แนวข้อสอบวิชาชีววิทยา พร้อมเฉลย

ตัวอย่างโจทย์ข้อสอบวิชาชีววิทยา พร้อมเฉลย มาฝึกทำข้อสอบกันก่อนครับ : Tutor Ferry

เรียนชีววิทยาที่บ้าน โคราช ภูเก็ต เชียงใหม่ ชลบุรี นนทบุรี สมุทรปราการ กรุงเทพ ขอนแก่น สงขลา ปทุมธานี อุดรธานี มหาสารคาม

ข้อสอบพร้อมเฉลย วิชาชีววิทยา1.  ข้อใดไม่จัดเป็นการสืบพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต

     1.  การแตกหน่อของไฮดรา 2.  การงอกใหม่ของหางจิ้งจก
     3.  การสร้างสปอร์ของเห็ด 4.  การแบ่งเซลล์ของพารามีเซียม


2.  กำหนดให้

       ก.  entomology ข.  pteridology
       ค.  carcinology ง.  protozoology
       จ.  bryology ฉ.  Mycology
ข้อใดจัดเป็นสาขาวิชาทางด้านสัตววิทยา
1.  ข้อ ก ข และ ฉ 2.  ข้อ ก ข และ ง
3.  ข้อ ก ค และ ง 4.  ข้อ ก ค และ จ


3.  สิ่งมีชีวิตใดมีความสัมพันธ์เหมือนกัน

       ก.  กาฝาก – ต้นมะม่วง ข.  สน – ราพวกไมคอไรซา
       ค.  หยาดน้ำค้าง – แมลง
       1.  ข้อ ก และ ข 2.  ข้อ ข และ ค
       3.  ข้อ ก และ ค 4.  ข้อ ก , ข และ ค


4.  ข้อใดเป็นวิธีศึกษาชีววิทยาที่ถูกต้อง

     1.  ค้นจากตำรา 2.  เริ่มจากปัญหา
     3.  มีการเก็บตัวอย่าง 4.  เริ่มจากสิ่งที่ใกล้ตัวก่อน


5.  นักวิทยาศาสตร์จะมีสมบัติเฉพาะตัวที่แตกต่างจากบุคคลทั่วไป สมบัติเฉพาะตัวนั้นคืออะไร

     1.  ชอบตั้งทฤษฎี 2.  ช่างสังเกตและอยากรู้อยากเห็น
     3.  อยากรู้อยากเห็น และพิสูจน์ทดลอง 4.  อยากรู้อยากเห็น คิดค้นหาคำตอบ และพิสูจน์ทดลอง


6.  เมื่อพิจารณาความซับซ้อนของโมเลกุล ข้อใดจัดเป็นพวกเดียวกัน

1.  กลูโคส มอลโทส เซลลูโลส 2.  มอลโทส แป้ง คาร์โบไฮเดรต
3.  กาแลกโทส มอลโทส ซูโครส 4.  คาร์โบไฮเดรต แป้ง เซลลูโลส


7.  น้ำตาลชนิดใดร่างกายไม่สามารถนำไปใช้ได้ทันที ต้องมีการย่อยเสียก่อน

1.  กลูโคส 2.  กาแลกโทส
3.  ฟรักโทส 4.  ซูโครส


8.  โครงสร้างแบบ 9 + 0 จะพบในส่วนใดของเซลล์

       1.  cilia 2.  flagellum
       3.  centriole 4.  golgi complex


9.  ออร์แกเนลล์ของเซลล์ที่อาจพบ DNAได้

       1.  ไรโบโซม 2.  ไมโทคอนเดรีย
       3.  พลาสติดชนิดคลอโรพลาสต์ 4.  ข้อ 2 และ 3


10.  ในการใช้กล้องจุลทรรศน์ส่องดูสไลด์ของสิ่งมีชีวิต อาจารย์ผู้ควบคุมห้าม

       1.  ใช้กระเงาด้านราบรับแสงสว่างจากนอกห้อง 2. ใช้คลิบเพียงอันเดียวกดสไลด์
       3.  หมุนล้ออันใหญ่ขึ้นลงเพื่อปรับภาพ 4.  เอียงกล้องขณะส่องดู เพื่อให้เห็นภาพชัดๆ


