แนวข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้น ม.1 ชุดที่ 2

แนวข้อสอบวิชาสิทยาศาสตร์ ชั้น ม.1 ชุดที่ 2 จำนวน100 ข้อ (100 คะแนน) Tutor Ferry สอนพิเศษที่บ้านเรียนแบบตัวต่อตัว : 099-823-0343

แนวข้อสอบวิชาสิทยาศาสตร์ ชั้น ม.1 ชุดที่  2

เรียนวิทยาศาสตร์ที่มหาสารคามขอนแก่น อุดร นครราชสีมา ลพบุรี สระบุรีข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์ ม.1 (ชุดที่ 2 )ข้อสอบมีทั้งหมด 100 ข้อ (100 คะแนน)คำชี้แจง        ข้อสอบมีทั้งหมด 100 ข้อ (100 คะแนน)ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว


1.        ข้อมูลใดที่ได้จากการสังเกตด้วยตา
        ก.        ไฟไหม้กลิ่นควันไฟคลุ้งทั่วผืนป่า
        ข.        ต้มยำกุ้งชามนี้มีรสเปรี้ยวและเผ็ดมาก
        ค.        กล้วยไม้มีสีม่วงปนขาว ออกดอกเป็นพวง
        ง.        รายงานข่าวโทรทัศน์รายงานว่าจะมีพายุและฝนตกหนัก

2.        ข้อใดเป็นข้อมูลที่ได้จากการใช้ประสาทสัมผัสทางผิวหนัง
        ก.        เมื่อต้มน้ำจนเดือดจะมีไอน้ำเกิดขึ้น
        ข.        น้ำในแก้วใบสีขาวเย็นกว่าใบสีเขียว
        ค.        ดอกมะลิมีกลิ่นหอมมากกว่าดอกกุหลาบ
        ง.        เมื่อเผากระดาษจะมีเปลวไฟและเขม่าควันเกิดขึ้น

3.        หน่วยที่ใช้วัดน้ำหนักคืออะไร
        ก.        เมตร        ข.        กรัม
        ค.        เซนติเมตร        ง.        ลูกบาศก์เมตร

4.        ถ้านักเรียนต้องการวัดอุณหภูมิของร่างกาย นักเรียนควรเลือกใช้เครื่องมือชนิดใด
        ก.        ปรอท        ข.        เครื่องชั่ง
        ค.        ผิวสัมผัส        ง.        เทอร์มอมิเตอร์

5.        อุปกรณ์ในข้อใดเหมาะกับการนำไปใช้วัดปริมาตรของของเหลว
        ก.        บีกเกอร์        ข.        หลอดหยด
        ค.        หลอดฉีดยา        ง.        กระบอกตวง

6.        ประสาทสัมผัสส่วนใดมีความไวมากที่สุด
        ก.        หลังมือ        ข.        ต้นคอ
        ค.        ใบหน้า        ง.        ปลายนิ้ว

7.        ขั้นตอนแรกในกระบวนการศึกษาวิทยาศาสตร์คืออะไร
        ก.        ค้นคว้าและรวบรวมข้อมูล        ข.        สรุปผลและเขียนรายงาน
        ค.        ตั้งสมมติฐานและทดลอง        ง.        สังเกตและตั้งปัญหา

8.        เราควรปฏิบัติตามข้อใดเพื่อให้สอดคล้องกับกฎแห่งความปลอดภัยในการทดลองทาง
        วิทยาศาสตร์
        ก.        สวมแว่นตานิรภัยทุกครั้ง        ข.        ไม่นำอาหารเข้ามารับประทาน
        ค.        ของใช้ประจำตัวให้วางที่นี่        ง.        ห้ามพูดคุยส่งเสียงรบกวนผู้อื่น

จงพิจารณาข้อมูลข้างล่างนี้ แล้วนำไปตอบคำถามในข้อที่ 9 – 10
จากการสำรวจความสามารถในการได้ยินเสียงที่ระยะไกลสุดจากแหล่งกำเนิดเสียงของ
นักเรียนห้องหนึ่ง ได้ผลดังนี้
จำนวนนักเรียน (คน)        ระยะห่างไกลสุด (เมตร)
5                                           45
10                                         50
20                                         55
30                                         60
15                                         65
10                                         70

9.        นักเรียนส่วนใหญ่ได้ยินเสียงที่ระยะไกลสุดกี่เมตร
        ก.        45 เมตร        ข.        55 เมตร
        ค.        60 เมตร        ง.        70 เมตร

10.        ในการทดลองครั้งนี้มีนักเรียนในห้องจำนวนกี่คน

        ก.        30 คน        ข.        60 คน
        ค.        75 คน        ง.        90 คน

