวท. จะเปิดให้นักเรียนดาวน์โหลดและพิมพ์รายงานผลการประเมินฉบับนักเรียนของนักเรียนทุกคนทางเว็บไซต์ tedet.ac.thด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2559 โดยใช้หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน 13 หลักในการล็อกอิน ทั้งนี้รายงานผลการประเมินฉบับนักเรียนแต่ละฉบับจะเป็นความลับเฉพาะรายบุคคล และ สสวท. จะด าเนินการจัดส่งรายงานผลการประเมินของนักเรียนฉบับจริง ไปยังโรงเรียนต้นสังกัดของนักเรียน ภายในเดือนมกราคม 2560


เรียนคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ติวสอบ TEDET ที่บ้าน Line ID : tutorferry

ดาวน์โหลดใบสมัครโครงการ TEDET 59ได้ที่นี่  http://tedet.ac.th/download/TEDET59/TEDET59_Register_Form.pdf

ดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการ TEDET 59ได้ที่นี่ http://tedet.ac.th/download/TEDET59/TEDET59_Form.pdf

รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดตามได้ที่ http://tedet.ac.th/


ติวคณิตศาสตร์ สอบ TEDET คลิกที่นี่
ติววิทยาศาสตร์ สอบ TEDET คลิกที่นี่
ตัวอย่างข้อสอบ TEDT วิชาคณิตศาสตร์ ประถม 6

เรียนคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ติวสอบ TEDET ที่บ้าน Line ID : tutorferry

เรียนคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ติวสอบ TEDET ที่บ้าน Line ID : tutorferry

เรียนคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ติวสอบ TEDET ที่บ้าน Line ID : tutorferry

เรียนคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ติวสอบ TEDET ที่บ้าน Line ID : tutorferry


เฉลยข้อสอบคณิตศาสตร์ TEDET ประถม 6 ปี 2558เรียนคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ติวสอบ TEDET ที่บ้าน Line ID : tutorferry

เรียนคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ติวสอบ TEDET ที่บ้าน Line ID : tutorferry

เรียนคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ติวสอบ TEDET ที่บ้าน Line ID : tutorferry

เรียนคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ติวสอบ TEDET ที่บ้าน Line ID : tutorferry

เรียนคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ติวสอบ TEDET ที่บ้าน Line ID : tutorferry

เรียนคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ติวสอบ TEDET ที่บ้าน Line ID : tutorferry

เรียนคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ติวสอบ TEDET ที่บ้าน Line ID : tutorferry


ต้องการตัวอย่างข้อสอบ TEDET ปี 2558 วิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถม 2 - มัธยม 3 ลงอีเมลล์ไว้ในคอนเม้นท์ด้านล่างนี้ได้เลยครับ
เพิ่มเพื่อน

HOTLINE

305 comments:

 1. [email protected]อยากได้ของป.2คับ
  ขอบคุณคับ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. มีตั้งแต่ ป.2 - ม.3 ทั้งคณิตและวิทย์นะครับคุณพ่อลองดูนะครับ สามารถแชร์ต่อได้นะครับ

   ลบ
  2. ไม่ระบุชื่อ27/8/59 08:59

   รบกวนขอไฟล์บ้างได้ไหมค่ะ

   ลบ
  3. [email protected] ส่งของ ม1 ทั้งสองวิชาไห้หน่อยน่ะค่ะ

   ลบ
  4. [email protected] ของม1 ทั้งสองวิชาเรยค้ะ

   ลบ
  5. [email protected] ส่งของ ม1 ทั้งสองวิชาไห้หน่อยน่ะค่ะ

   ลบ
 2. ไม่ระบุชื่อ20/6/59 23:44

  [email protected]

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ไม่ระบุชื่อ20/6/59 23:46

   ขอแนวข้อสอบของชั้น ป3 ด้วยค่ะ ขอขอบพระคุณล่วงหน้าอย่างสูงค่ะ

   ลบ
  2. ดาวน์โหลดข้อสอบและเฉลยของน้อง ป.3 ได้ตามลิ้งค์ด้านล่างนี้เลยครับ

   ข้อสอบวิทย์ ป.3 ครับ
   https://drive.google.com/open?id=0Bw93qBnURBl2LUMzQ0xXaGRiakk

   เฉลยข้อสอบวิทย์ ป.3 ครับ
   https://drive.google.com/open?id=0Bw93qBnURBl2QlJnY0FHeTc2ZDQ   ข้อสอบคณิต ป.3 ครับ
   https://drive.google.com/open?id=0Bw93qBnURBl2MzlhcGdBSjNfeE0