11.  หน้าที่สำคัญอย่างหนึ่งของเยื่อหุ้มเซลล์

     1.  ปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อม 2.  สร้างสารที่จะลำเลียงออกจากเซลล์
     3.  จดจำเซลล์อื่นๆและสารเคมีบางอย่าง 4.  กระตุ้นให้มีการดูดซึม


12.  Prothrombin  เป็นโปรตีนที่สร้างจาก

1.  พลาสมา 2.  ตับ
3.  เม็ดเลือดขาว 4.  เม็ดเลือดแดง


13.  ถ้ารับประทานแซนด์วิชปลาทูน่าและสลัดผักสด โมเลกุลในอาหารชนิดใดที่ไม่ถูก oxidise ใน  กระบวนการหายใจแบบใช้ออกซิเจนเพื่อสร้าง ATP 

     1.  sucrose 2.  Lipids
     3.  nucleic acid 4.  Amino acid


14.  บริเวณทางเดินอาหารที่มีการย่อยอาหารเกิดขึ้นมากที่สุดคือ

       1.  กระเพาะอาหาร 2.  Duodenum
       3.  Ileum 4.  Colon


15.  ข้อใดต่อไปนี้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ของถุงลมในนก

     1.  เพิ่มปริมาณของอากาศภายในตัวช่วยในการลอยตัวในอากาศ
     2.  แทรกเข้าไปอยู่ในช่องว่างตามลำตัวและในโพรงกระดูก
     3.  ช่วยปอดในการแลกเปลี่ยนแก๊ส
     4.  ช่วยให้ปอดได้รับออกซิเจนตลอดเวลาอย่างเพียงพอ


16.  อาการของสัตว์ใดที่มีการทำงานของกล้ามเนื้อแบบภาวะตรงกันข้าม

       1.  ปลานิลลอยตัวอยู่ผิวน้ำ 2.  นกยูงลำแพนหาง
       3.  งูเลื้อยอยู่บนต้นไม้ 4.  สุนัขหมอบอยู่ข้างเจ้าของ


17.  หากมีอาการบอดสีแดง ผู้นั้นจะมองเห็นสีใดผิดปกติไปด้วย

     1.  เหลืองและเขียว 2.  น้ำเงินและเขียว
     3.  น้ำเงินและเหลือง 4.  เหลืองและม่วง


18.  คนไข้รายหนึ่งถูกนำส่งโรงพยาบาลเนื่องจากไม่สามารถทรงตัวอยู่ได้ ท่านคิดว่าสมองใดเสียไป

     1.  ซีรีบรัม 2.  ทาลามัส
     3.  ซีรีเบลลัม 4.  เมดุลลา ออบลองกาตา


19.  ต่อมไร้ท่อชนิดใดต่อไปนี้ที่มีขนาดเล็กที่สุด

1.  ไอเลสออฟลองเกอร์ฮานส์ 2.  พาราไทรอยด์
3.  คอร์ปัส ลูเตียม 4. ไพเนียล


20.  หนูในข้อใดที่ถูกตัดต่อมไร้ท่อ แล้วนำไปใส่ตู้เย็นจะตายก่อน

1.  ตัดไทรอยด์ 2.  ตัดไอส์เลต ออฟ แลงเกอร์ฮานส์
3.  ตัดอะดรีนัลคอร์เทกซ์ 4.  ตัดอะดรีนัลเมดุลลา


21.  ถึงแม้จะมีตำรวจจราจรจำนวนมากก็ตาม นักขับรถบางคนที่ฝ่าฝืนสัญญาณไฟ ทั้งโดยเจตนาและไม่เจตนา จะ กระทำซ้ำทุกๆครั้งที่ที่เห็นสัญญาณ พฤติกรรมของนักขับรถนี้ เรียกว่า

     1.  พฤติกรรมที่เกี่ยวกับการเรียนรู้ 2.  สัญชาตญาณ
     3.  ความเคยชิน 4.  การลองผิดลองถูก