11.        เซลล์เยื่อหอมและเซลล์สาหร่ายหางกระรอกต่างกันอย่างไร
        ก.        เซลล์สาหร่ายหางกระรอกมีผนังเซลล์ แต่เซลล์เยื่อหอมไม่มี
        ข.        เซลล์สาหร่ายหางกระรอกมีเยื่อหุ้มเซลล์ แต่เซลล์เยื่อหอมไม่มี
        ค.        เซลล์สาหร่ายหางกระรอกมีคลอโรพลาสต์ แต่เซลล์เยื่อหอมไม่มี
        ง.        เซลล์สาหร่ายหางกระรอกมีเซลล์คุมมากมาย แต่เซลล์เยื่อหอมไม่มี

12.        โครงสร้างใดต่อไปนี้ ไม่พบในเซลล์สัตว์
        ก.        ผนังเซลล์        ข.        ไรโบโซม    
        ค.        นิวเคลียส        ง.        สารพันธุกรรม

13.        โครงสร้างใดที่มีความสำคัญที่สุดของเซลล์สิ่งมีชีวิต
        ก.        นิวเคลียส        ข.        เยื่อหุ้มเซลล์
        ค.        ผนังเซลล์        ง.        ไซโทพลาซึม

14.        สิ่งใดที่พบในเซลล์สัตว์แต่ไม่พบในเซลล์พืช
        ก.        ผนังเซลล์        ข.        เยื่อหุ้มเซลล์
        ค.        นิวเคลียส        ง.        เซนทริโอล

15.        การแพร่ (Diffusion) หมายถึงข้อใด
        ก.        การเคลื่อนที่ของอนุภาคจากบริเวณที่มีความเข้มข้นของสารน้อยไปมาก
        ข.        การเคลื่อนที่ของอนุภาคจากบริเวณที่มีความเข้มข้นของสารมากไปน้อย
        ค.        การเคลื่อนที่ของอนุภาคของสารในลักษณะอิสระโดยผ่านเยื่อเลือกผ่าน
        ง.        การเคลื่อนที่ของอนุภาคในลักษณะแนวเส้นตรงโดยไม่มีการเปลี่ยนทิศทาง

16.        รากพืชดูดน้ำโดยวิธีใดมากที่สุด

        ก.        การแพร่        ข.        ออสโมซิส
        ค.        การดูดซับ        ง.        การลำเลียง

17.        ปัจจัยใดไม่เกี่ยวข้องในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช

        ก.        น้ำ        ข.        แสง
        ค.        แวคิวโอล        ง.        คาร์บอนไดออกไซด์

18.        เมื่อปลูกต้นไม้ในห้องมืด เพราะเหตุใดเมื่อเวลาผ่านไปต้นไม้จึงค่อยๆ เหี่ยวเฉาและตายในที่สุด
        ก.        ขาดแสงแดด        ข.        ขาดแก๊สออกซิเจน
        ค.        ขาดน้ำและแร่ธาตุ        ง.        ขาดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์

19.        การสังเคราะห์ด้วยแสงคือข้อใด
        ก.        กระบวนการสร้างอาหารของพืช
        ข.        กระบวนการคายความร้อนของพืช
        ค.        กระบวนการเปลี่ยนพลังงานความร้อน
        ง.        กระบวนการเปลี่ยนพลังงานจลน์เป็นพลังงานศักย์

20.        พลังงานจากแสงอาทิตย์ที่ถูกพืชดูดไว้ถูกนำไปใช้ในกระบวนการใด
        ก.        หายใจ        ข.        คายน้ำ
        ค.        สร้างอาหาร        ง.        สร้างเนื้อเยื่อ

21.        อาหารที่พืชสร้างขึ้นเป็นอันดับแรกในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงคืออะไร

        ก.        แป้ง        ข.        ไขมัน
        ค.        โปรตีน        ง.        น้ำตาล

22.        ถ้าพืชขาดแร่ธาตุชนิดใดจะทำให้ยอดเน่า รากเน่า ใบแก่เหลืองซีด
        ก.        ฟอสฟอรัส        ข.        ไนโตรเจน
        ค.        แมกนีเซียม        ง.        กำมะถัน

23.        ถ้านำดอกไม้มาปักแจกัน ควรทำอย่างไรจึงจะทำให้ดอกไม้ยังคงความสดอยู่ได้นาน

        ก.        ไม่ควรตัดก้านดอกไม้    
        ข.        ตัดก้านดอกไม้ก่อนนำมาปักแจกัน
        ค.        ตัดก้านดอกไม้ใต้น้ำก่อนนำมาปักแจกัน    
        ง.        ริดใบไม้ออกให้หมดเพื่อป้องกันการคายน้ำ

24.        ข้อใดเป็นการกระตุ้นทำให้พืชมีการดูดน้ำมากขึ้น
        ก.        การหายใจ        ข.        การคายน้ำ
        ค.        การถ่ายละอองเรณู        ง.        การปฏิสนธิ

25.        ส่วนประกอบของดอกไม้ในข้อใดที่อยู่ส่วนนอกสุด
        ก.        กลีบดอก        ข.        กลีบเลี้ยง
        ค.        เกสรตัวผู้        ง.        เกสรตัวเมีย

