แนวข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้น ม.1 ชุดที่ 1

ข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์ ม.1 (ชุดที่ 1 ) ข้อสอบมีทั้งหมด 100 ข้อ (100 คะแนน) Tutor Ferry สอนพิเศษที่บ้านเรียนแบบตัวต่อตัว : 099-823-0343

ข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์ ม.1 (ชุดที่ 1 )

ข้อสอบมีทั้งหมด 100 ข้อ (100 คะแนน)

เรียนวิทยาศาสตร์ที่บ้้านระยอง บ้านค่าย บ้านฉาง แหลมทอง บ่อวิน พัทยา ศรีราชา ชลบุรี อ่างศิลา บางแสน อมตะให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว


1.        ข้อใดมีความหมายตรงกับคำว่า “วิทยาศาสตร์” มากที่สุด
        ก.        การศึกษาเกี่ยวกับชีวิตพืชและสัตว์      
        ข.        ความรู้เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตต่างๆ ที่อยู่รอบตัวเรา
        ค.        การศึกษาหาความรู้จากการทดลองเพื่อตั้งเป็นกฎเกณฑ์
        ง.        การแสวงหาความรู้อย่างมีระเบียบแบบแผนและมีขั้นตอน

2.        ในการตั้งปัญหาของวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ยึดหลักการใดเป็นสำคัญ
        ก.        ทฤษฎี        ข.        สมมติฐาน
        ค.        ข้อเท็จจริง        ง.        การทดลอง

3.        เพราะเหตุใดเราจึงต้องทำการทดลองทางวิทยาศาสตร์ซ้ำหลายๆ ครั้งก่อนจึงสรุปผล
        ก.        เพื่อให้เกิดความชำนาญ        ข.        เพื่อให้ได้ผลงานมากๆ
        ค.        เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เชื่อถือได้        ง.        เพื่อหาข้อบกพร่องในการทดลอง

4.        ข้อใดไม่จัดเป็นข้อมูลทางวิทยาศาสตร์
        ก.        จิตใจ        ข.        ร้อนหนาว
        ค.        กลิ่นฉุน        ง.        การได้ยิน

5.        หน่วยวัดอุณหภูมิในระบบเอสไอคือข้อใด
        ก.        เคลวิน        ข.        องศาเซลเซียส
        ค.        องศาโรเมอร์        ง.        องศาฟาเรนไฮต์

6.        ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการวัดขนาดของวัตถุ
        ก.        วัดหลายๆ ครั้ง แล้วหาค่าเฉลี่ยในการวัด      
        ข.        ใช้เครื่องมือวัดหลายๆ ชนิด แล้วใช้ค่าที่อ่านได้ตรงกัน
        ค.        ใช้คนหลายๆ คนในการวัด แล้วใช้ค่าที่อ่านได้ตรงกัน
        ง.        ใช้เครื่องมือชนิดเดียว และวัดเพียงครั้งเดียว ใช้ค่าที่อ่านได้

7.        การวัดความกว้าง - ยาวของโต๊ะนักเรียนควรใช้เครื่องมือชนิดใด
        ก.        ไม้เมตร        ข.        ตลับเมตร      
        ค.        ไม้บรรทัด        ง.        ไม้โปรเจกเตอร์

8.        ข้อใดต่อไปนี้เป็นการอธิบายถึงผลการทดลอง
        ก.        เตรียมหลอดทดลอง 2 หลอด      
        ข.        สารละลายชนิดนี้คือกรดอินทรีย์
        ค.        เทสารละลายจากขวดลงในหลอดทดลอง
        ง.        สารผสมเปลี่ยนไปเป็นสีแดงขุ่น และเกิดฟองแก๊สขึ้นเล็กน้อย

9.        หากต้องการจะตรวจดูเชื้อแบคทีเรีย ควรใช้เครื่องมือชนิดใดจึงจะเหมาะสมที่สุด
        ก.        แว่นขยาย        ข.        กล้องจุลทรรศน์
        ค.        กล้องส่องทางไกล        ง.        กล้องโทรทรรศน์

10.        ขนาดของเซลล์สิ่งมีชีวิตทั่วๆ ไปมีขนาดประมาณเท่าใด
        ก.        1 - 5 ไมโครเมตร        ข.        10 - 20 ไมโครเมตร
        ค.        10 - 100 ไมโครเมตร        ง.        น้อยกว่า 1 ไมโครเมตร

11.        นักวิทยาศาสตร์ที่ค้นพบเซลล์ของสิ่งมีชีวิตคนแรกคือใคร
        ก.        ชไลเดน        ข.        กาลิเลโอ
        ค.        ชวานน์        ง.        โรเบิร์ต ฮุก

12.        ข้อใดเป็นปัจจัยภายนอกที่สำคัญในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช
        ก.        แสงและน้ำ        ข.        น้ำและคลอโรฟิลล์
        ค.        แสงและคลอโรฟิลล์        ง.        แสงและแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์


13.        การทดสอบหาแป้งในใบไม้ชนิดต่างๆ เป็นการทดสอบที่เกี่ยวข้องกับเรื่องใดมากที่สุด
        ก.        แสงจำเป็นต่อกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช
        ข.        ผลที่ได้จากกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชคือแป้ง
        ค.        คลอโรฟิลล์มีความจำเป็นต่อการสร้างอาหารของพืช
        ง.        คาร์บอนไดออกไซด์เป็นปัจจัยสำคัญในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช

14.        ข้อใดเรียงลำดับขั้นตอนการตรวจสอบหาแป้งในใบชบาด่างได้ถูกต้อง
        1.        แช่ใบชบาด่างในน้ำเย็น      
        2.        ต้มใบในแอลกอฮอล์
        3.        ต้มใบในน้ำเดือด      
        4.        เติมสารละลายไอโอดีนลงบนใบ
        ก.        1 → 2 → 3 → 4        ข.        3 → 2 → 1 → 4
        ค.        4 → 3 → 2 → 1        ง.        3 → 2 → 4 → 1

15.        ถ้าต้องการตรวจสอบคลอโรฟิลล์ในพืชจะต้องนำส่วนใดของพืชมาทดสอบ
        ก.        ใบ        ข.        กิ่ง
        ค.        ดอก        ง.        ราก

16.        การพรวนดินให้ร่วนซุยเป็นประโยชน์ต่อพืชในแง่ใด
        ก.        การดูดน้ำของรากพืช        ข.        การลำเลียงน้ำ
        ค.        การลำเลียงแร่ธาตุ        ง.        การลำเลียงอาหาร

17.        โครงสร้างใดต่อไปนี้ที่มีส่วนสำคัญในการดูดน้ำเข้าสู่รากพืช
        ก.        ขนราก        ข.        ปลายสุดของราก      
        ค.        ด้านบนของปลายราก        ง.        บริเวณที่อยู่ใต้ดิน

18.        น้ำในดินสามารถเข้าสู่รากพืชโดยอาศัยกระบวนการใด
        ก.        ออสโมซิส        ข.        การดูดซับ
        ค.        การแพร่        ง.        การดูดน้ำโดยตรงของราก

19.        การคายน้ำของพืชเป็นขั้นตอนที่สำคัญที่ทำให้เกิดกระบวนการใด
        ก.        การหายใจ        ข.        การลำเลียงอาหาร
        ค.        การสังเคราะห์ด้วยแสง        ง.        การลำเลียงน้ำและเกลือแร่

20.        เราจะพบปากใบบริเวณใดมากที่สุด
        ก.        ท้องใบ        ข.        หลังใบ
        ค.        รากแก้ว        ง.        กิ่งและลำต้น

21.        เพราะเหตุใดเราจึงควรตัดใบบางส่วนออก เมื่อต้องการย้ายต้นไม้ไปปลูกที่ใหม่
        ก.        เพื่อลดการคายน้ำ        ข.        เพื่อลดน้ำหนักของต้นไม้
        ค.        เพื่อลดการสังเคราะห์ด้วยแสง        ง.        เพื่อกระตุ้นให้พืชสร้างอาหารมากขึ้น

22.        ดอกไม้ในข้อใดจัดเป็นดอกครบส่วน
        ก.        ตำลึง   มะลิ        ข.        กุหลาบ   มะลิ
        ค.        หน้าวัว   มะละกอ        ง.        มะพร้าว   มะม่วง

23.        เมื่อละอองเรณูตกลงบนยอดของเกสรตัวเมียเราเรียกกระบวนการนี้ว่าอะไร
        ก.        การปฏิสนธิ        ข.        การผสมเกสร
        ค.        การถ่ายละอองเรณู        ง.        การผสมตามธรรมชาติ

24.        ข้อใดกล่าวได้ถูกต้องที่สุด
        ก.        ดอกสมบูรณ์เพศเป็นดอกครบส่วน      
        ข.        ดอกไม่ครบส่วนเป็นดอกสมบูรณ์เพศ
        ค.        ดอกครบส่วนเป็นดอกสมบูรณ์เพศด้วย
        ง.        ดอกไม่สมบูรณ์เพศเป็นดอกครบส่วนเสมอ

25.        สิ่งใดไม่มีผลต่อการตอบสนองต่อสิ่งเร้าของพืช
        ก.        กลิ่น        ข.        น้ำ
        ค.        แสง        ง.        การสัมผัส

26.        การหุบของใบไมยราบเป็นผลเนื่องมาจากสิ่งเร้าชนิดใด
        ก.        น้ำ                   ข.        แสง
        ค.        การสัมผัส        ง.        อุณหภูมิ

27.        การหันตามแสงแดดของดอกทานตะวันเป็นผลเนื่องมาจากสิ่งเร้าชนิดใด
        ก.   น้ำ                   ข.   แสง
        ค.   การสัมผัส        ง.    อุณหภูมิ

28.        การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเป็นเทคนิคการนำเนื้อเยื่อของพืชไปเพาะเลี้ยงในอาหารสังเคราะห์แล้ว
        เจริญเป็นกลุ่มเซลล์ที่เรียกว่าอะไร
        ก.        วิลลัส        ข.        เซอรัส
        ค.        แคลลัส        ง.        ไมคัส

29.        สมบัติของสารข้อใดต่างไปจากข้ออื่น
        ก.        การติดไฟ        ข.        การเป็นสนิม
        ค.        การนำไฟฟ้า        ง.        ความเป็นกรด - เบส

30.        ข้อใดต่อไปนี้จัดเป็นสารเนื้อเดียว
        ก.        น้ำกะทิ   แป้งมันละลายน้ำ        ข.        ทองคำ   นาก
        ค.        น้ำเชื่อม   พริกป่น        ง.        คอนกรีต   ทราย

31.        สารในข้อใดจัดเป็นสารละลาย
        ก.        นำเชื่อม   นาก        ข.        เหล็ก   น้ำหมึก
        ค.        น้ำเกลือ   ตะกั่ว        ง.        น้ำอัดลม  ทองแดง