   เฉลยข้อสอบคณิต ป.3 ครับ
   https://drive.google.com/open?id=0Bw93qBnURBl2N0RkN2ROVHdZX0E

   ลบ
  3. ขอด้วยนะคะ

   ลบ
 3. ขอด้วยนะคะ จะได้ศึกษา อธิบายได้ละเอียด ดีคะ [email protected]
  ขอบคุณคะ

  ตอบลบ
 4. ขอด้วยนะ [email protected] อธิบายได้ละเอียดดีคะ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ส่งไฟล์ให้แล้วนะครับ
   ส่งให้ทุกชั้นเลยครับลองเลือกดูนะครับ ^^

   ลบ
 5. ข้อแนวข้อสอบ ม.1 หน่อยค่ะ ^_^

  ตอบลบ
 6. ขอตัวอย่างทั้ง 2 วิชาของป.2, ป.3 ด้วยค่ะ
  [email protected]

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ส่งไฟล์ให้แล้วนะครับ
   ส่งให้ทุกชั้นเลยครับลองเลือกดูนะครับ ^^

   ลบ
 7. ขอตัวอย่างทั้ง 2 วิชา ของ ป.2,3 ด้วยค่ะ [email protected]

  ตอบลบ
 8. ขอตัวอย่างทั้ง 2 วิชาของป.2, ป.3 ด้วยนะคะ [email protected]

  ตอบลบ
 9. ของตัวอย่างข้อสอบ วิทยาศาสตร์กับคณิต ป.2หน่อยคะ [email protected] ขอบคุณคะ

  ตอบลบ
 10. ขอแนวขอบสอบ วิทย กับคณิต ป.2 หน่อยคะ [email protected] ขอบคุณคะ

  ตอบลบ
 11. ขอตัวอย่างข้อสอบป.2 คณิตครับ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. https://drive.google.com/file/d/0Bw93qBnURBl2ZnNPZXJjcmFaSGM/view?usp=sharing
   https://drive.google.com/file/d/0Bw93qBnURBl2clZYV24yRDNZVVU/view?usp=sharing
   https://drive.google.com/file/d/0Bw93qBnURBl2NzBlaWR1RF9aNkU/view?usp=sharing
   https://drive.google.com/file/d/0Bw93qBnURBl2Yzdva0swYUlUWUk/view?usp=sharing

   ลบ
 12. ไม่ระบุชื่อ30/7/59 15:51

  ขอแนวข้อสอบคณิตวิทย์ ป.4ค่ะ ขอบคุณค่ะ
  [email protected]

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. สวัสดีค่ะ ขอแนวคณิตวิทย์ ป.4ด้วยนะค่ะ ขอบคุณมากๆค่ะ
   [email protected]

   ลบ
  2. สวัสดีค่ะ ขอแนวคณิตวิทย์ ป.4ด้วยนะค่ะ ขอบคุณมากๆค่ะ
   [email protected]

   ลบ
 13. ไม่ระบุชื่อ30/7/59 19:48

  ขอแนวข้อสอบวิทย์และคณิตป.2ค่ะ [email protected]

  ตอบลบ
 14. อนันต์4/8/59 11:55

  [email protected] รบกวนขอข้อสอบคณิต-วิทย์ ป.5 ครับ

  ตอบลบ
 15. รบกวนขอแนวข้อสอบ วิทย์-คณิต ป.2 คะ
  [email protected]

  ตอบลบ
 16. ขอตัวอย่างข้อสอบคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ของ ป.2
  [email protected] ขอบคุณครับ

  ตอบลบ
 17. ขอเเนวข้อสอบ คณิต,วิทย์ป.5 ได้มั้ยครับ.
  [email protected]

  ตอบลบ
 18. ขอแนวข้อสอบคณิต,วิทย์ป.5ได้มั้ยครับ
  [email protected]

  ตอบลบ
 19. ขอแนววิทย์คณิตป.5หน่อยคร้าบผม. [email protected]

  ตอบลบ
 20. ไม่ระบุชื่อ10/8/59 13:53

  รบกวนขอแนวข้อสอบคณิต ป.2 ด้วยค่ะ ขอบคุณมากค่ะ
  [email protected]

  ตอบลบ
 21. ไม่ระบุชื่อ14/8/59 21:01

  ขอแนวข้อสอบคณิตศาสตร์ ป.5 ด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ
  [email protected]