26.        การปฏิสนธิของดอกไม้จะเกิดขึ้นเมื่อใด

        ก.        ผนังรังไข่เจริญไปเป็นผล       
        ข.        ไข่อ่อนเจริญไปเป็นเมล็ด
        ค.        ละอองเรณูตกลงบนยอดเกสรตัวเมีย        
        ง.        เซลล์สืบพันธุ์เพศผู้และเพศเมียเข้าผสมกัน

27.        ข้อใดต่อไปนี้เป็นขั้นตอนในการผสมพันธุ์ของพืชดอกที่ถูกต้อง
        ก.        ไซโกต  →  การปฏิสนธิ  →  เอมบริโอ    
        ข.        การถ่ายละอองเรณู  →  การปฏิสนธิ  →  การงอกของละอองเรณู
        ค.        การถ่ายละอองเรณู  →  การงอกของละอองเรณู  →  การปฏิสนธิ
        ง.        การงอกของละอองเรณู  →  การถ่ายละอองเรณู  →  การปฏิสนธิ

28.        องค์ประกอบสำคัญของดอกสมบูรณ์เพศคือสิ่งใด
        ก.        มีกลีบเลี้ยงและเกสรตัวผู้        ข.        มีกลีบดอกและเกสรตัวเมีย
        ค.        มีเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมีย        ง.        มีกลีบเลี้ยง กลีบดอก และเกสรตัวผู้

29.        ส่วนใดของดอกที่ทำหน้าที่ในการล่อแมลง
        ก.        กลีบดอก         ข.        กลีบเลี้ยง
        ค.        ก้านชูดอก        ง.        ฐานรองดอก

30.        การขยายพันธุ์พืชวิธีใดที่ ใช้เวลาไม่นาน และได้จำนวนต้นไม้ที่งอกขึ้นใหม่จำนวนมากและเป็น
        วิธีที่ไม่ยุ่งยาก
        ก.        การติดตา                    ข.        การตอนกิ่ง
        ค.        เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ        ง.        เพาะพันธุ์ด้วยเมล็ด

31.        สารในข้อใดต่อไปนี้ที่โมเลกุลของสารจะอยู่ชิดกันและยึดกันแน่น

        ก.        แอลกอฮอล์        ข.        น้ำส้มสายชู
        ค.        เกล็ดน้ำแข็ง        ง.        กำมะถัน

32.        อนุภาคของแก๊สจะมีการจัดเรียงตามข้อใด
        ก.        จับตัวอย่างหลวมๆ เคลื่อนไหวได้ยาก
        ข.        จับตัวอย่างหลวมๆ เคลื่อนไหวได้ง่าย
        ค.        จับตัวกันแน่น แรงยึดเหนี่ยวมีค่ามาก เคลื่อนไหวยาก
        ง.        อยู่อย่างกระจัดกระจาย อนุภาคการเคลื่อนที่อิสระ

33.        ทองในข้อใดจัดเป็นสารบริสุทธิ์
        ก.        ทองเหลือง        ข.        ทองคำเปลว
        ค.        ทองรูปพรรณ    ง.        ทองบรอนซ์

34.        เมื่อใส่สาร ก  ลงไปในสาร ข  เขย่าแล้วทิ้งไว้สักครู่ ปรากฏว่าสาร ก  หายไป ดังนั้น สาร ก  คือสารชนิดใด
        ก.        สารละลาย        ข.        ตัวทำละลาย
        ค.        ตัวถูกละลาย     ง.        ตัวหลอมละลาย

35.        จากข้อ 34  สาร ข  คือสารชนิดใด

        ก.        สารละลาย        ข.        ตัวทำละลาย
        ค.        ตัวถูกละลาย        ง.        ตัวหลอมละลาย

36.        ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากข้อ 34  เรียกว่าอะไร
        ก.        สารละลาย        ข.        ตัวทำละลาย
        ค.        ตัวถูกละลาย        ง.        ตัวหลอมละลาย

37.        มีสารอยู่ 3 ชนิดผสมกันอยู่ สาร ก 30%  สาร ข 20%  สาร ค 50%  สารใดเป็นตัวทำละลาย

        ก.        สาร ก  อย่างเดียว        ข.        สาร ข  อย่างเดียว    
        ค.        สาร ค  อย่างเดียว        ง.        สาร ก  และสาร ค

38.        ผลึกเกิดจากสารที่มีลักษณะอย่างไร
        ก.        สารละลายอิ่มตัว        ข.        สารละลายเข้มข้น
        ค.        สารละลายเจือจาง        ง.        สารละลายที่อุณหภูมิสูง

39.        คอลลอยด์ชนิดใดต่อไปนี้มีสารตัวกลางแตกต่างจากข้ออื่น

        ก.        นมสด        ข.        น้ำสลัด
        ค.        สีทาบ้าน        ง.        ฟองอากาศในน้ำ