32.        นักวิทยาศาสตร์ใช้สิ่งใดเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาว่าสารใดเป็นตัวทำละลายในสารละลาย
        ก.        มีปริมาณสารอยู่มากและมีสถานะเดียวกับสารละลาย
        ข.        มีปริมาณสารอยู่มาก และมีสถานะต่างจากสารละลาย
        ค.        มีปริมาณสารอยู่น้อย และมีสถานะเดียวกับสารละลาย
        ง.        มีปริมาณสารอยู่น้อย และมีสถานะต่างจากสารละลาย

33.        นักเรียนคิดว่าจะใช้วิธีใดในการแยกสารบริสุทธิ์ออกจากสารละลาย
        ก.        ตกผลึก                         ข.        ระเหยแห้ง
        ค.        หาจุดเดือด                    ง.        หาจุดหลอมเหลว

34.        อุณหภูมิของสารละลายและสารบริสุทธิ์ ขณะเดือดเหมือนหรือต่างกันอย่างไร
        ก.        เหมือนกัน เพราะเป็นสารเนื้อเดียวกัน      
        ข.        เหมือนกัน เพราะมีสมบัติทุกส่วนเหมือนกัน      
        ค.        ต่างกัน สารบริสุทธิ์จะมีอุณหภูมิขณะเดือดคงที่ แต่สารละลายไม่คงที่
        ง.        ต่างกัน สารบริสุทธิ์จะมีอุณหภูมิขณะเดือดไม่คงที่ แต่สารละลายคงที่

35.        ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับสารเนื้อผสม
        ก.        มีเนื้อสารและสมบัติต่างกัน      
        ข.        มีสารผสมมากกว่า 2 ชนิดขึ้นไป
        ค.        ตัวอย่างสารเนื้อผสม เช่น น้ำสลัด น้ำเชื่อม
        ง.        เป็นสารบริสุทธิ์และมองเห็นเป็นเนื้อเดียวกันตลอดทุกส่วน
        เมื่อนำของผสมที่ประกอบด้วยสาร A, B, C และ D มาแยกโดยใช้วิธีโครมาโทกราฟีกระดาษและ
ตัวทำละลายที่เหมาะสมได้ผลดังตาราง
สาร        ระยะทางที่สารเคลื่อนที่ (cm)        ระยะทางที่ตัวทำละลายเคลื่อนที่ (cm)
A        3        15
B        5        15
C        7        15
D        9        15

36.        ข้อใดสรุปผลการทดลองได้ถูกต้องที่สุด
        ก.        สาร A ถูกดูดซับได้น้อยที่สุด   สาร D ถูกดูดซับได้ดีที่สุด
        ข.        สาร A ถูกดูดซับได้ดีที่สุด   สาร D ถูกดูดซับได้น้อยที่สุด
        ค.        สาร B ถูกดูดซับได้ปานกลาง   สาร D ละลายในตัวทำละลายได้ดีที่สุด
        ง.        สาร C ละลายในตัวทำละลายได้ดีที่สุด   สาร B ละลายในตัวทำละลายได้ปานกลาง

37.        นำของเหลว A  จำนวน 20 cm3 ผสมกับของเหลว B  20 cm3 ในหลอดทดลองเขย่าแล้วทิ้งไว้
        สักครู่พบว่ามีของเหลว B  แยกชั้นอยู่ด้านบน 10 cm3  ข้อใดกล่าวถูกต้อง
        ก.        สารละลายที่เกิดขึ้นมีปริมาตร 25 cm3        
        ข.        ของเหลว A  และ B  ไม่ละลายซึ่งกันและกัน
        ค.        สารละลายที่เกิดขึ้นจัดเป็นสารละลายไม่อิ่มตัว
        ง.         ของเหลว A  เป็นตัวทำละลาย  ของเหลว B  เป็นตัวถูกละลาย

38.   ของเหลว A, B และ C แยกบรรจุอยู่ในบีกเกอร์ เมื่อนำของเหลวแต่ละชนิดมาทดสอบบาง
        ประการได้ผลดังนี้

สาร        ลักษณะที่มองเห็น        เมื่อกรองผ่านกระดาษกรอง        เมื่อให้ความร้อนกับของเหลวที่กรองได้จนระเหยหมด
A        มีของแข็งขนาดเล็กมากกระจายอยู่ในของเหลว        แยกของแข็งได้และของเหลวที่กรองได้ใส        ไม่มีอะไรเหลืออยู่
B        เป็นของเหลวขุ่นเล็กน้อย        ของเหลวที่กรองได้ยังคงขุ่นเช่นเดิม        มีของแข็งเหลืออยู่
C        เป็นของเหลวใสสีเหลืองอ่อน        ของเหลวยังคงใสและมีสีเช่นเดิม        ได้ของแข็งสีเหลือง
   
        ข้อใดสรุปเกี่ยวกับชนิดของสารได้ถูกต้อง
        ก.        A คือสารเนื้อเดียว   B คือสารแขวนลอย   C คือสารละลาย
        ข.        A คือคอลลอยด์   B คือสารละลาย   C คือสารประกอบ              
        ค.        A คือสารเนื้อผสม   B คือสารประกอบ   C คือสารบริสุทธิ์
        ง.        A คือสารแขวนลอย   B คือคอลลอยด์   C คือสารละลาย

