สำรวจ
รีวิว
สอบเข้า
ออนไลน์

ครูสอนพิเศษ คุณภาพอันดับ1

หาครูสอนพิเศษตัวต่อตัว คลิกเลย

ค้นหาด้วยเสียง
ค้นหาด้วยเสียงคลิกที่นี่

» » ราชภัฏเชียงใหม่ เปิดป.โท - เอก สาขาวิชาศาสตร์พระราชา และมาดูวิชา๙หน้า ศาสตร์พระราชาจากตำราของพ่อ

29 พฤศจิกายน 2560

ราชภัฏเชียงใหม่ เปิดป.โท - เอก สาขาวิชาศาสตร์พระราชา และมาดูวิชา๙หน้า ศาสตร์พระราชาจากตำราของพ่อ

วิชา๙หน้า ศาสตร์พระราชาจากตำราของพ่ สารคดีชุดที่ 1 : วิชาปรุงไทยในใจคน สารคดีชุดที่ 2 : วิชาชลปราการ สารคดีชุดที่ 3 : วิชาหลอกฟ้า สารคดีชุดที่ 4 : วิชานิเวศปฐมวัย สารคดีชุดที่ 5 : วิชาหมอดิน สารคดีชุดที่ 6 : วิชาปลูกรักษ์ สารคดีชุดที่ 7 : วิชาธรรมชาติสามัคคี สารคดีชุดที่ 8 : วิชาตำนานพันธุ์ สารคดีชุดที่ 9 : วิชารักแรงโน้มถ่วง


วิชา๙หน้า ศาสตร์พระราชาจากตำราของพ่อ

ราชภัฏเชียงใหม่  เปิดป.โท - เอก สาขาวิชาศาสตร์พระราชา

ผศ.ดร.กัลทิมา พิชัย รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการวิพากษ์หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตและศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา ศาสตร์พระราชา โดยมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหาร กรรมการร่างหลักสูตรฯร่วมรับฟังการวิพากษ์  ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

วิชา๙หน้า ศาสตร์พระราชาจากตำราของพ่อ
ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรพิมล วงศ์สุข รักษาการราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้พัฒนาหลักสูตรปริญญาเอก และปริญญาโทสาขาวิชาศาสตร์พระราชาตามที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เห็นชอบในหลักการให้พัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาเอก และปริญญาโท สาขาวิชาศาสตร์พระราชา โดยแต่งตั้งคณะกรรมการ และมอบหมายให้ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.มนัส  สุวรรณ เป็นประธานในการพัฒนาหลักสูตรดังกล่าว หลักสูตรปริญญาเอก คือปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศาสตร์พระราชา และหลักสูตรปริญญาโท คือ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศาสตร์พระราชา ได้รับความกรุณาจาก ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ให้โอกาสเข้าพบเพื่อรับฟังข้อคิด และได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ 4 ท่าน  ได้แก่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.อนุรักษ์ ปัญญานุวัฒน์  ผู้ทรงคุณวุฒิประจำมหาวิทยาลัยของรัฐ ,ศาสตราจารย์ ดร.สัญชัย จตุรสิทธาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, พลเอกวินัย ทันศรี ผู้เชี่ยวชาญศาสตร์พระราชาวุฒิอาสาธนาคารสมอง สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และดร.พงษ์พันธ์ นันทขว้าง ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงร่วมวิพากษ์หลักสูตรเพื่อให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นซึ่งทั้งสองหลักสูตร ตั้งเป้าหมายว่าจะเปิดรับเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2561 เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำองค์ความรู้ประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์เพื่อให้เกิดการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนบนความพอเพียง
ราชภัฏเชียงใหม่  เปิดป.โท - เอก สาขาวิชาศาสตร์พระราชาวิชา๙หน้า ศาสตร์พระราชาจากตำราของพ่

สารคดีชุดที่ 1 : วิชาปรุงไทยในใจคน

พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ กรุงเทพฯ


สารคดีชุดที่ 2 : วิชาชลปราการ

เขื่อนขุนด่านปราการชล จ.นครนายก

สารคดีชุดที่ 3 : วิชาหลอกฟ้า


ศูนย์ฝนหลวงหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์


สารคดีชุดที่ 4 : วิชานิเวศปฐมวัย


ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.จันทบุรี


สารคดีชุดที่ 5 : วิชาหมอดิน


ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มฯ จ.ราชบุรีสารคดีชุดที่ 6 : วิชาปลูกรักษ์


สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ จ.เชียงใหม่


สารคดีชุดที่ 7 : วิชาธรรมชาติสามัคคี


โครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริภูหินร่องกล้า จ.พิษณุโลกสารคดีชุดที่ 8 : วิชาตำนานพันธุ์


ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.สกลนคร


สารคดีชุดที่ 9 : วิชารักแรงโน้มถ่วง


โครงการแก้มลิงในพระราชดำริทุ่งทะเลหลวง จ.สุโขทัยTotal Rating ✔

9.2 stars – 2,789 reviews

More Reviews

แสดงความคิดเห็น

ราชภัฏเชียงใหม่ เปิดป.โท - เอก สาขาวิชาศาสตร์พระราชา และมาดูวิชา๙หน้า ศาสตร์พระราชาจากตำราของพ่อ

ศาสตร์พระราชา, News