40.        สารในข้อใดจัดเป็นสารเนื้อเดียว
        ก.        วุ้น        ข.        โคลน
        ค.        หมอก        ง.        น้ำเชื่อม

41.        หากต้องการทดสอบความเป็นกรด - เบสของสาร จะใช้วิธีการทดสอบใดจึงจะง่ายที่สุด
        ก.        ทดสอบสมบัติการนำไฟฟ้า    
        ข.        ทดสอบโดยการทำปฏิกิริยากับหินปูน
        ค.        ทดสอบโดยทำปฏิกิริยากับโลหะหรืออโลหะ    
        ง.        ทดสอบด้วยกระดาษลิตมัสหรือกระดาษยูนิเวอร์แซลอินดิเคเตอร์

42.        สารในข้อใดนำมาใช้ในการแช่ผลไม้เพื่อให้มีความแข็ง
        ก.        โซเดียมไฮดรอกไซด์               ข.        แคลเซียมไฮดรอกไซด์
        ค.        โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์        ง.        แมกนีเซียมไฮดรอกไซด์

43.        การแบ่งชนิดของสารเป็นสารเนื้อเดียวและสารเนื้อผสมโดยใช้อะไรเป็นเกณฑ์ในการจัดจำแนก

        ก.        อนุภาคของสาร                  ข.        การนำไฟฟ้า
        ค.        สมบัติทุกส่วนของสาร        ง.        ความสามารถในการละลาย

44.        นักเรียนจะแยกน้ำมันในน้ำด้วยวิธีใดจึงจะง่ายและเร็วที่สุด

        ก.        การต้ม                       ข.        การกลั่น
        ค.        การใช้กรวยแยก        ง.        โครมาโทกราฟี

45.        กรดใดต่อไปนี้เป็นกรดที่ได้จากพืชทั้งหมด
        ก.        น้ำมะนาว   กรดไนตริก        ข.        น้ำมะนาว   กรดแอซีติก
        ค.        น้ำมะขาม   กรดซัลฟิวริก        ง.        น้ำมะขาม   กรดไฮโดรคลอริก

46.        การกระทำในข้อใดที่มีผลทำให้เกิดงาน
        ก.        นำดอกไม้ไปปักในแจกัน        ข.        เดินจูงรถจักรยานไปบนถนน
        ค.        ยืนกางร่มขณะฝนกำลังตก        ง.        ออกแรงผลักต้นไม้ขนาดใหญ่

47.        งานสามารถหาได้จากความสัมพันธ์ในข้อใด
        ก.        แรง  x  ระยะทาง    
        ข.        มวล  x  ระยะทาง
        ค.        แรง  x  ระยะทางที่ตั้งฉากกับแนวแรง
        ง.        มวล  x  ระยะทางที่ตั้งฉากกับแนวแรง

48.        ชายคนหนึ่งออกแรงแบกวัตถุ 100 นิวตัน แล้วเดินขึ้นบันไดสูง 5 เมตร จงหางานที่ชายคนนี้ทำ

        ก.        500 จูล        ข.        1,500 จูล
        ค.        2,050 จูล        ง.        2,500 จูล

49.        ดึงวัตถุด้วยแรงขนาด 200 นิวตัน ในแนวดิ่ง ถ้าวัตถุขึ้นได้สูงจากพื้นดิน 2 เมตร ค่าของงานเป็นเท่าใด
        ก.        100 จูล        ข.        200 จูล
        ค.        400 จูล        ง.        800 จูล

50.        เมื่อเอาค้อนทุบเหล็กปรากฏว่าเกิดความร้อนที่เหล็ก พลังงานที่เปลี่ยนมาเป็นพลังงานความร้อนคืออะไร
        ก.        พลังงานกล        ข.        พลังงานเคมี
        ค.        พลังงานแสง        ง.        พลังงานเสียง

51.        จากข้อ 50 เมื่อเอามือจับเหล็กแล้วรู้สึกร้อน ความร้อนในวัตถุเกิดจากอะไร
        ก.        การสั่นของอากาศ        ข.        การสั่นของสปริง
        ค.        การสั่นของโมเลกุล        ง.        การสั่นของแผ่นโลหะ

52.        ถ้าเอาแอมโมเนียมไนเตรตผสมกับแคลซียมไฮดรอกไซด์แล้วได้แก๊สแอมโมเนียมีกลิ่นฉุน
อุณหภูมิลดลงจากเดิม 15 องศาเซลเซียส ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นเป็นปฏิกิริยาชนิดใด
        ก.        การแผ่รังสีความร้อน        ข.        การดูดความร้อน
        ค.        การคายความร้อน        ง.        การเก็บความร้อน

53.        ข้อใดเป็นการเปลี่ยนพลังงานกลเป็นพลังงานไฟฟ้า
        ก.        เปิดวิทยุได้ยินเสียงเพลง        ข.        กดสวิตซ์ไฟฟ้าแล้วหลอดไฟสว่าง
        ค.        เปิดตู้เย็นหยิบน้ำอัดลมมาเปิดฝา        ง.        ถีบจักรยาน ไฟหน้ารถจึงจะสว่าง
     