  ตอบลบ
 22. ไม่ระบุชื่อ14/8/59 21:03

  ขอแนวข้อสอบคณิตศาสตร์ป.5ด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ
  [email protected]

  ตอบลบ
 23. ไม่ระบุชื่อ16/8/59 08:27

  ขอแนวข้อสอบคณิตศาสตร์ป.2ด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ
  [email protected]

  ตอบลบ
 24. ขอแนวข้อสอบ ป.4 ทั้งวิทย์ และคณิตเลยค่า ขอบคุณนะคะ
  [email protected]

  ตอบลบ
 25. ขอแนวข้อสอบ ป.4 ทั้งวิทย์ และคณิตเลยค่า ขอบคุณนะคะ
  [email protected]

  ตอบลบ
 26. ขอแนวข้อสอบคณิตศาสตร์ ม.1 นะครับข
  [email protected]

  ตอบลบ
 27. ขอแนวข้อสอบคณิตศาสตร์ ม.1 นะครับ
  [email protected]

  ตอบลบ
 28. ขอแนวข้อสอบคณิตศาสตร์ ม.1 นะครับข
  [email protected]

  ตอบลบ
 29. ขอแนวข้อสอบคณิตศาสตร์ ม.1 นะครับข
  [email protected]

  ตอบลบ
 30. รบกวนขอคณิตและวิทย์ ระดับชั้นป.2 คะ
  ขอบคุณค่ะ
  [email protected]
  [email protected]

  ตอบลบ
 31. ขอแนวข้อสอบวิทย์คณิต ป.3 ด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ [email protected]

  ตอบลบ
 32. ขอแนวข้อสอบและเฉลยของป.2 วิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาตร์ด้วยค่ะ ขอบคุณล่วงหน้าน่ะค่ะ mail น่ะค่ะ [email protected]

  ตอบลบ
 33. รบกวนขอคณิตและวิทย์ ระดับชั้นป.2 ขอบคุณล่วงหน้านะครับ
  [email protected]

  ตอบลบ
 34. รบกวนขอแนวข้อสอบคณิตและวิทย์ ระดับชั้นป.2
  ขอบคุณล่วงหน้านะครับ [email protected]

  ตอบลบ
 35. รบกวนขอแนวข้อสอบคณิตและวิทย์ ระดับชั้นป.2
  ขอบคุณล่วงหน้านะครับ [email protected]

  ตอบลบ
 36. [email protected] ขอแนวข้อสอบม.ต้นหน่อยค่ะ

  ตอบลบ
 37. ไม่ระบุชื่อ18/8/59 14:35

  ขอแนวข้อสอบและเฉลยของป.2 ,ป4 วิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาตร์ด้วยค่ะ ขอบคุณล่วงหน้าน่ะค่ะ [email protected]

  ตอบลบ
 38. ไม่ระบุชื่อ18/8/59 22:25

  ขอแนวข้อสอบและเฉลยวิชาคณิตศาสตร์กับวิทยาศาสตร์ของ ม.3 หน่อยค่ะ [email protected] ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

  ตอบลบ
 39. พรทิพย์ มาแก้ว
  ขอข้อสอบ วิทย์ + คณิต ป.6 และ ม.1 ค่ะ
  [email protected]
  ขอบคุณค่ะ

  ตอบลบ
 40. พรทิพย์ มาแก้ว
  ขอข้อสอบ วิทย์ + คณิต ป.6 และ ม.1 ค่ะ
  [email protected]
  ขอบคุณค่ะ

  ตอบลบ
 41. พรทิพย์
  ขอแนวข้อสอบ วิทย์+คณิต ป.6+ม.1
  [email protected]
  ขอบคุณค่ะ

  ตอบลบ
 42. รบกวนขอแนวข้อสอบ วิทย์-คณิต ป.6 - ม.1 ค่ะ
  [email protected]
  ขอบคุณค่ะ

  ตอบลบ
 43. ไม่ระบุชื่อ19/8/59 12:50

  รบกวนขอแนวข้อสอบพร้อมเฉลยวิชา เลขและวิทย์ของป5,กับป2 ด้วยคะ
  [email protected] คะ

  ตอบลบ
 44. ขอของม.3หน่อยนะคะ
  [email protected]

  ตอบลบ
 45. ไม่ระบุชื่อ20/8/59 11:58

  รบกวนขอแนวข้อสอบป.2 คณิตศาสตร์กับวิทยาศาสตร์ด้วย ขอบคุณมากครับ [email protected]