39.        สารผสมชนิดหนึ่งมีลักษณะมองเห็นเป็นสาร 2 ชนิดแบ่งแยกกันอย่างชัดเจน เมื่อปล่อยทิ้งไว้จะ
        ตกตะกอน นักเรียนคิดว่าสารดังกล่าวคือสารในข้อใด
        ก.        คอลลอยด์         ข.        สารละลาย
        ค.        สารบริสุทธิ์        ง.        สารแขวนลอย

40.        ถ้าต้องการแยกเกลือโซเดียมคลอไรด์ ออกจากน้ำทะเล ควรใช้วิธีใด
        ก.        การกลั่น                                  ข.        การตกผลึก
        ค.        การกรอง                                ง.        การควบแน่น

41.        สารในข้อใดต่อไปนี้แยกออกจากกันได้โดยอาศัยสมบัติของแม่เหล็ก

        ก.        พิมเสน + เกลือแกง                             ข.        ลูกเหม็น + ผงถ่าน
        ค.        เกลือแกง + น้ำตาลทราย              ง.        กำมะถัน + ผงตะไบเหล็ก

42.        วิธีการระเหิดควรนำไปใช้ในการแยกสารในข้อใด
        ก.        เทียนไข + ถ่าน                                   ข.        น้ำตาล + ผงชูรส
        ค.        การบูร + เกลือแกง                             ง.        แป้งมัน + ทราย

43.        การเปลี่ยนสถานะของสารจากของแข็งกลายเป็นไอเรียกว่าอะไร
        ก.        การระเหิด        ข.        การแผ่รังสี      
        ค.        การควบแน่น         ง.        การคายความร้อน

44.        วิธีการใดไม่สามารถนำมาใช้แยกสารเนื้อเดียวได้
        ก.        การกลั่น                                             ข.        การกรอง
        ค.        การระเหย                                           ง.        โครมาโทกราฟี

45.        ถ้ามีผงตะไบเหล็กปนอยู่กับผงกำมะถัน นักเรียนจะแยกสารทั้งสองออกจากกันโดยใช้วิธีใด
        ก.        เขี่ยหรือหยิบออก                                 ข.        แยกโดยใช้แท่งแม่เหล็ก
        ค.        ละลายน้ำแล้วกรอง                              ง.        ใช้ตะแกรงร่อนออก

46.        นำสีผสมอาหารสีเขียวไปจุดบนกระดาษโครมาโทกราฟีแล้วนำกระดาษไปจุ่มในตัวทำละลายใน
        ภาชนะทิ้งไว้สักครู่ได้ผลดังรูป ข้อใดสรุปได้ถูกต้อง
        ก.        สารสีเหลืองดูดซับได้ดีที่สุด                
        ข.        สารสีฟ้าละลายในตัวทำละลายได้ดี                      
        ค.        สีผสมอาหารสีเขียวมีสารองค์ประกอบ 2 ชนิด              
        ง.        สีผสมอาหารสีเขียวจัดเป็นสารไม่บริสุทธิ์

47.        สารในข้อใดเมื่อละลายน้ำแล้วจะเปลี่ยนสีกระดาษลิตมัสจากน้ำเงินเป็นแดง
        ก.        สารส้ม   ผงซักฟอก                 ข.        น้ำขี้เถ้า   น้ำตาล      
        ค.        ดีเกลือ   น้ำยาล้างห้องน้ำ        ง.        น้ำมะนาว   แก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์

48.        ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่สมบัติของสารละลายกรด
        ก.        มีรสเปรี้ยว                                    
        ข.        มีค่า pH  >  7
        ค.        นำไฟฟ้าได้                                          
        ง.        เปลี่ยนสีกระดาษลิตมัสจากสีน้ำเงินเป็นสีแดง

49.        สารในข้อใดมีสมบัติแตกต่างไปจากสารชนิดอื่น
        ก.        น้ำนม        ข.        สบู่เหลว
        ค.        ผงซักฟอก        ง.        แชมพู

50.        ข้อใดต่อไปนี้กล่าวได้ถูกต้องเกี่ยวกับสารละลายเบส
        ก.        มีรสฝาดหรือเฝื่อน
        ข.        แตกตัวให้ไฮโดรเจนไอออน      
        ค.        เปลี่ยนสีกระดาษลิตมัสจากสีน้ำเงินเป็นสีแดง
        ง.        เบสทำปฏิกิริยากับสารละลายแอมโมเนียมไนเตรตได้เกลือโซเดียมคลอไรด์

51.        งานมีความหมายสอดคล้องกับข้อใด
        ก.        เกิดจากการเคลื่อนที่ของวัตถุ
        ข.        เกิดจากแรงไปกระทำให้วัตถุเคลื่อนที่ไปตามแนวแรง
        ค.        เกิดจากที่แรงไปกระทำกับวัตถุ
        ง.        เป็นปริมาณเวกเตอร์มีหน่วยเป็นจูล

52.        งานในข้อใดมีค่าเป็นศูนย์
        ก.        ทิศของแรงและแนวการเคลื่อนที่ตั้งฉากกัน
        ข.        ทิศของแรงและแนวการเคลื่อนที่มีทิศเดียวกัน
        ค.        ทิศของแรงและแนวการเคลื่อนที่ทำมุมกัน
        ง.        ทิศของแรงและแนวการเคลื่อนที่ตรงข้ามกัน

53.        การกระทำในข้อใดไม่ถือว่าทำให้เกิดงาน

        ก.        พายเรือทวนน้ำ                                         ข.        เข็นครกขึ้นภูเขา
        ค.        ถือของขึ้นบันได                                        ง.        แบกของเดินไปในแนวราบ