54.        ข้อใดเป็นแหล่งกำเนิดพลังงานความร้อนที่สำคัญและใหญ่ที่สุด
        ก.        ความร้อนจากภายในโลก        ข.        ความร้อนจากปฏิกิริยาเคมี
        ค.        ความร้อนจากบรรยากาศ        ง.        ความร้อนจากดวงอาทิตย์

55.        อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส สามารถแปลงได้เป็นกี่องศาเคลวิน (K)
        ก.        300 องศา        ข.        310 องศา    
        ค.        320 องศา        ง.        330 องศา

56.        สมดุลความร้อนหมายถึงข้อใด
        ก.        อุณหภูมิคงที่ของวัตถุแต่ละชนิด    
        ข.        อุณหภูมิของวัตถุ 2 ชนิดที่เท่ากันมาสัมผัสกัน
        ค.        วัตถุ 2 ชนิดมีอุณหภูมิต่างกันมาแตะกันจนมีอุณหภูมิทั้งสองเท่ากัน
        ง.        อุณหภูมิที่แสดงว่าวัตถุสามารถรับพลังงานความร้อนได้มากน้อยเท่าใด

57.        พลังงานความร้อนมีการถ่ายเทอย่างไร
        ก.        อุณหภูมิต่ำไปสู่อุณหภูมิสูง        ข.        อุณหภูมิสูงไปสู่อุณหภูมิต่ำ
        ค.        จากวัตถุมวลน้อยไปสู่วัตถุมวลมาก        ง.        จากวัตถุมวลมากไปสู่วัตถุมวลน้อย

58.        ตัวเลขบอกอุณหภูมิในหน่วยเคลวิน (K) กับหน่วยองศาเซลเซียส (C) ต่างกันเท่าใดเสมอ
        ก.        80        ข.        90
        ค.        100        ง.        273

59.        การกระทำในข้อใดที่แสดงถึงการนำความรู้เรื่องการถ่ายโอนพลังงานความร้อนไปใช้ในชีวิตประจำวัน
        ก.        สดใสนำปลาไปย่างกลางแดดจัด        ข.        พิภพสร้างบ้านทรงยุโรปปิดทึบ
        ค.        ปรีชาทำสระน้ำล้อมบ้านทรงไทย        ง.        นิสิตมุงหลังคาบ้านด้วยสังกะสี

60.        สารในสถานะแก๊สเมื่อกลายเป็นของเหลวเรียกว่าอะไร
        ก.        การเดือด        ข.        การควบแน่น
        ค.        การหลอมเหลว        ง.        การกลายเป็นไอ

61.        ปริมาณใดต่อไปนี้ไม่ใช่ปริมาณเวกเตอร์
        ก.        อัตราเร็ว        ข.        ความเร่ง
        ค.        ความเร็ว        ง.        การกระจัด

62.        รถยนต์คันหนึ่งแล่นด้วยความเร็วค่าหนึ่งได้ระยะทาง 36 กิโลเมตร ใช้เวลา 30 นาที เขาขับรถด้วยอัตราเร็วเฉลี่ยเท่าไร
        ก.        5 เมตร / วินาที        ข.        10 เมตร / วินาที
        ค.        15 เมตร / วินาที        ง.        20 เมตร / วินาที

63.        รถยนต์คันหนึ่งเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงจากเดิมอยู่นิ่งและเร่งจนมีความเร็ว 20 เมตร / วินาที
        ในช่วงเวลา 5 วินาที จงหาความเร่งของรถคันนี้
        ก.        2 เมตร / วินาที2         ข.        4 เมตร / วินาที2
        ค.        6 เมตร / วินาที2        ง.        8 เมตร / วินาที2

64.        รถยนต์คันหนึ่งเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงด้วยความเร็วต้น 40 เมตร / วินาที แล้วเบรกจนหยุดนิ่งในช่วงเวลา 8 วินาที จงหาความเร่งของรถคันนี้
        ก.        -5 เมตร / วินาที2         ข.        5 เมตร / วินาที2
        ค.        -4 เมตร / วินาที2        ง.        4 เมตร / วินาที2

65.        รถยนต์คันหนึ่งวิ่งด้วยความเร็ว 40 เมตร / วินาที แล้วลดความเร็วลงจนหยุดนิ่งในเวลา 20 วินาที ดังนั้นความเร่งเป็นเท่าใด
        ก.        1 เมตร / วินาที2         ข.        -1 เมตร/ วินาที2
        ค.        2 เมตร / วินาที2         ง.        -2 เมตร / วินาที2

66.        ข้อใดเป็นความหมายของแรง
        ก.        สิ่งที่ทำให้วัตถุมีความเร่ง    
        ข.        การเปลี่ยนแปลงความเร็ว
        ค.        การเปลี่ยนแปลงการกระจัด    
        ง.        สิ่งที่กระทำต่อวัตถุให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพการเคลื่อนที่หรือลักษณะรูปร่าง

