การสมัครสอบ เตรียมทหาร 2560 ทั้ง 4 เหล่า

การสมัครสอบทุกเหล่าจะเปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ประมาณเดือนธันวาคม - มกราคม การสอบคัดเลือกประมาณปลายเดือนกุมภาพันธ์ ถึงต้นเดือนมีนาคม ของทุกปี การสอบคัดเลือกจะกระทำเป็นสองรอบ

การสอบคัดเลือก (หลักสูตรมัธยมศึกษาปีที่ 4)การสอบคัดเลือก  (หลักสูตรมัธยมศึกษาปีที่ 4)


การสมัครสอบทุกเหล่าจะเปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ประมาณเดือนธันวาคม - มกราคม 

การสอบคัดเลือกประมาณปลายเดือนกุมภาพันธ์ ถึงต้นเดือนมีนาคม ของทุกปี
การสอบคัดเลือกจะกระทำเป็นสองรอบ ดังนี้ 

1. การสอบรอบแรก (การสอบภาควิชาการ)  เป็นการทดสอบความรู้ วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาภาษาอังกฤษ และวิชาภาษาไทยและสังคมศึกษา ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม.4) ของกระทรวงศึกษาธิการ มีคะแนนรวม 700 คะแนน โดยจะคัดเลือกผู้ที่มีคะแนนดีที่สุดตามลำดับคะแนน ตามจำนวนที่โรงเรียนกำหนด เข้าทำการสอบรอบสองต่อไป
การเตรียมตัวสอบ ภาควิชาการผู้สมัครไม่ต้องเตรียมเครื่องเขียนใด ๆ ทั้งสิ้น ทางราชการจะจ่าย ดินสอ ยางลบ และกระดาษใบตอบ ให้ไม่อนุญาตให้นำกระดาษทด หรือกระดาษร่าง หรืออุกรณ์อื่น ๆ เข้าไปในห้องสอบ  

2. การสอบรอบที่สอง เป็นการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ตรวจความสมบูรณ์ ของร่างกายและจิตใจเพื่อคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมที่จะเป็นนายทหารสัญญาบัตร ของกองทัพเรือ ตามรายละเอียดดังนี้ 


 • การตรวจสุขภาพ เป็นการทดสอบสุขภาพจิต การตรวจขนาดรูปร่าง ลักษณะ ความสมบูรณ์ของร่างกาย ตลอดจนการตรวจโรค และ ความพิการที่ขัดต่อการเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร 
 • การสอบสัมภาษณ์ท่วงทีวาจาเป็นการตรวจสอบรูปร่าง ลักษณะท่าทาง ความสมบูรณ์ของร่างกาย ความองอาจ คุณลักษณะความเหมาะสมที่จะเป็นนายทหารสัญญาบัตร มีผลการสอบ "ผ่าน" หรือ "ไม่ผ่าน" เท่านั้น ผู้สอบไม่ผ่าน หมายถึง ผู้ที่มีลักษณะทางร่างกายไม่เหมาะสมที่จะเป็นนายทหาร-นายตำรวจ 
 • การสอบพลศึกษาเป็นการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย โดยมีการทดสอบ 8 รายการ คือ ลุกนั่ง 30 วินาที, นั่งงอตัว, ดึงข้อ, ยืนกระโดด, วิ่งกลับตัว, วิ่ง 50 เมตร, ว่ายน้ำ 50 เมตร(หากไม่สามารถว่ายน้ำได้ หรือ ว่ายน้ำไม่ผ่านในเวลาที่กำหนด ถือว่าสอบไม่ผ่านรอบสอง) และวิ่ง 1,000 เมตร คิดเป็นคะแนน 100 คะแนน เพื่อนำไปรวมกับคะแนนสอบภาควิชาการ ใช้จัดลำดับที่ใหม่ เพื่อประกาศผลการสอบรอบสุดท้ายต่อไป 

คำเตือน 

 • ก่อนตรวจร่างกาย ห้าม ผู้สมัครรับประทานยาแก้ไอทุกชนิดหรือยาประเภทกระตุ้นกำลังซึ่งอาจจะก่อให้เกิด ความผิดปกติทาง หัวใจ และหลอดเลือดได้ 
 • ห้าม ผู้สมัครใส่ Contact - Lens มาตรวจสายตา
การสมัครสอบ เตรียมทหาร 2560 เหล่า ตำรวจ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ต 13 ธันวาคม 2559 - 13 มกราคม 2560
 • สอบภาควิชาการ 26 กุมภาพันธ์ 2560
 • สถานที่สอบภาควิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต และ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
 • ประกาศผลสอบภาควิชาการ 1 มีนาคม 2560
 • สอบรองสอง 21 - 24 มีนาคม 2560
 • สถานที่สอบรอบสอง ลานฝึกศรียานนท์ โรงเรียนนายร้อยตํารวจ
 • ประกาศผลสอบรอบสอง 11 เมษายน 2560
 • รายงานตัวด้วยตนเอง (เลือกเหล่า) 18 เมษายน 2560
 • มอบตัวเป็นนักเรียนเตรียมทหาร 20 เมษายน 2560

รายละเอียดสอบเตรียมทหาร http://www.rpca.ac.th
การสมัครสอบ เตรียมทหาร 2560 เหล่า ทหารเรือ โรงเรียนนายเรือ