54.        ข้อใดกล่าวถึงพลังงานไม่ถูกต้อง
        ก.        เมื่อวัตถุเคลื่อนที่จะเกิดพลังงานจลน์      
        ข.        พลังงานไม่สามารถเปลี่ยนรูปไปเป็นอีกรูปหนึ่งได้
        ค.        พลังงานคือความสามารถของสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ทำให้เกิดงาน      
        ง.        พลังงานศักย์โน้มถ่วงของวัตถุแปรผันตามระดับความสูงในแนวดิ่ง

55.        เด็กชายแดงหิ้วกระเป๋าเดินขึ้นบันไดอย่างช้าๆ กับวิ่งขึ้นบันไดในระยะทางที่เท่ากัน งานที่เขาทำ
        ได้เป็นอย่างไร
        ก.        ไม่เกิดงาน        ข.        วิ่งขึ้นได้งานมากกว่า
        ค.        เดินขึ้นได้งานมากกว่า        ง.        ได้งานเท่ากัน

56.        จงหาพลังงานจลน์ของรถคันหนึ่งที่มีมวล 1,000 กิโลกรัม ที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็ว 30 เมตร /
        วินาที
        ก.        2,500 จูล        ข.        350,000 จูล      
        ค.        450,000 จูล    ง.        550,000 จูล

57.        วัตถุมวล 5 กิโลกรัม ตกจากหลังคาสูง 12 เมตร จะมีพลังงานศักย์โน้มถ่วงเท่าใด
        ก.        300 จูล       ข.        600 จูล      
        ค.        800 จูล        ง.        1,200 จูล

58.        เมื่อยืนอยู่ใกล้เตาไฟเราจะรู้สึกร้อน ลักษณะนี้เป็นการถ่ายโอนพลังงานความร้อนแบบใด
        ก.        การพาความร้อน               ข.        การนำความร้อน
        ค.        การสะท้อนความร้อน        ง.        การแผ่รังสีความร้อน

59.        เพราะอะไรการวางรถไฟจะต้องวางให้มีช่องว่างระหว่างรางแต่ละราง
        ก.        เพื่อความสะดวกในการก่อสร้าง        ข.        ประหยัดค่าใช้จ่ายในการวางราง
        ค.        ช่วยลดเสียงเสียดสีเมื่อรถไฟวิ่ง        ง.        ป้องกันการขยายตัวหรือหดตัวของโลหะ

60) จะอ่านค่าในเทอร์มอมิเตอร์แบบองศาฟาเรน60.        เทอร์มอมิเตอร์แบบเซลเซียสที่จุดเยือกแข็ง (0
        ไฮต์ได้เท่าใด
        ก.        0  องศา        ข.        32 องศา
        ค.        80  องศา        ง.        273  องศา

61.        อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส ถ้าแปลงค่าไปเป็นองศาโรเมอร์ จะอ่านค่าได้เท่าใด
        ก.        0  องศา        ข.        32 องศา
        ค.        80  องศา        ง.        273  องศา

62.        สมดุลความร้อนหมายถึงข้อใด
        ก.        สาร 2 ชนิด มีมวลเท่ากัน มีพลังงานความร้อนเท่ากัน
        ข.        การถ่ายเทความร้อนของสาร 2 ชนิด จนมีอุณหภูมิเท่ากัน
        ค.        สาร 2 ชนิด ถ่ายเทพลังงานจากสารที่มีมวลมากสู่สารที่มีมวลน้อย
        ง.        สาร 2 ชนิด ถ่ายเทพลังงานจากสารที่มีมวลน้อยสู่สารที่มีมวลมาก


63.        ความร้อนจากดวงอาทิตย์เคลื่อนที่มายังโลกเป็นการถ่ายโอนพลังงานความร้อนด้วยวิธีใด
        ก.        การพาความร้อน        ข.        การนำความร้อน
        ค.        การแผ่รังสีความร้อน        ง.        การสะท้อนรังสีความร้อน

64.        ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการถ่ายโอนพลังงานความร้อน
        ก.        ถ่ายโอนจากวัตถุที่มีมวลมากไปหาวัตถุที่มีมวลน้อย      
        ข.        ถ่ายโอนจากวัตถุที่มีมวลน้อยไปหาวัตถุที่มีมวลมาก
        ค.        ถ่ายโอนจากวัตถุที่มีอุณหภูมิสูงไปยังวัตถุที่มีอุณหภูมิต่ำ
        ง.        ถ่ายโอนจากวัตถุที่มีอุณหภูมิต่ำไปยังวัตถุที่มีอุณหภูมิสูง

65.        ข้อใดไม่จัดเป็นการถ่ายโอนพลังงานความร้อน
        ก.        การแผ่รังสี                 ข.        การนำความร้อน
        ค.        การพาความร้อน        ง.        อุณหภูมิต่ำไปยังอุณหภูมิสูง

66.        ในการผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานน้ำ เป็นการเปลี่ยนแปลงพลังงานชนิดใดเป็นพลังงานไฟฟ้า
        ก.        พลังงานกล        ข.        พลังงานศักย์
        ค.        พลังงานจลน์        ง.        พลังงานความร้อน

67.        ข้อใดเป็นปริมาณเวกเตอร์ทั้งหมด
        ก.        ความเร่ง  มวล                  ข.        น้ำหนัก  เวลา
        ค.        ความเร็ว  การกระจัด        ง.        ระยะทาง  อัตราเร็ว