22.  นักวิทยาศาสตร์ที่ทดลองพฤติกรรมแบบมีเงื่อนไขคนแรกคือ

     1.  pasteur 2.  Pavlov
     3.  lorenz 4.  Lamark


23.  การแตกหน่อ (Budding) พบได้ในสิ่งมีชีวิตในข้อใด

     1.  สาหร่าย  ไซยาโนแบคทีเรีย 2.  ยีสต์ ฟองน้ำ
     3.  เห็ด  รา 4. ไฮดรา อะมีบา24.  น้ำคร่ำมีบทบาทและทำหน้าที่

1.  เป็นทางผ่านของสารอาหารในเลือดแม่ไปสู่ลูก 2.  ช่วยนำของเสียออกจากทารก
3.  ป้องกันการกระทบกระเทือนต่อทารก 4.  1, 2 และ 3


25.  วงปีของต้นไม้จะมีสีเข้มและอ่อนต่างกันอย่างชัดเจน ถ้าขึ้นอยู่ในพื้นที่แบบใด

     ก.  มีอุณหภูมิแตกต่างกันระหว่างฤดูร้อนและฤดูหนาว
     ข.  ได้รับแสงแตกต่างกันมากระหว่างฤดูฝนและฤดูหนาว
     ค.  ได้รับธาตุอาหารแตกต่างกันมากระหว่างฤดูฝนและฤดูหนาว
     ง.  ได้รับปริมาณน้ำฝนแตกต่างกันมากระหว่างฤดูฝนและฤดูแล้ง
     1.  ก 2.  ก ข 3.  ข ค 4.  ง


26.  น้ำมันละหุ่ง สกัดมาจากโครงสร้างส่วนใด

1.  ยอดอ่อน 2.  ใบเลี้ยง
3.  เปลือกหุ้มเมล็ด 4.  เอนโดสเปิร์ม


27.  ใบกระหล่ำปลีสีม่วงสามารถสังเคราะห์เเสงได้โดยใช้สารสีใด

1.  คลอโรพลาสต์
2.  เเคโรทีนอยด์
3.  เเอนโทไซยานิน
1.  1,2 2.  2,3 3.  1,3 4.  1,2,3


28.  แก๊สในข้อใดไม่ใช่วัตถุดิบในการสังเคราะห์ด้วยเเสง  เเต่ถ้าเเก๊สนี้มีความเข้มข้นในใบสูงกว่าในบรรยากาศปกติจะมีผลลดประสิทธิภาพของการเกิดวัฎจักรคัลวิน

1.  ออกซิเจน 2.  ไนโตรเจน
3.  ไฮโดรเจน 4.  ออกซิเจนเเละไฮโดรเจน


29.  พืชที่ลดจำนวนโครงสร้างของดอกให้น้อยลง  จะเป็นพวกที่มีวิวัฒนาการสูงขึ้น พืชต่อไปนี้ชนิดใดวิวัฒนาการสูงสุด

1.  หญ้า 2.  บานบุรี
3.  จำปา 4.  ทานตะวัน30.  เนื้อเยื่อบริเวณใดของเอมบริโอของพืชที่มีบทบาทมากที่สุดในการเริ่มต้นทำให้เมล็ดเริ่มงอกเป็นต้นกล้า

1.  แรดิเคิล 2.  ไฮโพคอทิล
3.  เอพิคอทิล 4.  พลูมูล

31.  การเคลื่อนไหวของพืชชนิดใดที่แตกต่างไปจากพืชอีก 3 ชนิด

1.  การหุบของใบไมยราพเมื่อถูกสัมผัส 2.  การนอนของใบประกอบของ oxalis
3.  การหันตามตะวันของดอกทานตะวัน 4.  การจับไรน้ำของสาหร่ายข้าวเหนียว


32.  ดอกไม้คลี่บานได้ เพราะกลีบดอกมี

1.  การเคลื่อนไหวแบบนิวเทชัน 2.  การเคลื่อนไหวแบบเทอร์เกอร์
3.  การเคลื่อนไหวแบบนาสติก 4.  กลุ่มเซลล์พวกพัลวินัสซึ่งไวต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ


33.  สิ่งมีชีวิตที่มี genotype AABbCCDd ผสมกับ  AaBbccDD ในรุ่นลูกจะมี heterozygote ร้อยละ

1.  24.25 2.  12.50 3.  25.0 4.  100


34.  คนป่วยที่แสดงอาการคริดูชาต์มีโครโมโซมแบบใด

1.  44 + XO 2.  44 + OY
3.  44 + XY 4.  45 + XX


35.  ข้อใดที่ทำให้เกิดความแปรผันของสิ่งมีชีวิต

ก.  มิวเทชัน ข.  การผสมเทียม                 ค.  การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
1.  ก 2.  ก และ ข
3.  ก และ ค 4.  ก, ข และ ค


36.  ถ้ายีนหนึ่งมีจำนวนนิวคลีโอไทด์  10,200  คู่  จะสามารถควบคุมการสังเคราะห์โปรตีนที่มีกรดอะมิโนกี่โมเลกุล

1.  2,550 2.  3,400
3.  5,100 4.  10,200


37.  ถ้า  mRNA  สายหนึ่งมีปริมาณ  A  อยู่ร้อยละ  20  อัตราส่วนของ  (A+T)/(G+C) ใน (DNA) ต้นแบบ คือ 1.5 mRNA สายนี้จะมี U ร้อยละเท่าใด

1.  10 2.  20 3.  30 4.  40


38.  ลักษณะทางพันธุกรรมในข้อใดถูกควบคุมด้วยยีนบนออโตโซม

1.  หมู่เลือดกรุ๊ป  AB 2.  โรคทาลัสซีเมีย
3.  โรคตาบอดสี 4.  ผมหยิก
1.  1,  2 2.  2,  3
3.  2,  3,  4 4.  1,  2,  439.  เอนไซม์ตัดจำเพาะชนิดใด  เมื่อตัดสาย DNA แล้วจะได้ปลายสาย DNA ที่เรียกว่า ปลายเหนียว (Sticky end)

1.  Bam HI และ EcoRI 2.  EcoRI และ Hae III
3.  Hae III และ Hind III 4.  Hae III และ Sal I


40.  การขยายพันธุ์พืชในข้อใดที่จัดเป็นโคลนนิ่ง (Cloning)

1.  การตอบ          2.  การเพาะเมล็ด          3.  การเพาะเลี้ยงเอมบริโอ          4.  การเพาะเลี้ยงตายอด
1.  1  และ  2 2.  2  และ  3
3.  3  และ  4 4.  1  และ  4


41.  ผลงานสำคัญของ  ชาร์ลส์ ดาร์วิน ทางชีววิทยาคือ

1.  ให้หลักวิวัฒนาการเกี่ยวกับ Ues  and  disuse  ของอวัยวะ
2.  แต่งตำราเกี่ยวกับ origin  of  species
3.  ค้นพบทฤษฎีของการถ่ายทอดพันธุ์กรรมของสัตว์
4.  ค้นพบระบบหมุนเวียนของโลหิต


42.  ทฤษฎี   Natural  Selection  ของชาร์ลส์  ดาร์วิน   คือ

1.  ธรรมชาติมีกฎเกณฑ์ที่เเน่นอนในการคัดเลือกเผ่าพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต
2.  ลักษณะผันเเปรของสิ่งมีชีวิตที่เหมาะสมกับสภาพเเวดล้อมหนึ่งๆ จะถูกคัดเลือกเอาไว้เเละสะสมเพิ่มมากขึ้น
3.  สิ่งมีชีวิตมีทิศทางของการเปลี่ยนเเปลงของสภาพเเวดล้อม
4.  เป็นการต่อสู้ดิ้นรนของสิ่งมีชีวิตที่จะปรับตัวให้เข้ากับธรรมชาติ


43.  ในการเรียกชื่อถิ่นที่อยู่อาศัยที่เป็นป่าดงดิบควรจะเรียกตามชื่อ

1.  ดินที่พบมากที่สุดในบริเวณนั้น 2.  พืชเล็กๆ ที่พบมากที่สุดในบริเวณนั้น
3.  สัตว์ที่พบมากที่สุดในบริเวณนั้น 4.  พืชที่พบมากที่สุดในบริเวณนั้น