  ตอบลบ
 46. ขอคณิตศาสตร์ ม.3 ด้วยครับ

  ตอบลบ
 47. ข้อตัวอย่างข้อสอบคณิตม.3หน่อยค่ะ

  ตอบลบ
 48. ข้อตัวอย่างข้อสอบคณิตม.3 หน่อยค่ะ

  ตอบลบ
 49. รบกวนขอแนวข้อสอบ ป.4-ป.6 ด้วยค่ะ [email protected] ขอบคุณมากเลยนะค่ะ

  ตอบลบ
 50. ไม่ระบุชื่อ20/8/59 22:04

  รบกวนขอแนวข้อสอบของ ป.4-ป.6 ด้วยค่ะ [email protected] ขอบคุณมากค่ะ

  ตอบลบ
 51. ไม่ระบุชื่อ22/8/59 12:56

  รบกวนขอแนวข้อสอบพร้อมเฉลยวิชา คณิตศาสตร์ และวิทย์ของป5,กับป2 นะคะ
  [email protected]

  ขอบคุณค่ะ

  ตอบลบ
 52. สวัสดีค่ะ รบกวนขอข้อสอบพร้อมเฉลย คณิต-วิทย์ ของป.4 ด้วยนะค่ะ [email protected] ขอบพระคุณค่ะ

  ตอบลบ
 53. ขอแนวข้อสอบ วิทย์-คณิต ป.2-3 ด้วยอีกคนนะคะ
  [email protected] ขอบคุณมากค่ะ

  ตอบลบ
 54. ไม่ระบุชื่อ22/8/59 20:51

  รบกวนขอแนวข้อสอบ วิทย์-คณิต ป.2 ด้วยนะคะ [email protected] ขอบคุณค่ะ

  ตอบลบ
 55. ไม่ระบุชื่อ22/8/59 21:37

  รบกวนขอแนวข้อสอบพร้อมเฉลย วิชา คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ป.2 ค่ะ [email protected] ขอบคุณค่ะ

  ตอบลบ
 56. รบกวนขอแนวข้อสอบ ป.2 คณิต และ วิทย์ ที่อีเมล์ [email protected] ขอบคุณมากคะ

  ตอบลบ
 57. ไม่ระบุชื่อ23/8/59 13:14

  รบกวนขอแนวข้อสอบวิทย์ คณิต ป.6 กับ ม.2 ค่ะ ขอบคุณค่ะ
  [email protected]

  ตอบลบ
 58. รบกวนขอแนวข้อสอบพร้อมเฉลยวิชา เลขและวิทย์ของป.2 ด้วยค่ะ
  [email protected]
  ขอบคุณมากนะคะ

  ตอบลบ
 59. ไม่ระบุชื่อ24/8/59 13:50

  ขอแนวข้อสอบและเฉลยวิชาคณิตศาสตร์กับวิทยาศาสตร์ของ ป.2 หน่อยค่ะ
  [email protected]

  ตอบลบ
 60. ต้องการตัวอย่างข้อสอบวิชาคณิต และวิทย์ ป.4 ค่ะ [email protected] ขอบคุณค่ะ

  ตอบลบ
 61. ไม่ระบุชื่อ24/8/59 15:49

  รบกวนขอแนวข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ของชั้นป.6 ค่ะ [email protected] ขอบคุณค่ะ
  ตอบลบ
 62. รบกวนขอแนวข้อสอบและเฉลยปี 2559ของป.2 วิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาตร์ด้วยค่ะ ขอบคุณล่วงหน้าน่ะค่ะ mail น่ะค่ะ [email protected]

  ตอบลบ
 63. รบกวนขอแนวข้อสอบและเฉลยปี 2559ของป.2 วิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาตร์ด้วยค่ะ ขอบคุณล่วงหน้าน่ะค่ะ mail น่ะค่ะ [email protected]

  ตอบลบ
 64. รบกวนขอแนวข้อสอบและเฉลยปี 2559ของป.2 วิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาตร์ด้วยค่ะ ขอบคุณล่วงหน้าน่ะค่ะ mail น่ะค่ะ [email protected]

  ตอบลบ
 65. ไม่ระบุชื่อ24/8/59 22:54

  รบกวนขอแนวข้อสอบวิชาคณิตและวิทย์ ป.3กับป.5ขอบคุณค่ะ
  [email protected]

  ตอบลบ
 66. ขอแนวข้อสอบ ป.4 ทั้งวิทย์ และคณิตเลยค่า ขอบคุณนะคะ
  [email protected]