 1. สมัครทางอินเทอร์เน็ต 5 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2560
 2. สอบภาควิชาการ 4 มีนาคม 2560
 3. สถานที่สอบภาควิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต และ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
 4. ประกาศผลสอบภาควิชาการ 18 มีนาคม 2560
 5. สอบรองสอง 27 - 31 มีนาคม 2560
 6. สถานที่สอบรอบสอง โรงเรียนนายเรือ และโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้าฯ
 7. ประกาศผลสอบรอบสอง 17 เมษายน 2560
 8. รายงานตัวด้วยตนเอง (เลือกเหล่า) 18 เมษายน 2560

รายละเอียดสอบเตรียมทหาร http://www.rtna.ac.th
การสมัครสอบ เตรียมทหาร 2560 เหล่า ทหารอากาศ โรงเรียนนายเรืออากาศ

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ต 4 มกราคม 2560 - 15 กุมภาพันธ์ 2560
 • สอบภาควิชาการ 11 มีนาคม 2560
 • สถานที่สอบภาควิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต และ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
 • ประกาศผลสอบภาควิชาการ รอประกาศ
 • สอบรองสอง รอประกาศ
 • สถานที่สอบรอบสอง รอประกาศ
 • ประกาศผลสอบรอบสอง รอประกาศ
 • มอบตัวเป็นนักเรียนเตรียมทหาร 18 เมษายน 2560

รายละเอียดสอบเตรียมทหาร http://www.rtafa.ac.th
การสมัครสอบ เตรียมทหาร 2560 เหล่า ทหารบก โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ต 1 ธันวาคม 2559 - 31 มกราคม 2560
 • สอบภาควิชาการ 12 มีนาคม 2560
 • สถานที่สอบภาควิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต และ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
 • ประกาศผลสอบภาควิชาการ 19 มีนาคม 2560
 • สอบรองสอง 20 มีนาคม , 3 - 6 เมษายน 2560
 • สถานที่สอบรอบสอง โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จ.นครนายก
 • ประกาศผลสอบรอบสอง 17 เมษายน 2560
 • มอบตัวเป็นนักเรียนเตรียมทหาร 18 เมษายน 2560

รายละเอียดสอบเตรียมทหาร http://www.crma.ac.thคุณสมบัติของผู้สมัครเป็นนักเรียนเตรียมทหาร (หลักสูตรมัธยมศึกษาปีที่ 4)


1. คุณวุฒิการศึกษา สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม.4) ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า 

2.  เป็นชายโสด มีอายุระหว่าง 16 - 18 ปี (เกิดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2542 ถึง 31 ธันวามคม พ.ศ.2544) ในการนับอายุ ให้นับตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการ 

3. มีสัญชาติไทย และบิดามารดาผู้ให้กำเนิดต้องมีสัญชาติไทยโดยกำเนิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหาร นายตำรวจสัญญาบัตร หรือนายทหาร นายตำรวจประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยกำเนิดแล้ว มารดาจะมิใช่เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดก็ได้ 

4. มีอวัยวะ รูปร่างลักษณะ ท่าทางเหมาะแก่การเป็นทหาร ไม่มีโรคต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย ว่าด้วยการรับราชการทหาร และตามที่กองทัพไทยกำหนด 

5.  ขนาดของร่างกายต้องมีพิกัดความสมบูรณ์ ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ดังนี้ (การนับอายุ ให้นับตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการ) 

 • อายุ 16 ปี สูงไม่น้อยกว่า 159 เซนติเมตร น้ำหนักไม่น้อยกว่า 47 กิโลกรัม 
 • อายุ 17 ปี สูงไม่น้อยกว่า 161  เซนติเมตร น้ำหนักไม่น้อยกว่า 49 กิโลกรัม 
 • อายุ 18 ปี สูงไม่น้อยกว่า 163 เซนติเมตร น้ำหนักไม่น้อยกว่า 51 กิโลกรัม 


6. เป็นผู้มีความประพฤติดี ไม่บกพร่องในศีลธรรม เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

7. ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างตกเป็นจำเลยในคดีอาญา หรือไม่เคยต้องคำพิพากษาของศาล ว่าได้กระทำผิดในคดีอาญา เว้นแต่ความผิดในลักษณะฐานลหุโทษ หรือความผิดอันได้ กระทำโดยประมาท

8. ไม่เคยถูกไล่ออก หรือถูกปลดออกจากสถานศึกษาในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนทหาร โรงเรียนตำรวจ หรือถูกทางราชการไล่ออก หรือปลดออกเนื่อง จากกระทำความผิด

9. เป็นผู้ได้รับอนุญาตจากบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง ให้สมัครเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร

10. มีผู้ปกครอง และผู้รับรอง ซึ่งสามารถรับรองข้อความและพันธกรณีที่ทางราชการกำหนดไว้

11. ไม่เป็นผู้ที่เคยถูกถอดถอนทะเบียนจากความเป็นนักเรียนเตรียมทหาร

12. ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติด หรือสารเคมีเสพติดให้โทษที่ต้องห้ามตามกฎหมาย

13. ต้องไม่มีพันธกรณีผูกพันกับส่วนราชการใด ๆ อันจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

14. บิดา มารดา และผู้ปกครอง เป็นผู้มีอาชีพสุจริตชอบธรรม และมีหลักฐานเชื่อถือได้


ดูเนื้อหาที่ออกสอบเข้าเตรียมทหารที่นี่ครับ
Tutor Ferry

Author & Editor

รับสอนพิเศษที่บ้าน เรียนพิเศษตัวต่อตัวที่บ้านกับติวเตอร์คุณภาพ รับประกันผลและความพอใจ 100% เรียนก่อนจ่ายทีหลังสะดวกมั่นใจได้

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น