68.        ชายคนหนึ่งมีการกระจัดไปทางเหนือ 10 เมตร แล้วย้อนมาทางทิศใต้ 4 เมตร การกระจัดลัพธ์มีค่าเท่าใด
        ก.        การกระจัดลัพธ์ 6 เมตรทางทิศใต้        ข.        การกระจัดลัพธ์ 6 เมตรทางทิศเหนือ
        ค.        การกระจัดลัพธ์ 14 เมตรทางทิศใต้        ง.        การกระจัดลัพธ์ 14 เมตรทางทิศเหนือ


จงพิจารณาข้อมูลจากตาราง แล้วนำข้อมูลจากตารางไปใช้ตอบคำถามในข้อที่ 69 – 70
        รถยนต์ 5 คันเคลื่อนที่ออกพร้อมกันด้วยความเร็วต่างๆ กัน จากการอ่านค่าความเร็วของรถ
ทุกๆ 5 วินาทีได้ผลดังตาราง


รถ        ความเร็วรถ (เมตร / วินาที)
        วินาทีที่ 0        วินาทีที่ 10        วินาทีที่ 15        วินาทีที่  20        วินาทีที่  25
A        10        8        6        4        2
B        10        10        10        10        10
C        10        23        10        23        10
D        10        20        30        40        50
E        10        13        18        10        24

69.        รถคันใดมีความเร่งเป็นศูนย์
        ก.        รถ  A        ข.        รถ   B
        ค.        รถ  C        ง.        รถ  D

70.        รถคันใดมีความเร่งมากที่สุด
        ก.        รถ  A        ข.        รถ   B
        ค.        รถ  C        ง.        รถ  D

71.        รถคันหนึ่งออกเดินทางเวลา 8:00 น. เมื่อเวลา 12:00 น. รถคันนี้เคลื่อนที่ไปได้ 160 กิโลเมตร
        อัตราเร็วของรถคันนี้เป็นเท่าใด
        ก.        40 กิโลเมตร / ชั่วโมง        ข.        50 กิโลเมตร / ชั่วโมง      
        ค.        60 กิโลเมตร / ชั่วโมง        ง.        70 กิโลเมตร / ชั่วโมงจงพิจารณาข้อมูลข้างล่างนี้ แล้วนำไปตอบคำถามในข้อที่ 72 – 73
        รถยนต์คันหนึ่งเคลื่อนที่ไปทางทิศเหนือ 6 เมตรในเวลา 3 วินาที แล้วไปทางทิศตะวันออก
อีก 4 เมตรในเวลา 2 วินาที

72.        รถคันนี้มีความเร็วคงที่เท่าใด
        ก.        0  เมตร / วินาที2        ข.        1 เมตร / วินาที2
        ค.        2  เมตร / วินาที2        ง.        3 เมตร / วินาที2


73.        รถคันนี้มีความเร่งเป็นเท่าใด

        ก.        2  เมตร / วินาที2        ข.        3 เมตร / วินาที2
        ค.        4  เมตร / วินาที2        ง.        5 เมตร / วินาที2

74.        ถ้าโลกของเราไม่มีชั้นบรรยากาศห่อหุ้มจะเกิดสิ่งใด
        ก.        เกิดเมฆ ลม ฝน พายุตลอดเวลา      
        ข.        เครื่องบินและเครื่องร่อนบินอยู่ไม่ได้      
        ค.        ผิวโลกจะเรียบไม่มีหลุมและบ่อเหมือนผิวของดวงจันทร์
        ง.        โลกจะมีอุณหภูมิสูงตลอดเวลาและอุณหภูมิสูงเท่ากันทั่วโลก

75.        แก๊สใดต่อไปนี้ที่ช่วยดูดกลืนรังสีอัลตราไวโอเลต
        ก.        แก๊สโอโซน        ข.        แก๊สอาร์กอน
        ค.        แก๊สออกซิเจน        ง.        แก๊สไนโตรเจน

76.        บรรยากาศชั้นใดที่สะท้อนคลื่นวิทยุระบบ AM
        ก.        มีโซสเฟียร์        ข.        สตราโตสเฟียร์
        ค.        ไอโอโนสเฟียร์        ง.        เอกโซสเฟียร์

77.        การดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตขึ้นอยู่กับบรรยากาศในชั้นใด
        ก.        มีโซสเฟียร์        ข.        สตราโตสเฟียร์
        ค.        ไอโอโนสเฟียร์        ง.        เอกโซสเฟียร์

78.        อากาศจัดเป็นสารชนิดใด
        ก.        สารบริสุทธิ์         ข.        สารประกอบ
        ค.        สารเนื้อผสม        ง.        สารเนื้อเดียว

79.        อะไรเป็นตัวการสำคัญที่ทำให้บรรยากาศเกิดการเปลี่ยนแปลง

        ก.        ปริมาณ        ข.        ความสูง
        ค.        อุณหภูมิ        ง.        ความหนาแน่น

80.        ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส อากาศปริมาตร 12 ลูกบาศก์เมตรมีไอน้ำอยู่ 60 กรัม จะมีค่า
        ความชื้นสัมบูรณ์เท่าใด
        ก.        3.17 g / m3        ข.        4.92 g / m3      
        ค.        5.0 g / m3        ง.        5.27 g / m3

81.        การเปรียบเทียบความชื้นของอากาศในวันที่ 12 และ 13 มีนาคม 2549 โดยใช้ไฮกรอมิเตอร์แบบ

        กระเปาะเปียกและกระเปาะแห้ง พบว่ามีอุณหภูมิดังตาราง
วันที่        อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)        กระเปาะเปียก        กระเปาะแห้ง
12 มีนาคม 2549        26        30
13 มีนาคม 2549        32        36