  ตอบลบ
 67. ขอแนวข้อสอบ ป.4 ทั้งวิทย์ และคณิตเลยค่า ขอบคุณนะคะ
  [email protected]

  ตอบลบ
 68. ไม่ระบุชื่อ25/8/59 13:52

  รบกวนขอข้อสอบวิทยาศาตร์พร้อมเฉลยของ ป.3 ค่ะ [email protected] ขอบคุณค่ะ

  ตอบลบ
 69. ขอแนวข้อสอบวิทย์-คณิต ชั้น ป.4 ครับ [email protected] ขอบคุณมากครับ

  ตอบลบ
 70. ไม่ระบุชื่อ26/8/59 08:10

  สวัสดีค่ะ รบกวนขอข้อสอบพร้อมเฉลย คณิต-วิทย์ ของป.4 ด้วยนะค่ะ [email protected] ขอบพระคุณค่ะ

  ตอบลบ
 71. รบกวน ขอข้อสอบ. คณิต วิทย์ ของ ป .2 และ ป.44. ด้วยนะคะ
  [email protected]. ขอบคุณค่ะ

  ตอบลบ
 72. รบกวนขอแนวข้อสอบ คณิต วิทย์ ของ ป.2 และ ป. 4 ด้วยนะคะ [email protected] ขอบคุณมากๆค่ะ

  ตอบลบ
 73. ขอข้อสอบ ม.1 ค่ะ
  [email protected]

  ตอบลบ
 74. ไม่ระบุชื่อ26/8/59 21:06

  ขอข้อสอบ ม.1 คณิตศาสตร์ค่ะ [email protected]

  ตอบลบ
 75. ไม่ระบุชื่อ26/8/59 21:58

  อยากได้ของป2 ทั้งสองวิชาคะ
  [email protected]

  ตอบลบ
 76. ไม่ระบุชื่อ27/8/59 08:54

  รบกวน ข้อสอบ คณิต-วิทย์ ของ ป.2 ค่ะ

  ตอบลบ
 77. ไม่ระบุชื่อ27/8/59 09:02

  รบกวน ขอไฟล์ข้อสอบ คณิต-วิทย์ ป.2 ค่ะ [email protected]

  ตอบลบ
 78. ไม่ระบุชื่อ27/8/59 21:12

  ขอแนวข้อสอบ คณิต และ วิทยาศาสตร์ ป3 ค่ะ
  [email protected]

  ตอบลบ
 79. ไม่ระบุชื่อ27/8/59 21:13

  ขอแนวข้อสอบ คณิต และ วิทยาศาสตร์ ป3 ค่ะ
  [email protected]

  ตอบลบ
 80. รบกวนขอแนววิชาคณิตศาสตร์ของชั้นม.2 ม.3 ค่ะ
  [email protected] ขอบคุณค่ะ

  ตอบลบ
 81. สวัสดีค่ะ รบกวนส่งให้ด้วยนะค่ะ ป.1 - ป.6
  [email protected]

  ตอบลบ
 82. ไม่ระบุชื่อ28/8/59 12:19

  รบกวนขอแนวข้อสอบและเฉลยวิชาคณิตศาสตร์กับวิทยาศาสตร์ของ ป.4 หน่อยค่ะ
  [email protected]

  ตอบลบ
 83. ไม่ระบุชื่อ28/8/59 12:20

  รบกวนขอแนวข้อสอบและเฉลยวิชาคณิตศาสตร์กับวิทยาศาสตร์ของ ป.4 หน่อยค่ะ
  [email protected]

  ตอบลบ
 84. รบกวนขอแนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ของชั้นม.2-3 ค่ะ [email protected] ขอบคุณค่ะ

  ตอบลบ
 85. รบกวนขอข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์พร้อมเฉลยทุกชั้นด้วยค่ะ ขอบพระคุณมากๆ นะคะ
  [email protected]

  ตอบลบ
 86. รบกวนขอข้อสอบพร้อมเฉลยวิชาคณิตศาสตร์ของทุกปีด้วยค่ะ ขอบคุณมากๆ นะคะ
  [email protected]

  ตอบลบ
 87. ขอแนวข้อสอบ คณิต กับวิทย์
  ระดับชั้น ป3 ครับ
  ที่ [email protected]

  ตอบลบ
 88. ขอแนวข้อสอบ
  วิชาคณิต กับวิทย์
  ระดับชั้น ป 3 ครับ
  ขอบคุณครับ

  ตอบลบ
 89. กัญจน์นิกข์29/8/59 09:36

  ขอแนวข้อสอบ คณิต+วิทย์ ป.2ด้วยค่ะ(พร้อมเฉลย) ขอบคุณคะ [email protected]

