สำรวจ
รีวิว
สอบเข้า
ออนไลน์

> >


17 มี.ค. 2562

ข้อสอบเข้า ม.4 วิชาภาษาอังกฤษพร้อมเฉลยละเอียด

แนวข้อสอบเข้า ม.4 วิชาภาษาอังกฤษ Part Grammar and Vocabulary (พร้อมเฉลยละเอียด)

ข้อสอบเข้า ม.4 วิชาภาษาอังกฤษพร้อมเฉลยละเอียด

แนวข้อสอบเข้า ม.4 วิชาภาษาอังกฤษ

Part Grammar and Vocabulary 

(พร้อมเฉลยละเอียด)

Directions: Complete the following passage by choosing the best answer.


1.  Mario wants to sell the car__________he bought last year. 
    1. it                                            2. that  
        3. he                                        4. who

2.  While I__________to the radio, I heard a loud scream.
      1. listen                                    2. has listened
      3. was listening                            4. had listened

3.  She__________here since she was ten years old.
          1. lived                                        2. has lived                                                     
          3. had lived 4. had been living

4.  When the policeman__________, the thief had already gone.
      1. arrived                                    2. was arriving
      3. has arrived                                4. had arrived

5.  She enjoys__________ very much.
      1. dance                                            2. dances
      3. to dance                                            4. dancing  

6.  Have you got __________cigarettes? Of course.
          1. any                                                2. a lot
          3. some                                                4. little

7.  There are two men in the street. __________of them have a gun in their hands.
      1. All                                                    2. Every
      3. Both                                                4. A lot of

8.  If I __________ to the party last night, I would have sung and danced with 

        my friends.
      1. go                                          2. went 
      3. had gone                                        4. have gone 

9.  When I saw him yesterday, he was __________on a chair.
      1. sit                                                        2. sits
      3. sitting                                                   4. sat

10.  We have been here __________two months.
      1. in                                                  2. before
      3. since                                                4. for

11.  Sarah and Nawinta __________ want a big wedding.

      1. isn’t                                                    2. don’t
      3 .aren’t                                                4. doesn’t

12.  The post office usually __________ at 5.30 pm.
      1. close                                                  2. closes
      3. closed                                                4. closing

13.  If you heat water, it__________.
      1. boil                                      2. boils  
      3. boiled                                  4. boiling

14.  Those shirts __________expensive. I don’t need to buy them.
      1. is                                            2. are  
      3. has                                                  4. have

15.  My mom __________ coffee every morning.
      1. drink                                                2. don’t drink  
      3. doesn’t drink                                      4. have drunk

16.  This is not an easy question __________ answer.
    1. to                                                  2. for  
      3. that                                                    4. with

17.  If the teacher__________too fast, students won’t understand.

      1. explain                                              2. explains
      3. explained                                  4. had explained

18.  Some__________ feel frightened of the dark.
      1. boy                                                  2. child 
      3. children                                            4. person

19.  This is my best friend__________always helps me.
      1. who                                              2. that 
      3. which                                            4. whom
20.  Yaya is__________ beautiful than Tukky.
      1. as                                                  2. more 
      3. most                                              4. the most


