วิเคราะห์การทำข้อสอบ TOEIC Part Grammar ( 1 - 5 )

วิเคราะห์การทำข้อสอบ TOEIC Test Part 1: Grammar: Sentence Completion.

ติวโทอิค รับประกันผล  • ค่าเฉลี่ยคะแนน 22/40 คะแนน
  • คะแนนตำ่สุด เท่ากับ 7 คะแนน
  • คะแนนสูงสุดเท่ากับ 32 คะแนน
  • สรุปข้อมูลวันที่ 6 ส.ค. 59


Part 1: Grammar: Sentence Completion.

1) The man _____ bought the bike is very happy with it.

  A. whom
  B. who
  C. that
  D. which


วิเคราะห์ข้อ 1

ข้อ 1 ผู้ที่มาทำการทดสอบ ทำถูกมากกว่าทำผิด คิดเป็น 69.2%


2) Tracey was _____ sick she could not go to work.

  A. too
  B. so
  C. very
  D. even


วิเคราะห์ข้อ 2

ข้อ 2 ผู้ที่มาทำการทดสอบ ทำถูก คิดเป็น 38.5% มีช้อยท์ข้อ C เป็นตัวหลอก


3) The court found him _______ and he was released.

  A. unlawful
  B. crisp
  C. innocent
  D. hoarse


วิเคราะห์ข้อ 3

ข้อ 3 ผู้ที่มาทำการทดสอบ ทำถูกคิดเป็น 46.2% มีช้อยท์ข้อ A เป็นตัวหลอก4) A strong dollar was __________in driving first quarter profits.

  A. playing a big role
  B. instrumental
  C. responsible
  D. important


วิเคราะห์ข้อ 4

ข้อ 4 ผู้ที่มาทำการทดสอบ ทำถูกคิดเป็น 7.7% ส่วนใหญ่จะตอบผิด โดยมีช้อยท์ข้อ D เป็นตัวหลอก5) Stress ______________ around 60 per cent of employee sick days.

 A. accounts for  
B. is responsible  
C. make  
D. cause


วิเคราะห์ข้อ 5

ข้อ 5ผู้ที่มาทำการทดสอบ ทำถูกคิดเป็น 7.7% ส่วนใหญ่จะตอบผิดเหมือนข้อ 4 โดยมีช้อยท์ข้อ D เป็นตัวหลอก ส่วนใหญ่จะิดว่าคำตอบคือ cause

ตองการร่วมทำแบบทดสอบ คลิกที่นี่เลยครับ


ติวสอบโทอิค รับประกัน 700 คะแนน

ติวสอบโทอิค รับประกัน 700 คะแนน

Tutor Ferry

Author & Editor

รับสอนพิเศษที่บ้าน เรียนพิเศษตัวต่อตัวที่บ้านกับติวเตอร์คุณภาพ รับประกันผลและความพอใจ 100% เรียนก่อนจ่ายทีหลังสะดวกมั่นใจได้

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น