 จากข้อมูลข้างต้นข้อใดกล่าวได้ถูกต้อง
        ก.        ทั้ง 2 วัน อากาศมีความชื้นสัมพัทธ์ไม่แตกต่างกัน
        ข.        วันที่ 12 อากาศมีความชื้นสัมพัทธ์น้อยกว่าวันที่ 13
        ค.        วันที่ 12 อากาศมีความชื้นสัมพัทธ์มากกว่าวันที่ 13
        ง.        ไม่สามารถสรุปและบอกอะไรได้ เพราะข้อมูลไม่เพียงพอ

82.  ถ้าบริเวณใกล้เคียงจังหวัดกรุงเทพฯ มีความกดอากาศสูงและอากาศเย็นกว่า จะส่งผลให้
        กรุงเทพฯ มีลักษณะภูมิอากาศเป็นอย่างไร
        ก.    อุณหภูมิต่ำ                   ข.        อุณหภูมิสูงขึ้น
        ค.        ไม่เปลี่ยนแปลง        ง.        เกิดพายุ ฝนฟ้าคะนอง

83.        บรรยากาศชั้นที่มนุษย์อาศัยอยู่ คือบรรยากาศชั้นใด
        ก.        ไอโอโนสเฟียร์        ข.        มีโซสเฟียร์
        ค.        โทรโพสเฟียร์          ง.        สตราโตสเฟียร์

84.        ในช่วงระดับความสูงจากน้ำทะเล 0-10 กิโลเมตร อุณหภูมิของอากาศเป็นอย่างไร
        ก.        อุณหภูมิมีค่าคงที่ตลอด        ข.        อุณหภูมิแปรผันตามระดับความสูง
        ค.        อุณหภูมิแปรผกผันกับระดับความสูง        ง.        อุณหภูมิมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

85.        ข้อใดกล่าวถูกต้อง
        ก.        เวลากลางวันพื้นดินจะดูดกลืนพลังงานความร้อนได้น้อยกว่าพื้นน้ำ
        ข.        เวลากลางวันพื้นดินจะดูดกลืนพลังงานความร้อนได้ดีกว่าพื้นน้ำ
        ค.        เวลากลางคืนพื้นดินจะคายพลังงานความร้อนได้ช้ากว่าพื้นน้ำ
        ง.        เวลากลางคืนพื้นน้ำจะคายพลังงานความร้อนได้เร็วกว่าพื้นดิน

86.   บริเวณใดต่อไปนี้น่าจะมีอุณหภูมิสูงสุดในเวลากลางวัน
        ก.        สวนผลไม้        ข.        สนามหญ้า
        ค.        ทุ่งนาที่มีน้ำขัง        ง.        ที่โล่งแจ้งที่มีพื้นเป็นทราย

87.  สิ่งใดต่อไปนี้ทำให้เกิดลม
        ก.        ความแตกต่างของแรงดันอากาศ        ข.        ความแตกต่างของปริมาตรอากาศ
        ค.        ความแตกต่างของความชื้นอากาศ     ง.        ความแตกต่างของหย่อมความกดอากาศ

88.  การเคลื่อนที่ของลมมีทิศทางการเคลื่อนที่เป็นอย่างไร
        ก.        จากหย่อมความกดอากาศสูงไปสู่หย่อมความกดอากาศต่ำ
        ข.        จากบริเวณความกดอากาศต่ำไปสู่หย่อมความกดอากาศสูง
        ค.        จากบริเวณความกดอากาศต่ำไปสู่หย่อมความกดอากาศต่ำ
        ง.        จากหย่อมความกดอากาศสูงไปสู่บริเวณความกดอากาศสูง

89.  เพราะเหตุใดเราจึงรู้สึกเหนียวตัวเมื่อมีอากาศร้อน
        ก.        อากาศมีไอน้ำน้อย           
        ข.        น้ำในร่างกายระเหยออกได้ช้า
        ค.        น้ำในร่างกายระเหยออกได้เร็ว        
        ง.        ความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศต่ำ

90.  ลมบก ลมทะเลเกิดขึ้นได้อย่างไร
        ก.        เวลากลางวันและกลางคืนมีอุณหภูมิเท่ากัน
        ข.        อุณหภูมิของอากาศเหนือพื้นดินและพื้นน้ำเท่ากัน
        ค.        ความกดอากาศเหนือพื้นดินและพื้นน้ำแตกต่างกัน
        ง.        พื้นดินและพื้นน้ำรับและคายพลังงานความร้อนได้แตกต่างกันในแต่ละช่วงเวลา

91.  ข้อใดต่อไปนี้สามารถตากผ้าได้แห้งเร็วกว่าข้ออื่น
        ก.        บริเวณที่มีอากาศชื้น ไม่มีแสงแดด
        ข.        บริเวณที่มีท้องฟ้ามืดครึ้ม ลมพัดเล็กน้อย
        ค.        บริเวณที่มีแสงแดดจัด ลมพัดแรง
        ง.        บริเวณที่มีท้องฟ้าโปร่ง ลมพัดเล็กน้อย

92.  ลมชนิดใดมีความเร็วลมต่ำสุด
        ก.        ไต้ฝุ่น        ข.        โซนร้อน
        ค.        ไซโคลน        ง.        ดีเปรสชัน