  ตอบลบ
 90. กัญจน์นิกข์29/8/59 09:45

  ขอแนวข้อสอบ คณิต+วิทย์ ป.2ด้วยค่ะ(พร้อมเฉลย) ขอบคุณคะ [email protected]

  ตอบลบ
 91. อยากสอบว่า การสอบของtedet นักเรียนสามารถนำข้อสอบออกมาได้มั้ยค่ะ จะได้บอกน้องไว้ค่ะ *-* ขอบคุณสำหรับคำตอบล่วงหน้านะค่ะ

  ตอบลบ
 92. อยากสอบว่า การสอบของtedet นักเรียนสามารถนำข้อสอบออกมาได้มั้ยค่ะ จะได้บอกน้องไว้ค่ะ *-* ขอบคุณสำหรับคำตอบล่วงหน้านะค่ะ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ปกติผู้คุมสอบจะแจ้งนักเรียนก่อนอยู่ครับว่าสามารถนำข้อสอบออกมาได้หรือป่าวครับ

   ลบ
 93. [email protected] ค่ะ ขอบคุณมากค่ะ ข้อสอบ คณิต ป.2-ป.6 ค่ะ

  ตอบลบ
 94. ไม่ระบุชื่อ29/8/59 16:47

  รบกวนขอแนวข้อสอบ คณิต+วิทย์ ระดับป.2ด้วยค่ะ(พร้อมเฉลย) ขอบคุณคะ
  [email protected]

  ตอบลบ
 95. ขอแนวข้อสอบ คณิต+วิทย์ ม.1 ด้วยครับ(พร้อมเฉลย)ขอบคุณครับ
  [email protected]

  ตอบลบ
 96. ขอแนวข้อสอบ คณิต+วิทย์ ม.1ด้วยครับ(พร้อมเฉลย)ขอบคุณครับ
  [email protected]

  ตอบลบ
 97. ขอข้อสอบวิทย์ + คณิต ม.3 ด้วยค่ะ
  ขอบคุณมากๆ ค่ะ

  ตอบลบ
 98. ขอข้อสอบ tedet2558 คณิต+วิทย์ ม.3 ค่ะ
  [email protected]
  ขอบคุณมากค่ะ

  ตอบลบ
 99. [email protected] ขอข้อสอบพร้อมเฉลยวิชาคณิตศาสตร์ของทุกปีด้วยค่ะ ขอบคุณมากๆ นะคะ

  ตอบลบ
 100. ขอข้อสอบพร้อมเฉลยวิชาคณิตศาสตร์ของทุกปีด้วยค่ะ ขอบคุณมากๆ นะคะ
  [email protected]

  ตอบลบ
 101. รบกวนขอแนวข้อสอบ คณิต+วิทย์ ป.5 พร้อมเฉลย ด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ
  [email protected]

  ตอบลบ
 102. รบกวนขอแนวข้อสอบ คณิต+วิทย์ ป.5 พร้อมเฉลย ด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ
  [email protected]

  ตอบลบ
 103. ขอแนวข้อสอบ คณิต+วิทย์ ป.2ด้วยค่ะ(พร้อมเฉลย) ขอบคุณคะ [email protected]

  ตอบลบ
 104. ขอแนวข้อสอบคณิต+วิทยาพร้อมเฉลย ของ ม.1 ด้วยค่ะ
  [email protected]

  ตอบลบ
 105. ไม่ระบุชื่อ30/8/59 19:06

  ขอแนวข้อสอบ คณิต+วิทย์ ป.2 พร้อมเฉลยได้ไหมครับ ขอบคุณครับ

  E-mail [email protected]

  ตอบลบ
 106. ไม่ระบุชื่อ31/8/59 14:48

  ขอแนวข้อสอบ คณิต+วิทย์ ป.4 ป.5 ป.6 พร้อมเฉลยค่ะ
  ขอบคุณมากค่ะ
  [email protected]

  ตอบลบ
 107. ไม่ระบุชื่อ31/8/59 19:04

  รบกวนขอแนวข้อสอบพร้อมเฉลยของ ม.3 ทั้งสองวิชาด้วยนะคะ ขอบคุณมากค่ะ [email protected]

  ตอบลบ
 108. ไม่ระบุชื่อ31/8/59 19:29

  ขอแนวข้อสอบคณิต วิทย์ฯ ป.2 ด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ
  [email protected]

  ตอบลบ