เฉลยข้อสอบ1. ตอบข้อ 2 that แปลว่า  ที่, ซึ่ง

Mario wants to sell the car that he bought last year.
มาริโอต้องการขายรถที่ได้ซื้อไว้ในปีที่แล้ว  
that  เป็น Relative pronoun ที่ใช้แทนคำนามที่เราต้องการกล่าวซ้ำ โดยใช้แทนคำนามที่
เป็นสัตว์หรือสิ่งของ ในที่นี้แทนคำว่า the car
2. ตอบข้อ 3 was listening 
While I was listening to the radio, I heard a loud scream.
ในขณะที่ฉันกำลังฟังวิทยุฉันได้ยินเสียงกรี๊ดร้องดัง
เป็นประโยคที่กล่าวถึงเหตุการณ์ในอดีต โดยที่มีเหตุการณ์หนึ่งกำลังเกิดขึ้นและมีอีก
เหตุการณ์หนึ่งเข้ามาแทรก   
“ฉันกำลังฟังวิทยุ” เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนและกำลังดำเนินอยู่ และ 
เหตุการณ์ที่เข้ามาแทรกคือ “ฉันได้ยินเสียงกรี๊ดร้องดัง” 
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนและยังดำเนินอยู่ จะใช้ในรูป Past Continuous 
(รูปกริยา was/were + V-ing) และเหตุการณ์ที่เข้ามาแทรก จะใช้เป็น Past Simple 
รูปกริยา past (V2)
ข้อ 1 listen (Present Simple)
ข้อ 2 has listened (Present perfect)
ข้อ 4 had listened  (Past Perfect)
3. ตอบข้อ 2 has lived
She has lived here since she was ten years old.
หล่อนเคยอาศัยอยู่ที่นั่นตั้งแต่หล่อนอายุ10 ปี
เป็นประโยคที่บอกเหตุการณ์หรือการกระทำที่เกิดขึ้นในอดีต แต่ยังคงต่อเนื่องมาจนถึง
ปัจจุบัน นั่นคือ หล่อนอาศัยอยู่ที่นี่ตั้งแต่อายุ 10 ปี และปัจจุบันก็ยังอยู่ที่นี่ ดังนั้นต้องใช้ 
Present perfect  รูปกริยา have, has + past participle (V3)
และประโยคนี้ใช้ since เป็นตัวขยายบอกเวลา ซึ่ง since (แปลว่า ตั้งแต่) เป็นการบอกเวลา
เริ่มต้นของเหตุการณ์ สิ่งที่ตาม since อาจระบุเป็น เวลา หรือ วัน หรือ เดือน หรือ ปี หรือ 
เป็นประโยคที่บอกถึงเหตุการณ์ที่บอกให้รู้ว่า เหตุการณ์หรือการกระทำที่กล่าวถึงนั้นเกิดขึ้น
ตั้งแต่เมื่อใด โดยที่ประโยคที่ตามหลังsince ต้องอยู่ในรูป Past Simple รูปกริยา past (V2)
ข้อ 1 lived   (Past Simple)
ข้อ 3 had lived  (Past Perfect)
ข้อ 4 had been living (Past Perfect Continuous)
4. ตอบข้อ 1  arrived 
When the policeman arrived , the thief had already gone.
เมื่อตำรวจมาถึงโจรก็ไปแล้ว  
ในกรณีนี้ต้องใช้ Past Simple เพราะเหตุการณ์ที่ตำรวจมาถึงเกิดหลังจากเหตุการณ์ที่โจร
ไปแล้ว 
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและสิ้นสุดลงก่อนใช้ Past Perfect รูปกริยา had+ past participle (V3)  
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและสิ้นสุดลงทีหลังใช้ Past Simple รูปกริยา past (V2)
ข้อ 2 was arriving   (Past Continuous)
ข้อ 3 has arrived  (Present Perfect)
ข้อ 4 had arrived  (Past Perfect)
5. ตอบข้อ 4  dancing 
She enjoys dancing very much.    เธอสนุกกับการเต้นรำมากๆ
          หลัง enjoy ต้องตามด้วย Gerund  (V+ing) เท่านั้น
6. ตอบข้อ 1 any บ้าง,จำนวนหนึ่ง
Have you got any cigarettes?  Of course.   คุณมีบุหรี่บ้างไหม? มี
any บ้าง,จำนวนหนึ่ง ใช้นำหน้าคำนามนับไม่ได้และคำนามนับได้พหูพจน์ ใช้ในประโยค
คำถามและประโยคปฏิเสธ 
ข้อ 2 must ต้อง
ข้อ 3 some บ้าง,จำนวนหนึ่งใช้กับคำนามนับไม่ได้และคำนามนับได้พหูพจน์ 
                            ใช้ในประโยคบอกเล่า
ข้อ 4 little ปริมาณเล็กน้อย (little + นามนับไม่ได้)
7. ตอบข้อ 3 Both ทั้งสอง
There are two men in the street. Both of them have a gun in their hands.
มีผู้ชายสองคนอยู่บนถนนพวกเขาทั้งสองคนมีปืนอยู่ในมือ
ข้อ 1 All ทั้งหมด
ข้อ 2 Every ทุกๆ
ข้อ 4 A lot of จำนวนมาก
8. ตอบข้อ 3 had gone
If I had gone to the party last night, I would have sung and danced with 
my friends. ถ้าฉันไปงานเลี้ยงเมื่อคืนนี้ ฉันก็จะได้ร้องเพลงและเต้นรำกับเพื่อนๆ 
ประโยคเป็น If clause Type  3  ใช้พูดถึงเหตุการณ์ที่ตรงกันข้ามกับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้ว 
                   จากประโยคนี้ แสดงว่าผู้เขียน(I)ไม่ได้ไปงานเลี้ยงเมื่อคืนนี้ก็เลยไม่ได้ร้องเพลงเต้นรำกับเพื่อนๆ
โครงสร้างประโยค 
If + Past Perfect (had+V3) , would + have + past participle (V3)
ข้อ 1 go  (Present Simple)
ข้อ 3 went  (Past Simple)
ข้อ 4 have gone  (Present Perfect)
9. ตอบข้อ 3  sitting
When I saw him yesterday, he was sitting on a chair.
ตอนที่ฉันเห็นเขาเมื่อวาน เขากำลังนั่งอยู่บนเก้าอี้
เป็นประโยคที่กล่าวถึงเหตุการณ์ในอดีต โดยที่มีเหตุการณ์หนึ่งกำลังเกิดขึ้นและมีอีก
เหตุการณ์หนึ่งเข้ามาแทรก   
“เขากำลังนั่งอยู่บนเก้าอี้” เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนและกำลังดำเนินอยู่ และ 
เหตุการณ์ที่เข้ามาแทรกคือ “ฉันเห็นเขา” 
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนและยังดำเนินอยู่ จะใช้ในรูป Past Continuous 
(รูปกริยา was/were + V-ing) และเหตุการณ์ที่เข้ามาแทรก จะใช้เป็น Past Simple 
รูปกริยา past (V2)
10. ตอบข้อ 4  for 
We have been here for two months.
พวกเราอยู่ที่นี่เป็นเวลาสองเดือนแล้ว
for แปลว่า เป็นเวลา  ใช้บอกระยะเวลาที่เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้น
ข้อ 1 in ใน
ข้อ 2 before  ก่อน
ข้อ 3 since ตั้งแต่
11. ตอบข้อ 2  don’t  
Sarah and Nawinta don’t want a big wedding.
Sarah และ Nawinta ไม่ต้องการงานแต่งงานแบบใหญ่โต
การทำประโยคให้เป็นปฏิเสธ ทำได้โดย นำ not ไปวางไว้หลังกริยาช่วย แต่ประโยคนี้ไม่มี
กริยาช่วย มี want เป็นกริยาแท้ของประโยคแล้ว กรณีที่ประโยคไม่มีกริยาช่วย ต้องนำ 
Verb to do มาช่วย ประโยคนี้พูดถึงข้อเท็จจริง ใช้โครงสร้าง Present Simple 
(รูปกริยา Verb 1) และมี Sarah and Nawinta เป็นประธานพหูพจน์ดังนั้น Verb to do 
ที่นำมาช่วยจึงต้องใช้ do มาช่วยในการทำเป็นปฏิเสธ 
12. ตอบข้อ 2 closes
The post office usually closes at 5.30 pm. โดยปกติที่ทำการไปรษณีย์ปิดห้าโมงครึ่ง
ประโยคนี้เป็น Present Simple สังเกตจาก usually ดังนั้น กริยาต้องเป็น Verb 1 และ
The  post office เป็นประธานเอกพจน์บุรุษที่ 3  close จึงต้องเติม s เป็น closes
13. ตอบข้อ 2 boils    
If you heat water, it boils.   ถ้าคุณต้มน้ำ มันก็เดือด
เป็น If Clause Type 1 ที่ใช้กับเหตุการณ์ที่เป็นความจริง  
โครงสร้าง If + Present Simple (V1), Present Simple (V1)
14. ตอบข้อ 2 are
Those shirts are expensive. I don’t need to buy them.
เสื้อเชิ้ตเหล่านั้นราคาแพงจัง ฉันไม่อยากซื้อมันเลย
ตามโครงสร้าง Sub.+Verb to be + Adj. Those shirts เป็นประธานพหูพจน์จึงต้องใช้ are 
15. ตอบข้อ 3  doesn’t drink  
My mom doesn’t drink coffee every morning.
แม่ของฉันไม่ดื่มกาแฟทุกเช้า
สังเกตจากคำว่า every morning บอกให้รู้ว่า ประโยคเป็น Present Simple รูปกริยา V1 
My mom เป็นประธานเอกพจน์บุรุษที่ 3 กริยาต้องเติม s (does ก็คือ do เติม es)
16. ตอบข้อ 1  to
This is not an easy question to answer.   คำถามนี้มันไม่ง่ายที่จะตอบ
เป็นการใช้ to + infinitive  ที่รูปประธานกลายเป็นกรรม ของ to infinitive
คำนาม หรือ คำสรรพนาม ซึ่งทำหน้าที่เป็นประธานของรูป linking verb (กริยาที่ใช้เชื่อม
ประโยค) + คำคุณศัพท์ (adjective) สามารถใช้เป็นกรรม (objective) ของกริยา to 
infinitive ที่ตามมา ในภาคส่วนเติมเต็ม (complement) ของประโยค เช่น
Science programmes are so interesting to watch.
รายการวิทยาศาสตร์มันน่าสนใจที่จะดู
These nuts are good to eat
ถั่วเหล่านี้มันดีที่จะกิน
17. ตอบข้อ 2 explains 
If the teacher explains too fast, students won’t understand.   
ถ้าครูอธิบายเร็วเกินไป นักเรียนก็จะไม่เข้าใจ  (won’t = will not)
เป็น If Clause ที่ใช้กับเหตุการณ์ที่เป็นเหตุเป็นผลกันและเป็นจริงได้  
If + Present Simple (V1), Future Simple (will+ V1)
18. ตอบข้อ 3  children
Some children feel frightened of the dark. เด็กๆบางคนรู้สึกตกใจกลัวความมืด
some หมายถึง จำนวนหนึ่ง ใช้นำหน้าคำนามนับไม่ได้  และคำนามนับได้พหูพจน์ 
ใช้ในประโยคบอกเล่า ในที่นี้ children เป็นคำนามนับได้พหูพจน์ ส่วน boy, child และ 
person เป็นคำนามนับได้เอกพจน์  
19. ตอบข้อ 1  who หมายถึง ผู้ซึ่ง, ผู้ที่
This is my best friend who always helps me.
นี้คือเพื่อนที่ดีที่สุดของฉันผู้ที่คอยช่วยเหลือฉันเสมอมา      
who เป็น Relative pronoun ที่ใช้แทนคำนามที่เราต้องการกล่าวซ้ำ โดยใช้แทนคำนามที่
เป็นคน ในที่นี้ แทน my best friend 
that และ which ใช้แทนสัตว์ สิ่งของ ส่วน whom ใช้แทนคนในกรณีที่เป็นกรรม
20. ตอบข้อ 2  more 
Yaya is more beautiful than Tukky.    ญาญ่าสวยกว่าตุ๊กกี้
จากประโยคที่กำหนดเป็นการเปรียบเทียบขั้นกว่า สังเกตได้จากคำว่า than 
Comparative การเปรียบเทียบขั้นกว่า เป็นการเปรียบเทียบสิ่งสองสิ่ง ประโยคเปรียบเทียบ
ขั้นกว่า คำคุณศัพท์ที่ใช้เปรียบเทียบต้องเปลี่ยนเป็น คำคุณศัพท์ขั้นกว่า (Comparative 
Adjective) โดยการเติม -er หลังคำคุณศัพท์ที่มี 1-2 พยางค์ (มีรายละเอียดปลีกย่อยอีก 
ควรศึกษาเพิ่มเติม)  และใช้ more วางหน้าคำคุณศัพท์ที่มีสามพยางค์ขึ้นไป 
ดังเช่นข้อนี้  beautiful ต้องใช้ more  
ส่วน as ใช้เปรียบเทียบเท่ากัน และ the most ใช้เปรียบเทียบขั้นสุด 1 comments: