สำรวจ
เรตติ้ง
สอบเข้า
ออนไลน์

ครูสอนพิเศษ คุณภาพอันดับ1

» » คำศัพท์เกี่ยวกับเครื่องหมายจราจร ทิศทางและการเดินทางภาษาจีน

22 เมษายน 2560

คำศัพท์เกี่ยวกับเครื่องหมายจราจร ทิศทางและการเดินทางภาษาจีน

คำศัพท์ เครื่องหมายจราจรและคำศัพท์ทิศทางและการเดินทางภาษาจีน ( คำศัพท์ พินอิน คำอ่าน ความหมาย ) - Tutor Ferry สอนภาษาจีนตัวต่อตัว,

คำศัพท์ เครื่องหมายจราจรภาษาจีน

( คำศัพท์ พินอิน คำอ่าน ความหมาย )


เรียนภาษาจีนตัวต่อตัวที่บ้าน • 右转 yòuzhuǎn โย่วจ่าน ให้เลี้ยวขวา
 • 左转 zuǒzhuǎn จั๋วจ่าน ให้เลี้ยวซ้าย
 • 弯道危险 wāndào wéixiǎn วานเต้าเวยเสี่ยน โค้งอันตราย
 • 连续弯路 liánxù wānlù เหลียนซู่วานลู่ ทางคดเคี้ยว
 • 注意行人 zhùyì xíngrén จู้อี้สิงเหริน ระวังคนข้าม
 • 直行 zhíxíng จื๋อสิง ให้ตรงไป
 • 禁止直行 jìnzhǐzhíxíng จิ้นจื่อจื๋อสิง ห้ามตรงไป
 • 向右转弯 xiàngyòuzhuǎnwān เซี่ยงโย่วจ่านวาน ให้เลี้ยวขวา
 • 向左转弯 xiàngzuǒzhuǎnwān เซี่ยงจั๋วจ่านวาน ให้เลี้ยวซ้าย
 • 禁止向左转弯 jìnzhǐxiàngzǒuzhuǎnwān จิ้นจื่อเซี่ยงโจ๋วจ่านวาน ห้ามเลี้ยวซ้าย
 • 禁止向右转弯 jìnzhǐxiàngyòuzhuǎnwān จิ้นจื่อเซี่ยงโย่วจ่านวาน ห้ามเลี้ยวขวา
 • 注意儿童 zhùyìértóng จู้อี้เอ๋อโถ่ง ระวังเด็ก
 • 限制速度 xiànzhìsùdù เซี่ยนจื้อซู่ตู้ จำกัดความเร็ว
 • 禁止超车 jìnzhǐchāochē จิ้นจื่อเชาเชอ ห้ามแซง
 • 禁止掉头 jìnzhǐdiàotóu จิ้นจื่อเตี้ยวโถว ห้ามกลับรถ
 • 禁止驶入 jìnzhǐshǐrù จิ้นจื๋อสื่อรู่ ห้ามเข้า
 • 停车检查 tíngchējiǎnchá ถิงเชอเจี่ยนฉา หยุดตรวจ
 • 靠右侧道路行驶 kàoyòucèdàolùxíngshǐ เค่าโย่วเช่อเต้าลู่สิงสื่อ ให้ชิดขวา
 • 靠左侧道路行驶 kàozuǒcèdàolùxíngshǐ เค่าจั่วเช่อเต้าลู่สิงสื่อ ให้ชิดซ้าย
 • 注意牲畜 zhùyìshēngchù จู้อี้เซิงชู่ ระวังสัตว์
 • 小心火车 xiǎoxīn huǒchē เสี่ยวซินหั่วเชอ ระวังรถไฟ
 • 易滑路 yìhuálù อี้หวาลู่ ถนนลื่น
 • 道路封闭 dàolù fēngbì เต้าลู่เฟิงปี้ ถนนปิด
 • 十字路口 shízìlù kǒu สือจื้อลู่โข่ว ทางสี่แยก
 • 三岔路口 sānchà lùkǒu ซานช่าลู่โข่ว ทางสามแยก
 • 禁止停车 jìnzhǐ tíngchē จิ้นจื่อถิงเชอ ห้ามจอดรถ
 • 慢行 mànxíng ม่านสิง ขับช้าๆ
 • 窄路 zhǎilù ไจ่ลู่ ถนนแคบ
 • 禁止鸣笛 jìnzhǐ míngdí จิ้นจื่อหมิงตี๋ ห้ามบีบแตร
 • 靠左 kàozuǒ เค่าเจ่า ชิดซ้าย
 • 靠右 kàoyòu เค่าโย่ว ชิดขวา


คำศัพท์ทิศทางและการเดินทางภาษาจีน

( คำศัพท์ พินอิน คำอ่าน ความหมาย )

เรียนภาษาจีนตัวต่อตัวที่บ้าน
 • 北边 běibiān เป่ยเปียน ทิศเหนือ
 • 南边 nánbiān หนานเปียน ทิศใต้
 • 西边 xībiān ซีเปียน ทิศตะวันตก
 • 东边 dōngbiān ตงเปียน ทิศตะวันออก
 • xià เซี่ย ล่าง
 • shàng ซ่าง บน
 • 右边 yòubiān โย่วเปียน ด้านขวา
 • 左边 zuǒbiān จั่วเปียน ด้านซ้าย
 • 旁边 pángbiān ผางเปียน ด้านข้าง
 • 前面 qiánmiàn เฉียนเมี่ยน ด้านหน้า
 • 后面 hòumiàn โฮ่วเมี่ยน ด้านหลัง
 • 后边 hòubian โฮ่วเปียน ข้างหลัง
 • 前边 qiánbiān เฉียนเปียน ข้างหน้า
 • 对面 duìmiàn ตุ้ยเมี่ยน ด้านตรงข้าม
 • 中间 zhōngjiān จงเจียน ตรงกลาง
 • 外边 wàibiān ว่ายเปียน ข้างนอก
 • 里边 lǐbiān หลี่เปียน ข้างใน
 • 下边 xiàbiān เซี่ยเปียน ข้างล่าง
 • 上边 shàngbiān ว่างเปียน  ข้างบน
 • 那边 nàbiān น่าเปียน ด้านนั้น
 • 这边 zhèbiān เจ้อเปียน ด้านนี้
 • 一直 yìzhí อี้จื๋อ ตรงไป
 • 上去 shàngqù ซ่างชูร์ ขึ้นไป
 • 下去 xiàqù เซี่ยชู่ร์ ลงไป
 • 进去 jìnqù จิ้นชู่ร์ เข้าไป
 • 出去 chūqù ชูชู่ร์ ออกไป
 • 上来 shànglái ซ่างไหล ขึ้นมา
 • 下来 shànglái เซี่ยไหล ลงมา
 • jìn จิ้น เข้า
 • chū ชู ออก
 • huí หุย กลับ
 • guò กั้ว ข้าม
 • ฉี่ ลุกขึ้น
 • lái ไหล มา
 • ชู่ร์ ไป
Total Rating ✔

9.2 stars – 2,789 reviews

More Reviews

แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์เกี่ยวกับเครื่องหมายจราจร ทิศทางและการเดินทางภาษาจีน