93.  บริเวณที่มีความกดอากาศต่ำ การเคลื่อนที่ของกระแสลมเป็นอย่างไร
        ก.        พัดเวียนออกจากศูนย์กลาง ตามเข็มนาฬิกา
        ข.        พัดเวียนออกจากศูนย์กลาง ทวนเข็มนาฬิกา
        ค.        พัดเวียนเข้าหาศูนย์กลาง ตามเข็มนาฬิกา
        ง.        พัดเวียนเข้าหาศูนย์กลาง ทวนเข็มนาฬิกา

94.  เครื่องมือในการวัดความเร็วลมเรียกว่าอะไร

        ก.        ศรลม        ข.        บารอมิเตอร์
        ค.        ไฮกรอมิเตอร์        ง.        อะนิโมมิเตอร์

95.  ในแผนที่อากาศตัวอักษร H และ L แสดงการเคลื่อนที่ของลมอย่างไร

        ก.        พัดจาก H ไปหา L         ข.        พัดจาก L ไปหา H
        ค.        พัดเข้าหา H และ L        ง.        พัดออกจาก H และ L

96.   ข้อใดกล่าวถูกต้อง
        ก.        ลมเกิดจากการเคลื่อนที่ของอากาศทั้งในแนวดิ่งและแนวระดับ
        ข.        ถ้าหัวลูกศรของศรลมชี้ไปทางทิศเหนือแสดงว่าลมพัดมาทางทิศเหนือ
        ค.        ลมจะพัดจากบริเวณที่มีความกดอากาศต่ำไปสู่บริเวณที่มีความกดอากาศสูงกว่า
        ง.        บริเวณที่มีความกดอากาศต่ำ กระแสลมจะพัดเวียนเข้าหาศูนย์กลางในทิศทางตามเข็ม
                นาฬิกา

97.   ถ้าในช่วงเวลาที่ผ่านมาอากาศร้อนอบอ้าวและมีเมฆก่อตัวเต็มท้องฟ้า เราอาจคาดคะเนสภาพ

        อากาศล่วงหน้าว่าอย่างไรจึงจะใกล้เคียงที่สุด
        ก.        ฝนจะตก               ข.        อาจจะมีพายุ
        ค.        จะเกิดฟ้าหลัว        ง.        อุณหภูมิจะลดลง

98.        สารในข้อใดที่มีส่วนไปทำลายโอโซนในชั้นบรรยากาศของโลกให้ลดลง

        ก.        คาร์บอน        ข.        คลอรีน      
        ค.        ฟลูออรีน        ง.        คลอโรฟลูออโรคาร์บอน

99.        ข้อใดไม่จัดเป็นการป้องกันมลพิษทางอากาศ
        ก.        การปลูกป่าทดแทน        ข.        การปลูกต้นไม้ตามถนน
        ค.        การใช้น้ำมันชนิดเพิ่มค่าออกเทน        ง.        การรักษาความสะอาดแหล่งน้ำต่างๆ

100.        แก๊สในข้อใดมีลักษณะไม่มีกลิ่น ไม่มีสี เกิดจากการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ของเชื้อเพลิงรวมตัวกับฮีโมโกลบินในเม็ดเลือดแดงได้ดีกว่าออกซิเจน ถ้าร่างกายได้รับปริมาณมากจะเกิดอันตรายต่อร่างกาย
        ก.        แก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์        ข.        แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์
        ค.        แก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์        ง.        แก๊สไนโตรเจนไดออกไซด์

เฉลยข้อสอบ วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชุดที่ 1


1.        ง.        2.        ค.        3.        ค.        4.        ก.        5.        ก.

6.        ก.        7.        ข.        8.        ง.        9.        ข.        10.        ค.

11.        ง.        12.        ง.        13.        ข.        14.        ข.        15.        ก.

16.        ก.        17.        ก.        18.        ก.        19.        ง.        20.        

ข.21.        ก.        22.        ข.   23.        ค.        24.        ค.        25.        
ก.26.        ค.        27.        ข.        28.        ค.        29.        ค.        30.        ข.

31.        ก.        32.        ก.        33.        ก.        34.        ค.        35.        ก.

36.        ข.        37.        ข.        38.        ง.        39.        ง.        40.        ข.

41.        ง.        42.        ค.        43.        ก.        44.        ข.        45.        ข.

46.        ง.        47.        ง.        48.        ข.        49.        ก.        50.        ก.

51.        ข.        52.        ก.        53.        ง.        54.        ข.        55.        ข.

56.        ค.        57.        ข.        58.        ก.        59.        ง.        60.        ข.

61.        ค.        62.        ข.        63.        ค.        64.        ค.        65.        ง.

66.        ค.        67.        ค.        68.        ข.        69.        ข.        70.        ง.

71.        ก.        72.        ค.        73.        ก.        74.        ง.        75.        ก.

76.        ค.        77.        ข.        78.        ง.        79.        ค.        80.        ค.      

81.        ข.        82.        ก.        83.        ค.        84.        ค.        85.        ข.

86.        ง.        87.        ง.        88.        ก.        89.        ข.        90.        ง.      

91.        ค.        92.        ง.        93.        ค.        94.        ง.        95.        ก.

96.        ข.        97.        ก.        98.        ง.        99.        ง.        100.        ค.
แนวข้อสอบวิทย์ ชุดที่ 2Tutor Ferry

Author & Editor

รับสอนพิเศษที่บ้าน เรียนพิเศษตัวต่อตัวที่บ้านกับติวเตอร์คุณภาพ รับประกันผลและความพอใจ 100% เรียนก่อนจ่ายทีหลังสะดวกมั่นใจได้

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น