สำรวจ
รีวิว
สอบเข้า
ออนไลน์

ครูสอนพิเศษ คุณภาพอันดับ1

หาครูสอนพิเศษตัวต่อตัว คลิกเลย

ค้นหาด้วยเสียง
ค้นหาด้วยเสียงคลิกที่นี่

» » 21 มหาวิทยาลัยเปิดรับสมัคร TCAS รอบที่ 3 ปีการศึกษา 2562 รับสมัครวันที่ 17-29 เมษายน 62

16 เมษายน 2562

21 มหาวิทยาลัยเปิดรับสมัคร TCAS รอบที่ 3 ปีการศึกษา 2562 รับสมัครวันที่ 17-29 เมษายน 62

21 สถาบันการศึกษาอัปเดตระเบียบการรับสมัคร คณะ/สาชาวิชา TCAS62 รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน และกสพท

21 มหาวิทยาลัยเปิดรับสมัคร TCAS รอบที่ 3 ปีการศึกษา 2562 รับสมัครวันที่ 17-29 เมษายน 62

21 สถาบันการศึกษาอัพเดตระเบียบการรับสมัคร

คณะ/สาชาวิชา TCAS62 รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน และกสพท กำหนดการ รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน และ กสพท

  • ทำการรับสมัครอยู่ระหว่างวันที่ 17-29 เมษายน 2562
  • ประกาศผลผู้ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาในวันที่ 9 พฤษภาคม 2562
  • มหาวิทยาลัยทำการสอบสัมภาษณ์ ระหว่างวันที่ 10-14 พฤษภาคม 2562
  • ทำการสละสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 17-18 พฤษภาคม 2562

1. พระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง

คณะ/วิทยาลัยที่เปิดรับสมัคร
– คณะวิศวกรรมศาสตร์
– คณะวิทยาศาสตร์
– คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
– คณะการบริหารและจัดการ
– คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
– คณะอุตสาหกรรมเกษตร
– คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
– คณะเทคโนโลยีการเกษตร
– วิทยาลัยนานาชาติ
– วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง
– วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง
– วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ
– วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต
– วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร

รวมจำนวนรับทั้งหมด 1,478 คน
ดูรายละเอียดทั้งหมดได้ที่เว็บไซต์ : www.reg.kmitl.ac.th

2. มหาวิทยาลัยศิลปากร

คณะที่เปิดรับสมัคร
– คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและการพิมพ์
– คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
– คณะโบราณคดี
– คณะอักษรศาสตร์
– คณะวิทยาศาสตร์
– คณะเภสัชศาสตร์
– คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
– คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
– คณะวิทยาการจัดการ
– คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

รวมจำนวนรับทั้งหมด 2,364 คน
ดูรายละเอียดทั้งหมดได้ที่เว็บไซต์ : admissions1.su.ac.th

3. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คณะที่เปิดรับสมัคร
สำหรับระเบียบการรับสมัครรอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน + กสพท ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เราจะมาอัปเดตให้เพิ่มเติมนะคะว่ามีคณะ/สาขาวิชาไหนเปิดรับสมัครบ้าง แต่ทั้งนี้มีจำนวนรับสมัครรวมทั้งสิ้น 6,449 คน

ดูรายละเอียดทั้งหมดได้ที่เว็บไซต์ : admission.ku.ac.th

4. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะที่เปิดรับสมัคร
– คณะวิศวกรรมศาสตร์
– คณะอักษรศาสตร์
– คณะวิทยาศาสตร์
– คณะรัฐศาสตร์
– คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
– คณะครุศาสตร์
– คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
– คณะนิเทศศาสตร์
– คณะนิติศาสตร์
– คณะเศรษฐศาสตร์
– คณะจิตวิทยา
– คณะสหเวชศาสตร์
– คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
– สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร

รวมจำนวนรับทั้งหมด 3,027 คน
ดูรายละเอียดทั้งหมดได้ที่เว็บไซต์ : www.admissions.chula.ac.th

5. มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะ/วิทยาลัยที่เปิดรับสมัคร
– คณะแพทยศาสตร์
– คณะเทคนิคการแพทย์
– คณะพยาบาลศาสตร์
– คณะสาธารณสุขศาสตร์
– คณะเภสัชศาสตร์
– คณะสัตวแพทยศาสตร์
– คณะเกษตรศาสตร์
– คณะวิทยาศาสตร์
– คณะเทคโนโลยี
– คณะวิศวกรรมศาสตร์
– คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
– คณะศึกษาศาสตร์
– คณะมนุษยศาสตร์ฯ
– คณะนิติศาสตร์
– คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
– คณะเศรษฐศาสตร์
– คณะศิลปกรรมศาสตร์
– วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
– วิทยาลัยนานาชาติ
– คณะบริหารธุรกิจ วิทยาเขตหนองคาย
– คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตหนองคาย
– คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ วิทยาเขตหนองคาย
– คณะศิลปศาสตร์ วิทยาเขตหนองคาย