44.  จงเรียงลำดับวิวัฒนาการของพืชที่มีท่อลำเลียงจากลำดับต่ำไปถึงลำดับสูง

1.  ปรง  สนฉัตร  ขนุน  หญ้าลิเภา 2.  ผักแว่น  ปรง  ผักบุ้ง  ไผ่
3.  สน  เฟินก้านดำ  ผักแว่น  ฝ้าย 4.  ข้าหลวงหลังลาย สนปฎิพัทธ์ มะม่วง แหนแดง


45.  ข้อใดต่อไปนี้ที่มีความสามารถในการควบคุมศัตรูของพืชและสัตว์ได้ดีที่สุด

1.  คน 2.  สารเคมี
3.  เครื่องประยุกต์ทางฟิสิกส์ 4.  เครื่องมือกลต่าง ๆ


46.  พืชที่จะทำให้หินกลายเป็นดินได้เร็วเข้าคือ

1.  มอส 2.  เฟิน
3.  ไผ่ 4.  สาหร่าย


47.  เกาะกลางมหาสมุทรแห่งหนึ่ง  เมื่อครั้งยังไม่มีผู้ใดค้นพบมีประชากรอยู่ประมาณ  100  คน  เกาะนี้สามารถผลิตอาหารธรรมชาติสำหรับคนได้ไม่เกิน 3,000 คน และไม่เคยมีโรคระบาดเกิดขึ้นเลย  ถ้าอัตราการเพิ่มของประชากรจะเป็น 100 เปอร์เซ็นต์ได้ในอีก 20 ปีต่อมา อีกนานเท่าใดจึงจะเริ่มพบว่าเกาะนี้มีผู้อดอยากตาย

1.  80  ปี 2.  100  ปี 3.  160  ปี 4.  200  ปี


48.  ความหมายของคำว่า “ประชากร” ในทางชีววิทยาสอดคล้องกับข้อใด

1.  ในปี  พ.ศ. 2542  มีช้างอยู่เพียง  15  เชือกอาศัยอยู่ในบริเวณป่าเขาใหญ่
2.  กระแสน้ำพัดพาฝูงปลาตะเพียนจำนวนหลายร้อยตัวมาตายอยู่ตามริมฝั่งแม่น้ำ
3.  นกตัวผู้บางชนิดทำหน้าที่สร้างรังแทนนกตัวเมีย
4.  บริเวณป่าดงดิบจะพบมอสจำนวนมากและมีความหลากหลาย


49.  ปัจจุบันนักวิชาการได้พยายามหาวิธีการที่จะกำจัดน้ำเสียโดยใช้พืชน้ำและได้พบว่า  พืชน้ำบางชนิดสามารถช่วยลดสภาวะมลพิษของน้ำได้  พืชน้ำที่กล่าวถึงนี้คือ

1.  ผักตบชวา 2.  บัวหลวง 3.  ผักกะเฉด 4.  สาหร่ายไฟ


50.  ข้อใดถูกต้อง

1.  ค่า  BOD  สูง  แสดงว่าแหล่งน้ำนั้นมีแบคทีเรียแอโรบิกมาก
2.  ค่า  DO  สูง  แสดงว่าแหล่งน้ำนั้นมีแบคทีเรียแอนาโรบิกมาก
3.  ค่า  BOD  ต่ำ  แสดงว่าแหล่งน้ำนั้นมีสารอนินทรีย์น้อย
4.  น้ำสะอาดต้องมีค่า  BOD  สูงและ  DO  ต่ำ


ดูเฉลยคลิกที่นี่

Ferry Group

Author & Editor

รับสอนพิเศษที่บ้าน เรียนพิเศษตัวต่อตัวที่บ้านกับติวเตอร์คุณภาพ รับประกันผลและความพอใจ 100% เรียนก่อนจ่ายทีหลังสะดวกมั่นใจได้

1 ความคิดเห็น:

http://kru-khem.blogspot.com กล่าวว่า...

ข้อ 28 เฉลยผิดป่าวคะ

แสดงความคิดเห็น