67.        ข้อใดหมายถึงแรงเสียดทานจลน์
        ก.        แรงที่มีทิศทางเดียวกับการเคลื่อนที่    
        ข.        แรงที่มีทิศทางคู่ขนานกับการเคลื่อนที่
        ค.        แรงต้านการเคลื่อนที่ขณะที่วัตถุหยุดนิ่ง    
        ง.        แรงต้านการเคลื่อนที่ขณะที่วัตถุกำลังเคลื่อนที่

68.        ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับแรงเสียดทานสถิตและแรงเสียดทานจลน์ในวัตถุก้อนเดียวกัน
        ก.        มีค่าแรงเสียดทานเท่ากัน        ข.        แรงเสียดทานสถิตมีค่ามากกว่า
        ค.        แรงเสียดทานจลน์มีค่ามากกว่า        ง.        ขึ้นอยู่กับลักษณะของพื้นผิว

69.        สาร PTFE หรือเทฟลอนที่นำไปฉาบบนผิวกระทะเพื่อประโยชน์ใดเป็นสำคัญ

        ก.        เพื่อให้เกิดความลื่น        ข.        ช่วยนำความร้อนได้ดี
        ค.        ป้องกันมิให้เกิดสนิม        ง.        ขจัดควันจากการเผาไหม้

70.        ข้อใดต่อไปนี้เป็นปริมาณเวกเตอร์
        ก.        อัตราเร็ว        ข.        ปริมาตร
        ค.        ความเร็ว        ง.        อุณหภูมิ

71.        วัตถุชิ้นหนึ่งมีมวล 5 กิโลกรัม วัตถุชิ้นนี้หนักเท่าใด

        ก.        5 นิวตัน        ข.        50 นิวตัน
        ค.        490 นิวตัน        ง.        4900 นิวตัน

72.        วัตถุมวล 1 กิโลกรัมวางอยู่บนโต๊ะซึ่งสูงจากพื้น 1.50 เมตร พลังงานศักย์มีค่าเท่าใด
        ก.        10 จูล        ข.        15 จูล
        ค.        20 จูล        ง.        25 จูล

73.        ปล่อยแท่งเหล็กมวล 2 กิโลกรัม และดินสอมวล 0.2 กิโลกรัมพร้อมกันจากตึกสูง 20 เมตร

        ปรากฏว่าแท่งเหล็กและดินสอตกถึงพื้นพร้อมกัน เพราะเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น
        ก.        แรงลัพธ์ที่กระทำต่อแท่งเหล็กและดินสอเท่ากัน
        ข.        แท่งเหล็กและดินสอเคลื่อนที่ด้วยความเร่งเท่ากัน
        ค.        แรงลัพธ์ที่กระทำต่อแท่งเหล็กและดินสอเป็นศูนย์
        ง.        แท่งเหล็กและดินสอเคลื่อนที่ด้วยความเร่งเท่ากับศูนย์

74.        ข้อใดไม่ใช่แรงกิริยาและแรงปฏิกิริยาตามกฎข้อที่ 3 ของนิวตัน
        ก.        ต้องมีขนาดเท่ากัน    
        ข.        ต้องกระทำต่อวัตถุต่างกัน
        ค.        ต้องกระทำต่อวัตถุเดียวกัน    
        ง.        แนวกระทำของแรงทั้งสองอยู่ในแนวเดียวกัน

75.        บรรยากาศคือข้อใด

        ก.        สภาพแวดล้อมรอบโลก                ข.        สิ่งที่มองเห็นเป็นท้องฟ้า
        ค.        อากาศเหนือก้อนเมฆทั้งหมด        ง.        อากาศที่อยู่รอบตัวเราและห่อหุ้มโลก

76.        ส่วนประกอบของอากาศจะมีความแตกต่างกันอย่างไร
        ก.        ตามเวลาและสถานที่        ข.        ตามเวลาและปริมาตร
        ค.        ตามเวลาและความดัน        ง.        ตามสถานที่และความดัน

77.        แก๊สชนิดใดที่มีในอากาศน้อยที่สุด
        ก.        อาร์กอน        ข.        ไนโตรเจน
        ค.        ออกซิเจน      ง.        คาร์บอนไดออกไซด์

78.        บรรยากาศชั้นที่มีเมฆ หมอก ฝน และพายุ มีระดับความสูงจากพื้นดินไปเท่าใด
        ก.        10 กิโลเมตร        ข.        20 กิโลเมตร
        ค.        30 กิโลเมตร        ง.        40 กิโลเมตร

79.        บริเวณที่สูงขึ้นไปจากผิวโลก อากาศจะมีลักษณะอย่างไร
        ก.        ความหนาแน่นลดลง   ความดันลดลง    
        ข.        ความหนาแน่นลดลง   ความดันเพิ่มขึ้น
        ค.        ความหนาแน่นเพิ่มขึ้น   ความดันลดลง
        ง.        ความหนาแน่นเพิ่มขึ้น   ความดันเพิ่มขึ้น