รวมจำนวนรับทั้งหมด 1,559 คน
ดูรายละเอียดทั้งหมดได้ที่เว็บไซต์ : admissions.kku.ac.th

6. มหาวิทยาลัยบูรพา

คณะ/วิทยาลัย/โครงการที่เปิดรับสมัคร
– คณะพยาบาลศาตร์
– คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
– คณะภูมิสารสรเทศศาสตร์
– คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
– คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
– คณะวิทยาศาสตร์
– คณะวิทยาการสารสนเทศ
– วิศวกรรมศาสตร์
– คณะสาธารณสุขศาสตร์
– คณะศิลปกรรมศาสตร์
– คณะดนตรีและการแสดง
– คณะศึกษาศาสตร์
– คณะโลจิสติกส์
– คณะวิทศาสตร์การกีฬา
– วิทยาลัยนานาชาติ
– คณะสหเวชศาสตร์
– คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ วิทยาเขตจันทบุรี
– คณะเทคโนโลยีทางทะเล วิทยาเขตจันทบุรี
– คณะอัญมณี วิทยาเขตจันทบุรี
– คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาเขตสระแก้ว
– คณะเทคโนโลยีการเกษตร วิทยาเขตสระแก้ว
– โครงการจักตั้ง “คณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ” วิทยาเขตสระแก้ว

รวมจำนวนรับทั้งหมด 3,182 คน
ดูรายละเอียดทั้งหมดได้ที่เว็บไซต์ : regservice.buu.ac.th

7. มหาวิทยาลัยพะเยา

คณะ/วิทยาลัยที่เปิดรับสมัคร
– คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
– คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
– คณะนิติศาสตร์
– คณะพยาบาลศาสตร์
– คณะแพทยศาสตร์
– คณะเภสัชศาสตร์
– คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
– คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศาสตร์
– คณะวิทยาศาสตร์
– คณะวิทยศาสตร์การแพทย์
– คณะวิศวกรรมศาสตร์
– คณะศิลปศาสตร์
– คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปศาสตร์
– คณะสหเวชศาสตร์
– วิทยาลัยการศึกษา
– วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม

รวมจำนวนรับทั้งหมด 3,319 คน
ดูรายละเอียดทั้งหมดได้ที่เว็บไซต์ : admission.up.ac.th

8. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร
– หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
– หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต
– หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
– หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
– หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
– หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
– หลักสูตรวิทยาลัยศาสตรบัณฑิต
– หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
– หลักสูตรกายภาพบำบัดบัณฑิต
– หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต
– หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต
– หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
– หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

รวมจำนวนรับทั้งหมด 1,765 คน
ดูรายละเอียดทั้งหมดได้ที่เว็บไซต์ : admission.mfu.ac.th

9. มหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะ/วิทยาลัยที่เปิดรับสมัคร
– คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
– คณะวิทยาศาสตร์
– คณะวิศวกรรมศาสตร์
– คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
– คณะพยาบาลศาสตร์
– คณะเภสัชศาสตร์
– คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
– คณะสหเวชศาสตร์
– คณะสาธารณสุขศาสตร์
– คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร
– คณะศึกษาศาสตร์
– วิทยาลัยนานาชาติ

รวมจำนวนรับทั้งหมด 1,223 คน
ดูรายละเอียดทั้งหมดได้ที่เว็บไซต์ : admission.nu.ac.th

10. มหาวิทยาลัยแม่โจ้

สำหรับระเบียบการรับสมัครรอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน + กสพท ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เราจะมาอัปเดตให้เพิ่มเติมนะคะว่ามีคณะ/สาขาวิชาไหนเปิดรับสมัครบ้าง แต่ทั้งนี้มีจำนวนรับสมัครรวมทั้งสิ้น 983 คน

ดูรายละเอียดทั้งหมดได้ที่เว็บไซต์ : www.admissions.mju.ac.th

11. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะ/วิทยาลัยที่เปิดรับสมัคร
– คณะมนุษยศาสตร์
– คณะศึกษาศาสตร์
– คณะวิจิตรศิลป์
– คณะสังคมศาสตร์
– คณะวิทยาศาสตร์
– คณะวิศวกรรมศาสตร์
– คณะการสื่อสารมวลชน
– คณะแพทยศาสตร์ (กสพท)
– คณะทันตแพทยศาสตร์ (กสพท)
– คณะเภสัชศาสตร์ (กสพท)
– คณะสัตวแพทยศาสตร์ (กสพท)
– คณะเกษตรศาสตร์
– คณะเทคนิคการแพทย์
– คณะพยาบาลศาสตร์
– คณะอุตสาหกรรมเกษตร
– คณะบริหารธุรกิจ
– คณะเศรษฐศาสตร์
– คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
– คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
– คณะนิติศาสตร์
– วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี
– วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล

รวมจำนวนรับทั้งหมด 2,174 คน
ดูรายละเอียดทั้งหมดได้ที่เว็บไซต์ : www1.reg.cmu.ac.th

12. มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

คณะที่เปิดรับสมัคร
– คณะบริหารศาสตร์
– คณะเทคโนโลยีการเกษตร
– คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
– คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
– คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ
– คณะศิลปศาสตร์

รวมจำนวนรับทั้งหมด 249 คน
ดูรายละเอียดทั้งหมดได้ที่เว็บไซต์ : admission.ksu.ac.th

13. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณะ/วิทยาลัยที่เปิดรับสมัคร
– คณะแพทยศาสตร์
– คณะเภสัชศาสตร์
– คณะพยาบาลศาสตร์
– คณะสาธารณสุขศาสตร์
– คณะวิทยาศาสตร์
– คณะเทคโนโลยี
– คณะสัตวแพทยศาสตร์
– คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
– คณะวิทยาการสารสนเทศ
– คณะวิศวกรรมศาสตร์
– คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์
– คณะการบัญชีและการจัดการ
– คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
– คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
– วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
– คณะศึกษาศาสตร์
– คณะศิลปกรรมศาสตร์
– วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
– คณะวัฒนธรรมศาสตร์
– คณะนิติศาสตร์

รวมจำนวนรับทั้งหมด 1,409 คน
ดูรายละเอียดทั้งหมดได้ที่เว็บไซต์ : acad.msu.ac.th

14. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

คณะที่เปิดรับสมัคร
– สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
– สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
– สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
– สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
– สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
– สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์
– สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
– สำนักวิชาแพทยศาสตร์ (กสพท)

รวมจำนวนรับทั้งหมด 355 คน
ดูรายละเอียดทั้งหมดได้ที่เว็บไซต์ : sutgateway.sut.ac.th

15. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คณะ/วิทยาลัยทีเปิดรับสมัคร
– คณะนิติศาสตร์
– คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
– คณะรัฐศาสตร์
– คณะเศรษฐศาสตร์
– คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
– คณะศิลปศาสตร์
– คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
– คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
– คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
– คณะวิศวกรรมศาสตร์
– คณะสหเวชศาสตร์
– คณะพยาบาลศาสตร์
– คณะศิลปกรรมศาสตร์
– คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
– คณะสาธารณสุขศาสตร์
– คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์
– วิทยาลัยนวัตกรรม
– วิทยาลัยสหวิทยาการ
– วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์
– วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์

รวมจำนวนรับทั้งหมด 4,001 คน
ดูรายละเอียดทั้งหมดได้ที่เว็บไซต์ : www.tuadmissions.in.th

16. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

คณะ/วิทยาลัยที่เปิดรับสมัคร
– คณะวิศวกรรมศาสตร์
– คณะวิทยาศาสตร์
– คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑิการเกษตร
– คณะพยาบาลศาสตร์
– คณะมนุษยศาสตร์
– คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
– คณะศึกษาศาสตร์
– คณะพลศึกษา
– คณะกายภาพบำบัด
– คณะเศรษฐศาสตร์
– คณะสังคมศาสตร์
– วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
– วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน
– วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
– คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม
– คณะศิลปกรรมศาสตร์

รวมจำนวนรับทั้งหมด 2,065 คน
ดูรายละเอียดทั้งหมดได้ที่เว็บไซต์ : admission.swu.ac.th

17. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คณะ/วิทยาลัยที่เปิดรับสมัคร
– คณะวิศวกรรมศาสตร์ (หาดใหญ่)
– คณะวิทยาศาสตร์ (หาดใหญ่)
– คณะพยาบาลศาสตร์ (หาดใหญ่)
– คณะทรัพยากรธรรมชาติ (หาดใหญ่)
– คณะเภสัชศาสตร์ (หาดใหญ่)
– คณะอุตสาหกรรมเกษตร (หาดใหญ่)
– คณะศิลปศาสตร์ (หาดใหญ่)
– คณะเศรษฐศาสตร์ (หาดใหญ่)
– คณะการแพทย์แผนไทย (หาดใหญ่)
– คณะเทคนิคการแพทย์ (หาดใหญ่)
– วิทยาลัยนานาชาติ (หาดใหญ่)
– โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติยางพาราไทย-จีน(หาดใหญ่)
– คณะศึกษาศาสตร์ (ปัตตานี)
– คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ปัตตานี)
– คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ปัตตานี)
– คณะศิลปกรรมศาสตร์ (ปัตตานี)
– คณะวิทยาการสื่อสาร (ปัตตานี)
– คณะรัฐศาสตร์ (ปัตตานี)
– คณะพยาบาลศาสตร์ (ปัตตานี)
– คณะการบริการและการท่องเที่ยว หลักสูตรนานาชาติ (ภูเก็ต)
– คณะวิเทศศึกษา หลักสูตรนานาชาติ (ภูเก็ต)
– คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (ภูเก็ต)
– วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ (ภูเก็ต)
– คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและอุตสาหกรรม (สุราษฎร์ธานี)
– คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ (สุราษฎร์ธานี)
– คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ (ตรัง)
– คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (ตรัง)

รวมจำนวนรับทั้งหมด 5,843 คน
ดูรายละเอียดทั้งหมดได้ที่เว็บไซต์ : www.entrance.psu.ac.th

18. มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะ/วิทยาลัยที่เปิดรับสมัคร
– คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
– คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
– คณะเภสัชศาสตร์
– คณะทันตแพทยศาสตร์
– คณะวิทยาศาตร์
– คณะเทคนิคการแพทย์
– คณะสาธารณสุขศาสตร์
– คณะกายภาพบำบัด
– คณะพยาบาลศาสตร์
– คณะสัตวแพทยศาสตร์
– คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
– วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
– คณะวิศวกรรมศาสตร์
– หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาเขตกาญจนบุรี
– หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิทยาเขตกาญจนบุรี
– หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิทยาเขตกาญจนบุรี
– หลักสูตรบัญชีบัณฑิต วิทยาเขตกาญจนบุรี
– วิทยาลัยศาสนศึกษา
– หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขชุมชน) วิทยาเขตนครสวรรค์
– หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต วิทยาเขตนครสวรรค์
– หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาเขตนครสวรรค์
– คณะสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์
– หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต วิทยาเขตอำนาจเจริญ
– หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต วิทยาเขตอำนาจเจริญ
– หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาเขตอำนาจเจริญ
– หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต วิทยาเขตอำนาจเจริญ
– คณะเทคโนโลโยสารสนเทศและการสื่อสาร

รวมจำนวนรับทั้งหมด 1,734 คน
ดูรายละเอียดทั้งหมดได้ที่เว็บไซต์ : tcas.mahidol.ac.th

19. มหาวิทยาลัยนครพนม

คณะที่เปิดรับสมัคร
สำหรับระเบียบการรับสมัครรอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน + กสพท ของมหาวิทยาลัยนครพนม เราจะมาอัปเดตให้เพิ่มเติมนะคะว่ามีคณะ/สาขาวิชาไหนเปิดรับสมัครบ้าง แต่ทั้งนี้มีจำนวนรับสมัครรวมทั้งสิ้น 232 คน

ดูรายละเอียดทั้งหมดได้ที่เว็บไซต์ : entry.npu.ac.th

20. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

คณะที่เปิดรับสมัคร
– คณะครุศาสตร์
– คณะพยาบาลศาสตร์
– คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
– คณะวิทยาการจัดการ
– คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
– โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ
– โรงเรียนการเรือน
– โรงเรียนกฎหมายและการเมือง

รวมจำนวนรับทั้งหมด 1,365 คน
ดูรายละเอียดทั้งหมดได้ที่เว็บไซต์ : entrance.dusit.ac.th

21. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

คณะที่เปิดรับสมัคร
– คณะครุศาสตร์
– คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
– คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
– คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
– คณะศิลปกรรมศาสตร์
– คณะวิทยาการจัดการ
– วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
– วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์
– วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ศูนย์การศึกษาสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม
– วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ศูนย์การศึกษาศาลายา จ.นครปฐม
– วิทยาลัยนานาชาติ ศูนย์การศึกษาศาลายา จ.นครปฐม
– วิทยาลัยภาพยนตร์ ศิลปะการแสดง และสื่อใหม่ ศูนย์การศึกษาศาลายา จ.นครปฐม
– สาขาวิชาการจัดการโลโลจิสติกส์ ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
– สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
– สาขาวิชาการจัดการโลโลจิสติกส์ ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง
– สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง

รวมจำนวนรับทั้งหมด 1,270 คน
ดูรายละเอียดทั้งหมดได้ที่เว็บไซต์ : admission.ssru.ac.th

Total Rating ✔

9.2 stars – 2,789 reviews

More Reviews

แสดงความคิดเห็น

21 มหาวิทยาลัยเปิดรับสมัคร TCAS รอบที่ 3 ปีการศึกษา 2562 รับสมัครวันที่ 17-29 เมษายน 62

News, Tcas