สำรวจ
รีวิว
สอบเข้า
ออนไลน์

ครูสอนพิเศษ คุณภาพอันดับ1

หาครูสอนพิเศษตัวต่อตัว คลิกเลย

ค้นหาด้วยเสียง
ค้นหาด้วยเสียงคลิกที่นี่

» » คุณสมบัติของผู้สมัคร TCAS รอบ1 คณะแพทยศาสตร์และคณะทันตแพทยศาสตร์(หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยมหิดล

18 เมษายน 2562

คุณสมบัติของผู้สมัคร TCAS รอบ1 คณะแพทยศาสตร์และคณะทันตแพทยศาสตร์(หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยมหิดล

TCAS รอบ1 คณะแพทยศาสตร์และคณะทันตแพทยศาสตร์(หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยมหิดล

คุณสมบัติของผู้สมัคร TCAS รอบ1 คณะแพทยศาสตร์และคณะทันตแพทยศาสตร์(หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยมหิดล


คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โรงพยาบาลรามาธิบดีTCAS  รอบ 1 รับทั้งหมด 25 ที่นั่งวันที่รับสมัคร ช่วงเดือนธันวาคม

คุณสมบัติของผู้สมัครและคะแนนที่ใช้ยื่น 

 1. กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า สายวิทย์
 2. มี GPAX ไม่น้อยกว่า 3.50
 3. คุณสมบัติผลการศึกษา/ผลการสอบ เพียงข้อใด ข้อหนึ่ง
 4. คะแนนรายวิชาเฉลี่ยในชั้นมัธยมปลาย มากกว่าหรือเท่ากับ 3.5 ใน 3 รายวิชา ได้แก่ (ก) ชีววิทยา (ข) เคมี และ (ค) คณิตศาสตร์ หรือ ฟิสิกส์ หรือ
 5. มีผลการสอบระดับ A level ทั้ง 3 รายวิชา ได้แก่ (ก) Biology (ข) Chemistry และ (ค) Mathematics หรือ Physics แต่ละวิชา ≥ A หรือ
 6. มีผลการสอบ SAT II ทั้ง 3 รายวิชา (ก) Biology: Molecular (ข) Chemistry และ (ค) Math level 2 หรือ Physics แต่ละวิชา ≥ 700 คะแนน หรือ
 7. มีผลการสอบ International Baccalaureate (IB) Higher Level (ก) Biology (ข) Chemistry และ (ค) Physics โดยมี 2 รายวิชา ที่มีคะแนนแต่ละรายวิชา ≥ 6 ร่วมกับ Mathematics – Standard level (not included Mathematics Studies) ≥6 หรือ Mathematics-Higher level ≥5
 8. มีผลสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ
 9. TOEFL(Internet-based) ไม่ต่ำกว่า 80 หรือ
 10. IELTS (Academic) ไม่ต่ำกว่า 6.5 
 11. ผลสอบ BMAT คะแนนขั้นต่ำรวมทั้ง 3 sessions ≥ 12.0 และ session 3 (Quality of written English) ≥ C

อ่านรายละเอียดฉบับเต็มได้ที่ https://tcas.mahidol.ac.th/ra1-r1.html

ตัวอย่างหนังสือเตรียมสอบ BMAT ครบทุกเนื้อหา ครบทุกพาร์ท รวมทริป เทคนิค และข้อสอบย้อนหลังคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (หลักสูตรนานาชาติ)

เปิดรับใน TCAS62 รอบ 1 เปิดรับทั้งหมด 30 ที่นั่ง
วันที่รับสมัคร ช่วงเดือนตุลาคม ถึง พฤศจิกายน
แบ่งเป็น 2 กลุ่ม

กลุ่ม 1 นักเรียนจากทั่วประเทศ และต่างประเทศ 25 ที่นั่ง
คุณสมบัติของผู้สมัครและคะแนนที่ใช้ยื่น 
 1. กรณีหลักสูตรไทย ต้องมีคะแนนสะสม 3.00 และมีวิชาดังต่อไปนี้ในระเบียนแสดงผล 1.คณิต 2.ฟิสิกส์ 3.ชีววิทยา 4.เคมี
 2. กรณีหลักสูตรนานาชาติ มีวิชาดังต่อไปนี้ในระเบียนแสดงผล 1.คณิต 2.ฟิสิกส์ 3.ชีววิทยา 4.เคมี โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
 3. AP Curriculum (US/Canada): เกรด 10 11 และ 12
 4. lB Curriculum: ปี 10 11 12 และ 13
 5. A Level Curriculum: ปี 10 11 12 และ 13
 6. และต้องมีเกรด หรือคะแนนเฉลี่ยสะสม ตามเกณฑ์ต่อไปนี้
 7. มีคะแนนเฉลี่ยสะสม ตั้งแต่เกรด 10 จนถึงวันสมัคร 3.00 หรือสูงกว่า
 8. ผลการสอบจาก GCE Advanced – Level InternationaI Advanced – Level ต้องผ่าน 3 รายวิชา แต่ละวิชาไม่ต่ำกว่า C ไม่รวมรายวิชาภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาจีน
 9. ผลการสอบจาก lnternational Baccalaureate Diploma ต้องได้ผ่าน 35 คะแนน จากคะแนนเต็ม 45 คะแนน
กลุ่ม 2 นักเรียนจากโรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล 5 ที่นั่ง
คุณสมบัติของผู้สมัครและคะแนนที่ใช้ยื่น 
 1. สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษา ในชั้นปีสุดท้ายระดับเกรด 12
 2. GPAX ≥ 3.50
 3. มีรายวิชาในระเบียนแสดงผลเรียน 1.คณิตศาสตร์ 2.ฟิสิกส์ 3.ชีววิทยา 4.เคมี
 4. ต้องได้เกรด A อย่างน้อย 2 วิชา ในรายวิชา คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ ชีววิทยา หรือ เคมี แสดงในระเบียบผลการเรียน
 5. ต้องเป็นผู้ที่มีรายชื่อผู้เสนอรับการสอบคัดเลือกจากโรงเรียนสาธิตนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดล

คุณสมบัติของเพิ่มเติมผู้สมัครทั้ง 2 กลุ่ม

 1. มีผลสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ
 2. TOEFL(Internet-based) ไม่ต่ำกว่า 79 หรือ
 3. IELTS (Academic) ไม่ต่ำกว่า 6.5 
 4. มีผลสอบ SAT Subject Test
 5. Biology M ไม่ต่ำกว่า 550 และ
 6. Chemistry ไม่ต่ำกว่า 550 และ
 7. Physics หรือ Math Level 2 ไม่ต่ำกว่า 550
อ่านรายละเอียดฉบับเต็มได้ที่ http://www.dt.mahidol.ac.th/en/wp-content/uploads/2017/11/mids-2019.pdf


Total Rating ✔

9.2 stars – 2,789 reviews

More Reviews

แสดงความคิดเห็น

คุณสมบัติของผู้สมัคร TCAS รอบ1 คณะแพทยศาสตร์และคณะทันตแพทยศาสตร์(หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะแพทยศาสตร์, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, BMAT, News, Tcas