80.        ความดัน 1 บรรยากาศคือความดันอากาศที่ระดับความสูงจากน้ำทะเลเท่าใด
        ก.        0 กิโลเมตร        ข.        1 กิโลเมตร
        ค.        2 กิโลเมตร        ง.        3 กิโลเมตร

81.        ข้อใดกล่าวถึงบรรยากาศใกล้ผิวโลกถูกต้อง
        ก.        ความสูงน้อย   อุณหภูมิต่ำ        ข.        ความสูงมาก   อุณหภูมิสูง
        ค.        ความสูงน้อย   ความดันน้อย     ง.        ความสูงมาก   ความดันน้อย

82.        บรรยากาศชั้นที่เราอาศัยอยู่เรียกว่าชั้นอะไร
        ก.        เทอร์โมสเฟียร์        ข.        มีโซสเฟียร์
        ค.        โทรโพสเฟียร์        ง.        สตราโตสเฟียร์

83.        ลักษณะสำคัญของบรรยากาศชั้นที่เราอาศัยอยู่เป็นอย่างไร
        ก.        อุณหภูมิคงที่อยู่ตลอดเวลา              ข.        อุณหภูมิเพิ่มเมื่อความสูงเพิ่ม
        ค.        อุณหภูมิลดลงเมื่อความสูงเพิ่ม        ง.        อุณหภูมิลดลงเมื่อความสูงลดลง

84.        ข้อใดไม่ใช่ปัจจัยที่ทำให้อุณหภูมิของอากาศแตกต่างกัน
        ก.        ระดับความสูง        ข.        เมฆปกคลุมท้องฟ้า
        ค.        แกนโลกที่เอียง        ง.        ความหนาแน่นของธาตุ

85.        เพราะเหตุใดพื้นที่สูงๆ อากาศจะดูดซับความร้อนไว้ได้มาก
        ก.        อยู่ใกล้กับดวงอาทิตย์        ข.        มีไอน้ำฝุ่นละอองน้อย
        ค.        ไม่มีก้อนเมฆมาบดบัง        ง.        อากาศมีความหนาแน่นมาก

86.        เครื่องมือที่ใช้วัดความดันอากาศคือข้ออะไร
        ก.        บารอมิเตอร์        ข.        อะนิโมมิเตอร์
        ค.        แอลติมิเตอร์        ง.        ไฮกรอมิเตอร์

87.        ถ้าหย่อมความกดอากาศสูงมีกำลังแรงขึ้น  จะส่งผลทำให้อากาศมีลักษณะอย่างไร
        ก.        ฝนกำลังจะตก        ข.        ร้อนและอบอ้าว
        ค.        ชื้นและเย็นลง        ง.        แห้งแล้งและเย็นลง

88.        ไฮกรอมิเตอร์แบบกระเปาะเปียกและกระเปาะแห้ง ถ้ามีผลต่างของอุณหภูมิมากแสดงว่าเป็นอย่างไร
        ก.        อากาศเกือบอิ่มตัว        ข.        ความชื้นสัมพัทธ์มีค่าต่ำ
        ค.        ความชื้นสัมพัทธ์มีค่าสูง        ง.        อากาศอิ่มตัวด้วยไอน้ำ

89.        ถ้านำผ้าที่ซักแล้วไปตากในบริเวณที่อากาศอิ่มตัวโดยอุณหภูมิไม่เปลี่ยนแปลง ผลจะเป็นอย่างไร
        ก.        ผ้าไม่แห้ง        ข.        ผ้าแห้งช้า
        ค.        ผ้าแห้งเร็ว        ง.        ผ้าแห้งบางส่วน

90.        ถ้าอยากทราบอัตราความเร็วลมควรใช้เครื่องมือชนิดใดวัด
        ก.        แอลติมิเตอร์        ข.        อะนิโมมิเตอร์
        ค.        ไฮโกรมิเตอร์        ง.        แอนิรอยด์บารอมิเตอร์

91.        บุคคลในข้อใดที่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลจากการพยากรณ์อากาศในการประกอบอาชีพมากที่สุด
        ก.        คนขับรถกับพ่อค้า        ข.        นักวิจัยกับพยาบาล
        ค.        ชาวประมงกับนักบิน        ง.        เกษตรกรกับช่างก่อสร้าง

92.        หย่อมความกดอากาศต่ำในซีกโลกใต้ การเคลื่อนที่ของลมมีลักษณะอย่างไร

        ก.        พัดเวียนเข้าหาศูนย์กลาง   ทิศตามเข็มนาฬิกา
        ข.        พัดเวียนเข้าหาศูนย์กลาง   ทิศทวนเข็มนาฬิกา
        ค.        พัดเวียนออกจากศูนย์กลาง   ทิศตามเข็มนาฬิกา
        ง.        พัดเวียนออกจากศูนย์กลาง   ทิศทวนเข็มนาฬิกา

93.        ข้อใดเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้เกิดลมมากที่สุด

        ก.        ดวงอาทิตย์        ข.        ความกดอากาศ
        ค.        ความชื้นสัมพัทธ์        ง.        ปริมาณไอน้ำในอากาศ

94.        ประเภทของพายุแบ่งโดยใช้สิ่งใดเป็นเกณฑ์

        ก.        ทิศทางการเคลื่อนที่        ข.        ลักษณะการเกิดของพายุ
        ค.        ความเร็วลมใกล้ศูนย์กลาง        ง.        บริเวณที่มีพายุก่อตัว

95.        ชาวประมงใช้ลมชนิดใดในการออกเรือไปหาปลาในทะเล และลมนี้เกิดในเวลาใด
        ก.        ลมบก   เวลากลางวัน        ข.        ลมบก   เวลากลางคืน
        ค.        ลมทะเล   เวลากลางวัน        ง.        ลมทะเล   เวลากลางคืน

96.        ชื่อเรียกลมพายุชนิดใดแตกต่างจากข้ออื่น
        ก.        เฮอริเคน        ข.        ทอร์นาโด
        ค.        ดีเปรสชัน        ง.        วิลลี่ - วิลลี่

97.        CFC คือสารประกอบที่ประกอบด้วยธาตุใด
        ก.        คาร์บอน   ฟลูออรีน   ปรอท        ข.        คาร์บอน   คลอรีน   ไนโตรเจน
        ค.        คาร์บอน   ฟลูออรีน   คลอรีน        ง.        คาร์บอน   ซัลเฟอร์   แมงกานีส

98.        อะไรเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้อุณหภูมิของโลกเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมาก

        ก.        การทดลองนิวเคลียร์        ข.        การเผาทำลายบ่อน้ำมัน
        ค.        การทำกิจกรรมของมนุษย์        ง.        การเกิดพิบัติกับธรรมชาติ

99.        เครื่องมือตรวจสภาพอากาศที่มีประสิทธิภาพและให้ผลข้อมูลมากที่สุดคือข้อใด
        ก.        กระสวยอวกาศ        ข.        เรดาร์ตรวจอากาศ
        ค.        คลื่นวิทยุหยั่งอากาศ        ง.        ดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา

100.        วิธีการใดที่ช่วยให้อากาศที่อยู่ล้อมรอบตัวเรามีคุณภาพดีขึ้น

        ก.        ลดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง        ข.        เพิ่มพื้นที่ป่าไม้ให้มีมากขึ้น
        ค.        ผลิตแก๊สออกซิเจนปล่อยสู่อากาศ        ง.        สร้างโรงไฟฟ้าพลังนิวเคลียร์เฉลยข้อสอบ วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2


1.        ค.        2.        ข.        3.        ข.        4.        ก.        5.        ข.

6.        ก.        7.        ง.        8.        ก.        9.        ค.        10.        ง.

11.        ค.        12.        ก.        13.        ก.        14.        ง.        15.        ข.

16.        ข.        17.        ค.        18.        ก.        19.        ก.        20.        ค.

21.        ง.        22.        ค.        23.        ค.        24.        ข.        25.        ข.

26.        ง.        27.        ค.        28.        ค.        29.        ก.        30.        ง.

31.        ง.        32.        ง.        33.        ข.        34.        ค.        35.        ข.

36.        ก.        37.        ค.        38.        ก.        39.        ค.        40.        ง.

41.        ง.        42.        ข.        43.        ค.        44.        ค.        45.        ข.

46.        ข.        47.        ก.        48.        ก.        49.        ค.        50.        ก.

51.        ค.        52.        ค.        53.        ง.        54.        ง.        55.        ข.

56.        ง.        57.        ข.        58.        ง.        59.        ก.        60.        ข.

61.        ก.        62.        ง.        63.        ข.        64.        ก.        65.        ง.

66.        ง.        67.        ง.        68.        ก.        69.        ก.        70.        ค.

71.        ค.        72.        ข.        73.        ข.        74.        ก.        75.        ง.

76.        ง.        77.        ง.        78.        ก.        79.        ข.        80.        ก.

81.        ค.        82.        ค.        83.        ค.        84.        ง.        85.        ก.

86.        ก.        87.        ค.        88.        ข.        89.        ก.        90.        ข.    

91.        ค.        92.        ข.        93.        ข.        94.        ง.        95.        ค.

96.        ข.        97.        ค.        98.        ค.        99.        ง.        100.        ข.


แนวข้อสอบวิทย์ ชุดที่ 1

Tutor Ferry

Author & Editor

รับสอนพิเศษที่บ้าน เรียนพิเศษตัวต่อตัวที่บ้านกับติวเตอร์คุณภาพ รับประกันผลและความพอใจ 100% เรียนก่อนจ่ายทีหลังสะดวกมั่นใจได้

1 ความคิดเห็น: