สำรวจ
รีวิว
สอบเข้า
ออนไลน์

ครูสอนพิเศษ คุณภาพอันดับ1

หาครูสอนพิเศษตัวต่อตัว คลิกเลย

หาติวเตอร์บอกให้เราค้นหาให้
คลิก-ปล่อย แล้วลองหาอีกที

» » ทุนเรียนต่อ ม.1 100% จากโรงเรียนนานาชาติไทย-สิงคโปร์ สำหรับน้องๆ ป.6 สมัครได้แล้ววันนี้ [ถึงวันที่ 15 พ.ค. 62]

09 เมษายน 2562

ทุนเรียนต่อ ม.1 100% จากโรงเรียนนานาชาติไทย-สิงคโปร์ สำหรับน้องๆ ป.6 สมัครได้แล้ววันนี้ [ถึงวันที่ 15 พ.ค. 62]

Thai - Singapore International School เปิดสอบชิงทุนเรียนต่อระดับชั้น ม.1 สมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้ - 15 พ.ค. 2019

สมัครได้แล้ววันนี้ถึงวันที่15 พฤษภาคม 62 สอบชิงทุนการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนนานาชาติไทย – สิงคโปร์

Thai - Singapore International School

เปิดสอบชิงทุนเรียนต่อระดับชั้น ม.1

สมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้ - 15 พ.ค. 2019

สมัครได้แล้ววันนี้ถึงวันที่15 พฤษภาคม 62 สอบชิงทุนการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนนานาชาติไทย – สิงคโปร์

1. โรงเรียนนานาชาติไทย - สิงคโปร์  เป็นโรงเรียนนานาชาติที่ดำเนินการเรียน  การสอน    โดยใช้หลักสูตรที่ได้รับการอนุมัติจาก กระทรวงศึกษาธิการ ประเทศสิงคโปร์, มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ และได้รับอนุญาตการจัดตั้งโรงเรียนจากกระทรวงศึกษาธิการของประเทศไทย, ทั้งนี้ก็เพื่อให้นักเรียนได้รับคุณภาพการศึกษาที่ดีที่สุดจากหลักสูตรที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก ด้วยการเรียนที่เข้มข้นทั้ง คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ภาษาอังกฤษ, ภาษาจีน และ ภาษาไทย   นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนจะเข้าสอบวัดระดับ International Primary School  Leaving Examination (iPSLE -ไอ พี เอส แอล อี) โดยข้อสอบ และการตรวจข้อสอบจะได้รับการควบคุมจากหน่วยงานที่ดูแลด้านการสอบและประเมินผลของกระทรวงศึกษาธิการประเทศสิงคโปร์     ซึ่งโรงเรียนได้รับการแต่งตั้งให้เป็นศูนย์สอบไอ พี เอส แอล อี ตั้งแต่ปีการศึกษา 2015/2016

2. ในปีการศึกษา 2016/2017 โรงเรียนได้เปิดการเรียน การสอน ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยการใช้หลักสูตรจากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์  ประเทศอังกฤษ (เคมบริดจ์ อินเตอร์ชั่นแนล เอ็กแซมมิเนชั่น – ซี ไอ อี)  โดยนักเรียนของโรงเรียนจะมีการสอบเพื่อวัดระดับความสามารถทางวิชาการเมื่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เคมบริดจ์เซ็คพ้อยท์ (Cambridge Check-Point Test) เพี่อเป็นข้อมูลให้ผู้ปกครองและนักเรียนเลือกเรียนเอกตามความสามารถ, ความสนใจของนักเรียน  เมื่อถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 4 นักเรียนจะเตรียมตัวเพื่อการสอบวุฒิบัตร International General Certificate of Education (IGCSE)

3. โรงเรียนนานาชาติไทย – สิงคโปร์ ขอเชิญชวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าสอบชิงทุนจำนวน 10 ทุน เพื่อเข้าเรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เดือนสิงหาคม 2562  ในปีการศึกษา  2019/2020 ที่โรงเรียนนานาชาติไทย – สิงคโปร์   ถนนศรีนครินทร์ 

4. รายละเอียด และเงื่อนไข ของทุนการศึกษา
4.1 ทุนการศึกษานี้เปิดโอกาสให้กับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  จำนวน 10 ทุนการศึกษา  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลการสอบ และผลการสัมภาษณ์  
4.2 ทุนการศึกษา 100%  ของค่าธรรมเนียมการศึกษา จำนวน 5 ทุน
4.3 ทุนการศึกษา    50% ของค่าธรรมเนียมการศึกษา จำนวน 5 ทุน
4.4 นักเรียนที่สอบผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 85% ใน 4 รายวิชา ภาษาอังกฤษ   คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ และภาษาจีน จะได้รับทุนการศึกษา 100 % ของค่าธรรมเนียมการศึกษา
4.5 นักเรียนที่สอบผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 80% ใน 4 รายวิชา ภาษาอังกฤษ   คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ และภาษาจีน จะได้รับทุนการศึกษา 50 % ของค่าธรรมเนียมการศึกษา
4.6 นักเรียนที่ผ่านตามเกณฑ์เฉลี่ยการสอบที่กำหนดไว้  จะได้รับการสอบสัมภาษณ์จากคณะกรรมการของโรงเรียน
4.7 ทุนการศึกษานี้เป็นทุนที่มอบให้เฉพาะค่าธรรมเนียมการศึกษาเท่านั้น  ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ  ต้องชำระตามปกติ
4.8 ทุนการศึกษานี้เป็นทุนระยะยาวจำนวน 4 ปี เพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่การสอบไอจีซีเอสอี จากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ 
อย่างไรก็ดี นักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาต้องรักษาระดับผลการเรียนให้อยู่ในเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนดไว้ดังนี้
ในปลายปีการศึกษาของมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 นักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา 100 % ของค่าธรรมเนียมการศึกษา จะต้องทำคะแนนเฉลี่ยในการสอบปลายภาคให้ได้ 85% ใน 3 รายวิชา ประกอบด้วย วิชาภาษาอังกฤษ, คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์  และ อีก  3 วิชา จาก 4 รายวิชาดังนี้ – ภูมิศาสตร์,ประวัติศาสตร์, วรรณคดี หรือ ภาษาจีน  ส่วนนักเรียนที่ได้รับทุน 50% ของค่าธรรมเนียมการศึกษา จะต้องทำคะแนนเฉลี่ยให้ได้  80%  ใน 6 รายวิชาข้างต้น
4.9 ในการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 หากนักเรียนทุนไม่สามารถรักษาระดับคะแนนในการสอบปลายภาคของภาคการศึกษาที่   3   ได้ตามที่ระบุในข้อ  4.8   ทางโรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกทุนการศึกษาดังกล่าว  อย่างไรก็ตามนักเรียนที่ได้รับทุนที่ถูกยกเลิกทุน ก็สามารถกลับมาได้รับทุนการศึกษาตามเดิมในปีถัดไป  หากผลการสอบปลายภาคของภาคการศึกษาที่ 3   นักเรียนสามารถทำคะแนนสอบได้ 85%  และ 80% ของ 6 รายวิชา   ดังนั้นนักเรียนที่ได้รับ ทุนการศึกษาต้องรักษาระดับผลการเรียน   ให้อยู่ในระดับที่โรงเรียนกำหนดไว้
4.10 ในการสอบปลายภาคของภาคการศึกษาที่   3  ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา 100 % ของค่าธรรมเนียมการศึกษา จะต้องทำคะแนนเฉลี่ยให้ได้ 80%    ส่วนนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา 50% ของค่าธรรมเนียมการศึกษา  จะต้องทำคะแนนเฉลี่ยให้ได้ 75%  ใน 6 รายวิชาของการสอบไอจีซีเอสอี ซึ่งรวมถึง วิชาภาษาอังกฤษ, คณิตศาสตร์ และ 1 สาขาวิชาของวิชาวิทยาศาสตร์   
4.11 นักเรียนทุนต้องเป็นผู้มีความประพฤติที่ดี และเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับนักเรียนคนอื่น ๆ    หากนักเรียนทุนมีพฤติกรรมที่ไม่ เหมาะสม นำพาถึงความเสื่อมเสียชื่อเสียงของโรงเรียน  โรงเรียนอาจพิจารณายกเลิกทุนการศึกษาได้
4.12 การตัดสินและการพิจารณาทุนการศึกษาของคณะกรรมการโรงเรียนถือเป็นที่สิ้นสุดไม่มีการพิจารณาคำร้องใดใดทั้งสิ้น ทั้งนี้โรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ในการทบทวน เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในการมอบทุนการศึกษา การตัดสินของโรงเรียนถือเป็นที่สิ้นสุด ทุนการศึกษานี้ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด และ ไม่สามารถมอบต่อให้ผู้อื่น
4.13 ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ คุณเชอร์รี่  02-710-5900   หรือ   098-264-5513

5. ท่านสามารถรับใบสมัครได้ที่ฝ่ายธุรการโรงเรียนนานาชาติไทย-สิงคโปร์  หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้จากเว็บไซด์ของโรงเรียน  www.tsis.ac.th   และส่งใบสมัครภายในวันที่  15  พฤษภาคม  2562 พร้อมเอกสารดังต่อไปนี้   
1)   ภาพถ่ายขนาด  1 นิ้ว 2 ใบ
2)   สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของนักเรียน หรือพาสปอต หากเป็นนักเรียนต่างชาติ
3)   สำเนาผลการเรียนเทอมล่าสุดของชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  และใบรับรองจากโรงเรียนเดิม

6. กำหนดการสอบชิงทุนการศึกษาในวันเสาร์ที่  25 พฤษภาคม 2562  เวลา  8.30 – 16.00 น.

7.ผู้เข้าสอบชิงทุนการศึกษาจะสอบ 4 วิชา คือ ภาษาอังกฤษ  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ และ ภาษาจีน

8.ค่าสมัครสอบ  2,500  บาท  (พร้อมอาหารกลางวัน และอาหารว่าง)

9. ประกาศผลการสอบข้อเขียนทางอีเมล์   ภายในวันที่ 7  มิถุนายน  2562

10. ผู้เข้าสอบที่ผ่านการสอบข้อเขียน  จะเข้าสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 14  มิถุนายน  2562

11. ประกาศชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาในวันที่  21  มิถุนายน  2562

12. ผู้ได้รับทุนการศึกษารายงานตัวกับโรงเรียน  พร้อมชำระค่าธรรมเนียมอื่น ๆ  ภายในวันที่  1 – 5  กรกฎาคม  2562

13. ลักษณะทุนเป็นทุนการศึกษาต่อเนื่อง  4  ปี ในระดับมัธยมศึกษา  

14. สำหรับนักเรียนที่ได้รับทุน 100 % ของค่าธรรมเนียมการศึกษา  จะได้รับทุนมูลค่าประมาณ 1,300,000 บาท  และนักเรียนจะชำระค่าธรรมเนียมอื่นๆ ประมาณปีการศึกษาละ 50,000 บาท

สำหรับนักเรียนที่ได้รับทุน  50% ของค่าธรรมเนียมการศึกษา  จะได้รับทุนมูลค่าประมาณ 680,000 บาท  และนักเรียนจะชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าธรรมเนียมอื่นๆ   ประมาณปีการศึกษาละ 200,000 บาท  

ข้อมูลติดต่อ

Thai - Singapore International School
1000 Moo. 5 Srinakarin Rd., Sumrong-Nua, Muang, Samutprakan 10270 Tel.:  02 710 5900 – 1     Fax. : 02 710 5700  www.tsis.ac.th

Total Rating ✔

9.2 stars – 2,789 reviews

More Reviews

แสดงความคิดเห็น

ทุนเรียนต่อ ม.1 100% จากโรงเรียนนานาชาติไทย-สิงคโปร์ สำหรับน้องๆ ป.6 สมัครได้แล้ววันนี้ [ถึงวันที่ 15 พ.ค. 62]

โครงการให้ทุนการศึกษา, สอบทุนนักบิน, News