กลุ่ม ร.ร.จุฬาภรณฯ สร้างคุณภาพเทียบนานาชาติ

โครงการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาคในระยะแรกมีแผนการดำเนินงานถึงปี 2561 ซึ่งมุ่งมั่นที่จะพัฒนาให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพระดับเดียวกับโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นนำของนานาชาติ

กลุ่ม ร.ร.จุฬาภรณฯ สร้างคุณภาพเทียบนานาชาติ

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย

เปิดการเรียนการสอนมาตั้งแต่ปี 2536 ด้วยหลักสูตรเดียวกับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ก่อนที่คณะรัฐมนตรีจะอนุมัติโครงการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย 12 แห่งให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาคในปี 2533


โดยมีเป้าหมายเพื่อกระจายโอกาสการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพของนักเรียนผู้มีความสามารถด้านคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ด้วยที่ตั้งของโรงเรียนกระจายอยู่ในทุกภูมิภาคของประเทศ สามารถรับนักเรียนทั้งในจังหวัด และพื้นที่ใกล้เคียง เปิดสอนตั้งแต่ชั้น ม.1-6 ส่วนระดับ ม.1-3 มีชั้นละ 4 ห้อง และ ม.4-6 มีชั้นละ 6 ห้อง แต่ละห้องมีนักเรียนประมาณห้องละ 24 คน ซึ่งหากรวมจำนวนนักเรียนของกลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยจะมีทั้งหมด 6,840 คน


ดร.โกศล เพ็ชร์สุวรรณ์

ที่ปรึกษาคณะกรรมการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาคให้ข้อมูลว่า ตอนนี้โรงเรียนแต่ละแห่งมีความร่วมมือกับ Super Science High School ประเทศญี่ปุ่น ในลักษณะของโรงเรียนพี่โรงเรียนน้อง โดยมีการทำกิจกรรมทางวิชาการร่วมกันมา 6 ปี ผ่าน International Science Fair ซึ่งเป็นการนำเสนอโครงงานด้านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้น ม.5


ดร.โกศล เพ็ชร์สุวรรณ์

“ไม่เพียงเท่านั้น เรายังมีอาจารย์จากสาขาวิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์ของมหาวิทยาลัยในพื้นที่มาเป็นพี่เลี้ยงให้กับนักเรียน ทั้งการบรรยายพิเศษ การร่วมจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์ ที่จะช่วยสร้างประสบการณ์ให้กับเด็ก ๆ ดียิ่งขึ้น”

การเสริมแกร่งให้กับนักเรียนได้ครอบคลุมถึงเด็กชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น แม้ทางโรงเรียนจะใช้หลักสูตรแกนกลางของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) แต่จะเพิ่มความเข้มข้นให้มากขึ้นกับวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ที่จะมีเนื้อหาเชิงลึก และเน้นการลงมือทำโครงงานจริงผ่าน Machine Shop ที่นำเนื้อหาด้านวิชาการมาบูรณาการกับการทำงาน ขณะเดียวกัน ยังใช้การสอบ PISA ขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) มาเป็นตัวชี้วัดส่วนหนึ่งของตัวชี้วัดคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนอีกด้วย

นอกจากนี้ กลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยยังร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีแห่งชาติ (KOSEN National Institute of Technology) ประเทศญี่ปุ่น สำหรับพัฒนานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นให้มีคุณสมบัติในการรับทุนเข้าศึกษาต่อในชั้นปีที่ 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์

“เมื่อเด็กจบ ม.3 และเข้าไปเรียนต่อที่ KOSEN 5 ปี จะได้ Associate Degree ซึ่งหากเขาจบระดับนี้แล้วจะได้รับการยอมรับ และเป็นที่ต้องการของภาคอุตสาหกรรม แต่หากต้องการเรียนต่อปริญญาตรีก็สามารถทำได้ โดยเรียนอีก 2 ปี จะได้ปริญญา ซึ่งเราเริ่มดำเนินการมา 2 ปีแล้ว ด้วยการส่งเด็กไปสัมผัสและคุ้นเคยกับสถาบันก่อน และปีนี้จะเป็นปีแรกที่เราคัดเลือกเด็กเข้าไปเรียนต่อที่ KOSEN”

“ดร.โกศล” บอกว่าโครงการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาคในระยะแรกมีแผนการดำเนินงานถึงปี 2561 ซึ่งมุ่งมั่นที่จะพัฒนาให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพระดับเดียวกับโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นนำของนานาชาติ และจากการทำงานที่ผ่านมาถือว่าสอดรับกับเป้าหมาย เห็นผลได้จากผลการประเมิน PISA ของปี 2012 และปี 2015 โดยคะแนนของนักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนั้นสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของประเทศสมาชิก OECD

“เด็กของเราจบไปจะเรียนต่อด้านวิศวกรรมศาสตร์ 30% ด้านวิทยาศาสตร์ 30% และ 20% เรียนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ส่วนอีก 10% เรียนต่อด้านอื่น ๆ ตอนนี้เราเริ่มขยายให้โรงเรียนในเขตพื้นที่มาเรียนรู้กับเรา แล้วครูของเราเป็นครูพี่เลี้ยง โดยเฉพาะวิชาคณิตศาสตร์ ซึ่งจะอบรมครูชั้น ม.3 เพื่อนำเทคนิคการสอนไปสอนเด็ก ๆ ซึ่งเป็นช่วงชั้นที่ต้องสอบ PISA เพื่อส่งผลต่อผลประเมินของไทยให้มีคะแนนเพิ่มขึ้น”

เพราะกลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยต้องการที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศไปพร้อมกัน


กลุ่ม ร.ร.จุฬาภรณฯ สร้างคุณภาพเทียบนานาชาติ


กลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย


 1. โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
 2. โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
 3. โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
 4. โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
 5. โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
 6. โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
 7. โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
 8. โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
 9. โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
 10. รงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
 11. โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
 12. โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี


Ferry Group

Author & Editor

รับสอนพิเศษที่บ้าน เรียนพิเศษตัวต่อตัวที่บ้านกับติวเตอร์คุณภาพ รับประกันผลและความพอใจ 100% เรียนก่อนจ่ายทีหลังสะดวกมั่นใจได้

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น